Personel

Prof.Dr. Umut Avcı
Prof.Dr.
Umut Avcı
@ E-posta
aumut@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1868 , 0 252 211 1995

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Ortaca Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1997

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2001

Doktora

SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2005

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Köseoğlu Mehmet Ali, Avcı Umut, 2019. How do hotel employees’ environmental attitudes and intentions to implement green practices relate to their ecological behavior?. Journal of Hospitality and Tourism Management
2-) Madanoglu, M., Okumus, F. ve Avcı, U. (2014). Building a Case against Strategic Equifinality: Hybrid Ideal Type Service Organizations in a Developing Country, Management Decision, 52(6), pp.1174-1193 (SSCI) - 2014
3-) Gursoy, D., Boylu, Y. ve Avci, U. (2011). Identfying the Complex Relationships Among Emotional Labor and Its Correlates, International Journal of Hospitality Management, 30(4), pp.783-794 (SSCI). - 2011
4-) Avci, U., Madanoglu, M. ve Okumus, F. (2011). Strategic Orientation and Performance of Tourism Firms: Evidence from a Developing Country, Tourism Management, 32(1), pp.147-157 (SSCI). - 2011

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Okumus F., Avci, U., Kılınç, İ. ve Walls, A. R. (2012). Cultural Tourısm In Turkey: A Missed Opportunity, Journal of Hospitality Marketing and Management, 21(6), pp. 638-658. - 2012

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Türken Serhat, Dirlik Serkan, Avcı Umut, 2017. Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti : Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), ss.305-320
2-) Yılmaz Emine, Avcı Umut, 2017. Çevresel Bir Değişken Olarak Krizin Yat Kiralama Acentalarının Rekabet Stratejilerine Etkisi, DEU Denizcilik Fakültesi Dergisi, 9(2), ss.162-185.. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
3-) Saltık.,A., Avcı.,U., Kaya.,U., 2016. Mesleki Bağlılık ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey-Meslek Uyumu ve Mesleğin Sosyal Statüsü: Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(3), ss. 42-63
4-) Turunç, Ö. ve Avcı, U. (2015). Algılanan Örgütsel Destek ve Lider-Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: İş Stresinin Aracılık Rolü, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:12, Sayı:1, ss.43-63. - 2015
5-) Avcı, U. ve Kaya, U. (2013). Yıldırma Algısı ve Etkileri: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 68(2), ss. 1-25. - 2013
6-) Avcı, U. ve Turunç, Ö. (2012). Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü, A.Ü. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 4, Sayı:2, ss.45-55. - 2012
7-) Avcı, U., Kılınç, İ. ve Okumuş, F., (2010). Öğrenme Düzeyleri Arası İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması, Ege Üniversitesi İİBF Akademik Bakış Dergisi, Cilt:10, Sayı:1, ss.95-115. - 2010
8-) Asunakutlu, T. ve Avcı, U. (2010). Aile İşletmelerinde Nepotizm Algısı ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, ss.93-109. - 2010
9-) Avcı, U. ve Boylu, Y. (2010). Türk Turizm Çalışanları İçin Duygusal Emek ölçeği Geçerlemesi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:7, Sayı:2, ss.20-29. - 2010
10-) Avcı, U. ve Kaya, U. (2010). Yıldırma (Mobbing) ve Kişilik İlişkisi: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma, AKU İİBF Dergisi, Cilt:12, Sayı:2, ss.51-79. - 2010
11-) Avcı, U. (2009). Konaklama Sektöründe Örgütsel Öğrenme ve Finansal Olmayan Performans İlişkisi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:6, Sayı:1, ss.32-40. - 2009
12-) Avcı, U., Okumuş, F. ve Kılınç, İ. (2009). Öğrenme Düzeyleri Arası İlişki: Otel İşletmeleri Ekseninde Bir Değerlendirme, Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi, Bahar/Güz 2009, ss.55-74. - 2009
13-) Avcı, U. ve Topaloğlu, C. (2009). Hiyerarşik Kademelere Göre Liderlik Davranışlarını Algılama Farklılıkları: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, KMU İİBF Dergisi, Yıl:11, Sayı:16, ss.1-20. - 2009
14-) Avcı, U. (2009). Öğrenme Yönelimi-Yenilik Performansı İlişkisi: Muğla Mermer Sektöründe Bir İnceleme, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:5, Sayı:10, 121-138. - 2009
15-) Topaloğlu, C. ve Avcı, U., (2008). Çatışma, Nedenleri ve Yönetimi: Otel İşletmelerinde Yönetici Bakış Açısıyla Bir İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, ss.75-92. - 2008
16-) Avcı, U. ve Asunakutlu, T. (2008). Kurumsal Girişimcilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Denizli Tekstil Sektöründe Bir İnceleme, CBU Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:6, Sayı:2, ss.140-155. - 2008
17-) Sayılır, A. ve Avcı, U. (2007). Comparison of tourists’ and employees’ evaluations regarding services, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Vol.8, No.1, pp.81-91. - 2007
18-) Okumuş, F., Avcı, U., Kılınç, İ., (2007). Öğrenen Örgütlerde Üst Yönetimin Rolü, Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı:13, ss. 31-50. - 2007
19-) Avcı, U. ve Sayılır, A. (2006). Hizmet Kalitesi Çerçevesinde Çalışanların Rolüne ve Yeterliliklerine İlişkin Bir İnceleme, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2006, Sayı:1, ss.121-138. - 2006
20-) İbicioğlu, H. ve Avcı, U. (2005). Örgütsel Öğrenmede Vizyon Paylaşımı ve Paradigmatik Uyumun Önemi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar-2005, Sayı:14, ss.157-166. - 2005
21-) Avcı, U. (2005). Konaklama İşletmelerinde Finansal ve Finansal Olmayan Performans Ölçümüne İlişkin Bir Alan Araştırması, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:2, Sayı:3, ss.5-11. - 2005
22-) Avcı, U. ve Avcı, M. (2004). Örgütlerde Bilginin Önemi ve Bilgi Yönetim Süreci, Mevzuat Dergisi, Yıl:7, Sayı:74, Şubat, (Elektronik dergi) - 2004
23-) Avcı, U. (2004). Ürün Çeşitlendirme ve Çevreye Duyarlılıkta Örnek Bir İşletme: Loryma Resort Otel, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, ss.26-29. - 2004
24-) Asunakutlu, T. ve Avcı, U. (2003). Seyahat Acentalarında Yönetici Eğitimi ve A Grubu Seyahat Acentalarında Orta ve Üst Kademe Yönetici Eğitimine Yönelik Araştırma, Mevzuat Dergisi, Mayıs, (Elektronik dergi). - 2003
25-) İbicioğlu, H., Avcı, U., Boylu, Y. (2003). Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynaklarının Eğitiminde Sektörel Eğitim Organizasyonlarının Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Değerlendirme, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:1, Yıl: 2003, ss.69-91. - 2003
26-) İbicioğlu, H. ve Avcı, U. (2003). Turizm İşletmelerde Kurumsal İmajı Oluşturan Faktörler ve Kurumsal İletişimin Rolüne Yönelik İnceleme, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:8, Sayı:2, ss.23-41. - 2003
27-) Gavcar, E., Avcı, U., Boylu, Y. (2002). Seyahat Acentalarının Reklam Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Eylül-2002, ss.137-154. - 2002
28-) Gavcar, E. ve Avcı, U. (2002). Muğla İlinde Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentası Yöneticilerinin Profilinin Tespitine Yönelik Araştırma, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:7, Bahar-2002, ss.61-72. - 2002
29-) Örücü, E ve Avcı, U. (2001). Turizm İşletmelerinde Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin İstatistiki Yöntemlerle Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 3-4, ss.191-201. - 2001

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aslan, A., Aslan, S. ve Avcı, U. (2015). How do Sales Work and Relational Work Overlap, and How Are Sales Work and Relational Work Enacted By Workers? A Study of Tour Representatives, TOURAVEL’15, 18-20 June, İstanbul, pp. 206-213. - 2015
2-) Avcı, U. ve Uçar, H. (2015). İç girişimcilik eğilimi yönetim kademelerine göre farklılık gösterir mi? Hizmet sektörü yöneticileri üzerine görgül bir araştırma, 2. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 9-11 Ekim 2015, Bildiriler Kitabı, Muğla, ss. 420-425. - 2015
3-) Özer, Ö., Avcı, U. ve Yılmaz, B. S. (2014). The effect of corporate entrepreneurship on firm performance: An investigation in Turkish hotel industry, 18th IAMB Conference, 17-19 September 2014, p.28. - 2014
4-) Özer, Ö., Avcı, U. ve Sop, S. A. (2013). A Comparison of Museum Visitors’ Expectations within the Context of Faith Tourism, International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 9-12 May, Konya, pp.57-65. - 2013
5-) Okumus, F., Collins, A.B. ve Avcı, U. (2011). Impact of 2008 Financial Crisis on the Hotel Industry in Turkey, Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, 19-24 June 2011, Bogazici University-İstanbul, Turkey, pp.135-136. - 2011
6-) Avcı, U., Topaloğlu, C. ve Tozlu, E. (2011). The Relationship between Empowerment Perception and Job Satisfaction of Hotel Employees: An Investigation in Psychological Approach, 9.International Congress on Knowledge, Economy and Management, 23-25 June 2011, International Sarajevo University, Sarajevo, pp.2911-2921. - 2011
7-) Kaya U. ve Avcı, U. (2010). Hizmet Sektöründe Yıldırma Algısının Sonuçlarına İlişkin Bir Araştırma, 8.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 28–31 Ekim 2010, İstanbul, ss.921-933. - 2010
8-) Madanoğlu, M., Avcı U. ve Okumus F. (2009). Ready for Encore? Testing Hybrid Ideal Type Strategic Orientation and Equifinality, 2009 Academy of Management Annual Meeting, 7–11 August 2009-Chicago, Illinois, U.S.A., pp.1-32. - 2009
9-) Boylu, Y. ve Avcı, U. (2008). The Use of Performance Measurement in Strategy Implementation: A Study into the Service Sector, 4th International Strategic Management Conference, 19–21 June 2008, Sarajevo, pp.759-768. - 2008
10-) Avci, U., Madanoglu, M. ve Okumus, F. (2008). Strategic Orientation and Firm Performance in Hospitality and Tourism in the Context of Developing Countries, Southern Management Association 2008 Meeting, 29 October–1 November 2008, Florida, USA, pp.407-412. - 2008
11-) Avcı, U. ve Avcı, M. (2007). Öğrenme Yönelimlilik-Yenilik İlişkisine Ampirik Bir Bakış, 6.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 26-28 Aralık 2007, İstanbul, ss.1768-1778. - 2007
12-) Okumuş, F., Kılınç, İ., Avcı, U. (2006). An Investigation Into Facilitating Factors To Transform Hotels Into Learning Organizations, Turk-Kazakh International Tourism Conference, 20-26 November 2006, Alanya, pp.1183-1192. - 2006
13-) Avcı, U. ve Boylu, Y. (2006). A Comparative Study into the Satisfaction of Tourism Students with their Internship, Turk-Kazakh International Tourism Conference, 20-26 November 2006, Alanya, pp.1376-1385. - 2006
14-) Avcı, U., Avcı, M. ve Dirlik S. (2006). Konaklama İşletmelerinin Bilişim Teknolojileri Adaptasyonlarına İlişkin Muğla İlinde Bir Araştırma, 5.Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 3-5 Kasım 2006, Kocaeli, ss.764-774. - 2006

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arıkan Saltık Işıl, Avcı Umut, 2017. Çok Kültürlü Takım Performansı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Konaklama Sektörü Örneği. 1. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
2-) Turgut.,U., Avcı.,U., Arıkan Saltık.,I., 2016. Evaluation of environmental management practices in resort hotels: An importance-performance analysis. II. International Tourism and Hospitality Management Conference

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dirlik Serkan, Avcı Umut, Türken Serhat, 2017. Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti?: Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
2-) Avcı.,U., Gümüş Dönmez.,F., Artun.,C., 2016. Mesleki Doyum ve Mesleği Bırakma İlişkisi: Turizm Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi
3-) Uçar, H., Kaya, U. ve Avcı, U. (2014). "Örgüt Yapısı ve İç Girişimcilik İlişkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma", 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs 2014, Konya, ss. 707-715. - 2014
4-) Avcı, U. ve Kaya, U. (2013). Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Turizm Sektöründe Bir Araştırma, 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2-4 Mayıs 2013, Muğla, ss.515-520. - 2013
5-) Turunç, Ö. ve Avcı, U. (2012). Algılanan Örgütsel Destek ve Lider-Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Stresinin Rolü: Konaklama Sektörü Çalışanları Üzerinde Uygulama, 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs 2012, Konya, ss.539-547. - 2012
6-) Avcı, U. ve Turunç, Ö. (2011). Konaklama İşletmelerinde Dönüşümcü Liderlik ve Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 5-7 Mayıs 2011, İzmir, ss.119-124. - 2011
7-) Avcı, U. ve Kılıç, B. (2010). Konaklama Sektöründe Duygusal Emek Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 11.Ulusal Turizm Kongresi, 2-5 Aralık 2010, Kuşadası, ss.290-301. - 2010
8-) Asunakutlu, T. ve Avcı U. (2009). Nepotizm-İş Tatmini İlişkisi: Aile İşletmelerinde Bir İnceleme, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir, ss. 728-734. - 2009
9-) Topaloğlu, C. ve Avcı, U. (2009). Transformasyonel Liderlik Algısı: Alt ve Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerine Bir Uygulama, 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Mersin, ss.1097-1112. - 2009
10-) Avcı, U. ve Asunakutlu, T. (2008). Kurumsal Girişimcilik Eğilimi Firma Performansını Geliştirmede Etkili Midir?, 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, G. M. Matbaacılık, 16-18 Mayıs 2008, Antalya, ss.771-778. - 2008
11-) Dalgın, T., Topaloğlu, C. ve Avcı U. (2008). Liderlik Davranışlarının İşgörenler Tarafından Algılanması: Marmaris Yöresindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama, III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, Isparta, ss.343-353. - 2008

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Artun.,C., Gürcoşkun.,F., Avcı.,U., 2016. Kırsal Turizm Konseptinde Başarılı Bir İşletme Olarak Kartaca Otel ve Hizmet Farklılaştırması. 5. Ulusal Kırsal Turizm kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Okumuş, F. ve Avcı, U. (2008). Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Detay Yayınevi, (Editör olarak), Ankara, (ISBN: 978-9944-223-42-3). - 2008

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Service Failures and Recovery in Tourism and Hospitality/Staff Training for Service Failures and Recovery. Yayın Evi: CABI

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Avci.,U., Gümüş Dönmez.,F., . 2016. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlaması. Yayın Evi: Beta Yayınevi
2-) Kaya.,U., Avcı.,U., . 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular. Yayın Evi: Beta Yayınevi
3-) Avcı, U. (2014). Turizm Sistemi, (Ed. Abdülrezak Altun), Turizm ve Tanıtım, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, (E-Kitap, ISBN: 978-875-422-655-7). - 2014
4-) Avcı, U. (2014). Turizm Sisteminin Etkileri, (Ed. Abdülrezak Altun), Turizm ve Tanıtım, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, (E-Kitap, ISBN: 978-875-422-655-7). - 2014
5-) Özer, Ö., Avcı, U. ve Sop, S. A. (2013). İnanç Turizmi Ziyaretçilerinin Müze Memnuniyetlerine İlişkin Değerlendirme, (Ed. Yasin Bilim ve Özgür Özer), İnanç Turizmi seçme Konular, Çizgi Kitabevi, Konya. - 2013
6-) Avcı, U. (2012). Tutumlar, (Ed. Hasan Tutar), Davranış Bilimleri, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, (E-Kitap, ISBN: 978-975-442-223-8). - 2012
7-) Avcı, U. (2012). Firma Düzeyinde Stratejiler, (Ed. Fevzi Okumuş, Mustafa Koyuncu, Ebru Günlü), Stratejik Yönetim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.139-166. (ISBN: 978-975-021-801-9). - 2012
8-) Avcı, U. (2010). Bireysel Gelişimde Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme, (Ed. Ömür N. Özmen ve Cafer Topaloğlu), Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim: Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar, Beta Yayıncılık, İstanbul, ss.329-348 (ISBN: 978-605-377-212-5). - 2010
9-) Topaloğlu, C. ve Avcı, U. (2009). Turizm İşletmelerinde Örgütiçi Çatışmalar ve Yönetimi, (Ed. Zeyyat Sabuncuoğlu), Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, MKM Yayıncılık, Bursa, ss.135-162 (ISBN: 978-605-5911-10-2). - 2009
10-) Okumuş, F., Avcı, U., Kılınç, İ. (2008). Turizm İşletmelerinin Öğrenen Örgütlere Dönüştürülmesi, (Ed. Fevzi Okumuş ve Umut Avcı) Detay Yayıncılık, Ankara, ss.537-560, (ISBN: 978-9944-223-42-3). - 2008
11-) Avcı, U. ve Topaloğlu, C. (2008). Turizm İşletmelerinde Performans Ölçümü, (Ed. Fevzi Okumuş ve Umut Avcı) Detay Yayıncılık, Ankara, ss.339-369, (ISBN: 978-9944-223-42-3). - 2008

Verdiği Dersler

YEG 5523 2019-2020 Güz

Aile İşletmeleri Yönetimi

YOG 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL 6507 2019-2020 Güz

Örgütsel Davranış Araştırmaları

İŞL1003 2019-2020 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL4533 2019-2020 Güz

Güncel Yönetim Yaklaşımları

KON4001 2018-2019 Güz

Turizm İşl. Stratejik Yönetim

YEG 5523 2018-2019 Güz

Aile İşletmeleri Yönetimi

YOG 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL 6507 2018-2019 Güz

Örgütsel Davranış Araştırmaları

İŞL 7523 2018-2019 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1003 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL4533 2018-2019 Güz

Güncel Yönetim Yaklaşımları

İŞL8523 2018-2019 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

KON3004 2018-2019 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

KON4504 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

YOG 5099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

YOG 5502 2018-2019 Bahar

Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Nicel Araştırma

İŞL 6506 2018-2019 Bahar

Yönetim Psikolojisi

İŞL 7524 2018-2019 Bahar

Stratejik Yönetim

İŞL1004 2018-2019 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL2008 2018-2019 Bahar

Örgütsel Davranış

KON3505 2017-2018 Güz

Tur. İşl. İnsan Kay. Yön.

KON4001 2017-2018 Güz

Turizm İşl. Stratejik Yönetim

KON4511 2017-2018 Güz

Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri

KON4907 2017-2018 Güz

Turizm İşletmelerinde Güncel Yönetim Teknikleri

YOG 5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL 5501 2017-2018 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL 6507 2017-2018 Güz

Örgütsel Davranış Araştırmaları

İŞL 7523 2017-2018 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1003 2017-2018 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL4533 2017-2018 Güz

Güncel Yönetim Yaklaşımları

İŞL8523 2017-2018 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

KON4504 2017-2018 Bahar

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

YOG 5502 2017-2018 Bahar

Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Nicel Araştırma

İŞL 6506 2017-2018 Bahar

Yönetim Psikolojisi

İŞL 7524 2017-2018 Bahar

Stratejik Yönetim

İŞL1004 2017-2018 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL2008 2017-2018 Bahar

Örgütsel Davranış

İŞL8538 2017-2018 Bahar

Yönetimde Güncel Sorunlar