Personel

Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Aldan Karademir
Yrd.Doç.Dr.
Çiğdem Aldan Karademir
@ E-posta
cakarademir@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 20.06.2003

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 27.07.2007

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim 30.07.2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Aldan Karademir, Ç. ve Saracaloğlu, A. S. (2013). Sorgulama Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Asian Journal of Instruction, 1(2), 56-65. - 2013
2-) Saracaloğlu, A. S., Aldan Karademir, Ç. and Uçak, E. (2013). Investigation of Sixth, Seventh, Eighth Grade Students’ Problem Solving Skills In Terms of Different Variables. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 14a, s.85-90. - 2013
3-) Karademir, Y., Barlas, M. and Aldan Karademir, Ç. (2013). Biology Department And Science Education Students’ Environmental Sensitivity, Attitude And Behaviours. International Journal on New Trends in Education and Their Implications. Vol:4 Issue:3 Article:11, 102-111. - 2013
4-) Ekici, F., Aldan Karademir, Ç., Uçak, E. and Ekici, E. (2011). Primary School Teachers’ Opinions and Application Levels Related To Constructivist Approach To The Subjects of “Voice and Light”. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. 3(2): 112-126. - 2011
5-) Aldan Karademir Ç. ve Özsoy, N. (2009). “Düzey Dersliklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine İlişkin Akademik Başarıları ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisi”. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 1C0082, 4, (3), 1089-1109. - 2009
6-) Uçak, E., Köse, S. ve Aldan Karademir, Ç. (2009). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Portfolyo Uygulamasına İlişkin Görüşleri”. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 1C0069, 4, (3), 908-922. - 2009
7-) Aldan Karademir, Ç. and Uçak, E. (2009). “The Effect of Between Class Ability Grouping on 7th Grade Students’ Academic Achievement on the Unit “If there were no pressure?” In Science and Technology Education”. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. 1(1): 32-44. - 2009

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Aldan Karademir, Ç. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.236-252. - 2012

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uçak, E., Aldan Karademir, Ç. and Bağ, H. (2010). What is Turkish Teachers’ Attitudes and Opinions About Constructivist Approach? “In the West of Turkey”. 6th International Conference on Education, Samos Island Greece, oral presentation, 8-10 July 2010. 365-372. - 2010
2-) Aldan Karademir, Ç. ve Özsoy, N. (2009). Düzey Dersliklerine İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, sözlü bildiri, 1-3 Mayıs 2009. (Bildiri özeti özet kitapçığında, tam metin bildiri kitabında basıldı) - 2009
3-) Aldan Karademir, Ç. ve Özsoy, N. (2009). Düzey Dersliklerine İlişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, sözlü bildiri, 1-3 Mayıs 2009. (Bildiri özeti özet kitapçığında, tam metin bildiri kitabında basıldı) - 2009

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Aldan Karademir, Ç., Saracaloğlu, A. S. ve Karademir, Y. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenmeye İlişkin Tutumları İle Öğretmen Yeterlik Algılarının Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, sözlü bildiri, 23-25 Mayıs 2013. (Bildiri özeti, özet kitapçığında basıldı). - 2013
2-) Aldan Karademir, Ç., Uçak, E. ve Bağ, H. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, sözlü bildiri, 27-30 Haziran 2012. (Bildiri özeti, özet kitapçığında, tam metin, bildiri kitabında basıldı). - 2012
3-) Saracaloğlu, A. S., Aldan Karademir, Ç. ve Altay, B. (2012). Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yeterlik ve Öz bilinç Düzeyleri İle Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, sözlü bildiri, 24-26 Mayıs 2012. (Bildiri özeti, özet kitapçığında basıldı). - 2012
4-) Saracaloğlu, A. S., Aldan Karademir, Ç., Dinçer, B. ve Dedebali, N. C. (2012). Öğretmenlerin Öğretme Stilleri, Öz yeterlikleri ve İş doyumlarının Belirlenmesi, 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, sözlü bildiri, 24-26 Mayıs 2012. (Bildiri özeti, özet kitapçığında basıldı). - 2012
5-) Saracaloğlu, A. S., Aldan Karademir, Ç. ve Uçak, E. (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, sözlü bildiri, 23-25 Eylül 2010. (Bildiri özeti, özet kitapçığında basıldı). - 2010
6-) Saracaloğlu, A. S. ve Aldan Karademir, Ç. (2009). Eğitsel Oyun Temelli Fen ve Teknoloji Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi, VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, sözlü bildiri, 21-23 Mayıs 2009. (Bildiri özeti özet kitapçığında, tam metin bildiri kitabında basıldı) - 2009
7-) Aldan Karademir, Ç. (2008). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı Kavramına ve Fen ve Teknoloji Okuryazarlığına İlişkin Öz yeterlik Algıları: Aydın İlinde Nitel Bir Araştırma, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, sözlü bildiri, 27-29 Ağustos 2008. (Bildiri özeti özet kitapçığında basıldı) - 2008
8-) Aldan Karademir, Ç. ve Uçak, E. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Fen Bilgisi Laboratuarı Dersine İlişkin Tutumları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, sözlü bildiri, 13-15 Eylül 2006. (Bildiri özeti özet kitapçığında basıldı) - 2006
9-) Aldan Karademir, Ç. (2006). Yapılandırmacılık ve Fen Teknoloji Ders Kitapları, Eğitimde Çağdaş Yönelimler–3: “Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları” Sempozyumu, İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları, sözlü bildiri, 29.04.2006. (Tam metin bildiri kitabında basıldı) - 2006

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Uçak, E., Aldan Karademir, Ç. ve Bağ, H. (2010) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okur-yazarlığın Bir Boyutu Olan Bilimin Doğasına Yönelik Algılama Düzeyleri, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, poster bildiri, 23-25 Eylül 2010. (Bildiri özeti, özet kitapçığında basıldı). - 2010

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Öğretmen Adaylarının Sorgulama ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Öğretmen Öz Yeterlik Düzeyine Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi, BAP, (Doktora Tezi) 2013. (Araştırmacı). - 2013
2-) Düzey Dersliklerinin İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine İlişkin Akademik Başarıları ve Benlik Saygısı Üzerine Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi, BAP, (Yüksek Lisans Tezi) 2007. (Araştırmacı). - 2007

Verdiği Dersler

EBB2804 2014-2015 Yaz

Öğrt.Tek.ve Mat.Tasarımı

EBB3804 2014-2015 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3902 2014-2015 Yaz

Eğitimde Proje Geliştirme

EBB2804 2014-2015 Yaz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB2801 2014-2015 Yaz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB3804 2014-2015 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB2804 2014-2015 Yaz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB2804 2014-2015 Yaz

Öğrt.Tek.ve Mat.Tasarımı

EBB2801 2014-2015 Yaz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB3902 2014-2015 Yaz

Eğitimde Proje Geliştirme

EPÖ 5501 2017-2018 Güz

EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

EPÖ 6700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB2801 2017-2018 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EPÖ 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EBB2801 2017-2018 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EBB3805 2016-2017 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

EPÖ 5522 2016-2017 Bahar

NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

EPÖ 6002 2016-2017 Bahar

NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

EBB3804 2016-2017 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2016-2017 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EBB3804 2016-2017 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB3804 2016-2017 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER

EBB2801 2016-2017 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2811 2016-2017 Güz

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EPÖ 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

BSM4515 2016-2017 Güz

Sözlü İletişim Teknikleri

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB4817 2016-2017 Güz

Program Geliştirme

EBB2811 2016-2017 Güz

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

EBB2801 2016-2017 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EPÖ 5000 2016-2017 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EBB3807 2016-2017 Güz

Okul Deneyimi

EBB3801 2016-2017 Güz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB4817 2016-2017 Güz

Program Geliştirme

EPÖ 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB3806 2015-2016 Bahar

Okul Deneyimi

EBB3806 2015-2016 Bahar

Okul Deneyimi

EPÖ 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB3804 2015-2016 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 5000 2015-2016 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB3806 2015-2016 Bahar

Okul Deneyimi

EBB3801 2015-2016 Güz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

RTV1801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM

EPÖ 5501 2015-2016 Güz

EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

EPÖ 6001 2015-2016 Güz

İLERİ EĞİTİM İSTATİSTİĞİ UYGULAMALARI

EPÖ 6501 2015-2016 Güz

PROGRAM GELİŞTİRMEDE MODELLER VE YENİ YÖNELİMLER

EPÖ 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2015-2016 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB4803 2015-2016 Güz

Okul Deneyimi

GRÖ3005 2015-2016 Güz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

RTV1801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM

EBB2801 2015-2016 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB 5801 2015-2016 Güz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EBB4803 2015-2016 Güz

Okul Deneyimi

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4005 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2015-2016 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EBB2811 2013-2014 Yaz

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB2804 2014-2015 Bahar

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EPÖ 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB2804 2014-2015 Bahar

Öğrt.Tek.ve Mat.Tasarımı

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB2804 2014-2015 Bahar

Öğrt.Tek.ve Mat.Tasarımı

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB2804 2014-2015 Bahar

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB3902 2014-2015 Bahar

Eğitimde Proje Geliştirme

EBB3804 2014-2015 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 6002 2014-2015 Bahar

NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

EBB3804 2014-2015 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EBB4816 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

EBB4816 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EPÖ 5000 2014-2015 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EBB3902 2014-2015 Bahar

Eğitimde Proje Geliştirme

EPÖ 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

EPÖ 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EPÖ 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB2811 2014-2015 Güz

EĞİTİM SOSYOLOJİSİ

PFD 4519 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

PFD4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4519 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

EBB4807 2014-2015 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

EBB4807 2014-2015 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

EBB3807 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

EBB3807 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

EBB3807 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB3807 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4005 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

PFD 4519 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

EBB2807 2014-2015 Güz

Öğrenme İlke ve Yöntemleri

RTV1801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM

EBB 5903 2014-2015 Güz

FEN BİLGİSİNDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ VE UYGULAMALARI

EBB2801 2014-2015 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

ÇGP2003 2014-2015 Güz

ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ

ÇGP2003 2014-2015 Güz

ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ

RTV1801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM

RTV2801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM**

EPÖ 5501 2014-2015 Güz

EĞİTİM İSTATİSTİĞİ

RTV2801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM**

EPÖ 5000 2014-2015 Güz

TEZ ÇALIŞMASI