Personel

Doç.Dr. Erdoğan Keleş
Doç.Dr.
Erdoğan Keleş
@ E-posta
ekeles@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1637 , 0 252 211 1694

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 1999

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Temmuz 2002

Doktora

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD (Yakınçağ Tarihi) Şubat 2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Keleş.,E., 2015. "Avrupa Tüccarı'nın Hukuki ve Ticari Durumlarına Dair Bazı Tespitler (1835-1868)". Belleten

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Erdoğan Keleş, 2018. İmar Meclislerinin Raporlarında Eğitim (1845-1847). Tarih Araştırmaları Dergisi
2-) Erdoğan Keleş, 2018. Sultan Abdülmecid Döneminde Tuna-Karadeniz Arasında Kanal Açma Teşebbüsü. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
3-) Keleş.,E., 2016. "Kırım Savaşı’nda (1853-1856) Müttefik Orduların Sevk ve İdare Merkezi: Varna". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Keleş.,E., 2013. "II. Abdülhamid Devrinde Aydın Vilayetinde Sanat ve Meslek Okulları" . History Studies
5-) Keleş.,E., 2011. Kırım Savaşı’nın (1853-1856) Finansmanı ve Buna Dair Bir Defterin Değerlendirmesi. OTAM
6-) Keleş.,E., 2009. "Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskanı”. Turkish Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Keleş.,E., Ercoşkun.,T., 2014. “Stratford Canning’in Kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu ve İstanbul’daki Üç İsyan (1807-1809)”. Tarih Araştırmaları Dergisi
2-) Keleş.,E., 2013. “Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması”. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi
3-) Keleş.,E., 2012. “Hayriye Tüccarı el-Hâc Mehmet Ağa’nın Terekesi”. Belgeler
4-) Keleş.,E., 2011. “19. Yüzyıl Ortalarında Gevrek Köyü’nün Sosyo-Ekonomik Yapısı (14652 Numaralı Temettuât Defterine Göre)". Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
5-) Keleş.,E., 2010. “Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Karadeniz ve Boğazlar Meselesi”. OTAM
6-) Keleş.,E., 2009. “Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol)”,. Tarih Araştırmaları Dergisi
7-) Keleş.,E., 2009. “Rusya’nın Panslavizm Politikasının Balkanlarda Uygulanmasına Dair Bir Layiha”. Muğla Üniversitesi SBD (İLKE)
8-) Keleş.,E., 2008. “Cebel-i Lübnan’da İki Kaymakamlı İdari düzenin Uygulanması ve 1850 Tarihli Nizamnâme” . Tarih Araştırmaları Dergisi
9-) Keleş.,E., 2005. “Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858)”. Tarih Araştırmaları Dergisi
10-) Keleş.,E., 2004. "XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Muğla’da Evlilik Kurumu". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Keleş Erdoğan, Yazıcı Muhammed, 2018. Seyahatnameler Işığında Tire ve Yakın Çevresi. Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu
2-) Keleş Erdoğan, 2018. Sami Paşa’nın Rumeli Teftişi ve Bazı Tespitler. XVIII. Türk Tarih Kongresi
3-) Keleş.,E., 2011. Midillili Mehmed Hayreddin’in Aydın Vilayeti Seyahati. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları (CIEPO) 6. Ara Dönem Sempozyum
4-) Keleş.,E., 2010. Kırım Savaşında (1853-1856) Müttefik Orduların Barınma ve İaşe Sorunları. XVI. Türk Tarih Kongresi

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2019. Anadolu’da Tanzimat ve Teftiş (1850-1853). Yayın Evi: Gece Akademi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Keleş.,E., . 2011. Sultan Abdülmecid'in Rumeli Seyahati, Birleşik Yayınevi, Ankara 2011.. Yayın Evi: Birleşik Kitabevi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. İçil Sancağı’nın Sosyo-Ekonomik ve Coğrafi Durumu (İmar Meclisi Raporlarına Göre / 1845), Türk Tarihine Dair Yazılar-III. Yayın Evi: Gece Kitaplığı
2-) Keleş.,E., . 2014. "Kirkor Zohrap Efendi ile Cizrelizâde Mehmed Raif Efendi'nin Ermeni Meselesi'ne dair Yaklaşımları", Tarihte Türkler ve Ermeniler: Merkez ve Taşrada Ermeniler Nüfus ve Göç, Cilt: 7, TTK 2014, s.75-97. Yayın Evi: Türk Tarih Kurumu
3-) Keleş.,E., . 2011. “Doktor Sigmund Spitzer’in Hatıraları ve Sultan Abdülmecid”, Türk Sosyal ve Siyasi Hayatında Yahudiler (Editörler: İbrahim Erdal-Yunus Özger), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2011, s.161-187.. Yayın Evi: IQ kültür sanat yayınevi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Keleş.,E., Karsandık Yazıcı., ., . 2017. Muğla Şehir Yazıları/Reformdan İsyana: Menteşe Sancağı’nda Tanzimat’ın Uygulanışı (1840-1842). Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
2-) Keleş.,E., . 2012. Musa Çadırcı’ya Armağan Yazılar /Studies Presented in Honour of Musa Çadırcı,/Kırım Savaşı (1853-1856) ve 1854 Osmanlı-Sardunya Ticaret Antlaşması, . Yayın Evi: Bilgin Kültür Sanat yayınları

Alanında kitap çevirisi

1-) Keleş.,E., . 2013. Kırım Harbi'ne Dair Notlar . Yayın Evi: TTK
2-) Esad.,D., . 2012. Muğla Sıhhiye Müdürü Doktor Esad, Türkiye'nin Sıhhı-İctimai Coğrafyası Muğla (Menteşe) Sancağı, (Hazırlayanlar: Bayram Akça ve Erdoğan Keleş), Muğla 2012.. Yayın Evi: MELSA

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi /KAÜSBED.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2009. Tarih Araştırmaları Dergisi (Hakemli Ulusal Dergi).
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2008. Tarih Araştırmaları Dergisi (Hakemli Ulusal Dergi).

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Asia Minor Studies.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Asia Minor Studies.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Asia Minor Studies.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
9-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Karadeniz İncelemeleri Dergisi / Journal of Black Sea Studies.
10-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Asia Minor Studies.
11-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. History Studies.
12-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Asia Minor Studies.
13-) Editörlük Türü: Dergi. 2013. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 22, 2013.
14-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. History Studies, Volume. 3/3, Kasım/Nowember 2011.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol)”, - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) “Menteşe Sancağında Muhtarlık Teşkilatının Kurulması” - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) "XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Muğla’da Evlilik Kurumu" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) "Kirkor Zohrap Efendi ile Cizrelizâde Mehmed Raif Efendi'nin Ermeni Meselesi'ne dair Yaklaşımları", Tarihte Türkler ve Ermeniler: Merkez ve Taşrada Ermeniler Nüfus ve Göç, Cilt: 7, TTK 2014, s.75-97 - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol)”, - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
2-) Kırım Harbi'ne Dair Notlar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) “Tanzimat Dönemi’nde Rüşvetin Önlenmesi İçin Yapılan Düzenlemeler (1839-1858)” - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Aydın Vilayetinde Çekirge İstilaları. Konu: Kıtlık, Çekirge, Sosyo-ekonomik durum. Merve -AYDIN. 2018
2-) Tez Adı: 003 VE 003M NUMARALI DÜVEL-İ ECNEBİYE DEFTERLERİNİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRMESİ. Konu: Düvel-i Ecnebiye Defterlerinde yer alan bilgiler ışığında İngiltere ile Osmanlı Devleti arasındaki sosyal, hukuki ve siyasi ilişkiler incelenmiştir.. Özgür-Erdinç. 2015

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. XIX. YÜZYILDA MENTEŞE SANCAĞI’NDAKİ VAKIFLARIN İDARİ VE EKONOMİK DURUMU. 2015-2017

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 3rd İnternational Contemporary Educational Research Congress, (3. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi), (July, 5-8, 2018 / 5-8 Temmuz 2018). Oswiecim-Poland. . 2018
2-) 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, (4-5-6-7 Ekim 2018, Bodrum-Muğla). Bodrum-Muğla-Türkiye. . 2018
3-) 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (Bilim ve Danışma Kurulu). Türkiye. . 2017
4-) Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi (Bilim ve Danışma Kurulu). TÜRKİYE. . 2016

Verdiği Dersler

TAR1006 2014-2015 Yaz

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR1007 2014-2015 Yaz

Temel Osmanlıca

TAR 6536 2018-2019 Bahar

Arşiv Kaynakları ve Diplomatika

TAR 5504 2018-2019 Bahar

Osmanlı Arşiv Metinleri

TAR3006 2018-2019 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR1006 2018-2019 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR3006 2018-2019 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR1006 2018-2019 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR1007 2018-2019 Güz

Temel Osmanlıca

TAR3507 2018-2019 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5501 2018-2019 Güz

Osmanlı Paleoğrafyası

TAR 6551 2018-2019 Güz

Arşiv Belgeleri ve Metin İnceleme

TAR3507 2018-2019 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR1007 2018-2019 Güz

Temel Osmanlıca

TAR3507 2018-2019 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR1006 2017-2018 Yaz

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR1006 2017-2018 Yaz

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR1007 2017-2018 Yaz

Temel Osmanlıca

TAR3006 2017-2018 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR1006 2017-2018 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR 5546 2017-2018 Bahar

XIX.yüzyıl Balkan Tarihi

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 6536 2017-2018 Bahar

Arşiv Kaynakları ve Diplomatika

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5502 2017-2018 Bahar

Osmanlı Tarihi Diplomatik Metin İncelemeleri

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR1006 2017-2018 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR1006 2017-2018 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR3006 2017-2018 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR3006 2017-2018 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR 5501 2017-2018 Güz

Osmanlı Paleoğrafyası

TAR 5513 2017-2018 Güz

Yakınçağ Osmanlı Tarihi Kaynakları

TAR 6551 2017-2018 Güz

Arşiv Belgeleri ve Metin İnceleme

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR3507 2017-2018 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR1007 2017-2018 Güz

Temel Osmanlıca

TAR3507 2017-2018 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR1007 2017-2018 Güz

Temel Osmanlıca

TAR3507 2017-2018 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR1007 2016-2017 Yaz

Temel Osmanlıca

TAR1006 2016-2017 Yaz

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR1006 2016-2017 Yaz

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR3006 2016-2017 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR1006 2016-2017 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR3006 2016-2017 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR1006 2016-2017 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR 5502 2016-2017 Bahar

Osmanlı Tarihi Diplomatik Metin İncelemeleri

TAR3006 2016-2017 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR3507 2016-2017 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR 6551 2016-2017 Güz

Arşiv Belgeleri ve Metin İnceleme

TAR 5501 2016-2017 Güz

Osmanlı Paleoğrafyası

TAR1007 2016-2017 Güz

Temel Osmanlıca

TAR3507 2016-2017 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR1007 2016-2017 Güz

Temel Osmanlıca

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR1006 2015-2016 Yaz

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR1006 2015-2016 Yaz

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR1007 2015-2016 Yaz

Temel Osmanlıca

TAR3006 2015-2016 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR3006 2015-2016 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5502 2015-2016 Bahar

Osmanlı Tarihi Diplomatik Metin İncelemeleri

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR1006 2015-2016 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR1006 2015-2016 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR3006 2015-2016 Güz

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR3507 2015-2016 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR 5501 2015-2016 Güz

Osmanlı Paleoğrafyası

TAR1007 2015-2016 Güz

Temel Osmanlıca

TAR1007 2015-2016 Güz

Temel Osmanlıca

TAR 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR1006 2015-2016 Güz

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR3507 2015-2016 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR 6551 2015-2016 Güz

Arşiv Belgeleri ve Metin İnceleme

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR1006 2014-2015 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR3502 2014-2015 Bahar

Osmanlı Diplomatik Metinleri

TAR 5502 2014-2015 Bahar

Osmanlı Tarihi Diplomatik Metin İncelemeleri

TAR 6536 2014-2015 Bahar

Arşiv Kaynakları ve Diplomatika

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR3006 2014-2015 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR1006 2014-2015 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR3006 2014-2015 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR3502 2014-2015 Bahar

Osmanlı Diplomatik Metinleri

TAR1006 2014-2015 Bahar

Osmanlıca Tarih Metinleri

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR3006 2014-2015 Bahar

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR3006 2014-2015 Güz

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

TAR 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR1007 2014-2015 Güz

Temel Osmanlıca

TAR3507 2014-2015 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR3507 2014-2015 Güz

19-20. Yüzyıl Balkan Devletleri Tarihi

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6551 2014-2015 Güz

Arşiv Belgeleri ve Metin İnceleme

TAR 5501 2014-2015 Güz

Osmanlı Paleoğrafyası

TAR1007 2014-2015 Güz

Temel Osmanlıca

TAR1007 2014-2015 Güz

Temel Osmanlıca

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II