Personel

Araştırma Görevlisi Halil Çokçalışkan
Araştırma Görevlisi
Halil Çokçalışkan
@ E-posta
hcokcaliskan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü / Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 10.06.2011

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 07.08.2014

Doktora

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yorulmaz.,A., Çokçalışkan.,H., Önal.,H., 2017. Determination of Classroom Pre-Service Teachers’ State of Personal Innovativeness. Journal of Education and Training Studies
2-) Can Süleyman, Can Şendil, Çokçalışkan Halil, Durukan Erdil, 2017. Determınatıon of Pre-Servıce Teachers’ Adequate and Balanced Eatıng Habıts (The Case of Mugla). International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
3-) Çokçalışkan Halil, Çelik Özkan, 2017. Investigation of Pre-service Classroom Teachers’ Environmental Awareness and Attitudes. International Electronic Journal of Environmental Education
4-) Yorulmaz Alper, Can Süleyman, Çokçalışkan Halil, 2017. The Relationship between the Pre-service Classroom Teachers’ Techno Pedagogical Instructional Competencies and Epistemological Beliefs. Journal of Education and Training Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Görgen.,İ., Çokçalışkan.,H., Korkut.,Ü., 2012. Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) APAÇIK.,G., ÇINAR.,Z., ÇOKÇALIŞKAN.,H., 2016. Eyvah, 4 sınıf bir arada!. VIII. International Congress of Educational Research
2-) ÖZDEMİR.,G., ÇOKÇALIŞKAN.,H., ÇAVA.,G., DURUKAN.,Ş., 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının okuma alışkanlıklarına yönelik görüşleri. 15th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
3-) CAN.,Ş., ÇOKÇALIŞKAN.,H., 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğrenimi beklentileri ve epistemolojik inançlarının incelenmesi. XV. International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
4-) CAN.,S., YORULMAZ.,A., ÇOKÇALIŞKAN.,H., ÇAKIR.,U., FAKIOĞLU.,Z., 2014. The Effects of physıcal Condıtıons Pre-School Educatıon Instıtutıons on Chıldren’s Socıal Competence. I st Eurasıan Educatıonal Research Congress
5-) CAN.,S., ÇOKÇALIŞKAN.,H., YORULMAZ.,A., AĞGÜL.,Ö., ÇEVİK.,T., 2014. Problems of Early Childhood Education in Turkey. I st Eurasıan Educatıonal Research Congress
6-) CAN.,S., YORULMAZ.,A., ÇOKÇALIŞKAN.,H., KATER.,R., ÜNLÜ.,A., 2012. Research About The State Of Pre School Teachers’ Use Of Drama Actıvıtıes In Educatıon Programmes. International Congress Of Educational Research
7-) CAN.,S., ÇOKÇALIŞKAN.,H., YORULMAZ.,A., POLAT.,K., GÖRGÜN.,M., 2012. A Study On The Empathıc Tendencıes Of Pre-School Pre-Servıce Teachers. 4th International Congress Of Educational Research

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yorulmaz Alper, Uysal Hümeyra, Çokçalışkan Halil, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalıkları İle Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnançları Arasındaki İlişki. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017)
2-) Çokçalışkan Ayten, Çokçalışkan Halil, 2017. The Relationship Between Pre-Service Primary School Teachers’ Foreign Language Classroom Anxiety and Self-Regulated Learning Strategies. 3rd International Symposium on Language Education and Teaching
3-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öz-Yeterlikleri ve Özdüzenleme Becerileri Arasındaki ilişki. 7th International Congress of research in Education
4-) Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, Can Süleyman, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları ve Öğretme Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi. 7th International Congress of research in Education
5-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Can Süleyman, 2017. Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Sergiledikleri Örgütsel Muhalefet ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki. IX. International Congress of Educational Research
6-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Sidekli Sabri, 2017. Sınıf öğretmeni adaylarının matematikte kanıt yapmaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) ÇOKÇALIŞKAN.,H., ÇOKÇALIŞKAN.,A., 2016. Investigating the prospective primary school teachers English self–efficacy belief. XV. International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
8-) ÇOKÇALIŞKAN.,H., ÇELİK.,Ö., 2016. Sınıf Öğretmeni adaylarının çevre farkındalıkları ve çevre tutumlarının incelenmesi. XV. International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
9-) YORULMAZ.,A., ÇOKÇALIŞKAN.,H., 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının matematiksel düşünme ile bireysel yenilikçilikleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. III. International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2016)
10-) ÇOKÇALIŞKAN.,H., YORULMAZ.,A., CAN.,S., 2016. Sınıf öğretmeni adaylarının çeşitli değişkenler açısından sınıf değerlendirme atmosferi algılarının incelenmesi. III. International Eurasian Educational Research Congress
11-) CAN.,Ş., ÇOKÇALIŞKAN.,H., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fene Yönelik Tutumları. 7. International Congress of Educational Research
12-) AYKIRI.,K., ÇOKÇALIŞKAN.,H., 2015. Televizyonun Değerler Eğitiminde Kullanımına İlişkin Sınıf ve Sosyal bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları. 7. International Congress of Educational Research
13-) Yorulmaz.,A., ÇOKÇALIŞKAN.,H., 2015. Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. 7. International Congress of Educational Research
14-) ÇOKÇALIŞKAN.,H., GÖRGEN.,İ., 2015. Tematik Portfolyo Uygulamasının Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Dersindeki Başarı, Kalıcılık Ve Derse Yönelik Tutum Üzerine Etkisi. II. International Eurasian Educational Research Congress
15-) YORULMAZ.,A., ÇOKÇALIŞKAN.,H., ÖNAL.,H., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Durumlarının Belirlenmesi. IInd International Eurasian Educational Research Congress

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) CAN.,Ş., ÇOKÇALIŞKAN.,H., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimleri Derslerine Yönelik sorunları ve Çözüm Önerileri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
2-) YORULMAZ.,A., ÇOKÇALIŞKAN.,H., 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İlişkilendirmeye Yönelik Görüşleri. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
3-) ÇOKÇALIŞKAN.,H., ÖĞRETMEN.,S., 2015. Birleştirilmiş Sınıflar: Fen Dersinde Neler Oluyor?. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
4-) ÇOKÇALIŞKAN.,H., KORKUT.,Ü., DALKA.,S., 2012. İlköğretim 4-5 Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabındaki Etkinlikler Hakkındaki Görüşleri ve Yararlanma Şekilleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
5-) ÇOKÇALIŞKAN.,H., KORKUT.,Ü., DALKA.,S., 2012. İlköğretim Öğrencilerinde Düşünme Becerilerini Geliştirmek İçin Altı Şapkalı Düşünme Tekniği. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
6-) KORKUT.,Ü., ÇOKÇALIŞKAN.,H., DALKA.,S., 2012. Öğretmen Adaylarının Yönetici (Müdür, Müdür Yardımcısı) Kavramıyla İlgili Metaforları. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
7-) DALKA.,S., YANIK.,H., KORKUT.,Ü., TAKAK.,T., ÇOKÇALIŞKAN.,H., 2012. Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Öğrencilerinin Performans ve Proje Görevlerine Yansıması. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
2-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
3-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
2-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
3-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
4-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
5-) Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adayları, Uygulama Öğretmenleri ve Uygulama Öğretim Üyeleri Açısından İşlevselliği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:2

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Proje No 12/42 Türkiye’de çocukları okul öncesi eğitim alan ebeveynlerin, çocuklarına oyuncak alırken gösterdikleri eğilimleriyle birlikte bilinç düzeylerini belirleyerek, dikkat etmeleri gereken hususları öne çıkarmak olup, sonucunda da daha doğru ve daha sağlıklı oyuncak seçimi için bilinçlenmeleri sağlamayı amaçlamaktadır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'de Okul Öncesi Eğitimi Alan Öğrencilerin Anne-Babalarının Oyuncak Seçimindeki Eğilimlerinin Belirlenmesi. 2012-2015

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 15th International Primary Teacher Education Symposium. Türkiye. . 2016
2-) IIIrd International Eurasian Educational Research Congress. Türkiye. . 2016
3-) XXIV. International Congres of Creative Drama. Türkiye. . 2014