Personel

Doç.Dr. Işıl Arıkan Saltık
Doç.Dr.
Işıl Arıkan Saltık
@ E-posta
isilas@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği 2002
Anadolu Üniversitesi İşletme fakültesi İşletme 2012

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ABD 2011

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2014

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çalışkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Ceylan Reşat, Bahar Ozan, 2019. Panel cointegration analysis of relationship between international trade and tourism: Case of Turkey and silk road countries. Tourism Management Perspectives

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Arıkan Saltık Işıl, Yıldız Mehtap, 2019. Kültür Turizminin Yeni Meyvesi: Zeytinyağı Müzeleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research
2-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, 2019. Turizm faaliyetlerine uzak yerleşimlerde turizmin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkileri. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, 2018. RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNITY ATTACHMENT, PERCEPTIONS ON ECONOMIC IMPACTS OF TOURISM AND SUPPORT TO TOURISM DEVELOPMENT: AN IMPLEMENTATION IN A SETTLEMENT NEAR BUT DISTANT FROM TOURISM. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Economics
4-) Arıkan Saltık Işıl, Asunakutlu Tuncer, 2017. Öncülleri ve Sonuçlarıyla Duygusal Emek Süreci: Konaklama İşletmesi Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. Turizm Akademik Dergisi
5-) Arıkan Saltık Işıl, Çeken Hüseyin, 2017. Agroturizmde Yeni Eğilimler: Zeytinyağı Turizmi. Journal of Life Economics
6-) Arıkan Saltık Işıl, 2017. Initiative Activities Of Olive Oil Tourism: A Case From Turkey. The Journal of Academic Social Sciences
7-) Arıkan Saltık Işıl, Gümüş Dönmez Filiz, 2017. Recruitment Days Activities From The Perspective Of Executives: A Case Of Tourism Faculty. The Journal of Inernational Social Research
8-) Arıkan Saltık Işıl, 2017. Yerli Ziyaretçilerin Çevresel Sürdürülebilirlik Algısının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Contemporary Tourism Research (IJCTR)
9-) Arıkan Saltık .,I., Arsezen Otamış.,p., Babacan .,S., 2015. Ethnographic Research And Content Analyse In Determining Small Businesses’ And Owner Managers’ Performance Perception: Fethiye F&B Firms Focus. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal
10-) FIRAT.,A., KUTUCUOĞLU.,K., ARIKAN SALTIK.,I., TUNÇEL.,Ö., 2013. Consumption, Consumer Culture and Consumer Society, . Journal of Community Positive Practices
11-) Fırat Aytekin, Kutucuoğlu Kemal Yüce, Arıkan Saltık Işıl, Tunçel Özgür, 2013. Consumption Consumer Culture and Consumer Society. Journal of Community Positive Practices
12-) Arıkan.,I., Coşar.,Y., Kozak.,M., 2011. Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing. European Journal of Tourism Research EJTR
13-) Arıkan Saltık Işıl, 2009. Ekrandan Alana Filmin Turizm ve Rekreasyon Üzerindeki Etkisi Seçme Çeviri Makale Beeton S 2008 From the Screen to the Field The Influence of Film on Tourism and Recreation Tourism Recreation Research 30 1 39 47. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi,

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Arıkan Saltık Işıl, 2017. ÖLÜDENİZ TABİAT PARKI HİZMET KALİTESİNİN ÖNEM PERFORMANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMES. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Arıkan Saltık Işıl, Avcı Umut, Kaya Ufuk, 2016. Mesleki Bağlılık Ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey Meslek Uyumu Ve Mesleğin Sosyal Statüsü Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi - Journal of Business Research-Türk
3-) Arıkan Saltık Işıl, Asunakutlu Tuncer, 2016. Duygusal Emek ve Kültür Konaklama Sektöründe Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy SBE Dergisi
4-) FIRAT.,A., TUNÇEL.,Ö., ARIKAN SALTIK.,I., KUTUCUOĞLU.,Y., 2012. Toplumsal Paradigmadaki Değişimler Bağlamında Tüketim Diyalektiğine Bakış. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
5-) MARANGOZ.,M., YEŞİLDAĞ.,B., ARIKAN SALTIK.,I., 2012. E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi
6-) Marangoz Mehmet, Yeşildağ Burak, Arıkan Saltık Işıl, 2012. E Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi
7-) Fırat Aytekin, Tunçel Özgür, Arıkan Saltık Işıl, Kutucuoğlu Kemal Yüce, 2012. Toplumsal Paradigmadaki Değişimler Bağlamında Tüketim Diyalektiğine Bakış. Finans Politik Ekonomik Yorumlar
8-) BAHAR.,O., ARIKAN SALTIK.,I., 2010. Euro’nun Uluslararası Turizm Talebi Üzerindeki Olası Etkisi. Vergi Raporu Dergisi
9-) ARIKAN SALTIK.,I., COŞAR.,Y., KOZAK.,M., 2010. Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Benli Onur, Arıkan Saltık Işıl, 2019. Kırsal Turizm Girişimcileri Üzerine Bir İnceleme: Muğla Örneği. III. International Rural Tourism and Development Congress
2-) Sztaba Karolina, Arıkan Saltık Işıl, 2019. AN OVERVIEW OF RURAL TOURISM IN WARMIA AND MAZURY. III. International Rural Tourism and Development Congress
3-) Tarhan Seren, Mert Nurçin, Arıkan Saltık Işıl, 2019. TURİZM LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. III. ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ
4-) Arıkan Saltık Işıl, Tekin Bedirhan, Mert Nurçin, 2019. Doğu Karadeniz Bölgesi Arıcılık Turizmi (Apiturizm) Potansiyelinin İncelenmesi Ve Bir Apirota Önerisi. III. ULUSLARARASI TURİZM VE KÜLTÜREL MİRAS KONGRESİ
5-) Arıkan Saltık Işıl, Alimanoğlu Çağla, 2018. Turizmde Örgütsel Davranış Çalışmaları: ADIM Üniversiteleri’nde Tamamlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir Araştırma. IV.International Conferences on Applied Economics and Finance-Extended with Social Sciences
6-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Çolak Yıldız Esra, 2018. Turizmin Sosyo-Kültürel Etkilerinin Yerel Halkın Mutluluk AlgısınaEtkisi. The Second International Congress on Future of Tourism:Innovatıon, Entrepreneurship and Sustainability
7-) Arıkan Saltık Işıl, Avcı Nilay, 2018. The Relationship between Occuppational Social Status and Intention to Leave Occuppation and Job Satisfaction in Tourism: A Study on Public Employees. Multidisciplinary Academic Conferences: Economics, Management and Marketing
8-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, 2018. Relationship Between Community Attachment, Perceptions on Economic Impacts of Tourism and Support to Tourism Development: an Implementation in a Settlement near but Distant from Tourism. IECS INTERNATIONAL ECONOMIC CONFERENCE SIBIU
9-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Ceylan Reşat, Bahar Ozan, 2018. The relationship between International Tourism and Trade of Turkey and some Silk Road countries: Panel cointegration analysis. 15th KIMEPJoint International Research Conference
10-) Mert Nurçin, Tarhan Seren, Arıkan Saltık Işıl, 2018. TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ
11-) Arıkan Saltık Işıl, 2017. Yerli Ziyaretçilerin Çevresel Sürdürülebilirlik Algıları ve Destinasyon Yönetimi Kalitesinin Değerlendirilmesindeki Rolü. 4th INTERNATIONAL CONGRESS OF TOURISM AND MANAGEMENT RESEARCHES
12-) Çalişkan Uğur, Arıkan Saltık Işıl, Bahar Ozan, Elyıldırım Gökhan, 2017. Turist Memnuniyetini Etkileyen Faktörler: Kuzeydoğu Anadolu Örneği. 1st International Rural Tourism and Development
13-) Yalçınkaya Pınar, Arıkan Saltık Işıl, 2017. TURİZMDE ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ETKİNLİKLERİ:KARİYER GÜNLERİ ÖRNEĞİ. 3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi
14-) ARIKAN SALTIK.,I., ARSEZEN OTAMIŞ.,P., 2016. BUSINESS ANALYSIS AND SUSTAINABLE COMPETITION FOR SMALL FOOD & BEVERAGES BUSINESSES IN FETHIYE. 6th Multidisciplinary Academic Conference (MAC)
15-) TURGUT.,U., AVCI.,U., ARIKAN SALTIK.,I., 2016. EVALUATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PRACTICES IN RESORT HOTELS: AN IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS. 2nd INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT CONFERENCE
16-) ARIKAN SALTIK.,I., AKTAN.,V., 2016. ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY PERCEPTION OF LOCAL PEOPLE IN AN INTERNATIONAL TOURISM DESTINATION: FETHIYE CASE. FIFTH EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE ON GLOBAL BUSINESS, ECONOMICS, FINANCE AND BANKING (EAR16TURKEY CONFERENCE)
17-) ARIKAN SALTIK.,I., 2016. IMPORTANT-PERFORMANCE ANALYSIS IN EVALUATING DESTINATION MANAGEMENT QUALITY. FIFTH EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE ON GLOBAL BUSINESS, ECONOMICS, FINANCE AND BANKING (EAR16TURKEY CONFERENCE
18-) Arsezen Otamış.,P., Arıkan Saltık .,I., Babacan .,S., 2015. The Relationship between Paternalistic Leadership and Business Performance in Small Tourism Businesses: The Moderating Role of Affective Organizational Commitment. 11th International Strategic Management Conference
19-) ARIKAN SALTIK.,I., ASUNAKUTLU.,T., 2014. Konaklama İşletmelerinde Duygusal Emek Süreci: Yapısal Eşitlik Modeli ile Bir Analiz. 9th International Conference: “New Perspectives in Tourism and Hospitality Management
20-) MARANGOZ.,M., ARIKAN SALTIK.,I., YEŞİLDAĞ.,B., 2012. Arı Ürünlerinin Pazarlanmasında Ortak Marka Oluşturma Stratejisi: Muğla İline Yönelik Bir Araştırma. 3.Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
21-) ARIKAN SALTIK.,I., COŞAR.,Y., KOZAK.,M., 2009. Movie-induced Tourism: Benefits and Challanges for Destination Marketing. 4th ATMC (Advances in Tourism Marketing)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arıkan Saltık Işıl, 2019. TURİST REHBERLİĞİ KONULU ULUSAL LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ (1989-2018). II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi
2-) Arıkan Saltık Işıl, Sayman Ezgi, 2018. Yerel Turizm Örgütlerinin Film Turizmine Bakışı. II. International Rural Tourism and Development Congress
3-) Arıkan Saltık Işıl, Yıldız Mehtap, 2018. Kültür Turizminin Yeni Meyvesi: Zeytin Müzeleri Üzerine Bir Araştırma. II.International Rural Tourism and Development Congress
4-) Avcı Nilay, Arıkan Saltık Işıl, 2018. THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS ON WORKVALUES IN PUBLIC SECTOR RELATED TO TOURISM. III. INES INTERNATIONAL EDUCATION AND SOCIALSCIENCE CONGRESS
5-) Arıkan Saltık Işıl, Gümüş Dönmez Filiz, Avcı Umut, 2017. The Impact of Multi-cultural Team Performance on Job Satisfaction in Hotels. VI. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES 2017)
6-) Arıkan Saltık Işıl, Avcı Umut, 2017. Çok Kültürlü Takım Performansı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Konaklama Sektörü Örneği. 1. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
7-) Arıkan Saltık Işıl, Çeken Hüseyin, 2017. AGROTURİZMDE YENİ EĞİLİMLER: ZEYTİNYAĞI TURİZMİ. 1st INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
8-) Arıkan Saltık Işıl, 2016. Important Performance Analysis in Evaluating Destination Management Quality. FIFTH EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE ON GLOBAL BUSINESS, ECONOMICS, FINANCE AND BANKING (EAR16TURKEY CONFERENCE)
9-) Arıkan Saltık Işıl, Aktan Volkan, 2016. Environmental Sustainability Perception of Local People in an International Tourism Destination: Fethiye Case. FIFTH EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH CONFERENCE ON GLOBAL BUSINESS, ECONOMICS, FINANCE AND BANKING (EAR16TURKEY CONFERENCE)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Arıkan Saltık Işıl, Fidan Dilek, 2017. YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ. 18. Ulusal Turizm Kongresi
2-) ARIKAN SALTIK.,I., 2016. TURİST ÇEKİM MERKEZİNDE HİZMET KALİTESİNİN ÖNEM PERFORMANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: ÖLÜDENİZ TABİAT PARKI ÖRNEĞİ. 17. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
3-) ARIKAN SALTIK.,I., 2016. KIRSAL TURİZM VE ARICILIK: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. 5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ
4-) ARIKAN SALTIK.,I., ASUNAKUTLU.,T., 2014. Duygusal Emek, Duygusal Tükenmişlik ve İş Doyumu İlişkisi: Konaklama İşletmesi Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi
5-) ARIKAN SALTIK.,I., GÜNER CABAEL.,T., KOZAK.,M., 2010. Kamp Turizmi: Katılımcıların Beklentileri ve Deneyimleri. 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Konferansı, Serbest Bildiriler
6-) COŞAR.,Y., KOZAK.,M., ARIKAN SALTIK.,I., 2010. Coşar, Y., Kozak, M. & Arıkan-Saltık, I. (2010). Küreselden Yerele Turizm İşletmelerinde Kalite Belgelendirmesi: Datça Badem Projesi, , Nevşehir (27-30 Mayıs 2010).. 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Konferansı, Serbest Bildiriler
7-) ARIKAN SALTIK.,I., COŞAR.,Y., KOZAK.,M., 2010. Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları. 5. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Konferansı, Serbest Bildiriler

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. Yenilikçilik ve Girişimcilik: Örnek Olay İncelemeli/. Yayın Evi: Gazi Kitabevi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Service Failures and Recovery in Tourism and Hospitality/Staff Training for Service Failures and Recovery. Yayın Evi: CABI

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Acil Çağrı Yönetimi/Acil Çağrı Hizmetlerinde Stres ve Zaman Yönetimi. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Basımevi
2-) . 2018. Turist Rehberliği/Turist Rehberleri ve Kişilik. Yayın Evi: Detay
3-) . 2018. Yenilikçilik ve Girişimcilik: Örnek Olay İncelemeli/Girişimcilik, Etik ve Sosyal Sorumluluk. Yayın Evi: Gazi Kitabevi
4-) . 2017. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri/Yönetim Teorisinin Tarihsel Gelişimi Ve Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Tekniklerine Geçiş. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK
5-) ARIKAN SALTIK .,I., . 2016. POSTMODERN ÖRGÜTLERDE GÜNCEL DAVRANIŞSAL KONULAR . Yayın Evi: Beta
6-) . 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular/Duygusal Emek. Yayın Evi: BETA

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) ARIKAN SALTIK.,I., . 2009. Arıkan-Saltık, I. (2009). Ekrandan Alana: Filmin Turizm ve Rekreasyon Üzerindeki Etkisi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 20 (2),Güz: 230-239. [Seçme Çeviri Makale: Beeton, S. (2008). From the Screen to the Field: The Influence of Film on Tourism and Recreation, Tourism Recreation Research, 30 (1): 39-47)]. Yayın Evi: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi .
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi .

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Yenilikçilik ve Girişimcilik: Örnek Olay İncelemeli.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Tourism Management.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Tourism Management.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Tourism Management .
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Tourism Management .

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. International Journal of Contemporary Tourism Research.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Tourism Research & Hospitality.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Turizm Akademik Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. ANKA E-Dergi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. OPUS International Journal of Society Researches.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. International Journal of Contemporary Tourism Research.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
2-) Consumption, Consumer Culture and Consumer Society, - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
3-) The Relationship between Paternalistic Leadership and Business Performance in Small Tourism Businesses: The Moderating Role of Affective Organizational Commitment - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
4-) Mesleki Bağlılık Ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey Meslek Uyumu Ve Mesleğin Sosyal Statüsü Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Agroturizmde Yeni Eğilimler: Zeytinyağı Turizmi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
6-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:3
8-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:4
9-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
10-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
11-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
12-) Film-induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
3-) Consumption, Consumer Culture and Consumer Society, - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3
4-) Mesleki Bağlılık Ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey Meslek Uyumu Ve Mesleğin Sosyal Statüsü Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) ÖLÜDENİZ TABİAT PARKI HİZMET KALİTESİNİN ÖNEM PERFORMANS ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMES - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
9-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
10-) Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
11-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Consumption, Consumer Culture and Consumer Society, - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:3

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) E-Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Televizyon Dizilerinin Destinasyon Pazarlaması Açısından Olası Sonuçları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Muğla İli Sağlık Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Konu: Sağlık Turizmi. Cesim -Dalan. 2019

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: İş Planı Hazırlama Eğitimi. Proje Türü: Diğer (Ulusal). GEKA Teknik Destek Programı: İş Planı Hazırlama Eğitimi. 2013-2013

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Turizme İlişkin Kamu Sektöründe İş Değerleri ve Mesleki Sosyal Statü Algılarının Çalışan Davranışları Üzerine Etkisi: Muğla İli Örneği. 2017-2018

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla il merkezinde ikamet eden kişilerin mutlulukları ile turizmin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerine yönelik algıları arasındaki ilişki. 2017-2018
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Mikro ve Küçük Turizm İşletme Sahip-Yöneticilerinin Yönetim Uygulamalarının İşletme Performansına Etkisi: Fethiye Örneği. 2015-2016

Verdiği Dersler

KON3505 2019-2020 Güz

Tur. İşl. İnsan Kay. Yön.

KON3905 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

SYH3001 2019-2020 Güz

Tur Organizasyonu ve Yönetimi

TUİ 5516 2019-2020 Güz

Turizmde Örgütsel Davranış

TUİ 6527 2019-2020 Güz

Turizm, Toplum ve Kültür

YEG 5501 2019-2020 Güz

Turizm, Toplum ve Kültür

AKD 2000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

KON3505 2018-2019 Güz

Tur. İşl. İnsan Kay. Yön.

KON3905 2018-2019 Güz

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

SYH 3001 2018-2019 Güz

TOUR ORGANIZATION AND MANAGEMENT

SYH3001 2018-2019 Güz

Tur Organizasyonu ve Yönetimi

TUİ 5505 2018-2019 Güz

Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

TUİ 5515 2018-2019 Güz

Turizmde Stratejik  Yönetim

TUİ 7515 2018-2019 Güz

Turizmde Stratejik  Yönetim

YEG 5511 2018-2019 Güz

Girişimcilik ve İş Planı

KON 4904 2018-2019 Bahar

ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR IN TOURISM ENTERPRISES

KON4504 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

SYH 4502 2018-2019 Bahar

TOURIST GUIDANCE

SYH4502 2018-2019 Bahar

Turist Rehberliği

TUİ 5516 2018-2019 Bahar

Organizational Behaviour in Tourism

TUİ 5516 2018-2019 Bahar

Turizmde Örgütsel Davranış

TUİ 6505 2018-2019 Bahar

Turizmde Liderlik ve Liderlik Analizleri

TUİ 7516 2018-2019 Bahar

Turizmde Örgütsel Davranış

YEG 5504 2018-2019 Bahar

Nicel Araştırma Yöntemleri

AKD 1000 2017-2018 Güz

Akademik Danışmanlık

KON3505 2017-2018 Güz

Tur. İşl. İnsan Kay. Yön.

KON3905 2017-2018 Güz

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

KON3907 2017-2018 Güz

Human Resources Management in Tourism Enterprises

KON4504 2017-2018 Güz

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

SYH3001 2017-2018 Güz

Tur Organizasyonu ve Yönetimi

TUİ 5516 2017-2018 Güz

Turizmde Örgütsel Davranış

TUİ 7516 2017-2018 Güz

Turizmde Örgütsel Davranış

AKD 1000 2017-2018 Bahar

Akademik Danışmanlık

KON3907 2017-2018 Bahar

Human Resources Management in Tourism Enterprises

KON4504 2017-2018 Bahar

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

KON4904 2017-2018 Bahar

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

SYH4502 2017-2018 Bahar

Turist Rehberliği

TUİ 5516 2017-2018 Bahar

Turizmde Örgütsel Davranış

TUİ 7516 2017-2018 Bahar

Turizmde Örgütsel Davranış