Personel

Prof.Dr. İsmail Doğan
Prof.Dr.
İsmail Doğan
@ E-posta
ismaildogan@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Bölümü / Kuzey-batı Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Doğan İsmail, 2001. Yazının Gelişim Coğrafyası ve Yayılma Sahası. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
2-) Doğan İsmail, 2001. Kırımçak Türkçesiyle İbrani Yazılı Bir Cönk. Milli Folklor
3-) Doğan İsmail, 2000. Romence Eserler Veren Tatar Şairi Rüstem Seyitabla. Türk Dünyası Dil ve Edebiyatı Dergisi
4-) Doğan İsmail, 1997. Sapar Gücük Türkmen Dilinde İyi Niyetler. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi
5-) Doğan İsmail, 1996. Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri 1 Kısım Karşılaştırmalı Ses Bilgisi. Bilge Yayın Tanıtım Tahlil Eleştiri
6-) Doğan İsmail, 1994. Kumuk ve Balkar Lehçeleri Sözlüğünün Bir Tahlili. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten
7-) Doğan İsmail, 1994. Dağıstan Avarcasında Türkçe Alıntı Kelimeler ve Avarların Türklüğü Meselesi. Birleşik Kafkasya
8-) Doğan İsmail, 1993. Türk Dil ve Kültürünün Ruslar Üzerindeki Etkileri. Türk Kültürü
9-) Doğan İsmail, 1990. Hesenov Muasır Azerbaycan Dilinin Leksikası. Türk Kültürü

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Doğan İsmail, Uanbek Alimov, Zuhra Altmışova, Buyar Cengiz, 2013. Kırgızistan. Yeni Türkiye Dergisi
2-) Doğan İsmail, 1996. Karaçay Malkar Şiiri. Türk Dili
3-) Doğan İsmail, 1989. Kırşehir de Kızıl Irmak Üzerine Söylenen Türküler. Milli Folklor

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Doğan İsmail, 2004. AB Eşiğindeki Mozaik ROMANYA. AsyAvrupa
2-) Doğan İsmail, 2000. Yeni Bilgiler Işığında Hazarlar ve Soy Kütükleri Üzerine Katkılar. Orkun Mecmua
3-) Doğan İsmail, 1997. Divan ı Lugat it Türk te Kaşgarlı Mahmud a Göre Türk Kimdir. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Doğan İsmail, 2018. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi. Azerbaycanşinaslığın Aktüel Problemleri
2-) Doğan İsmail, Kaya Muhammet, 2018. In ”Dictionnaire Turk Oriental” Named Study Quotation From Nevai. II. Traditional Internatiol Scientific Conference
3-) Doğan İsmail, 2016. Karaçay Nartları ile Diğer Türk Dünyası destan Efsane ve Masallarındaki Benzerlikler. III. Beynelhaq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu
4-) Doğan İsmail, Kaya Muhammet, 2016. Edige Destanı nda Geçen Tipler ve Motifler Üzerine. Noghais: XXI Centruy, History, Language, Culture, From source to the Future
5-) Doğan İsmail, 2015. Ayu Kore Japon Dili ile Türkçe Ortaklığı Çalışmalarından Hareketle Altayistik Karşıtı Düşünceler. Altay Toplulukları Sempozyumu
6-) Doğan İsmail, Aydınlı Murat, 2015. Kazak Türklerinde Damga. Bulat Süleymanov Adına SibiryaTatarları Türkoloji Sempozyumu
7-) Doğan İsmail, 2014. Küçük Asya da Runik Proto Bulgar Yazılı Eserler. Türk Runik : Dil, Tarih, Kültür, Sempozyum Tuva Araştırmaları Enstitüsü 10-11 Temmuz 2013 Tuva, Rusya Federasyonu,
8-) Doğan İsmail, 2014. Halaç Türkçesinde Azerbaycan Türkçesi Tesirleri. Azerbaycan şünaslığın Aktual problemleri, III Beyn?lxalq Elmi Konfransı, 2-5 Mayıs 2012 Baku
9-) Doğan İsmail, 2011. Kara Kilisedeki Soy Damgaları ve Gotik Yazıya Türk Runik Yazısının Tesirleri. Orhun Anıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 3. Uluslar arası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu 26-29 Mayıs 2010 Ankara
10-) Doğan İsmail, 2011. Azerbaycan Kadim Tarih Belgesi Gobustan Yazıtları ve Anadolu Uzantıları. Az?rbaycanşünaslığın Aktual probleml?ri, II Beyn?lxalq Elmi Konfransı, Bakı Slavyan Üniversitesi 4-7 Mayıs 2011 Bakı-Gence, Azerbaycan
11-) Doğan İsmail, 2011. Halkları Arasındaki Birliğin Sağlanmasında Türkolojinin Rolü Ne Olmalıdır. Çağdaş Türk Dünyasının Bugünkü Durumu ve Geleceği 13-15 Nisan 2012, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türkistan – Kazakistan
12-) Doğan İsmail, 2010. Orhun Yazıtlarının Okunması Bir Keşif mi İdi. 1. Uluslararsı Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni 18-20 Kasım 2009, Afyon
13-) Doğan İsmail, 2009. Maya Dilinin Işığında Türk Dil Ailesi Teorisi Ne Olmalıdır. Ahmet Yesevi Üniversitesi III. Uluslararası Türkoloji Kongresi ,Türkistan/kazakistan 18-20 Mayıs 2009
14-) Doğan İsmail, 2008. Etrüsk Yazısının Türk Kaynağı Türk Göktürk Yazısı. Tarihten Bir Kesit: Etrüskler Sempozyumu, 2-4 Haziran 2007
15-) Doğan İsmail, 2007. Kaşkay Runik Soy Damgaları ile Hazar ve Proto Bulgar Damgaları. IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 24-29 Eylül 2000
16-) Doğan İsmail, 2000. Karaçay Malkar Türklerinde Din ve İçinde Dînî Manzumeler Bulunan Bir Mecmua. Islamic Civilisation in Caucasia Proceedings of the International Symposium,
17-) Doğan İsmail, 1999. Kuzey Kafkas Dillerinden Kabartaycada Türkçe Unsurlar ve Bazı Türkçe Alıntı Kelimelerin Etimoloji Denemesi. 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı 1996
18-) Doğan İsmail, 1997. Kuzey Kafkas Dillerinden Tabasaranca da Türkçe Unsurlar. IX. Milli Türkoloji Kongresi Türkiyat enstitüsü

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Doğan İsmail, 2015. Türk Kültüründe Yönetmek ve Yönetici Ahlakı. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye'de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Sempozyumu
2-) Doğan İsmail, 1998. Günümüz Türkiye sinde Mezar Taşlarının Dili Antalya Burdur İzmir Kırıkkale Kırşehir Malatya Manisa Şanlıurfa Mezarlıkları. Geçmişten Günümüze Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri Sempozyumu, 160-190, İstanbul, 1998.
3-) Doğan İsmail, 1988. Milli Vasıflara Sahip Türk Gençliğinin Eğitiminde Türk Ocakları Halkevleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinin Rolü. 2. Mersin Millî ve Kültür ve Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, 69-75, Mersin, 1988.
4-) Doğan İsmail, 1988. Malatya da Ölümle İlgili Âdetler İnanışlar. İnönü Üniversitesi III. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, 102-109, Malatya, 1988
5-) Doğan İsmail, 1987. Malatya Mezar Taşlarının Dili. İnönü Üniversitesi II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, 118-123, Malatya, 1987.

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2015. ilyas Esenberlin Göçebeler I/. Yayın Evi: Akademi Titiz Yayınları
2-) . 2015. Göçebeler II/. Yayın Evi: Akademi Titiz
3-) . 2014. Türk e Ad Veren Türkler/. Yayın Evi: Altınpost Yayıncılık
4-) . 2014. Eski Uygur Türkçesi Söz Varlığı Sözlük Gramatikal Dizin/. Yayın Evi: Altınpost Yayıncılık
5-) . 2014. Nogay Destanları/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu
6-) . 2014. Bulat Köyü Örneğinde Batı Trakya Gümülcine Ağzı/. Yayın Evi: Gece Kitaplığı
7-) . 2007. Mayalar ve Türklük/. Yayın Evi: Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları
8-) . 2005. Atilla nın Torunları Sekeller/. Yayın Evi: Yeni Avrasya Yayınları
9-) . 2002. Doğu Avrupa daki Göktürk Runik İşaretli Eserler Albümü/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları
10-) . 2002. Türkler/Karaim Türkleri. Yayın Evi: Yeni Türkiye Yayınları
11-) . 2002. Türkler/Kırımçaklar. Yayın Evi: Yeni Türkiye Yayınları
12-) . 2000. Kuzey Kafkasya da Göktürk Runik İşaretli Eserler Albümü/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları
13-) . 1997. Divan i Türki/. Yayın Evi: Araz-M Yayın Evi-Bakü AZ

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2016. Sorunları ve Tartışmalarıyla Türkçe/. Yayın Evi: Gece Kitaplığı
2-) . 2016. Dünya Dilleri ve Türkçe/. Yayın Evi: Gece Kitaplığı
3-) . 2014. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri/. Yayın Evi: Gece Kitaplığı
4-) . 2012. Türkiye Karaçayları ve Dilleri/. Yayın Evi: Altınçekiç Basımevi
5-) . 2009. Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri/. Yayın Evi: Serüven Yayınları
6-) . 2003. Yabancı Ülkelerde Yayınlanmış Türkoloji ile İlgili Makaleler Bibliyografyası 2 Baskı/. Yayın Evi: Akçağ Yayınevi
7-) . 2001. Malatya Mutfak Kültürü/. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Yayınları
8-) . 1992. Mülteci Kamplarından Karaçay Malkar Türkçesi Mektupları/. Yayın Evi: Karaçay Kültür Derneği Yayınları

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2004. Bütün Yönleriyle Ahıska Türkleri.

Verdiği Dersler

ÇTL 5508 2018-2019 Bahar

Türklük Bilimi Çalışmaları II

ÇTL 5512 2018-2019 Bahar

Türkiye'de Ağız Çalışmaları

TLE3522 2018-2019 Bahar

İran Türk Lehçeleri II

ÇTL1008 2018-2019 Bahar

TÜRK İNANIŞLARI TARİHİ

TLE3522 2018-2019 Bahar

İran Türk Lehçeleri II

TLE2006 2018-2019 Bahar

Karahanlı- Çağatay Türkçesi

TLE2006 2018-2019 Bahar

Karahanlı- Çağatay Türkçesi

ÇTL1008 2018-2019 Bahar

TÜRK İNANIŞLARI TARİHİ

ÇTL1007 2018-2019 Güz

TÜRK DÜNYASI ÇOĞRAFYASI

ÇTL 5505 2018-2019 Güz

Mukayeseli Türk Lehçeleri (Fonetik - Morfoloji)

ÇTL 5507 2018-2019 Güz

Türklük Bilimi Çalışmaları I

ÇTL 2001 2018-2019 Güz

ESKİ TÜRKÇE I (ORHUN TÜRKÇESİ)

ÇTL2001 2018-2019 Güz

ESKİ TÜRKÇE I (ORHUN TÜRKÇESİ)

TLE2001 2018-2019 Güz

Orhun Türkçesi

TLE3501 2018-2019 Güz

Harezm- Kıpçak Türkçesi

TLE2001 2018-2019 Güz

Orhun Türkçesi

TLE3501 2018-2019 Güz

Harezm- Kıpçak Türkçesi

ÇTL1007 2018-2019 Güz

TÜRK DÜNYASI ÇOĞRAFYASI

TLE3524 2017-2018 Bahar

Uygur Türkçesi

TLE2006 2017-2018 Bahar

Karahanlı- Çağatay Türkçesi

TLE1002 2017-2018 Bahar

Türk Dili Tarihine Giriş

TLE2006 2017-2018 Bahar

Karahanlı- Çağatay Türkçesi

TLE1002 2017-2018 Bahar

Türk Dili Tarihine Giriş

TLE3524 2017-2018 Bahar

Uygur Türkçesi

TLE 5501 2017-2018 Bahar

Eski Türk Metinleri I

TLE 5546 2017-2018 Bahar

Altayistik

TLE1002 2017-2018 Bahar

Türk Dili Tarihine Giriş

TLE4003 2017-2018 Güz

Azerbaycan Edebiyatı

TLE2001 2017-2018 Güz

Orhun Türkçesi

TLE2001 2017-2018 Güz

Orhun Türkçesi

TLE1005 2017-2018 Güz

Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi

TLE4003 2017-2018 Güz

Azerbaycan Edebiyatı

TLE1005 2017-2018 Güz

Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi

TLE2001 2017-2018 Güz

Orhun Türkçesi

TLE1005 2017-2018 Güz

Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi