Personel

Prof.Dr. Mustafa Volkan Coşkun
Prof.Dr.
Mustafa Volkan Coşkun
@ E-posta
vcoskun@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Rektörlük

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü / Türkçe Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Coşkun, M. V., The Significance of Supra-Segmental Units in First Language Education and The Teaching of Supra-Segmental Units through Technology-Aided Instruction /, Ana Dili Eğitiminde Parçalarüstü Birimlerin Önemi ve Teknoloji Destekli Olarak Kavratılması, Bilig Dergisi, Sayı 48, s. 41-52 - 2008

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) COŞKUN, M. V., Vokalsysteme des Türkei- und Usbekischen-Türkischen, Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, Phonetics and its Applications Festschrift for Jens-Peter Köster on the Occasion of his 60th Birthday, Stuttgart 2002, p. 485-492. - 2008
2-) COŞKUN, M. V., Comparison between the vowels of German and Turkish, Turkic Languages, Volume 7, Number 1, Wiesbaden 2003, p. 18-29 - 2003

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) COŞKUN, M. V., ÇETİN,D., Türkçe Eğitimi Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Becerilerinin Öbek-Anlam İlişkisi Bakımından Değerlendirilmesi, Milli Eğitim dergisi, sayı 183 - 2009
2-) COŞKUN, M. V., KEMİKSİZ, Ö.,Yapılandırmacı Yöntem ve Teknikleriyle Türkçe Dersi İşlenişi, Türk Dünyası Araştırmaları dergisi, Sayı 178 - 2009
3-) COŞKUN, M. Volkan, Türkçenin Öğretiminde Ünsüzlerin Sınıflandırılması, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 8., s. 5-10, 2002. - 2002
4-) COŞKUN, M. Volkan, -gine ve -rak Eklerinin Özbek Türkçesinde Kullanılışları, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 12/2, 2001, s. 599-613. - 2001
5-) COŞKUN, M. Volkan, Şu hecesindeki Seslerin Birleşim Formülü, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, s. 56-61, 2001. - 2001
6-) COŞKUN, M. Volkan, Standart Türkçedeki Ünlüler ve Ünsüzler, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 4, s. 67-81, 2001 - 2001
7-) COŞKUN, M. V., Standart Türkçedeki Ünsüzlerin Akustik Özellikleri ve Görüntüleriyle Boğumlanma Yerleri Bakımından Sınıflandırılması, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Sayı : 44 2001/I-II, Ankara, s. 63-85. - 2001
8-) COŞKUN, M. V., Tarihi Türk Lehçeleri ve Özbek Türkçesinde Zaman ve Mekanda Sınırlama Görevi Üstlenen Yapılar, Türk Dili Araştırmaları Yılığı Belleten 1997, Basım yılı 2001, s. 428-439 - 2001
9-) COŞKUN, M. V., Standart Türkçedeki Ünlülerin Akustik Özellikleri ve Oluşum Yerleri Bakımından Sınıflandırılmasıyla Görüntüleri, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Sayı : 44 2001/I-II, Ankara, s. 87-98 - 2001
10-) COŞKUN, M. Volkan, Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçelerinde Zaman Kavramı Taşıyan -a/-e, -ı/-i, -o/-ö, -u/-ü, -y Zarf-Fiil Ekleri, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 11, Bahar 2001, s. 76-94). - 2001
11-) COŞKUN, M. Volkan, Fonetik ve Fonetik Lâboratuvarları, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Mayıs 2000 Ankara, Sayı 581, s. 387-402. - 2000
12-) COŞKUN, M. Volkan, Türkiye ve Özbek Türkçelerinde ğ, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 9, Bahar 2000, s. 251-260. - 2000
13-) COŞKUN, M. Volkan, Türkiye Türkçesinde Vurgu, Ton, Ezgi, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara 2000, Sayı 584, s. 126-130. - 2000
14-) COŞKUN, M. Volkan, Fonetik, Fonoloji ve Türkiye Türkçesinin Ünsüzler Matriksi, Türk Dili Dergisi, TDK Yayınları, Ankara, 1999. - 1999
15-) COŞKUN, M. Volkan,Türk Lehçelerinde Zaman Kavramı Taşıyan -p Zarf-Fiil Eki, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 7, Bahar 1999, s. 173-192. - 1999
16-) COŞKUN, M. V., Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten Sayı 42, 1999 I/II Ankara, s. 41-50 - 1999

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özkaya, P. G., Coşkun, M. V. (2014). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kişilerarası İlişkileri Etkileyen Değer Eksiklikleriyle İlgili Görüşleri, 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Muğla, 19-21 Haziran 2014 - 2014
2-) Açık Önkaş. N., Coşkun V.M., İlyakhunova. S. "Şâhidî'nin Mevlânâ Algısı". 1.Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu, Muğla 2014 - 2014
3-) Coşkun M. V., MSK Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinde Ezgi Oluşturma Becerisi, Tenth Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana Campaign, 21 Mayıs 2014. - 2014
4-) Abur.,G., Coşkun.,V., 2013. G. Sarmaşık Abur, M. Volkan Coşkun, The Importance of Vocabulary Conceptualization in Digital Dictionary Software Development, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Original Research Article, Volume 106, Pages 2855-2858, 2013. Procedia
5-) Sarmaşık G., Coşkun, M. V., Işıktaş, Ö., Graphical design elements that should be considered in computer based instruction, 3rd International conference on new horizons in education, June 5 - 7 2012, Prague, CZECH REPUBLIC - 2012
6-) Coşkun, M. V., Tarihi Türk Lehçelerinden Günümüze Türkçenin Fonetik-Semantik İlişkili Gelişimi, 5. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu, 14.04.2011, Prizren. - 2011
7-) Coşkun, M. V., Neyzen Tevfik’in Şiirlerinde Dil-Yergi İlişkisi, 2. Uluslararası Bodrum Sempozyumu, 10.05.2011, Bodrum. - 2011
8-) Coşkun, M. V., Çelebi, S., Karşılaştırmalı Vurgu Sistemleri ile Türkçe Öğretimi (Türkçe-İngilizce Örneği), IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 8-9 Eylül 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. - 2011
9-) Coşkun, M. V., Işık,H., Cümlede Öbek-Anlam İlişkisinin Kavratılması Yoluyla Dil Becerilerinin Geliştirilmesi (İlköğretim II. Kademe Öğrencileri Örneği), IV. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 8-9 Eylül 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya. - 2011
10-) Coşkun, M. V., Özkaya, P. G. (2011). Eski Türkçe Dönemine Ait Eserlerdeki Kültür Unsurlarının Günümüze Yansıması, IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22 Aralık 2011. - 2011
11-) COŞKUN, M. V., YILMAZ,S., Türkiye Türkçesinde Konuşma Cümlelerinde Kelime Sonunda r Sesi Üretimi, IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22 Aralık 2011 - 2011
12-) COŞKUN, M. V., IŞIK, H., Yazılı Basında Türkçe, IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 23 Aralık 2011 - 2011
13-) COŞKUN, M. V., ÇELEBİ, S., Cümlede Vurgu, IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22 Aralık 2011 - 2011
14-) Sarmaşık, G.., Coşkun, M. V., Difficulties in language learning and contribution of computer assisted language learning to the elimination of those difficulties, New Horizons in Education, 8-10 Haziran 2011, Guarda / PORTEKİZ - 2011
15-) COŞKUN, M. V., Karaboğa, S. Türkçede Vurgu ve Ton Haritası (İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Örneği), II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 27 Nisan 2010. - 2010
16-) COŞKUN, M. V., Orhon Yazitlari-Türkiye Türkçesi İlişkisinde Ses Akışı, Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, 26-29 Mayıs 2010 - 2010
17-) COŞKUN, M. V., Karaca, G., Edebî Çocuk Dergisi Kırmızıfare’de Kavramlaştırma, III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, DEDAM, İZMİR, 02.07.2010. - 2010
18-) COŞKUN, M. V., Türkmen, Y., Lirik Şiirlerde Anlam-Ses İlişkisi ve Kavramlaştırmanın Türkçe Eğitimindeki Yeri, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, 17.12.2010. - 2010
19-) COŞKUN, Volkan C., Çıbık, S., Türkçe Eğitiminde Şiir Ezgilendirilmesi, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, 18.12.2010. - 2010
20-) COŞKUN, M. V., Karagöz, B., Yapılandırıcı Yaklaşıma Göre İlköğretim 6 ve 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Değerlerin İncelenmesi (Muğla İli Örneği), II. Uluslar arası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dilbilim Bölümü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Bilim Dalı, 04 Temmuz 2009. - 2009
21-) COŞKUN, M. Volkan, Erkan Çer, Türk Şiirinde Fonetik-Sentaks İlişkisi, 2. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lefkoşa/K.K.T.C., 11.12.2009. - 2009
22-) COŞKUN, M. Volkan, Söz Diziminde Ana ve Ara Anlamlı Birimler-Ezgi İlişkisi, VI. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, 22.10.2008. - 2008
23-) COŞKUN, M. Volkan, Standart Türkçede Ses Olaylarının Sebep-Sonuç İlişkisi Çerçevesinde Yeni Bir Sınıflandırılması, 38. ICANAS Uluslar arası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 12.09.2007. - 2007
24-) COŞKUN, M. Volkan, Gönül ERDEM, Söz-Ses Dizimi İlişkisi –Ana Haber Bültenleri Örneği- , Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 27-28 Ağustos 2007, İstanbul. - 2007
25-) COŞKUN, M. Volkan, Ekrem AYAN, Kazak Türkçesindeki Tek Heceli Alıntı Kelimelere Dil Kültürünün Etkisi, 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 9-15 Nisan 2006, İzmir. - 2006
26-) COŞKUN, M. Volkan, Nilgün Açık ÖNKAŞ, Fonetik Laboratuvarı Destekli Edebiyat Eğitimi, 6. International Educational Technology Conference, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 19-21 Nisan 2006, Kuzey Kıbrıs. - 2006
27-) COŞKUN, M. Volkan, Kazak Türkçesinde Fonetik-Sentaks İlişkisi, Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 26.09. 2006. - 2006
28-) COŞKUN, M. Volkan, Nilgün AÇIK ÖNKAŞ, Didem ÇETİN, Prosodik Unsurların Şiir Okuma Yoluyla Beceri Olarak Kazandırılmasında Bilgisayarlı Öğretim, V.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 21-23 Eylül 2005, Sakarya. - 2005
29-) COŞKUN, M. Volkan, Die Phonetischen Merkmale der einsilbigen Lehnwörter im Türkei-Türkischen (Türkiye Türkçesindeki Tek Heceli Alıntı Kelimelerin Fonetik Özellikleri), VI. Deutsche Turkologenkonferenz, Johann Wolfgang Goethe Universitaet Frankfurt, 23. Juli-26. Juli 2005. - 2005
30-) COŞKUN, M. Volkan, Harmonie der Konsonanten im Türkischen, 5. Deutsche Turkologenkonferenz, Johannes Gutenberg Universitaet, Mainz, 04.10.2002. - 2002
31-) COŞKUN, M. Volkan, -raq Jalğavının Tarihi Türk Dilindeki Aytıluv Erekşelikteri Men Özbek Tilindeki Qoldanıluvı, International Scientific and Practical Conference “Problems of Turkology: Present and Future”, (Türkitanu Meseleleri: Bugini Men Bolaşağı Kazakstan Respublikası Bilim Jene Ğılım Ministrligi Kazak Memlekettik Kızdar Pedagogika İnstituti, 15. 06.2001. - 2001
32-) COŞKUN, M. Volkan, Bazı Anadolu Ağızlarındaki Ünlüler ve Allafonları, Dördüncü Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, TDK, 27.09.2000. - 2000

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Coşkun M. Volkan, Açıklamalı ve Karşılaştırmalı Ses Olayları Süreci , Türkiye Türkçesi Ses ve Şekil Bilgisi Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi-TDK, 30.10. 2014 Konya. - 2014
2-) Coşkun, M. V., Özkaya, P. G. (2013). Gülen Ada Kitabında Yer Alan Öykülerin Değerler Bakımından İncelenmesi, Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 31 Ekim-2 Kasım 2013, Bodrum/Muğla. - 2013
3-) Coşkun, M. ve D. Çetin (2013). Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın Öykülerinde Bibliyoterapik Unsurlar ve Türkçe Eğitimi, Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu, Muğla, 31 Ekim-2 Kasım 2013. - 2013
4-) Coşkun, M. V., Açık Önkaş, N.,“Halikarnas Balıkçısında Eğitim Yansıları” Ulusal Halikarnas Balıkçısı Sempozyumu, Muğla 1 Kasım 2013 - 2013
5-) Coşkun, M. V., Türkçede Ses-Söz Dizimi İlişkisinin İletişime Etkisi, Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı II, Adnan Menderes Üniversitesi, 27-28 Nisan 2012 - 2012
6-) COŞKUN, M. Volkan, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın Çocuk Temalı Şiirlerinde Kavramlaştırma, Fazıl Hüsnü Dağlarca Sempozyumu, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 23.10.2009. - 2009
7-) COŞKUN, M. Volkan, Türk Dili Eğitimi ve Araştırmalarında Yapılandırmacı Yaklaşımın Yeri ve Önemi, Türk Dil Kurumu, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmalarında Yeni Arayışlar, Bölüm Başkanları Çalıştayı, 12.07.2009. - 2009
8-) COŞKUN, M. Volkan, H. Murat ÇELEBİ, İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Olay ve Düşünce Yazılarına Göre Dinleme Becerilerinin Değerlendirilmesi, Türkçe Eğitimi Kongresi, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü-Bahçeşehir Üniversitesi, 18-20 Mayıs 2008, İstanbul. - 2008
9-) COŞKUN, M. Volkan, Didem ÇETİN, Yapılandırmacı Öğrenme Sürecinde Öğretmen-Kılavuz Kitap İlişkisi, Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu IV, Özel Tevfik Fikret Okulları, 17 Kasım 2007, Ankara. - 2007
10-) COŞKUN, M. Volkan, Mustafa SARGIN, Yapılandırmacı Yaklaşım Çerçevesinde İlköğretim 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabında Strateji, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5-7 Eylül 2007, Tokat. - 2007
11-) COŞKUN, M. Volkan, Didem ÇETİN, İlköğretim Kurumlarında Fonetik-Sentaks İlişkisinin Algılatılması, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 13-15 Eylül 2006, Muğla. - 2006
12-) COŞKUN, M. Volkan, Nilgün Açık ÖNKAŞ, Vedat İNCE, İlköğretim Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 14-16 Nisan 2006, Ankara. - 2006
13-) COŞKUN, M. Volkan, Mustafa SARGIN, İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Sözlü Anlatımda Beden Dilini Kullanma Becerileri, XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, 13-15 Eylül 2006, Muğla. - 2006
14-) COŞKUN, M. Volkan, Nilgün Açık ÖNKAŞ, F. Zehra ARZU, Türkçe Eğitiminde Sesli Okuma Becerisinin Psikolojik Temelleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 28-30 Eylül 2005. - 2005
15-) COŞKUN, M. Volkan, Mustafa SARGIN, İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Söz Dizimi ve Parçalarüstü Birimler Problemleri, XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 28-30 Eylül 2005. - 2005
16-) COŞKUN, M. Volkan, Nilgün AÇIK ÖNKAŞ, İlköğretimden Orta Öğretime Geçişte Türkçenin Önemi, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 20-22 Aralık 2004, Ankara. - 2004
17-) COŞKUN, M. Volkan, Türkiye’de Fonetik, Türk Diyalektleri Çalıştayı, Orient İnstitut der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft, 19.11.2004. - 2004
18-) COŞKUN, M. Volkan, Özbek Türkçesi İmlasının Lengüistik Bir Tenkidi, IX. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 17.09.1997. - 1997

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) AÇIK ÖNKAŞ, Nilgün, M. Volkan, COŞKUN, Türkiye Türkçesi Öğreniyorum II, Türkistan 2005, 200 s - 2005
2-) COŞKUN, M. Volkan, Timur KOZİREV, Ercan ÖMÜRBAYEV, TAMAŞA ADİLBEKOVA,Türkiye Türkçesi Öğreniyorum I, Türkistan 2004, 246 s. - 2004

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) COŞKUN, M. Volkan, Türkçenin Ses Bilgisi, IQ yayıncılık, İstanbul 2008, 240 s. - 2008
2-) COŞKUN, M. Volkan, Özbek Türkçesi Grameri, TDK yayınları, Ankara 2000. - 2000

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Özkaya P. G. , Coşkun, M. V. (2012). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Sesli Okuma Becerilerine Tekerleme Eğitiminin Etkisi, içinde Yılmaz, E. ve Diğ. (haz.) Türkçenin Eğitimi Öğretimi Üzerine Çalışmalar. Ankara: Pegem Akademi. – 2012 - 2012
2-) COŞKUN, M. Volkan, Türkçenin Çağdaş Sorunları (Kitapta bölüm yazarlığı), Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sesletim Sorunu, Editörler: Gürer Gülsevin-Erdoğan Boz, Divan Yayınevi, İstanbul, 2006. - 2006

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) COŞKUN, M. Volkan, 17. Yüzyıla Ait Bir Türkçe Atasözü Koleksiyonu (Heidi Stein'ın aynı adlı eserinden tercüme), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2001, s.263-293. - 2001
2-) COŞKUN, M. Volkan, Türkmen Edebiyatı, Johannes Benzing'in Türkmenische Literatur adlı makalesinin tercümesi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 107, İstanbul 1997, s. 181-193. - 1997

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Ulusal Halikarnas Balışçısı Sempozyumu Bildiri Kitabı 2013 - 2013

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) Dergisi Hakemliği 2011 - 2011
2-) On Dokuz Mayıs University Journal of Education 2011 - 2011
3-) Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR) Dergisi Hakemliği 2011 - 2011
4-) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği 2009 - 2009
5-) Gazi Üniversitesi Türkiyat Dergisi 2009 - 2009
6-) MEB, Milli Eğitim Dergisi Hakemliği 2008 - 2008
7-) Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemliği 2005 - 2005
8-) Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Hakemliği 2004 - 2004

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Cümlede Öbek-Anlam İlişkisinin Kavratılması Yoluyla Dil Becerilerinin Geliştirilmesi (İlköğretim II. Kademe Öğrencileri Örneği) - 2012
2-) Karşılaştırmalı Vurgu Sistemleriyle Türkçe Öğretimi (Türkçe-İngilizce Örneği) - 2012
3-) lköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Sesli Okuma Becerilerine Tekerleme Eğitiminin Etkisi - 2012
4-) Doğal Konuşmalardaki Vurgu ve Ton İncelemesi ve Duygu - 2011
5-) Şiirde Resimleme Sonrası Ezgi Üretimi ve Değerlendirilmesi - 2010
6-) Oyunlaştırma Yoluyla İşlenen Şiirlerde Parçalarüstü Birimlerin Gruplarının Davranış Değişikliği Oluşturulmasına Yönelik Katkıları - 2010
7-) Edebî Çocuk Dergisi Kırmızıfare’deki Metinlerin Değer Aktarımına Katkıları (248 Dergi) - 2010
8-) Lirik Şiirdeki Sözcük ve Söz Gruplarının Anlamlarıyla Sesleri Arasındaki İlişkinin ve Kavramlaştırmanın Türkçe Eğitimindeki Yeri - 2010
9-) Şiirde Fonetik-Semantik İlişkisinin İncelenmesi - 2010
10-) Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Değerlerin İncelenmesi (Muğla İli Örneği) - 2009
11-) Ana Haber Bültenlerinde Görev Yapan Sunucuların Ses-Söz Dizimi İlişkili Konuşma Becerileri - 2008
12-) İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Olay ve Düşünce Yazılarına Göre Dinleme Becerilerinin Değerlendirilmesi (Muğla Örneği) - 2008
13-) 6. ve 7. Sınıf Türkçe Derslerinde Yapılandırmacı Yaklaşımla Öğrencilere Değer Kazandırmada Öğretmen Nitelikleri - 2008
14-) Muğla İli İlköğretim Okullarının 1,2,3,4,5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Kelime ve Kelime Gruplarının Davranış Değişikliği Oluşturulmasına Yönelik Katkıları - 2008
15-) Türkçe Eğitimi Bölümü Mezunu Öğrenciler ile Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sesli Okuma Becerilerinin Parçalarüstü Birimler Açısından Karşılaştırılması - 2008
16-) İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi - 2006
17-) Yeni uygur Türkçesi ile yazılan Yusuf Zilayxa adlı eserin transkripsiyonu, Türkiye Türkçesine aktarımı ve dil incelemesi - 1998
18-) İbrahim Rahim'in 'Qurbaningman' Adlı Kitabının 3.-102. Sayfalarının Transliterasyonu-Metin Aktarımı ve Cümle Tahlili - 1998

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: YÖK. Almanya Trier Üniversitesi Bilimsel Araştırma Bursu (YÖK). 2013
2-) Kurum Adı: DAAD. Almanya Trier Üniversitesi Bilimsel Araştırma Bursu (Deutscher Akademischer Austauschdienst DAAD). 2008
3-) Kurum Adı: TÜBİTAK. Teşvik Ödülü (TÜBİTAK). 2008
4-) Kurum Adı: DAAD. Almanya Trier Üniversitesi Bilimsel Araştırma Başarı Bursu (DAAD). 2005
5-) Kurum Adı: DAAD. Almanya Tirer Üniversitesi Bilimsel Araştırma Başarı Bursu (DAAD). 2001
6-) Kurum Adı: Türk Dil Kurumu. Almanya Trier Üniversitesi Bilimsel Başarı Bursu (Türk Dil Kurumu). 2000
7-) Kurum Adı: DAAD. Almanya Trier Üniversitesi Bilimsel Araştırma Bursu (DAAD). 2000
8-) Kurum Adı: Türk Dil Kurumu. Almanya Trier Üniversitesi Bilimsel Araştırma Bursu (Türk Dil Kurumu). 1999

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 28-31 mayıs 2015, VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Kongre Başkanı . . . 2015
2-) 7. Uuslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı - The 7th International Turkish Language Teaching Conference 19 haziran 2014 Düzenleme Kurulu Başkanı . . . 2014
3-) Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl Konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, 26-29 Mayıs 2010 Oturum Başkanlığı. . . 2010
4-) 2. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Lefkoşa, 9-11 ARALIK 2009 Oturum Başkanlığı. . . 2009
5-) VI. Uluslararası Türk Dil Kurultayı 23 Ekim 2008, Oturum Başkanlığı. . . 2008
6-) Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, 27.09.2006, Oturum Başkanı. . . 2006

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Ulusal Halikarnas Balışçısı Sempozyumu, 30 Ekim-02 Kasım 2014 Bodrum, Oturum Başkanlığı. . . 2014
2-) Ulusal Halikarnas Balışçısı Sempozyumu, 30 Ekim-02 Kasım 2013 Bodrum, Düzenleme Kurulu Başkanlığı. . . 2013
3-) XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi, 15.09.2006, Oturum Başkanı. . . 2006

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 16-19 Nisan 2015, Niğde Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyeliği. . . 2015
2-) 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu 28-30 Mayıs 2015, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği. . . 2015
3-) VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, MSKÜ, 28-31 Mayıs 2015 Bilim, Danışma ve Program Kurulu Üyeliği. . . 2015
4-) VII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, 16-18 Ekim 2014, Bilim Kurulu Üyeliği. . . 2014
5-) 34th International Society for Teacher Education Conference (ISfTE), 22-25 April 2014, Organizing Commitee, 2014. . . 2014
6-) VI. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, 04-07 ARALIK 2013, Bilim Kurulu Üyeliği. . . 2013
7-) 4. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 27-29 Ekim 2011, Edirne, Bilim Kurulu Üyeliği. . . 2011
8-) Uluslararası IV Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-24 Aralık 2011, Bilim Kurulu Üyeliği. . . 2011
9-) I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim "Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde ürkiye'de Çeviri Sorunları ve Çözüm Yolları" 20-21 Ekim 2011 – Kırıkkale Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyeliği. . . 2011
10-) Gazi Üniversitesi Uluslararası Türkçe Eğitimi Sempozyumu 15-17 Aralık 2011 Bilim Kurulu Üyeliği. . . 2011
11-) 2. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Lefkoşa, 9-11 ARALIK 2009, Danışma Kurulu Üyesi. . . 2009

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) “Dil ve Aşk”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, II. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni” 08 Mayıs 2013. . . 2013
2-) Türkçede Ses-Söz Dizimi İlişkisinin İletişime Etkisi, Ege Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı II, Adnan Menderes Üniversitesi, 27 Nisan 2012. . . 2012
3-) TRT-Avaz kanalında yayınlanan "Her Gün" Programında davetli konuşmacı. 18 Ocak 2012. . . 2012
4-) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi "Dil ve Güzel Sanatlar" konulu konferans. 23 Mayıs 2011. . . 2011
5-) Türkçe ve Türk Dili ve Ed. Öğret. Eğitim Semineri , Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar, Muğla Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, 23.06.2010. . . 2010
6-) İlköğretim Müfettişleri Eğitim Semineri , Türkçe Eğitiminde Yapılandırmacı Yaklaşım, Muğla Üniversitesi, 02.11.2009. . . 2009
7-) Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Görme ve İşitmeye Dayalı Çalışmaların Önemi, Muğla Üniversitesi, 07.10.2009. . . 2009
8-) Muğla ilinde görev yapan sınıf öğretmenlerine “Türkçe Derslerinde Uygulanacak Yapılandırmacı Yaklaşım Strateji, Yöntem ve Teknikleri” konulu seminer, Muğla Üniversitesi, 18.06.2009 . . . 2009
9-) Muğla ilinde görev yapan Türkçe öğretmenlerine “Yapılandırmacı Yaklaşım Öğretim İlke ve Yöntemleri” konulu seminer, Muğla Üniversitesi, 15.06.2009. . . 2009
10-) Cümle İçinde Edat Vurgusu, Panel-Muğla Üniversitesi Fen-Ed. Fak. ÇTL ve Ed. Bl., AKM, 13.03.2009. . . 2009
11-) Türkçeyi Nasıl Konuşuyoruz?, Hamle Televizyonu, 25.12.2009. . . 2009
12-) Türkçe Öğretiminde Kazanımlar, Panel, Muğla Üniversitesi, 02.05.2008. . . 2008
13-) Yenilenen İlköğretim Programları, Muğla Üniversitesi, 20.02.2006. . . 2006
14-) Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkçe Okutmanlarına, Hizmet İçi Eğitim Kursu, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan, 15.06.2006 (2 Hafta). . . 2006
15-) Okuma Eğitimi, Muğla Üniversitesi, 07.04.2006. . . 2006
16-) Yenilenen İlköğretim Programları, Muğla Üniversitesi, 20.02.2006. . . 2006
17-) Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkçe Okutmanlarına, Hizmet İçi Eğitim Kursu, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan, 2004 . . . 2004
18-) Öğretmenlik Yeterlik Taslağı, Muğla Üniversitesi, 24.11.2004. . . 2004
19-) Fonetik ve Fonetik Lâboratuvarları, TDK Konferans Salonu, 8 Aralık 1999. . . 1999
20-) Dilde Kirlenme, Kulvar Programı, Hamle Televizyonu, 08.03.1997. . . 1997