Personel

Okutman Zekeriya Bingöl
Okutman
Zekeriya Bingöl
@ E-posta
zbingol@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5490 , 0 252 211 icmeler

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Rektörlük Birimleri / Yabancı Diller Bölümü / Yabancı Diller Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 1989

Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Alman Dili Edebiyatı 1998

Doktora

Azerbaycan Turizm Üniversitesi Azerbaycan Turizm İnstitut Turizm İktisadı Devam Ediyor

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bingöl, Z, "The Ways And The Methods of Government in Tourısm Development in Turkey" (Türkiye’de Turizmin Gelişmesinde Devletin İzlediği Metodlar Ve Yöntemler), International Journal Of Academıc Research -Part B. Socıal Scıences And Humanıtıes Issn: 2075-4124, E-Issn: 2075-7107, Azerbaycan, Bakü Vol. 5, No. 4, 490-495 - 2013
2-) Bingöl, Z, "The formation strategy of tourism development in Mediterranean Region" (Akdeniz Bölgesinde Turizmin Gelişmesinin Formasyon Stratejisi), International Journal of Academic Research Part B; Socıal Scıences And Humanıtıes, DOI: 10.7813/2075-4124.2013/5-3/B.23, Bakü, Vol. 5 No. 3, 149-151. - 2013

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Baysal.,K., Kara.,E., Bİngöl.,Z., 2016. Milas İlçesi Turizm Potansiyellerinin Kültür Turizmi Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Türkbilim Dergisi
2-) Karaman.,M., Özgürel.,G., Bingöl.,Z., 2016. Turizm Pazarlamasında Animasyon Aktivitelerinin Bir Araç Olarak Değerlendirilmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
3-) Özgürel.,G., Alan.,R., Bingöl.,Z., 2015. Yerel Kalkınmada Bir Araç Olarak Festivaller: Munzur Kültürü ve Doğa Festivali. International Journal of Social and Economic Sciences
4-) Bingöl, Z, "Türkiye Ekonomisinde Turizmin Gelişimi ve Devlet Yönetimi Sistemi", Uluslararası Türkbilım Dergisi, Sayı 14, İzmir - 2014
5-) Bingöl, Z, "Türkiye’deki İnanç Turizmi ve Ülke Ekonomisindeki Rolü", Journal Of Qafqaz Unıversıty- Economıcs And Admınıstratıon, Bakü, Volume 1, Number 1, 29-36, UOT 338.48 - 2013
6-) Bingöl, Z, "Türkiyede Turizmin İnkişaf Vaziyyetinin Analizi ve Kiymetlendirilmesi" (Türkiye’de Turizmin Gelişim Durumunun Analizi ve Değerlendirilmesi), Azerbaycan Milli Elemler Akademiyasının İktisadiyyat Seriyası, No:3, Issn-0321-1630, Baku, 219-221 - 2013
7-) Bingöl, Z, "?????? ????????? ???????? ??????? ? ???????????????. " (Akdeniz Bölgesinin Ekonomisinde Turizm Gelişmesinin Durumunun Analizi), ???????? ? ???????????? ???????????????? ???????????? «?????????? ?????????» (Rus Girişimcilik Dergisi), ??????, ? 12 (234), 115-121 - 2013
8-) Bingöl, Z, "Government support for the development of tourism in the Mediterranean Region", (Akdeniz Bölgesinin Turizm Açısından Gelişmesinde Devlet Desteği), Journal of Education and Sociology, ISSN: 2078-032X, DOI: 10.7813/jes.2013/4-2/3, Vol. 4., No. 2., 22-26. - 2013
9-) Bingöl, Z, "The İnvestment Resources And The Mechanism of Developing Tourism in Mediterrenaen Region" (Akdeniz Bölgesinde Turizm Gelişimine Yatırımların Dahil Edilme Mekanizması ve Kaynakları), Energy Education Science and Technology Part D: Social Political Economic and Cultural Research, Türkiye, 2013 Volume (issues) 5(3): 179-184 - 2013
10-) Bingöl, Z, "Türkiye Turizminin Kamu Yönetiminde Kurumsal Gelişimi"Uluslararası Türkbilim Dergisi, Issn 1309-4254, Sayı 11, İzmir, 87-96 - 2013
11-) Bingöl.,Z., 2013. Akdeniz Bölgesinin Ekonomisinin Gelişmesinde İnanç Turizminin Etkisi . Uluslararası Türkbilım Dergisi
12-) Bingöl, Z, "Sözlük Ve Sözlükçülük Üzerine Bir Araştırma", 2006, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi – Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü Celalabat, Kırgızistan, ISSN: 1694 – 528X, Sayı: 9 - 2006

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yağcı, Ö, Bingöl, Z, "Turistik Bir Değer Olarak Frig Vadisi Ve Turizm Açısından Önemi",Journal Of Travel and Hospitality Management, SOİD-Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2005/4 - 2005
2-) Bingöl, Z, "Akdeniz Bölgesinde Alternatif Turizm Değerleri Çerçevesinde İnanç ve Kültür Turizmi", 2004, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 8, İstanbul - 2004

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Değişgel.,S., Bingöl.,Z., 2016. Semavi Dinler Dersi Alan Turizm Animasyonu Öğrencilerinin Dinler ve Dini İnanışlar Hakkındaki Görüşleri. I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) Ayan.,E., Bingöl.,Z., 2016. Sosyal Ağlarda Gençlerin Dil Kullanımı ve Onları Anlama Rehberi. I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
3-) Dalgın, T, Karadağ, L, Bingöl, Z, "Türkiyede Turizm Girişimciliğin Gelişimi ve Turizm ile ilgili Sağlanan Teşvikler", Internatıonal Symposıum on Entrepreneurshıp And Career (Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu), Muğla, 391-400 - 2013
4-) Bingöl, Z, "The Development of Tourism in The Meditterranean Region of Turkey And The Role of Government Regulations in This Development" (Türkiye'nin Akdeniz Bölgesinde Turizmin Gelişimi Ve Devlet Düzenlemelerinin Bu Gelişim Üzerindeki Rolü), Tenth Interna Jubilee Scientific And Practical Conference, Albena , 169-179 - 2012
5-) Topaloğlu, C, Bingöl, Z, Dalgın, T, "Yerel Halkın Turizmin Etkileri Konusundaki Düşüncelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Muğla Örneği.", International Eastern Black Sea Tourism Symposium, Giresun University, Giresun - 2010

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Türk.,M., Bingöl.,Z., Kara.,E., 2016. Sürdürülebilir Turizm Açısından Osmaniye İli'nin Kültürel ve Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Teorik Bir Araştırma. Stratejik Kalkınmada Kent Değerleri Sempozyumu-Dünü, Bugünü, Yarını: Her Yönüyle Osmaniye
2-) Öner.,S., Bingöl.,Z., 2016. Mağara Turizmi, Milas İncirli Mağarası Örneği. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
3-) Bingöl.,Z., Karadağ.,L., Kara.,E., Karadağ.,Ü., 2016. Turizm Sektöründe İş Gören Tatminin İncelenmesi: Aşçılık Mesleği Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Gastronomi Kongresi
4-) Kara.,E., Bingöl.,Z., Karadağ.,L., Baysal.,K., 2016. Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Yöresel Ürünlerin Turizme Kazandırılması: Marmaris Bal Evi Örneği. Ulusal Gastronomi Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bingöl.,Z., Karadağ.,L., Ayaz.,N., Keskin.,H., 2016. Kırsal Yörelerin Kaynaklarının Kırsal Turizme Kazandırılmasının Önemi: Marmaris Bal Evi Örneği. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Bingöl.,Z., Karadağ.,Ü., Karadağ.,L., 2016. Marmaris Çevresel Değerlerinin Turistik Ürün Olarak Tercih Edilmesinin İrdelenmesi. 3. Ulusal Çevre Kongresi
3-) Bingöl, Z, Özgürel, G,. "Sürdürülebilir Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Gümüşhane İli Kültür Turizmine Yönelik Bir Model Önerisi ",2015, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane Üniversitesi - 2015
4-) Değişgel, S., Bingöl, Z., Tatar, S., "Beş Yıldızlı Otel Yöneticilerinin Somut Olmayan Kültürel Miras Farkındalığı-Marmaris Örneği",2015, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane Üniversitesi - 2015
5-) Özgürel, G., Alan, R., Bingöl, Z.,"Kırsal Alanların Kalkınmasında Festivallerin Önemi: Munzur Kültür ve Doğa Festivali Örneği" 2015, Afyon - 2015
6-) Bingöl, Z, Kızgın, Y, "Muğla İlindeki Genç Tüketicilerin Fastfood Ürünleri Tüketimleri Üzerine Bir Çalışma", 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu, Antalya - 2009

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Bingöl, Z, Gelenekten Evrensele "Anadolu’da İnanç Turizmi", Detay Yayınları, Ankara - 2007
2-) Bingöl, Z, "Geçmişin Gizemli Diyarı- Frig Vadisi", Erguvan Yayıncılık, İstanbul - 2006
3-) Bingöl, Z, Zarikova Ç," Turizm Sektörüne ve Oteller Yönelik Türkçe-Almanca-Rusça Pratik Konuşma Kılavuzu",Değişim Yayınları, İstanbul - 2006
4-) Bingöl, Z, "Turizm Sektöründe Servis Departmanı için Pratik Almanca (Türk- Alm /Alm-Türk)", Değişim Yayınları, İstanbul - 2001
5-) Bingöl, Z, "Reisebüro & Reiseveranstalter", Sey. ve Tur İşl. Mesleki Almanca Ders Kitabı, Değişim Yayınları, İstanbul - 2001
6-) Bingöl, Z, "Fachwörterbuch Restourant & Küche", Terimler Sözlüğü Servis & Mutfak (Almanca-Türkçe, Türkçe-Almanca), Değişim Yayınları, İstanbul - 2000

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bingöl, Z, "Türkiye Turizm Coğrafyası" (Kitap Bölümü) Muğla, Detay Yayınları, Ankara, 163-187 - 2008
2-) Yağcı, Ö, Bingöl, Z, "Türkiye Turizm Coğrafyası" (Kitap Bölümü) Şanlıurfa ve Gaziantep, Detay Yayınları, Ankara, 521-544 - 2008

Alanında kitap çevirisi

1-) Bingöl, Z Krimsoy, D, "EMPFANG (Deutsch in Hotellerie & Gastronomi)" (Mesleki Almanca Önbüro Ders Kitabı) (İngilizce’den Almanca’ya Çeviri), Turizm Bakanlığı, Ankara - 1995

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Gençlik Sorunlarının ve Çözümlerinin Ortaya Konulduğu Akademik Etkinlik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi. 2016-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kırsal Alanların Turizmle Kalkındırılması Konulu Akademik Etkinlik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi. 2016-2016
3-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Çevresel Değerler Üzerine Akademik Etkinlik. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 3. Ulusal Çevre Kongresi. 2016--1

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi. Türkiye. . 2016
2-) I. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi. Türkiye. . 2016

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) 3. Ulusal Çevre Kongresi. Türkiye. . 2016

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 2. Satınalma Gastronomi Teknik Sektör Buluşmaları Platformu. Aralık. Türkiye, Antalya. 2014
2-) Gençlik, Eğitim ve Liderlik kampı Çalıştayı . Aralık. Türkiye, Ankara. 2014
3-) İl Oluşunun 100. Yılında Muğla Değerleri Sempozyumu. Eylül. Türkiye, Muğla. 2013
4-) Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu. Mayıs. Türkiye, Marmaris. 2013
5-) Muğla Üniversitesi Yabancı Dil Kurultayı. Mayıs. Muğla. 2008

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) XXI. Yüzyılda Turizm ve Rekreasyon: Sorunlar ve Çözüm Öneriler Sempozyum. Kasım. Azerbaycan, Bakü. 2012

Verdiği Dersler

İŞY2805 2017-2018 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞY2805 2017-2018 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

TRP1501 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TRP1501 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TRP1501 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TRP1501 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TAP1501 2017-2018 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

İKR1009 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERİ I

TAP1501 2017-2018 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

İKR1009 2017-2018 Güz

TURİZM SEMİNERİ I

İKR1012 2016-2017 Bahar

TURİZM SEMİNERİ II

İKR1012 2016-2017 Bahar

TURİZM SEMİNERİ II

SGP1804 2016-2017 Bahar

ÇEVRE KORUMA

TRP1502 2016-2017 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

TRP2798 2016-2017 Bahar

MESLEK STAJI II (15 İŞ GÜNÜ)

TRP1502 2016-2017 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

TAP1502 2016-2017 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TAP1502 2016-2017 Bahar

Etkinlik Tasarlama

SGP1804 2016-2017 Bahar

ÇEVRE KORUMA

İKR1009 2016-2017 Güz

TURİZM SEMİNERİ I

TRP1501 2016-2017 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TAP1501 2016-2017 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TRP1501 2016-2017 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TAP1501 2016-2017 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

İKR1009 2016-2017 Güz

TURİZM SEMİNERİ I

İŞY2805 2016-2017 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞY2805 2016-2017 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

TRP1502 2016-2017 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ II

TAP1502 2015-2016 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TAP1502 2015-2016 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TRP1502 2015-2016 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

SGP1804 2015-2016 Bahar

ÇEVRE KORUMA

SGP1804 2015-2016 Bahar

ÇEVRE KORUMA

TRP1502 2015-2016 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

TRP1501 2015-2016 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TAP1501 2015-2016 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TAP1501 2015-2016 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TAP1501 2015-2016 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TAP1501 2015-2016 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TRP1501 2015-2016 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

TRP2798 2014-2015 Bahar

MESLEK STAJI II (15 İŞ GÜNÜ)

TRP2016 2014-2015 Bahar

ANADOLUDA İNANÇ TURİZMİ

TAP1502 2014-2015 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TAP1502 2014-2015 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TAP1502 2014-2015 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TAP1502 2014-2015 Bahar

ETKİNLİK TASARLAMA II

TRP2016 2014-2015 Bahar

ANADOLUDA İNANÇ TURİZMİ

TRP1502 2014-2015 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

TRP1502 2014-2015 Bahar

TURİZM SEMİNERLERİ II

TAP1501 2014-2015 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TRP1501 2014-2015 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

AŞÇ1497 2014-2015 Güz

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)

TAP1501 2014-2015 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TAP1501 2014-2015 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TAP1501 2014-2015 Güz

ETKİNLİK TASARLAMA I

TRP1501 2014-2015 Güz

TURİZM SEMİNERLERİ I

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

AŞÇ1497 2014-2015 Güz

MESLEK STAJI (15 İŞGÜNÜ)