Personel

Prof.Dr. Ahmet Balcı
Prof.Dr.
Ahmet Balcı
@ E-posta
abalci@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1489

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fen Fakültesi

Kadro Birimi

Fen Fakültesi / Kimya Bölümü / Analitik Kimya Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

EGE UNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 15.07.1982

Yüksek Lisans

DOKUZ EYLÜL Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ABD 12.07.1985

Doktora

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Deniz Bilimleri ABD 07.01.1991

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Vaizoğullar.,i., Balcı.,A., Kula.,İ., Uğurlu.,M., 2016. Preparation, Characterization and adsorption studies of core@shell SiO2@CeO2 nanoparticles: new candidate to remove Hg(II) from the aqueous solution.. Turkish journal of chemistry
2-) Vaizoğullar.,İ., BALCI.,A., Uğurlu.,M., 2015. Synthesis of ZrO2, ZrO2/SiO2 particles and photocatalytic degradation of methylene blue. Indian Journal of Chemistry
3-) Balcı.,A., vaizoğullar.,i., 2014. Synthesis and characterization of ZnO/SiO2 core-shell microparticles and photolytic studies in methylene blue, Int. J. Res. Chem. Env. Vol.4:2: 161-164.. Int. J. Res. Chem. Env.
4-) şen.,i., Allı.,H., Çöl.,B., Çelikkollu.,M., Balcı.,A., 2012. Trace Metal Contents of some wild growing mushrooms in Bigadiç (Balıkesir) Turkey. Turkish Journal of Botany

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) kadıoğlu.,S., Balcı.,A., 2016. Green synthesis of Ag-Au nanoparticles, attachment on the SiO2 microsphere surface. Mugla Journal of Science and Technology

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) esen.,c., balcı.,a., 2008. Cem Esen, Ahmet Balci , 2008; Application of Microwave–assisted Digestion to Trace Heavy Metal Determination in Sea Sediment Sample 36(2),123-128p. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry.

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) VAİZOĞULLAR.,i., BALCI.,A., UZUN.,T., UĞURLU.,M., 2014. Synthesis of CeO2-coated TiO2 microparticles and photocatalytic degradation of methylene blue. 2nd international symposium on environmental and morality 2014 - 2014

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Kadıoğlu.,S., Balcı.,A., 2015. Green synthesis of Ag - Au nanoparticles, attachment on the SiO2 microsphere surface and it’s antibacterial activity. International conference on engineering and natural sciences
2-) A. Balcı, E. Nerse, C. Özdöl 2014. Zeytin işleme tesisi atığı "karasu" kullanılarak metal nanopartiküllerinin biosentez ile üretimi, 17. Bilim ve Bahar şenlikleri, ÖĞRENCİ PROJE PAZARI, iSPARTA - 2014
3-) Vaizoğullar.,i., Balcı.,A., 2013. Lıght Sensitıve Composite Mıcrospheres And Clean Energy Applıcatıons. The 4. International Symposium On Sustaınable Development, Sarajevo. - 2013

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ahmet BALCI Yeşil Kimya ve sürdürülebilir kalkınma Ekoloji 2012 sempozyumu, 3-5 Mayıs Kilis s.293, 2012 - 2013
2-) Mehmet Keleş Önen, Ahmet BALCI. N ve S katkılandırması ile TiO2 nin fotokatalitik aktivitesinin artırılması. 2. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, 2011, Bolu. - 2011
3-) A. Balcı, M. Önen, S. Tız, E. Gökşen, B. Şanlı, G. Taş 2010. Işığa duyarlı TiO2 partikül sentezi ve çevresel uygulaması. 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, s.17 - 2010

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) balcı.,A., kadıoğlu.,s., nerse.,e., 2014. Metal Bezeli partiküllerin yarıbiosentezle üretimi ve karakterizasyonu.,. 7. Ulusal Analitik Kimya Kongresi
2-) Mehmet Keleş ÖNEN, Erdal YILDIRIM, Ahmet BALCI Organik madde (N-cetyl-N,N,N-trimethyl ammonium) katkılandırması ile TiO2’in fotokatalitik aktivitesinin arttırılması 26. Ulusal Kimya Kongresi (Fethiye-MUĞLA) 172 2012 - 2013
3-) S. Demir, M. İskender, A. BALCI, Fotokatalitik madde olarak kullanılan TiO2 sentezinde kalsinasyon sıcaklığı ve H2O2 etkisi, 4. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, 18-20 Mayıs 2013, Manisa - 2013
4-) Mehmet Keleş Önen, Ahmet BALCI. Doğal ve sentetik malzemeler kullanılarak mikro boyutlu partikül sentezi, yapısı ve karakterizasyonu. 4. ulusal kimya öğrenci kongresi, 18-20 mayıs 2013 Manisa - 2013
5-) Murat TOK, Ahmet BALCI. Biomateryal kullanılarak TiO2 katkılı membran sentezi. 4. ulusal Kimya öğrenci kongresi, 18-20 Mayıs 2013, manisa - 2013
6-) Süreyya Kadıoğlu, Ahmet BALCI. Yatağan termik Santrali Uçucu Küllerindeki Metallerin Farklı çözelti ortamlarındaki Davranışları. VI. Analitik Kimya Kongresi. Hatay, 2012. - 2013

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Metal Bezeli Silika partiküllerinin yarı biyosentezle üretimi yapısal analizi (antibakteriyel ve fotokatalitik) özelliklerinin incelenmesi. Konu: Malzeme bilimi. Süreyya -Kadıoğlu. 2016
2-) Tez Adı: IŞIĞA DUYARLI KOMPOZİT MİKROKÜRECİK SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FOTOKATALİTİK UYGULAMALARI, 2013. Konu: Nanopartikül sentezi. A. İmran Vaizoğullar. 2013

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: BİYOMATERYAL KULLANILARAK MİKROBOYUTLU PARTİKÜL SENTEZİ, YAPISI VE SPEKTROSKOPİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ, 2013. Konu: mikroboyutlu partikül üretimi. MEHMET KELEŞ . 2013
2-) Tez Adı: ATIK SULARDAKİ FARMASOTİK MADDELERİN FOTOKİMYASAL YÖNTEMLERLE GİDERİMİ. Konu: SU KİRLİLİĞİ. Ali ACAR. 2013
3-) KUŞ, M. Kağıt Atık Sularının Deniz Ortamında Izlenmesi, Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 2002 - 2013
4-) BURUK, A. Fethiye, Göcek Körfezinde Krom Dağılımının İncelenmesi, Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 2001 - 2013
5-) BABAHAN, İ., “Muğla’da Karayolu Civarında O. Bracteatum Bitkisinde Kurşun Miktarındaki Değişimin Incelenmesi” Muğla Üniversitesi, 2000 - 2013
6-) Tez Adı: VANADYUM KATKILI FOTOAKTİF PARTİKÜL SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FOTOKATALİTİK UYGULAMASI, 2012. Konu: ışığa duyarlı partikül üretimi. Özkan . 2012
7-) TİLKAN E. Poliklorlu fenolik bileşiklerin Deniz sedimentlerindeki davranışı, Muğla Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. 2007 - 2008
8-) Tez Adı: Çeşitli Çevresel Örneklerden Ağır Metallerin Ekstraksiyonu, Muğla Üniversitesi. 2001. Konu: analitik kimya. cem esen. 2008
9-) Tez Adı: TOSMUR B. Muğla Yöresi Çam Ballarındaki Eser Element Içeriğinin Iki Farklı Spektroskopik Yöntem ile Analizi. 2004. Konu: kimya. Berrin Tosmur. 2008
10-) Tez Adı: Yatağan Termik Santrali Uçucu Küllerinde Metallerin Farklı çözelti ortamlarındaki davranışları, Muğla üniversitesi, 2005.. Konu: ANALİTİK KİMYA. SÜREYYA. 2005
11-) Tez Adı: Muğla kıyılarında çözünmüş Alifatik Hidrokarbonların gaz kromatografisi ile analizi. Konu: SU KİRLİLİĞİ. ALİ İMRAN. 2004

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: nanopartikül üretimi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Metal bezeli kompozit silika partiküllerinin yarı-biyosentezle üretimi, yapısal analizi, antimikrobiyel ve fotokatalitik özelliklerinin geliştirilmesi. 2013-2016

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje İzleyiciliği. Konu: ATIK SU ARITIMI. Proje Türü: Diğer (Ulusal). zeytinyağı üretim atıksuyunun yeni bir yöntemle arıtılması. 2015-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: ışığa duyarlı partikül sentezi. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. BOR ve VANADYUM KATKILI FOTOAKTİF PARTİKÜL SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE FOTOKATALİTİK UYGULAMASI, 2012 (TUBİTAK-BİDEP). 2013-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: NANOPARTİKÜL SENTEZİ. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Işığa duyarlı partikül sentezi ve uygulamaları (TUBİTAK-BİDEP). 2011-2012

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: NANPARTİKÜL SENTEZİ. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. BİYOSENTEZLE ELDE EDİLEN GÜMÜŞ PARTİKÜL İLE BEZENMİŞ SİLİKA TEMELLİ KOMPOZİT MALZEME (SiO2@Ag) ÜRETİMİ VE YAPISAL ANALİZLERİ. 2014-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Vanadyum katkılı fotoaktif partikül sentezi karakterizasyonu ve fotokatalitik uygulamaları. 2013-2014
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: NANOPARTİKÜL SENTEZİ. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Biyomateryal kullanılarak mikro boyutlu partikül sentezi, partikül yapısı ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi.. 2012-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kimya. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Işığa Duyarlı kompozit mikrokürecik sentezi, karakterizasyonu ve fotokatalitik uygulamaları. 2012-2015

Verdiği Dersler

ISG1801 2019-2020 Güz

İş Sağlığı ve Güvenliği I

KİM1005 2019-2020 Güz

Laboratuar Tekniği

ÇEV5512 2019-2020 Güz

Türkiye'nin Çevre Sorunları

İSG1801 2019-2020 Güz

İş Sağlığı ve Güvenliği I

KİM2001 2018-2019 Güz

Analitik Kimya I

KİM4001 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışma. I

KİM4002 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışma. II

ÇEV5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ÇEV5512 2018-2019 Güz

Türkiye'nin Çevre Sorunları

KİM3010 2018-2019 Bahar

Aletli Analiz Lab.

ÇEV5507 2018-2019 Bahar

Enerji ve Çevre

KİM1005 2017-2018 Güz

Laboratuar Tekniği

KİM3509 2017-2018 Güz

Ayırma Teknikleri

KİM4001 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışma. I

KİM4002 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışma. II

ÇEV5001 2017-2018 Güz

Çevre Bilimlerine Giriş

ÇEV5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ISG 7510 2017-2018 Bahar

Tehlikeli Madde Ve Atık Yönetimi

KİM2002 2017-2018 Bahar

Analitik Kimya II

KİM4001 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışma. I

KİM4520 2017-2018 Bahar

Kim. Ürün. ve Yaşam

KİM5563 2017-2018 Bahar

Çevre Analitik Kimyası

ÇEV5001 2017-2018 Bahar

Çevre Bilimlerine Giriş

ÇEV5099 2017-2018 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği