Personel

Doç.Dr. Ali Ender Altunoğlu
Doç.Dr.
Ali Ender Altunoğlu
@ E-posta
aealtunoglu@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1992

Yüksek Lisans

Leicester University İşletme Bölümü İşletme 1995

Doktora

Leicester Üniversitesi İşletme Bölümü İşletme 2000

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) BULGURCU GÜREL.,E., Altunoğlu.,E., 2016. İŞKOLİKLİK, İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Atlay Işık.,D., Altunoğlu.,E., 2016. İçsel Pazarlamanın Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Atlay Işık.,D., Altunoğlu.,E., 2016. The Effects of Internal Marketing on Some Job Attitudes: A Study in Private Hospitals in Turkey. İşletme Araştırmaları Dergisi
4-) Altunoğlu.,E., Atay.,H., Terlemez.,B., 2015. İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği. Marmara Üniversitesi, İ.İ.B. Dergisi
5-) Doğan.,B., Altunoğlu.,E., 2014. Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
6-) Altunoğlu.,E., Sarpkaya.,P., 2012. Effects of Burnout and Job Satisfaction on Intention to Leave. African Journal of Business Management
7-) Altunoğlu.,E., 2012. Effects of Environmental and Organizational Factors on Corporate Governance Practices. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
8-) Keleş.,N., Kıral Özkan.,T., Doğaner.,M., Altunoğlu.,E., 2012. Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslar arası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
9-) Altunoğlu.,E., Karaman.,F., 2005. İş Tatmini ve Organizasyon Yapısı: Kamu Üniversiteleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
10-) Altunoğlu.,E., 2004. Environmental and Organisational Determinants of Strategic Decision Making. International Journal of Business Performance Management

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Altunoğlu.,E., Doğan.,B., 2014. Bilgi Yönetimi, Çevre, Teknoloji ve Örgütsel Performans İlişkileri. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi
2-) Altunoğlu.,E., Saraçoğlu.,T., 2013. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Müşteri Güveni, Müşteri Bağlılığı Ve Firma İmajı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme. Sakarya İktisat Dergisi
3-) Altunoğlu.,E., Demir.,N., 2012. Konaklama İşletmelerinde Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
4-) Doğaner.,M., Altunoğlu.,E., 2010. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi
5-) Altunoğlu.,E., Özpınar.,Ö., Ersöz.,Ö., 2009. Küreselleşmenin İnsan Kaynakları Politikaları ile Sendikalara Etkisi ve Türkiye. Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi
6-) Altunoğlu.,E., Çataloğlu.,B., Okursoy.,A., 2008. Çalışan Morali ve İşten Ayrılma İsteği: Muhasebecilik Mesleği Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi
7-) Altunoğlu.,E., Petek.,A., 2008. Kuşadası ve Didim’e Gelen Britanyalı Turistlerin Tatmin Düzeyini Etkileyen Faktörler. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) Karaman.,F., Altunoğlu.,E., 2007. Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler. Celal Bayar Üniversitesi, Yönetim ve Ekonomi
9-) Altunoğlu.,E., 2002. In the Long-Run, Forecasting or Scenario? . Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
10-) Güloğlu.,B., Altunoğlu.,E., 2002. Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
11-) Altunoğlu.,E., 2001. Stratejik Planlamada İki Farklı Okul: Klasik ve Yönetsel Karar Yaklaşımları. Journal of Faculty of Business, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altunoğlu.,E., Şahin.,F., Babacan.,S., 2016. The Effect of Transformational Leadership on Followers’ Task Performance and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Trust in Leader. INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES 2016
2-) Altunoğlu.,E., Bulgurcu Gürel.,B., 2015. Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark. The 11th International Strategic Management Conference

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altunoğlu.,E., Atlay Işık.,D., 2016. The Effects of Organizational Innovation on Developing Competitive Strategies: Empirical Evidence from Technopark Companies in Turkey. 2nd INTERNATIONAL ANNUAL MEETING Sosyoekonomi Society Editors Ahmet Burcin YERELI Altug Murat KOKTAS October 28-29, 2016 Amsterdam /
2-) Altunoğlu.,E., Atlay Işık.,D., Erbilgin.,R., 2016. Investigation of Interaction Effect of Social Capital and Relationship Marketing: A Qualitative Study for Yacht Tourism. 2nd INTERNATIONAL ANNUAL MEETING Sosyoekonomi Society

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bulgurcu Gürel.,E.B.., Altunoğlu.,E., 2015. İşkoliklik, İş Stresi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Muğla İlinde Bir Araştırma. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
2-) Keleş.,N., Kıral Özkan.,T., Doğaner.,M.., Altunoğlu.,E., 2011. Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma . 2. Uluslar arası 6. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu
3-) Altunoğlu.,E., 2001. Altunoğlu, A.E., Stratejik Planlama Süreci ve Firma Performansı: Çevre Belirsizliğinin Rolü. 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Atlay Işık.,D., Altunoğlu.,E., 2014. İçsel Pazarlamanın Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 19. Ulusal Pazarlama Kongresi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Uluslararası İşletmecilik/Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları ve Yönetim. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Altunoğlu.,E., Ersöz.,Ö., Dendeş.,E.., . 2009. Küreselleşme. Yayın Evi: Ezgi Kitabevi

Verdiği Dersler

İŞL1003 2014-2015 Yaz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL2010 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1820 2018-2019 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1004 2018-2019 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

UİT5508 2018-2019 Bahar

Uluslararası Stratejik Yönetim

UTL2506 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

UTL2506 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1004 2018-2019 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL2010 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1004 2018-2019 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

TUİ3008 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL4004 2018-2019 Bahar

Stratejik Yönetim

İŞL1820 2018-2019 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL4004 2018-2019 Bahar

Stratejik Yönetim

TUİ3008 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL2005 2018-2019 Güz

Yönetim ve Organizasyon

UİT5507 2018-2019 Güz

Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim

İŞL2005 2018-2019 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL1003 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL2005 2018-2019 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL1003 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL4523 2018-2019 Güz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

İŞL4523 2018-2019 Güz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

İŞL1003 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL1003 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL1003 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL1003 2017-2018 Yaz

İşletme Bilimine Giriş I

UTL2505 2017-2018 Yaz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL4004 2017-2018 Yaz

Stratejik Yönetim

UTL2506 2017-2018 Yaz

İnsan Kaynakları Yönetimi

UTL2506 2017-2018 Yaz

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1003 2017-2018 Yaz

İşletme Bilimine Giriş I

UTL2505 2017-2018 Yaz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL2010 2017-2018 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1820 2017-2018 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL4004 2017-2018 Bahar

Stratejik Yönetim

UİT5508 2017-2018 Bahar

Uluslararası Stratejik Yönetim

UTL2506 2017-2018 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL2010 2017-2018 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1004 2017-2018 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1004 2017-2018 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

UTL2506 2017-2018 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1004 2017-2018 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1820 2017-2018 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1003 2017-2018 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL2005 2017-2018 Güz

Yönetim ve Organizasyon

UİT5507 2017-2018 Güz

Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim

UTL2505 2017-2018 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL1003 2017-2018 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

UTL2505 2017-2018 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL1003 2017-2018 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL2005 2017-2018 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL4523 2017-2018 Güz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

İŞL1003 2017-2018 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL2005 2017-2018 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL1003 2017-2018 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL2010 2016-2017 Yaz

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1820 2016-2017 Yaz

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1004 2016-2017 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL2010 2016-2017 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

TUİ1002 2016-2017 Bahar

Yönetim ve Organizasyon

TUİ1002 2016-2017 Bahar

Yönetim ve Organizasyon

İŞL1820 2016-2017 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1820 2016-2017 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1004 2016-2017 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1004 2016-2017 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL2010 2016-2017 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

UİT5508 2016-2017 Bahar

Uluslararası Stratejik Yönetim

İŞL1003 2016-2017 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL2005 2016-2017 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL2005 2016-2017 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL1003 2016-2017 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL1003 2016-2017 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL2005 2016-2017 Güz

Yönetim ve Organizasyon

UİT5507 2016-2017 Güz

Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim

İŞL1003 2016-2017 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL1003 2016-2017 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

UİT5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5090 2015-2016 Bahar

Seminer

İŞL1004 2015-2016 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1004 2015-2016 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

UİT5508 2015-2016 Bahar

Uluslararası Stratejik Yönetim

İŞL2010 2015-2016 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1004 2015-2016 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1003 2015-2016 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

UİT5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL2005 2015-2016 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL1003 2015-2016 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL1003 2015-2016 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

UİT5507 2015-2016 Güz

Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim

İŞL2005 2015-2016 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL1004 2014-2015 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

TUi1012 2014-2015 Bahar

Davranış Bilimleri

TUi1012 2014-2015 Bahar

Davranış Bilimleri

İŞL1003 2014-2015 Güz

İşletme Bilimine Giriş I