Personel

Prof.Dr. Ali Akar
Prof.Dr.
Ali Akar
@ E-posta
akar@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1555

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 1988

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili 1992

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili 1997

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akar Ali, 2016. Sosyal Bilimlerin Veri Kaynağı Olarak Ağızlar. Gazi Akademik Bakış

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akar Ali, 2018. Diyalektoloji Çalışmalarının Türk Dil Birliğine Katkıları Üzerine. Yeni Türkiye Dergisi
2-) Akar Ali, Günay Ayşe, 2015. Derleme Sözlüğünde Karaçay Balkar Türkçesi Söz Varlığı. Türük Uluslararası Dil Edebiyat Halkbilimi Dergisi
3-) Akar Ali, 2014. Dil İçi İlişkiler Bağlamında Mahtumkulı Divanı. Gazi Türkiyat
4-) AKAR.,A., 2014. Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan: Sövgü Sözleri. Dil Araştırmaları
5-) Akar Ali, 2013. Tarihin Aynasında Türk Dili. Yeni Türkiye
6-) Akar Ali, 2011. Ağızlardaki dIklIğIn Zarf fiil Ekinin Yapısı. Turkish Studies
7-) AKAR.,A., 2011. Türkçe-Arapça Arasındaki Sözcük İlişkileri. Karadeniz - Black Sea - Çerno More
8-) AKAR.,A., 2010. Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi. Türklük Bilimi Araştırmaları-Journal of Turkology Research
9-) AKAR.,A., 2005. Problema Rotasizma i Lambdasizma V Altayskih Yazıkah. Visnik Sumskogo Derjava Universitetu Seriya
10-) AKAR.,A., 2002. Anadolu Beylikleri Döneminde Türk Dili. Türkler, Yeni Türkiye Dergisi Yayınları
11-) AKAR.,A., 2001. Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akar Ali, 2009. Ağız Sözlükleri Yöntem ve Sorunlar II. Turkish Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akar Ali, 2018. Türkülerin Türkçesi. Türk Dili
2-) Akar Ali, 2017. Uygarlık Dili Türkçe. KÜMBET
3-) Akar Ali, 2017. Üç Trajedi Bir Dil: Türkçenin Anadolu’xxda Yazı Dili Olma Macerası. Türk Yurdu
4-) Akar Ali, 2012. Türkiye Türkçesinin Kuruluşu ve Yunus Emre. Türk Yurdu
5-) Akar Ali, 2012. Modern Devlet ve Dil. Kümbet
6-) Akar Ali, 2011. Bir Ulus Kimliği Oluşturma Aracı Olarak Türk Dili. Türk Yurdu
7-) AKAR.,A., 2006. Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
8-) AKAR.,A., 2003. -GAn Sıfat-Fiil Eki. Türklük Bilimi Araştırmaları
9-) AKAR.,A., 2001. Ölümünün 500. yılında Ali Şir Nevaî. Türk Edebiyatı
10-) AKAR.,A., 2001. Kazak Edebiyatında Nevruz. Türk Kültürü
11-) AKAR.,A., 1999. Bir Dânişmendnâme Nüshası: Mirkâtü'l-Cihâd. Türk Dünyası Araştırmaları
12-) AKAR.,A., 1996. Ortak Türk Edebiyatının Öncü Kalemleri-II Mahtumkulu. Türk Edebiyatı
13-) AKAR.,A., 1996. Ortak Türk Edebiyatının Öncü Kalemleri-I Abay Kunanbayulı. Türk Edebiyatı
14-) AKAR.,A., 1994. Satırarası Bir Kur’an Tercümesinde Bazı Türkçe Terimler. Türk Dünyası Tarih Dergisi
15-) AKAR.,A., 1992. Türkiye Türkçesinin Kaynaklarından Kur’an Tercümeleri Üzerine. Akademik Yorum
16-) AKAR.,A., 1992. Tanzimat Dönemi Türk Fikir Hayatında Dil ve Bir Dilci Olarak Şemseddin Sami. Akademik Yorum
17-) AKAR.,A., 1992. Yeni Türk Dünyasında Alfabe Meselesi Üzerine. Kızılırmak
18-) AKAR.,A., 1988. Cengiz Aytmatov'un “Gün Uzar Yüzyıl Olur Romanında Teknik ve İdeolojik Yapı. Türk Yurdu

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akar Ali, 2018. Bir Söz Ölümü Türü: Kavram Alanı Boşalması. USBS 2018-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
2-) Akar Ali, 2018. Türk Halklarının İlk Ortak Sözlüğü Olarak Divânü Lügâti’t-Türk. Türk Halklarının Türkçe İlk Yazılı Eserleri Uluslararası Sempozyumu
3-) Akar Ali, 2018. Eski Türkçeden Oğuzcaya Saklantılar. Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhundan Anadolu’ya Türkoloji Sempozyumu
4-) Akar Ali, 2018. Diyalektoloji Çalışmalarının Türk Dil Birliğine Katkıları Üzerine. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı
5-) Akar Ali, 2017. Çağatay Yazı Dilinin Oluşumu ve Ortaasya’xxdaki Kültürel Kurumlar. Ortaçağdaki Medrese-i Aliyelerinin İslam Uygarlığı ve Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesindeki Rolü
6-) Akar Ali, 2017. Ağız Araştırmalarında Artzamanlılık Sorunu. VIII. Uluslararası Diyalektoloji ve Jeolengüistik Kongresi
7-) Akar Ali, 2017. Güney-Batı Anadolu Ağızlarında –I/-Ip-batı Tasvir Fiilinin Kullanımı ve İşlevleri. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
8-) AKAR.,A., 2016. Eski Batı Oğuzcası ve Dede Korkut Oğuznâmeleri. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
9-) AKAR.,A., 2015. Dede Korkut Hikâyelerinde Dil-Düşünce İlişkileri. Uluslararası III. Türk Kültür Kongresi, (19-23 Ekim 2015, Çeşme-İzmir), Bildiriler Kitabı
10-) Akar.,A., Sıtkı .,B., 2015. Oğuzcanın Kuzey Sınırları: Kırım Yarlıklarında Oğuzca Öğeler. "Oğuzcanın Kuzey Sınırları: Kırım Yarlıklarında Oğuzca Öğeler", Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri, Kültürleri, 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
11-) AKAR.,A., 2015. Dede Korkut Hikâyelerinde Geçen Bir Deyim: Butun Binmek. 7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
12-) Akar, A., “Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş Devri Metni Olarak Saltuknâme” Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, Köstence (Romanya), 6-10 Kasım 2013. - 2013
13-) AKAR.,A., 2013. Bir Kuruluş Devri Metni Olarak Garibnâme. Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu Bildirileri
14-) Akar, A., “Köktürk Yazıtlarında Sözlü Dil İzleri”, Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, 25-28 Eylül 2013, Türk Dil Kurumu-Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman. - 2013
15-) Akar, A., “Beylikler Devri Türkçesinin Oluşumunda Dil-Tarih İlişkileri”, Osmanlı Bursasında Dil, Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 29-30 Mayıs 2013, Bursa. - 2013
16-) AKAR.,A., 2013. Türk Lehçeleri Arasındaki Fonetik İlişkiler. V. Uluslararası Türkoloji Kongresi Bildirileri Kitabı
17-) AKAR.,A., 2013. Tarihin Dili İzdüşümü: Ankara Savaşı Sonrasında Anadolu'da Dil ve Tarih İlişkileri. 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi (Yıldırım-Timur)
18-) Akar, A., “Modern Dönem Türk Düşüncesinde Dil”, Bir Düşünce Kuruluşunun Yüzüncü Yılında Türk Düşüncesi, Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir Türk Ocağı, Eskişehir, 13 Nisan 2012. - 2012
19-) Akar, A., “Dil ve Devlet”, 5. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Denizli. - 2012
20-) Akar, A., “Bir Tefekkür Dili Olarak Türkçe”, Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, Pamukkale Üniversitesi-Türk Ocakları, Denizli, 6-7 Aralık 2012 - 2012
21-) AKAR.,A., 2011. Yer Adları Bilimi Bakımından Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu Bildirileri
22-) AKAR.,A., 2011. Bir Dil-İçi Çeviri Metni Olarak Mirkâtü’l-Cihâd. Uluslararası Gelibolulu Mustafa ‘Âlî Sempozyumu Bildirileri Kitabı
23-) Akar, A., “Balkan Ağızlarının Türkiye Türkçesine Sosyo-Lingüistik Etkileri Üzerine”, 5. Uluslararası Güney-doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu, BAL-TAM (Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi-Türk Dili Kurumu, Prizren-Kosova, 13-16 Nisan 2011 - 2011
24-) Akar, A., "Bölge Dili Olarak Türkçe", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Muğla 22-24 Aralık 2011. 151-160 - 2011
25-) Akar, A.,“-DAn ağrı Edatının Yapısı”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri s. 151-160 (TDK tarafından e-kitap olarak yayımlandı) - 2011
26-) Akar, A., “Türk Lehçeleri Arasında Ortaklık Morfemleri I: Tasvir Fiilleri”, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, İdil Boyu Halkları Filolojisi Sorunları , Moskova 31 Mart - 4 Nisan 2010 - 2010
27-) Akar, A., “Türkiye Türkçesinde Tasvir Fiilleri”, II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Kafkas Üniversitesi – Türk Dil Kurumu, Kars 21-23 Mayıs 2009. - 2009
28-) AKAR.,A., 2009. F Klavye. I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni Bildirileri
29-) AKAR.,A., 2008. Kırım Tatarcasında Oğuzca Unsurlar. Uluslararası II. Türkoloji Kongresi (Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü-Yarını Kongresi Bildiri Kitabı
30-) AKAR.,A., 2008. Karışık Dillilik Bakımından Gülistan Tercümesi. Problemı Filologii Narodov Povolçiya
31-) AKAR.,A., 2008. Bodrum Ağızlarında Şimdiki Zamanda Süreklilik Bildiren Bir Tasvir Fiili: -I gat-. Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı Bildirileri
32-) AKAR.,A., 2007. Bodrum Yörük Ağızlarının Yapısı. Uluslararası Bodrum Sempozyumu
33-) AKAR.,A., 2007. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Oğuzca Dışı Dil Öğeleri. ICANAS 38, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi
34-) AKAR.,A., 2006. Menteşe Bölgesi Ağızları. Uluslararası Denizli ve Yöresi Sempozyumu
35-) AKAR.,A., 2006. Lehçeler Arası İlişkiler Bağlamında Muğla Ağızları Örneği. 1. Uluslar Arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı
36-) Akar.,A., 2004. -GAn Eki. V. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı
37-) AKAR.,A., 2002. Trabzon Ağzında Eski Türkçe Leksik Unsurlar. Trabzon ve Çevresi Uluslar Arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu
38-) AKAR.,A., 2000. Kazak Türkçesinden Dört Yaşname Örneği. I. Türk Dünyası Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu
39-) Akar.,A., 1997. Divanû Lügati't-Türk ile Anadolu Ağızlarındaki Ortak Unsurlar Üzerine Bir Deneme. Divanû Lügat't-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AKAR.,A., YAPICI.,İ., 2010. Bozdoğan Ağızlarının Fonetik ve Morfolojik Yapısı. Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu Bildirileri
2-) AKAR.,A., 2007. Tarihin Destana İzdüşümü: Mirkâtü’l-Cihâd’da Amasya ve Amasya’nın Fethi. I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu
3-) AKAR.,A., 2000. Derleme Sözlüğü Verilerine Göre Uşak Ağzında Eski Türkçe Unsurlar. 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu
4-) AKAR.,A., 1996. Mirkâtü'l-cihâd'da Tarihî ve Destanî Unsurların Değerlendirilmesi. Niksar’ın Fethi ve Danişmendliler Döneminde Niksar Bilgi Şöleni Tebliğleri

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş/. Yayın Evi: Ötüken
2-) . 2017. Prof. Dr. Talat Tekin Armağanı/Köktürk Yazıtlarında Sözlü Dil İzleri. Yayın Evi: Uluslararası Türk Akademisi Yayınları
3-) . 2017. Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı/Sözlü Kültür Teorileri Işığında Saltukname. Yayın Evi: Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü
4-) . 2016. Gelibolulu Mustafa Ali Mirkâtü l Cihâd Metin Dil Özellikleri Dizin/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. PROF. DR. NURİ YÜCE ARMAĞANI/Balkan Ağızlarının Türkiye Türkçesine Sosyo Lingüistik Etkileri Üzerine. Yayın Evi: Günce Yayınları
2-) . 2017. Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı/Türk Dilinde LAp Biçim Birimi. Yayın Evi: Günce Yayınları
3-) AKAR.,A., . 2016. Gelibolulu Mustafa ‘Ali Mirkâtü’l-Cihâd, Metin-Dil Özellikleri-Dizin. Yayın Evi: TÜRK DİL KURUMU
4-) Akar.,A., . 2013. Muğla ve Yöresi Ağızları. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu
5-) AKAR.,A., . 2005. Türk Dili Tarihi, Dönem-Eser-Bibliyografya. Yayın Evi: Ötüken
6-) AKAR.,A., . 2004. Muğla Ağızları. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayınları

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akar.,A., Kosımova.,G., Çengel.,K., Esenova.,K., Koç.,K., Atabevya.,M., Kalımbayeva.,K., Rayeva.,G., . 2015. Türüktanuv Gılımının Özekti Meseleleri. Yayın Evi: Eltanım Baspası
2-) . 2015. Türkitanuv Gılımınıñ Özekti Meseleleri/Sosyolingüistik Bakımdan Türk Dili Tarihine Bir Bakış. Yayın Evi: ELTANIM BASPASI
3-) . 2014. Türkler Uzun Bir Serüvenden Kısa Notlar/Kuzey Bozkırlarından Ön Asyaya Beş Bin Yıllık Serüven: Türk Dilinin Tarih İçindeki Yolculuğu. Yayın Evi: Arvana
4-) AKAR.,A., . 2008. Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler. Yayın Evi: Picus

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bilge.,R., Akar.,A., Mülayım.,S., Taşağıl.,A., Gündüz.,T., Engin.,V., Vurgun.,A., . 2014. Türkler-Uzun Bir Serüvenden Kısa Notlar. Yayın Evi: Arvana

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Türük, Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi - 2012
2-) Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi - 2011
3-) Karadeniz (Black Sea- Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi - 2011
4-) Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - 2011
5-) Karam-Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi - 2011
6-) Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - 2011

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde yardımcı editörlük yada yayın kurulu editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Eski Oğuz Türkçesi-Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Adına, Volume: 5/I- Winter 2010. .

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. PROF. DR. NURİ YÜCE ARMAĞANI.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Lehçe İçi Aktarma Yöntemleri (Eski Türkiye Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği).
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. Saymalı Taş-Gökyüzü Atları, AC Yapı Yayınları.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları Dergisi - 2011
2-) Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi - 2011
3-) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - 2011
4-) Diyalektolog, Ağız Araştırmaları Dergisi - 2011

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türk Dili Tarihi, Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:9

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) -GAn Eki - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Türk Dili Tarihi, Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
4-) Anadolu Beylikleri Döneminde Türk Dili - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
5-) Muğla ve Yöresi Ağızları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
6-) Türkçe-Arapça Arasındaki Sözcük İlişkileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Akar, A., Uppsala University, Institonen för lingvistik och filologi, Turkish Language and Literature, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, Uppsala-SWEDEN. 28 Mayıs - 1 Haziran. İsveç. 2012

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Akar, A., "XXI. Yüzyılda Türk Milliyetçiliğinin Millî, Siyasal ve Kültürel Ufku". Mayıs. Türkiye. 2014

Verdiği Dersler

TDE2003 2014-2015 Yaz

Köktürkçe

TDE1013 2014-2015 Yaz

Türk Dili Tarihi

TDE4501 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE3004 2018-2019 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE 5516 2018-2019 Bahar

Ağız İncelemeleri II

TDE3004 2018-2019 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE 6510 2018-2019 Bahar

Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri II

TDE4502 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6509 2018-2019 Güz

Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri I

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE3503 2018-2019 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE2003 2018-2019 Güz

Köktürkçe

TDE1013 2018-2019 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE2003 2018-2019 Güz

Köktürkçe

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE1013 2018-2019 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE 5501 2018-2019 Güz

Orhun Türkçesi

TDE1013 2018-2019 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 6510 2017-2018 Bahar

Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri II

TDE 5516 2017-2018 Bahar

Ağız İncelemeleri II

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4510 2017-2018 Bahar

Türk Alfabeleri

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4510 2017-2018 Bahar

Türk Alfabeleri

TDE3004 2017-2018 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE3004 2017-2018 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE2003 2017-2018 Güz

Köktürkçe

TDE 5515 2017-2018 Güz

Ağız İncelemeleri I

TDE 5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE1013 2017-2018 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE3503 2017-2018 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE 6099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TDE 6509 2017-2018 Güz

Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri I

TDE2003 2017-2018 Güz

Köktürkçe

TDE3503 2017-2018 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE1013 2017-2018 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE3004 2016-2017 Yaz

Eski Anadolu Türkçesi

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE3004 2016-2017 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE3504 2016-2017 Bahar

Türkiye Türkçesi Ağızları II

TDE4510 2016-2017 Bahar

Türk Alfabeleri

TDE3004 2016-2017 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE3504 2016-2017 Bahar

Türkiye Türkçesi Ağızları II

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 6506 2016-2017 Bahar

Yenisey Yazıtları

TDE4510 2016-2017 Bahar

Türk Alfabeleri

TDE 5510 2016-2017 Bahar

Türkçe İçi Metin Aktarma Yöntemleri

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE3503 2016-2017 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE1013 2016-2017 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE3503 2016-2017 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE1013 2016-2017 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE2003 2016-2017 Güz

Köktürkçe

TDE2003 2016-2017 Güz

Köktürkçe

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6511 2016-2017 Güz

Oğuz Lehçeleri

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5515 2016-2017 Güz

Ağız İncelemeleri I

TDE 5517 2016-2017 Güz

Türkçe Metinlerde Yazı Çevirme Sorunları

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 6509 2016-2017 Güz

Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri I

TDE1002 2015-2016 Yaz

Türkiye Türkçesi II

TDE3004 2015-2016 Yaz

Eski Anadolu Türkçesi

TDE2002 2015-2016 Yaz

Türkiye Türkçesi IV

TDE3004 2015-2016 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE 6506 2015-2016 Bahar

Yenisey Yazıtları

TDE3004 2015-2016 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5516 2015-2016 Bahar

Ağız İncelemeleri II

TDE 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4510 2015-2016 Bahar

Türk Alfabeleri

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

TDE 6000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4510 2015-2016 Bahar

Türk Alfabeleri

TDE3503 2015-2016 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE3503 2015-2016 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE1013 2015-2016 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE2003 2015-2016 Güz

Köktürkçe

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TDE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TDE2003 2015-2016 Güz

Köktürkçe

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5515 2015-2016 Güz

Ağız İncelemeleri I

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6501 2015-2016 Güz

Eski Bulgar Türkçesi

TDE 6090 2015-2016 Güz

SEMİNER

TDE 5517 2015-2016 Güz

Türkçe Metinlerinde Yazı Çevirme Sorunları

TDE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TDE1013 2015-2016 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TDE 6090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

TDE 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5510 2014-2015 Bahar

Türkçe İçi Metin Aktarma Yöntemleri

TDE3504 2014-2015 Bahar

Türkiye Türkçesi Ağızları II

TDE 6502 2014-2015 Bahar

Altay Dilleri Teorisi

TDE 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TDE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE3004 2014-2015 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE3504 2014-2015 Bahar

Türkiye Türkçesi Ağızları II

TDE3004 2014-2015 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TDE2003 2014-2015 Güz

Köktürkçe

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE1013 2014-2015 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE2003 2014-2015 Güz

Köktürkçe

TDE3503 2014-2015 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE3503 2014-2015 Güz

Türkiye Türkçesi Ağızları I

TDE 5507 2014-2015 Güz

Türkçenin Sözlük Bilimi Tarihi

TDE 6515 2014-2015 Güz

Türklük Bilimi Tarihi

TDE 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TDE 6090 2014-2015 Güz

SEMİNER

TDE1013 2014-2015 Güz

Türk Dili Tarihi