Personel

Doç.Dr. Bilal Duman
Doç.Dr.
Bilal Duman
@ E-posta
bduman@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1816

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 1993

Yüksek Lisans

Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği 1996

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) DUMAN.,B., GÖÇEN.,G., 2015. TheEffect of the Digital Storytelling Method on Pre-Service Teachers’ Creative Writing Skills. . The Anthropologist
2-) DUMAN.,B., GÖÇEN.,G., DURAN.,V., 2013. İlköğretim öğretmenlerinin kolektif yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkinler açısından incelenmesi. . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel sayı (1)
3-) DUMAN.,B., YAKAR.,A., TÜRKOĞLU.,İ., YAKAR.,P., 2013. Türkiye’de öğretmen yetiştirme programları çerçevesinde öğretmen adaylarının kişilik tiplerine göre problem çözme becerilerinin incelenmesi. Hacettepe University Journal of Education, Özel sayı (1)
4-) DUMAN.,B., ÇELİK.,Ö.., 2012. Cognitive Scenario Writing And Concept-Using Skills According to Cognitive Styles.. Hacettepe University Journal of Education. 42
5-) SAMUR.,Y., DUMAN.,B., 2011. How an awareness of the biology of learning may have an effect on performance.. Education as Change. Volume 15, Issue 2
6-) DUMAN.,B., 2010. Effect of brain-based learning on academic achievement: a sample case of in-class application.. Eurasian Journal of Educational Research
7-) DUMAN.,B., 2010. Beyin temelli öğrenmenin farklı öğrenme stillerindeki öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri/Educational Sciences: Theory & Practice
8-) DUMAN.,B., 2008. Öğrenme-öğretme sürecindeki entelektüel şizofrenizm. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
9-) DUMAN.,B., 2008. Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullandıkları öğrenme stratejisi ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) DUMAN.,B., GÖÇEN.,G., YAKAR.,A., 2014. Öğretmen Adaylarının Öğrenme-Öğretme Süreç ve Ortamlarında Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. . Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi
2-) DUMAN.,B., ATAR.,E., 2004. Data show teknolojisinin coğrafya dersinde soyut konuların öğretilmesinde öğrencilerin akademik başarısı ve motivasyonu üzerindeki etkisi. . The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) DUMAN.,B., ÇELİK.,Ö., 2011. İlköğretim Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri ile Kullandıkları Öğretim Yöntemleri Arasındaki İlişki. İlKöğretim Online
2-) DUMAN.,B., ULUBEY.,Ö., 2008. Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğretim teknolojilerini ve interneti kullanma düzeylerine etkisi ile ilgili görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE)
3-) DUMAN.,B., GİRGİN.,M., 2007. Eğitim Fakültesi öğrencilerinin harita okuryazarlığına ilişkin görüşleri. Doğu Coğrafya Dergisi
4-) DUMAN.,B., DEMİR.,M.., 2004. Şiir okumaya dayalı Türkçe öğretimi. İlmi Araştırmalar Dil Ve Edebiyat incelemeleri
5-) DUMAN.,B., 2004. İlköğretim Türkçe Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Konya ve Muğla Örneklerinin Karşılaştırılması). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
6-) DUMAN.,B., AYBEK .,B., 2003. Süreç-Temelli ve disiplinler arası öğretim yaklaşımlarının karşılaştırılması. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) DUMAN.,B., İKİEL.,C., 2002. Yapıcı öğrenme kuramına göre sosyal bilgiler öğretimi. . Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
8-) DUMAN.,B., 2002. Küreselleşme sürecinde öğrenme-öğretme nasıl yapılmalı. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
9-) DUMAN.,B., 2001. İlköğretim okullarındaki 4. ve 5. sınıf Türkçe programları ve ders kitapları üzerine bir inceleme-araştırma. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) DUMAN.,B.., 2015. Öğretmen Adaylarının Hipotetik-Yaratıcı Akıl Yürütme Becerileri İle Akademik Atıf Tarzlarının İncelenmesi. . 2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
2-) DUMAN.,B.., 2015. An Innovation Case Study in Learning and Teaching: "Learning Clubs". Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Adana
3-) KUBAT.,U.., YAKAR.,A.., DUMAN.,B.., 2015. Pre-Service Science Teachers' Cognitive Fictions of Science Teachers' Qualifications: A Comparative Analysis. Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
4-) DUMAN.,B.., KAYALI.,D.., 2015. Beyin Temelli Öğrenmeye Dayalı Örnek Bir Okul Uygulaması (Özel Milas Özge Okulları Örneği). . 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / Niğde
5-) DUMAN.,B.., GÖRAL.,N., YAKAR.,A.., 2015. Üniversite Öğrencilerinin Benimsedikleri Eğitim Felsefesi ile Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Ssempozyumu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
6-) DUMAN.,B.., GÖÇEN.,G.., 2014. Dijital Öyküleme Yönteminin Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerine Etkisi. . 1. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) DUMAN.,B.., KAYALI.,D.., GÖÇEN.,G.., 2014. Görsel Programlamaya Dayalı (Scratch) Öğretimin 6. Sınıf Öğrencilerinin Proje Hazırlama Becerilerine Etkisi. . 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi – 2014
8-) DUMAN.,B.., GÖÇEN.,G.., DURAN.,V.., 2013. İlköğretim öğretmenlerinin kolektif yeterlik düzeylerinin çeşitli değişkinler açısından incelenmesi. . Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğillimler Uluslararası Sempozyumu
9-) DUMAN.,B.., YAKAR.,A.., TÜRKOĞLU.,E., YAKAR.,P.., 2013. Türkiye’de öğretmen yetiştirme programları çerçevesinde öğretmen adaylarının kişilik tiplerine göre problem çözme becerilerinin incelenmesi. . Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğillimler Uluslararası Sempozyumu
10-) DUMAN.,B.., GÖÇEN.,G.., DURAN.,V.., 2013. Sınıf öğretmeni adaylarının kişilik tipleri ve öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. . XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu,Aydın/Türkiye.
11-) DUMAN.,B.., AYSEL.,İ.., YAKAR.,A.., 2013. Hangi “sınıf”ın “öğretmen”i?. . XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Aydın/Türkiye
12-) DUMAN.,B.., DURAN.,V.., GÖÇEN.,G.., 2013. Öğrenmeyi stratejik olarak öğrenme: Oyun teorisi. . 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Uluslararası Katılımlı, Eskişehir/Türkiye.
13-) DUMAN.,B.., YAKAR.,A.., GÖÇEN.,G.., 2012. Öğrenme Kulüplerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. . 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul/Türkiye.
14-) DUMAN.,B.., AYSEL.,İ.., YAKAR.,A.., 2012. Öğretmen Adaylarının Mevcut Öğretmen Yetiştirme Sistemine İlişkin Algı ve Görüşleri. . 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul/Türkiye.
15-) DUMAN.,B.., YAKAR.,A.., GÖÇEN.,G.., 2012. Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekâ ve Yaratıcılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul/Türkiye.
16-) DUMAN.,B.., YAKAR.,A.., GÖÇEN.,G.., 2012. Hayat Bilgisi Öğretim Programlarının Tarihsel Süreçte Öğelerine Göre Değerlendirilmesi ve Denetlenmesi.. IV. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Muğla/Türkiye.
17-) KÖMÜR.,Ş.., DUMAN.,B.., GÜN.,S. ., YAKAR.,A.., 2012. Yükseköğretimde İnovasyon İle İlişkili Olarak Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) Geçiş Sürecine Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri: “Öğretmen Yetiştirme Programlarının Denetlenmesi” Örneği. . IV. Uluslar arası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Muğla/Türkiye
18-) AYKAÇ.,N.., DUMAN.,B.., YÜRÜMEZOĞLU.,K.., 2011. Öğretmen Eğitiminde Duyuşsal Boyutun Canlandırılması. . Hasan-Ali Yücel’den Günümüze Eğitim Bilim Kültür Politikaları Sempozyumu, Bildiriler,, İzmir/Türkiye.
19-) DUMAN.,B.., 2010. Correlation between the graduate-students’ perception of educational philosophies and their democratic attitudes.. Procedia - Social and Behavioral Sciences
20-) İŞLER.,N.., IŞIK.,Ö.., DUMAN.,B.., 2010. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Matematiğe karşı Tutum Puanları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.. Internatinal Confrence on New Horizons in Education
21-) DUMAN.,B.., 2008. What is Liberalizing Discipline, Intellecetual Morality, I and the Other.. LO STRANIERO #48
22-) DUMAN.,B.., 2008. Hipokampüs ve limbik sistemde neler oluyor? (Sınıftaki öğrenmenin fizyolojisi ve belleğin bloke edilmesine ilişkin bir analiz) . 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı,(17)3, Sakarya/Türkiye.
23-) DUMAN.,B.., 2007. Celebration of the neurons; the application of brain based learning in classroom enviroment. . The Proceedings of VII. International Educational Technology Conference
24-) DUMAN.,B.., 2007. Brain based learning and Emotions.. LO STRANIERO 45
25-) DUMAN.,B.., 2007. Beyin ve şiddet; ilköğretim öğrencilerini şiddet algılamaları. . 16. Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiriler kitabı (3), Gaziosman Paşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat/Türkiye.
26-) CAN.,S.., DUMAN.,B.., 2006. Eğitim-öğretim teknolojilerinin ilköğretim okulu yöneticilerinin örgütsel stres kaynakları ve stresle başa çıkmada rolü. . VI. International Educational Technology Conference
27-) DUMAN.,B.., 2006. The effect of brain-based instruction to improve on students’ academic achievement in social studies instruction. 9Th International conference on Engineering Education.
28-) DUMAN.,B., 2004. Öğretim teknolojilerini kullanma açısından öğrenci beklentilerinin gerçekleşme düzeyleri. . IV. Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 24-26 Kasım 2004, Bildiriler, (II), 842-852. Sakarya, Türkiye.
29-) DUMAN.,B., DEMİR.,M.., 2004. Tezsiz yüksek lisans Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının, Türkçe öğretmenliği bölümü öğrencilerinin ve Türkçe-edebiyat öğretmenlerinin edebiyat derslerinde bilgisayara dayalı öğretim ve interneti kullanmaya ilişkin görüşleri. IV. Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Bildiriler (II), Sakarya, Türkiye.
30-) DUMAN.,B.., KAHRAMAN.,C.., 2004. Tarih kuramlarının Türk tarih yazımına ve öğretimine etkisi. . XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitapçığı (4), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara/Türkiye.

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) DUMAN.,B., ÇUBUKÇU.,Z., TAŞDEMİR.,M., GÜVEN.,M., BABADOĞAN.,C., OĞUZ.,A., . 2011. Öğretim İlke ve Yöntemleri . Yayın Evi: Anı Yayıncılık
2-) KARSLI.,D., BUMAN .,B., . 2010. Eğitim açısından toplumsal değişme ve yenileşme (Edit. Karslı,D.) Eğitim Bilimlerine Giriş . Yayın Evi: Pegem A Yayıncılık

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) EKİCİ.,G., DUMAN.,B., . 2015. Süreç Temelli Öğretim Yaklaşımı (STÖ). (Edit. Gülay, Ekici,) Etkinlik Örnekleriyle Güncel Öğrenme –Öğretme Yaklaşımları-III . Yayın Evi: Pegem A Yayıncılık
2-) EKİCİ.,G., GÜVEN ., ., DUMAN.,B., . 2013. Beyin Temelli Öğrenme Platformu. Yayın Evi: Pegem A Yayıncılık
3-) DUMAN.,B., . 2009. Neden beyin temelli öğrenme. Yayın Evi: Pegem Akademi
4-) DUMAN.,B., . 2008. Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Süreç Temelli Öğretim. Yayın Evi: Anı Yayıncılık
5-) OCAK.,G., DUMAN.,B., . 2008. Eğitimde çağdaş yaklaşımlar (Edit. Gürbüz) Öğretim İlke ve Yöntemleri . Yayın Evi: Pegem A Yayıncılık

Alanında kitap çevirisi

1-) ARI.,A., DUMAN .,B., . 2015. “21. Yüzyılda Öğrenmeyi Keşfetmek” (Edit. Asım, Arı Çev) Öğretim Teknolojileri ve Öğrenme Araçları. Yayın Evi: Eğitim Yayınevi
2-) AYBEK.,B., DUMAN.,B., . 2014. "9. Bölüm: Eğitim ve Psikolojik araştırma” ve “11. Bölüm: Öğrenme ve öğretmeyi organize etme". Eğitim Bilimine Giriş . Yayın Evi: Pegem A Yayıncılık

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin akademik başarı ile öğrenme ve ders çalışma stratejilerine etkisi. Konu: Dijital öyküleme yönteminin öğrencilerin akademik başarı ile öğrenme ve ders çalışma stratejilerine etkisi nelerdir?. Güler. 2015
2-) Tez Adı: Duyuşsal farkındalığa dayalı öğretimin akademik başarı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar üzerine etkisi. Konu: Duyuşsal farkındalığa dayalı öğretimin akademik başarı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar üzerine etkisi nelerdir?. Ali. 2013
3-) Tez Adı: Türkçe öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve özel alan yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Muğla ili örneği). Konu: Türkçe öğretmenlerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve özel alan yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişki arasında anlamlı bir fark var mıdır?. Bilal. 2013
4-) Tez Adı: Uzaktan öğrenme ortamının öğrencilerin bilişsel stillerine göre bilişsel senaryo oluşturma becerilerine, akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Konu: Uzaktan öğrenme ortamının öğrencilerin bilişsel stillerine göre bilişsel senaryo oluşturma becerilerine, akademik başarılarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi nelerdir?. Özkan. 2010
5-) Tez Adı: Beyin temelli e-öğrenmenin (e-learning) ilköğretim İngilizce dersi 7.sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerine etkisi. Konu: Beyin temelli e-öğrenmenin (e-learning) ilköğretim İngilizce dersi 7.sınıf öğrencilerinin akademik başarıları ve derse yönelik tutumları üzerine etkisi nelerdir?. Yavuz. 2009
6-) Tez Adı: Bilgisayar destekli kavram haritası kullanımının, öğrencilerin bilişsel senaryo oluşturma becerileri, erişi, öğrenmelerinin kalıcılığı ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri. Konu: Bilgisayar destekli kavram haritası kullanımının, öğrencilerin bilişsel senaryo oluşturma becerileri, erişi, öğrenmelerinin kalıcılığı ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri nelerdir?. Nurhayat Kocatürk. 2008
7-) Tez Adı: Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımıyla Öğrenme Stratejilerinin Öğretiminin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerine Etkisi. Konu: Beyin Temelli Öğrenme Yaklaşımıyla Öğrenme Stratejilerinin Öğretiminin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerine Etkisi Nelerdir?. Kader. 2007
8-) Tez Adı: Yedinci Sınıf Öğrencilerine Yabancı Dil Öğretiminde Beyin Temelli Öğrenme İlkelerinin Akademik Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi . Konu: Muğla Merkez Örneği. Verda . 2006

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. ijital Öyküleme Yönteminin Öğrencilerin Akademik Başarı ile Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerine Etkisi. 2014-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Beyin-Temelli Öğretimin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenci Motivasyonunu, Tutumunu, Akademik Başarısını ve Öğrenmenin Kalıcılığını Artırmada Etkisi Nedir?. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Beyin-Temelli Öğretimin Sosyal Bilgiler Öğretiminde Öğrenci Motivasyonunu, Tutumunu, Akademik Başarısını ve Öğrenmenin Kalıcılığını Artırmada Etkisi. 2003-2006

Verdiği Dersler

EBB2801 2014-2015 Yaz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2801 2014-2015 Yaz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB3804 2014-2015 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB2804 2014-2015 Yaz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB 2801 2014-2015 Yaz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2801 2014-2015 Yaz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2801 2014-2015 Yaz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2801 2014-2015 Yaz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB3804 2014-2015 Yaz

Ölçme ve Değerlendirme

EBB2801 2017-2018 Güz

Öğrenme İlke ve Yöntemleri

PFD4003 2017-2018 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4503 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4003 2017-2018 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4503 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4003 2017-2018 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2017-2018 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2017-2018 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4503 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EPÖ 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5521 2017-2018 Güz

ÖĞRETME-ÖĞRENME KURAMLARI

EBB3801 2017-2018 Güz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB2801 2017-2018 Güz

Öğrenme İlke ve Yöntemleri

EPÖ 5000 2017-2018 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 6700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4503 2017-2018 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EBB2802 2016-2017 Yaz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2801 2016-2017 Yaz

Öğrenme İlke ve Yöntemleri

EBB2801 2016-2017 Yaz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB3801 2016-2017 Yaz

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB 3806 2016-2017 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

EPÖ 5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER

EPÖ 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

EPÖ 5000 2016-2017 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 6510 2016-2017 Bahar

DUYUŞSAL ÖĞRENME ÜRÜNLERİ VE ÖĞRETİM

EPÖ 6090 2016-2017 Bahar

SEMİNER

EBB 3806 2016-2017 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

PFD4006 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

EPÖ 6516 2016-2017 Bahar

MEDYA OKUR-YAZARLIĞI

PFD4004 2016-2017 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

PFD4004 2016-2017 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

PFD4004 2016-2017 Bahar

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

EBB2802 2016-2017 Bahar

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2802 2016-2017 Bahar

Öğretim İlke ve Yöntemleri

PFD4503 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4503 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4503 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EPÖ 6700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

EPÖ 5000 2016-2017 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 6511 2016-2017 Güz

ÖĞRENME TEORİLERİ VE UYGULAMALARI

EPÖ 5521 2016-2017 Güz

ÖĞRETME-ÖĞRENME KURAMLARI

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EPÖ 6523 2016-2017 Güz

ÖĞRENME-ÖĞRETME STRATEJİ VE MODELLERİ

EPÖ 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4503 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EBB2801 2016-2017 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2801 2016-2017 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

PFD4003 2016-2017 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EPÖ 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4503 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EBB2801 2016-2017 Güz

Öğrenme İlke ve Yöntemleri

PFD4503 2016-2017 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EPÖ 6510 2015-2016 Bahar

DUYUŞSAL ÖĞRENME ÜRÜNLERİ VE ÖĞRETİM

EPÖ 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2015-2016 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

EPÖ 5004 2015-2016 Bahar

ÖĞRETME MODEL VE İLKELERİ

EPÖ 6700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

EPÖ 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

EBB4816 2015-2016 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

EBB4816 2015-2016 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

EBB2804 2015-2016 Bahar

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB2804 2015-2016 Bahar

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB2801 2015-2016 Bahar

Öğretim İlke ve Yöntemleri

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2801 2015-2016 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EPÖ 5003 2015-2016 Güz

ÖĞRENME KURAMLARI

EPÖ 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 6511 2015-2016 Güz

ÖĞRENME TEORİLERİ VE UYGULAMALARI

EPÖ 5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5000 2015-2016 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2801 2015-2016 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB2801 2015-2016 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EBB 2801 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EPÖ 6700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSLERİ

EBB2801 2015-2016 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

PFD4002 2015-2016 Güz

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4503 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4503 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4503 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4503 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2015-2016 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4003 2015-2016 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2804 2013-2014 Yaz

Öğrt.Tek.ve Mat.Tasarımı

EBB2801 2013-2014 Yaz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EPÖ 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4503 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EBB3804 2014-2015 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

EPÖ 5000 2014-2015 Bahar

TEZ ÇALIŞMASI

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2804 2014-2015 Bahar

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

EBB2804 2014-2015 Bahar

Öğrt.Tek.ve Mat.Tasarımı

PFD4503 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EBB2804 2014-2015 Bahar

Öğrt.Tek.ve Mat.Tasarımı

PFD4503 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EPÖ 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB4816 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

EBB4816 2014-2015 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

EPÖ 5004 2014-2015 Bahar

ÖĞRETME MODEL VE İLKELERİ

EBB3804 2014-2015 Bahar

Ölçme ve Değerlendirme

PFD4003 2014-2015 Bahar

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD4503 2014-2015 Bahar

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EPÖ 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

RTV1801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM

PFD4503 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

EPÖ 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EPÖ 5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB2801 2014-2015 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

EPÖ 5003 2014-2015 Güz

ÖĞRENME KURAMLARI

EPÖ 5090 2014-2015 Güz

SEMİNER

EPÖ 5000 2014-2015 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

RTV1801 2014-2015 Güz

İLETİŞİM

PFD 4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2801 2014-2015 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

PFD 4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD 4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2801 2014-2015 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

PFD 4503 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD 4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD 4503 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD 4503 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD 4503 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EBB4803 2014-2015 Güz

Okul Deneyimi

EBB2801 2014-2015 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri

PFD 4003 2014-2015 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

PFD 4503 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

PFD4503 2014-2015 Güz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

EBB2801 2014-2015 Güz

Öğretim İlke ve Yöntemleri