Personel

Prof.Dr. Birgül Çiftci
Prof.Dr.
Birgül Çiftci
@ E-posta
birgul@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1437

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Yönetim Ve Çalışma Sosyolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 1993

Yüksek Lisans

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 1995

Doktora

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 1999

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çiftci Birgül, Bahar Ozan, 2005. Ekonomik Kriz Suç İlişkisine Teorik ve Ampirik Bir Yaklaşım Muğla Örneği. İktisat İşletme ve Finans Dergisi

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çiftci Birgül, 2017. Türkiye’de Toplumsal Kültürün Örgütlerde İhbarcılık Üzerine Etkisi: Hofstede’in Kültürel Boyutlar Teorisi Bağlamında Bir Değerlendirme . International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
2-) Çiftci Birgül, Çiftci Yavuz, 2017. Muhasebe Meslek Etiği Düzenlemeleri Çerçevesinde İhbarcılık. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
3-) Çiftci Birgül, 2016. Türkiye de Toplumsal Kültürün İş Güvenliği Kültürüne Etkisi. Çalışma İlişkileri Dergisi
4-) ÇİFTCİ.,B., 2010. İşte Var Ol(ama)ma Sorunu ve İşletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri. Çalışma ve Toplum Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çiftci Birgül, 2009. Çalışma İlişkileri ve Güven. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar
2-) Çiftci Yavuz, Çiftci Birgül, 2003. Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği Türkiye deki Düzenlemeler ve Uluslararası Düzenlemelerle Karşılaştınlması. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:3, S.10, Eylül 2003, ss.79-95. - 2003
3-) Şimşek Birgül, 2001. İşletmelerde Çıkar Çatışmasından Kaynaklanan Etik Sorunlar. ...İş,Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
4-) Şimşek Birgül, 2001. Çokuluslu İşletmelerde Etik Sorunlar. Bilgi ve Toplum Dergisi
5-) ŞİMŞEK.,B., 1999. Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları. DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Çiftci Birgül, Çiftci Yavuz, 2017. Muhasebe Meslek Etiği Düzenlemeleri Çerçevesinde İhbarcılık Kavramının Tartışılması. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çiftci Birgül, 2004. Küreselleşme Sürecinde Sendikal Hareket. Muğla Ünv. İİBF Tartışma Tebliğleri, No:2004/04
2-) Çiftci Birgül, 2003. Türkiye de Sanayileşme Sürecinde Çalışan Kadınlar ve Aile İçi Yaşamı. İstihdam, Kadın İşgücü ve Yeni İş Kanunu Sempozyumu, Muğla, 5 Aralık 2003

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: ÇİFTCİ BİRGÜL. 2018. Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar/İşte Var Ol(ama)ma (Prensenteeism). Yayın Evi: Umuttepe Yayınları Editör Adı: Aşkın KESER, Gözde YILMAZ,Senay YÜRÜR
2-) Yazar Adı: ÇİFTCİ BİRGÜL. 2018. Örgüt Sosyolojisi/Örgütsel Etik. Yayın Evi: Dora Yayınevi Editör Adı: Memet ZENCİRKIRAN
3-) Yazar Adı: ÇİFTCİ BİRGÜL. 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli/Etiğin Kurumsallaştırılması. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Taslak, Soner; Çiftci, Birgül
4-) Yazar Adı: HALİS ÖZTÜRK Büşra,ÇİFTCİ BİRGÜL. 2015. Örgüt Sosyolojisi/Sanal Örgütler ve Sanal Çalışma. Yayın Evi: Dora Yayınevi Editör Adı: Memet ZENCİRKIRAN
5-) Yazar Adı: ÇİFTCİ BİRGÜL. 2015. Örgüt Sosyolojisi/Örgütsel Etik. Yayın Evi: Dora Yayınevi Editör Adı: Memet ZENCİRKIRAN
6-) Yazar Adı: ÇİFTCİ BİRGÜL. 2012. Örgüt Sosyolojisi/Örgütsel Etik. Yayın Evi: Dora Yayınevi Editör Adı: ZENCİRKIRAN Memet
7-) Yazar Adı: ÇİFTCİ BİRGÜL. 2007. İnsan Kaynakları Yönetimi/Performans Değerlemesi. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: DOLGUN UĞUR
8-) Yazar Adı: ÇİFTCİ BİRGÜL. 2007. İnsan Kaynakları Yönetimi/Kariyer Planlaması. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: DOLGUN UĞUR
9-) Yazar Adı: ŞİMŞEK BİRGÜL. 2000. Küreselleşmenin İnsani Yüzü/Gönüllü Kuruluşların Küreselleşmesi. Yayın Evi: Alfa Yayınevi Editör Adı: BOZKURT VEYSEL

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. İş-Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Ekonomi ve Yönetim Arastırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. İŞGÜÇ-Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Sosyoloji Konferansları.

(D-12)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (EYAD).

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular Örnek Olay İncelemeli.

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) İşte Var Ol(ama)ma Sorunu ve İşletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
3-) İşte Var Ol(ama)ma Sorunu ve İşletmelerin Uygulayabileceği Çözüm Önerileri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yetkinliğe Dayalı Kariyer Planlama Süreci ve Bir Uygulama. Konu: Yetkinliğe Dayalı Kariyer Planlama Süreci ve Bir Uygulama. Özlem-GÖKTAŞ. 2018
2-) Tez Adı: Türkiye'de Dezavantajlı Ve Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi İncelemesi. Konu: Türkiye'de Dezavantajlı Ve Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi İncelemesi. Aylin -ARSLAN. 2018
3-) Tez Adı: Sosyal Değişim Sürecinde Çalışmanın Dönüşümü ve Sanal Çalışma. Konu: Sosyal Değişim Sürecinde Çalışmanın Dönüşümü ve Sanal Çalışma. Büşra-HALİS. 2013

(I-13)Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Çalışma Sosyolojisi ABD Başkanlığı. Türkiye. . 2019

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu VII. Türkiye. . 2015

Verdiği Dersler

ÇEİ 5503 2019-2020 Güz

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

ÇEİ 6515 2019-2020 Güz

Sanayi-sonrası Toplum Kuramları

ÇEİ1003 2019-2020 Güz

Sosyolojiye Giriş

ÇEİ3501 2019-2020 Güz

Örgüt Sosyolojisi

ÇEİ 5514 2019-2020 Bahar

Çalışma Yaşamında Ayrımcılık

ÇEİ3006 2019-2020 Bahar

Çalışma Sosyolojisi

ÇEİ4502 2019-2020 Bahar

Çalışma Etiği

ÇEİ 6515 2018-2019 Güz

Sanayi-sonrası Toplum Kuramları

ÇEİ1003 2018-2019 Güz

Sosyolojiye Giriş

ÇEİ3501 2018-2019 Güz

Örgüt Sosyolojisi

ÇEİ4507 2018-2019 Güz

Çalışma Yaşamında Ayrımcılık

ÇEİ 5514 2018-2019 Bahar

Çalışma Yaşamında Ayrımcılık

ÇEİ 6526 2018-2019 Bahar

Sosyal Dışlanma

ÇEİ3006 2018-2019 Bahar

Çalışma Sosyolojisi

ÇEİ4502 2018-2019 Bahar

Çalışma Etiği