Personel

Doktor Öğretim Üyesi Çağlar Özbek
Doktor Öğretim Üyesi
Çağlar Özbek
@ E-posta
caglar@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3187

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü / Yönetim Ve Çalışma Sosyolojisi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 24.06.2005

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalı 08.09.2008

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalı 28.10.2015

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bayrakdaroğlu Funda, Özbek Çağlar, 2018. Kadınların Tüketim Alışkanlıklarının Kuşaklararası Boyutu. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
2-) Özen Serap, Özbek Çağlar, 2017. Çalışma Yaşamında Yaşlılık: Yaşlı Çalışanlar ve İnsan Kaynakları Uygulamaları. Çalışma ve Toplum
3-) Köşk Uğur Can, Özbek Çağlar, 2017. "Küreselleşme ve Uluslararası Göç İlişkisinde Değişen Göçmen Algısı". Researcher: Social Science Studies
4-) Özbek Çağlar, Engindeniz Şahan İdil, 2016. Yabancı Yerleşimcilerin Toplumsal Aidiyetlerinin Yerelde Kurulma Pratikleri The Post Gazetesi Örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Özbek.,Ç., Engindeniz Şahan.,İ., 2016. "Yabancı Yerleşimcilerin Toplumsal Aidiyetlerinin Yerelde Kurulma Pratikleri: The Post Gazetesi Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bayrakdaroğlu Funda, Özbek Çağlar, 2018. Kadınların Tüketim Alışkanlıklarının Kuşaklararası Boyutu. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi-SOBBİAD
2-) Özbek Çağlar, Köşk Uğur Can, 2018. Yeniden Üretim Döngüsü İçinde Kadın Göçmenler. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi
3-) Özbek Çağlar, 2017. Ayrımcılıkla Mücadelenin Kamusallığı: LGBT Hareket ve Örgütlülük. Toplum ve Demokrasi
4-) Özbek.,Ç., 2016. "Modernite-Postmodernite İkiliğinde Cinsiyeti Yeniden Kurgulamak". Aurum Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Özbek Çağlar, 2016. Modernite Postmodernite İkiliğinde Cinsiyeti Yeniden Kurgulamak. Aurum İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Oktik Nurgün, Gökalp Yılmaz Fatma Gaye, Özbek Çağlar, 2008. Demokratik Katılım ve Yerel Hizmetler UNDP Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi ve Yönetime Katılmanın Yeni Biçimleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) Oktik.,N., Gökalp Yılmaz.,G., Özbek.,Ç., Değer.,F., 2008. "Demokratik Katılım ve Yerel Hizmetler: UNDP Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi ve Yönetime Katılımın Yeni Biçimleri". Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE)
8-) Özbek.,Ç., 2008. "Madonna'nın Feminizmi: Postmodern Bir Kimlik Sorunsalı". Toplum ve Demokrasi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Cenikli Elvan, Özbek Çağlar, 2019. Çevresel Güvenlikte Küresel İşbirliği Mekanizmaları ve NATO’nun Rolü. 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 13)
2-) Alp.,A., Özbek.,Ç., 2014. "LGBT Represantations in Popular and Independent Cinemas: The Criticism of 'Lola and Bilidikid' and 'Brokeback Mountain'", International Conference for Acedemic Disciplines, Universitat Autonoma de Barcelona's Casa Convalescencia Campus. International Conference for Acedemic Disciplines, Universitat Autonoma de Barcelona's Casa Convalescencia Campus
3-) Özbek.,Ç., 2012. "Muğla'da Genç Olmak Üzerine", Tahayyül ve Karşılaşmalar Arasında: Diyarbakırlı ve Muğlalı Gençler Anlatıyor Paneli, Sabancı Üniversitesi. Tahayyül ve Karşılaşmalar Arasında: Diyarbakırlı ve Muğlalı Gençler Anlatıyor Paneli, Sabancı Üniversitesi
4-) Tuna Muammer, Özbek Çağlar, Günden Yasin, 2008. International Migration and Nation State in Globalized World. 1st International Conference on Social Sciences and Humanities
5-) Tuna.,M., Özbek.,Ç., Günden.,Y., 2008. "Tourism, International Migration and Nation-State in Globalized World", The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure Proceedings Book, Antalya. The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure Proceedings Book
6-) Tuna.,M., Özbek.,Ç., Günden.,Y., 2008. “International Migration and Nation-State in Globalized World”, 1st International Conference on Social Sciences and Humanities, Universiti Sains Malaysia, Penang.. 1st International Conference on Social Sciences and Humanities, Universiti Sains Malaysia, Penang.
7-) Özbek.,Ç., 2007. "Popüler Kültürün Kimlik İnşası ve Medya", Medya ve Siyaset Uluslararası Sempozyumu, İzmir. Medya ve Siyaset Uluslararası Sempozyumu
8-) Özbek Çağlar, 2007. Construction of Identity on Popular Culture and Media. International Symposium on Media and Politics

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özbek Çağlar, 2019. Aileye Alternatif Yaklaşımlar: Türkiye’de LGBT Ailelerin Örgütlenme Deneyimleri. Toplumu Yazmak: Kırılgan Zamanlarda Araştırma Etiği ve Politikası
2-) Bayrakdaroğlu Funda, Özbek Çağlar, 2018. Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Kadınların Tüketim Alışkanlıklarının Kuşaklararası Boyutu. International Conference on Contemporary Woman’s Studies
3-) Özbek Çağlar, Yürür Pınar, 2018. Türkiye’de Kadın Hareketinin Uluslararasılaşması: İmkanlar ve Sınırlılıklar. International Conference on Contemporary Woman’s Studies
4-) Tuna.,M., Özbek.,Ç., 2016. "Globalization, New International Migration and Nation-State in Turkeys's Context", 4th Turkish Migration Conference, University of Vienna. 4th Turkish Migration Conference, University of Vienna
5-) Tuna Muammer, Özbek Çağlar, 2016. Globalization New International Migration and Nation State in Turkey s Context. Turkish Migration Conference
6-) Özbek Çağlar, Alp Ayçin, 2014. LGBT Represantations in Popular and Independent Cinemas The Critisim of Lola and Bilidikid and Brokeback Mountain. International Conference for Academic Disciplines, Universitat Autonoma de Barcelona’s Casa Convalescencia Campus

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Özbek.,Ç., 2016. "Ayrımcılıkla Mücadelenin Kamusallığı: Türkiye’de LGBT Hareketi ve Örgütlülük", Disiplinlerarası Boyutlarıyla Türkiye’de Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi. Disiplinlerarası Boyutlarıyla Türkiye’de Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Nefret Suçları Sempozyumu, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
2-) Özbek.,Ç., 2016. "Türkiye’de LGBTİ Hareketi Deneyimi: Tartışmalar, Kazanımlar ve Eylemlilik", SPoD Akademi Bahar Seminerleri . SPoD Akademi Bahare Seminerleri
3-) Özbek.,Ç., 2016. "Türkiye'de Kadın Hareketinin Kısa Tarihçesi", Türkiye'de Kadın Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu . Türkiye'de Kadın Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
4-) Özbek.,Ç., 2013. "Ulus-Devlet, Yurttaşlık ve Yeni Göçmenler", Yeni Uluslararası Göçler Çalıştayı, Marmaris. Yeni Uluslararası Göçler Çalıştayı
5-) Özbek.,Ç., 2012. "Akademinin Cinsiyeti, Cinsel Yönelimlerin Akademisi: Merkezden Yereli Güçlendirme Çabaları Üzerine". 20. LGBT Onur Haftası-BELLEK
6-) Özbek Çağlar, 2012. Akademinin Cinsiyeti Cinsel Yönelimlerin Akademisi Merkezden Yereli Güçlendirme Çabaları Üzerine. 20. LGBT Onur Haftası Akademi ve LGBT: Ne Yaptık Birbirimize Paneli
7-) Tuna Muammer, Özbek Çağlar, 2009. Küreselleşen Dünyada Turizm Bağlantılı Uluslararası Göçler ve Ulus Devlete Olan Aidiyetin Değişen Anlamı. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi-Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar
8-) Tuna.,M., Özbek.,Ç., 2009. “Küreselleşen Dünyada Turizm Bağlantılı Uluslararası Göçler ve Ulus-Devlete Olan Aidiyetin Değişen Anlamı”, VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi-Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Aydın. VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi-Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar
9-) Tuna.,M., Özbek.,Ç., 2009. "Küreselleşme ve Ulus-Devlet: Kimlik ve Aidiyetin Değişen Anlamı", Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü-Sosyolojik Düşünce Topluluğu Atölye Çalışmaları, Isparta. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü-Sosyolojik Düşünce Topluluğu Atölye Çalışmaları
10-) Özbek.,Ç., Tuna.,M., 2008. "Yeni Uluslararası Göçler Bağlamında Yurttaşlık ve Kimlik Sorunsalı", IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Antalya. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi
11-) Özbek Çağlar, 2008. Yeni Uluslararası Göçler Bağlamında Yurttaşlık ve Kimlik Sorunsalı. IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
12-) Özbek Çağlar, 2004. Popüler leşen Kültür. 10. Sosyoloji Öğrencileri Kongresi, Ege Üniversitesi

(B-5)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Özbek Çağlar, Köşk Uğur Can, 2019. Bakım Hizmetlerinin Uygulayıcısı Olarak Kadın Göçmenler: İzmir Örneği. 9. Ulusal Sosyoloji Kongresi
2-) Özbek.,Ç., 2013. “LGBT ve Akademinin İnşası: İlişkiler, Tehditler, Fırsatlar”, Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar. Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar
3-) Muammer Tuna, Çağlar Özbek, 2009. Küreselleşme ve Ulus Devlet Kimlik ve Aidiyetin Değişen Anlamı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü-Sosyolojik Düşünce Topluluğu Atölye Çalışmaları

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: Muammer-Tuna,Çağlar-Özbek. 2012. "Yerlileşen Yabancılar-Güney Ege Bölgesi'nde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü". Yayın Evi: Detay Yayınları Editör Adı: Muammer Tuna ve Çağlar Özbek

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: ÖZBEK ÇAĞLAR. 2019. The Concept of Development: An Interdisciplinary Approach/Gender and Development: The Impact of Feminist Campaigns on the Development in Turkey. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Aldemir, Ceray
2-) Yazar Adı: ALP AYÇİN,ÖZBEK ÇAĞLAR. 2019. LGBT Studies in Turkey/An Analysis of Cinematic Represantation of LGBT: Lola And Billy The Kid. Yayın Evi: Transnational Press London Editör Adı: Özbek, Çağlar

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: ÖZBEK ÇAĞLAR. 2019. Türkiye’de Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar/Türkiye’de LGBT’lere Yönelik Sosyal Politika Uygulamaları ve İhtiyaçlar. Yayın Evi: Kırmızı Yayınları Editör Adı: Ayşe Dericioğulları Ergun, Mete Kaan Namal, Mustafa Koçancı
2-) Yazar Adı: ÖZBEK ÇAĞLAR. 2016. Kente Dair/Kent Temelli Toplumsal Hareketler: LGBTİ Örgütlerinin Gezi Parkıyla İlişkilenmesi. Yayın Evi: Bağlam Yayınları Editör Adı: Mim Sertaç Tümtaş, Ayşe Dericioğulları Ergun, Cem Ergun
3-) Yazar Adı: Elvan-Cenikli,Çağlar-Özbek. 2015. "Küresel Kamusal Mal Olarak Çevre: Türkiye'nin Küresel Çevre Politikalarına Uyumu", Siyasal Ekoloji . Yayın Evi: Detay Yayınları Editör Adı: F. Kırışık, Ö. Sezer
4-) Yazar Adı: Muammer-Tuna,Çağlar-Özbek. 2014. "Uluslararası Göçlerin Yeni Kategorileri, Ulus-Devlet ve Aidiyet: Türkiye'deki Yabancı Yerleşimcilerin Toplumsal Entegrasyonları", Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler. Yayın Evi: Sentez Yayıncılık Editör Adı: Muammer Tuna
5-) Yazar Adı: Çağlar-Özbek,Muammer-Tuna. 2014. "Uluslararası Göçler Sonrası Kimlik Tartışmaları ve Alternatif İki Model: Çok-Kültürlülük ve Avrupa Birliği Yurttaşlığı", Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Sosyolojik Hukuki, Siyasal Tartışmalar. Yayın Evi: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Editör Adı: A. Durakbaşa, N. A. Ş. Öner, F. Karapehlivan Şenel

(Ç-2)Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Yazar Adı: ÖZBEK ÇAĞLAR. 2017. Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş/Sonsöz: Bugünün Sosyal Teorisi ve 2025'e Doğru. Yayın Evi: Dipnot Yayınları Editör Adı: Yıldız İbrahim, Görgün Baran Aylin
2-) Yazar Adı: Çağlar-Özbek. 2014. "Sigmund Freud: İrrasyonelin Fatihi", Toplumun Keşfi, R. Collins, M. Makowsky. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Nurgün Oktik
3-) Yazar Adı: Çağlar-Özbek. 2014. "Erving Goffman ve Sosyal Karşılaşmaların Tiyatrosu", Toplumun Keşfi, R. Collins, M. Makowsky. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Nurgün Oktik
4-) Yazar Adı: S.-Dedeoğlu,B.-Oskay,Ç.-Özbek,İ.-Sirkeci,M. M. -Yüceşahin. 2014. "Uluslararası Göç Kuramlarının Bir Değerlendirmesi". Yayın Evi: Transnational Press London Editör Adı: İbrahim Sirkeci

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Organizational Change Management.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Journal of Economy, Culture and Society.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Çalışma ve Toplum.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MJH).
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Pamukkale Tıp Dergisi.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Pamukkale Tıp Dergisi.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Eğitim Bilim Toplum.

(D-12)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SOBBİAD Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Toplum ve Demokrasi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.

(D-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Toplum ve Demokrasi, Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi.

(D-8)Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. LGBT Studies in Turkey.

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) "Yerlileşen Yabancılar-Güney Ege Bölgesi'nde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü" - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) "Yerlileşen Yabancılar-Güney Ege Bölgesi'nde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) "Tourism, International Migration and Nation-State in Globalized World", The 4th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure Proceedings Book, Antalya - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) "Yerlileşen Yabancılar-Güney Ege Bölgesi'nde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2

(E-5)Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) "Yerlileşen Yabancılar-Güney Ege Bölgesi'nde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
2-) "Yerlileşen Yabancılar-Güney Ege Bölgesi'nde Göç, Yurttaşlık ve Kimliğin Dönüşümü" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2

(G-2)Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Yerel Yönetimler . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. “Yerel Yönetim Reform Programına Destek Projesi”. 2007-2007

(G-4-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Toplumsal Risk Haritası. Proje Türü: Diğer (Ulusal). “Eğitim Yolu İle Şiddetin Azaltılması ve Suçun Önlenmesi” . 2009-2010
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Uluslararası Göçler. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. “Güney Ege Bölgesi’nde Konut Sahibi Olan Yabancı Uyruklu Vatandaşların Toplumsal Entegrasyonları”, 106K167 . 2006-2008

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sivil Toplum Örgütleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Küresel Dünyanın Yeni Aktörleri: Demokrasi Kültürü Bağlamında Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları”. 2012-2015

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, Muğla, Kongre Sekreteryası.. 02-05 Ekim 2013. Türkiye. 2013
2-) Muğla Üniversitesi II. Ulusal Sıtkı Koçman Sempozyumu, Demokrasi: Özgürlükler ve Haklar, 15–16 Kasım 2007, Muğla, Düzenleme Kurulu Üyeliği. . Türkiye. Türkiye. 2007

Verdiği Dersler

KAY3003 2019-2020 Güz

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

KAY3805 2019-2020 Güz

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

SOS2509 2019-2020 Güz

Sinema Soyolojisi

ÇEİ 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ÇEİ2005 2019-2020 Güz

Çalışma Psikolojisi

SOS3522 2019-2020 Bahar

Toplumsal Hareketler

ÇEİ 5502 2019-2020 Bahar

Yeni Toplumsal Hareketler ve Sendikacılık

ÇEİ 6530 2019-2020 Bahar

Nitel Araştırma Yöntemleri

ÇEİ2008 2019-2020 Bahar

Emek ve Sosyal Teori

ÇEİ4508 2019-2020 Bahar

Avrupa Birliği ve Sosyal Politika

İŞL3902 2019-2020 Bahar

Halkla İlişkiler

KAY3805 2018-2019 Güz

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

SOS2509 2018-2019 Güz

Sinema Soyolojisi

ÇEİ 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ÇEİ 5501 2018-2019 Güz

Toplumsal Sınıflar

ÇEİ 6511 2018-2019 Güz

Uluslararası Sendikal Hareketler

ÇEİ2005 2018-2019 Güz

Çalışma Psikolojisi

SOS3522 2018-2019 Bahar

Toplumsal Hareketler

ÇEİ 5502 2018-2019 Bahar

Yeni Toplumsal Hareketler ve Sendikacılık

ÇEİ 6530 2018-2019 Bahar

Nitel Araştırma Yöntemleri

ÇEİ2008 2018-2019 Bahar

Emek ve Sosyal Teori

ÇEİ4508 2018-2019 Bahar

Avrupa Birliği ve Sosyal Politika

İŞL3902 2018-2019 Bahar

Halkla İlişkiler