Personel

Öğretim Görevlisi Hatice Cenger
Öğretim Görevlisi
Hatice Cenger
@ E-posta
cenger@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5730

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Datça Kazım Yılmaz Meslek Yüksekokulu / Otel Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Otel İşletmeciliği Programı

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gülcü A. ve Cenger H.,” Measurement of Financial performance of Tourism estabilishments treded in İstabul Stock Exchance Through Data Envelopment Analysıs and Benchmarking applcation”The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science – JASSS- ., Volume 6 Issue 8, p. 853-870, October 2013. - 2013

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Cenger Hatice, Gülcü Aslan, Karaca Fatma Betül, 2017. BORSA İSATANBUL’xxDA İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ FİRMALARININ GÖRELİ ETKİNLİK (VZA) DÜZEYLERİNİN AR-GE YOĞUNLUKLARI İLE İLİŞKİSİ. Kırıkkale Üniversitesi IIBF Dergisi, JEPBIR
2-) Civan, M., ve Cenger, H.” Finansal Yönetim Dersini Almış Öğrencilerin Finans eğitim Beklentilerini Ölçmeye Yönelik Yapılan Bir Çalışma.” Nisan 2010., Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı:46, sayfa:84-49 - 2014
3-) Cenger H., “Çimento Sektörünün Finansal Performansının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi Yaklaşımı” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. Cilt:25, Sayı:3-4, Yıl:2011. - 2014
4-) Civan, M., ve Cenger, H.” Yükseköğretimde Finansman Eğitiminin Önemi ve Beklentiler.” Ocak 2004, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:21, s:110-116. - 2004

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Cenger Hatice, 2017. KOBİ’LERİN FİNANSAL SORUNLARI VE ÇÖZÜMÖNERİLERİ: BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
2-) Çütcü İbrahim, Cenger Hatice, 2017. TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARET VE İŞSİZLİK ARASINDAKİİLİŞKİ: YAPISAL KIRILMALI ZAMAN SERİSİ ANALİZİ. III. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
3-) Gülcü.,A., Cenger.,H., 2014. İstanbul Borsada İşlem Gören Global Türk Bankalarının Göreli Etkinlik Düzeylerinin Marka Değeri ile İlişkisi . II. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS SEMPOZYUMU,
4-) Civan M., Buyuran, B., Büyükarpacı, R., ve Cenger, H., v.d “Recognıtıon of Fınancıal Leasıng Transactıons Under Tas (Turkısh Accountıng Standards) Sectıon 17” III. International Conference on Luca Pacioli in Accounting History ve III. Balkans and Middle East Conference on Accounting and Accounting History (3.BMAC) 18-22 June 2013 İstanbul - 2013
5-) Gülcü A. ve Cenger H.,“İMKB’de İşlem Gören Turizm İşletmelerinin Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle Mali Performanslarının Ölçümü be Benchmarking Uygulaması” 1. Uluslar arası Muhasebe Finans Sempozyumu ISAF 2012, 30 Mayıs-02, Haziran 2012 Gaziantep Üniversitesi. - 2012
6-) Civan, M., ve Cenger, H. “Accounting Education and Expectations in Vocational Schools” 2.BMAC (Balkans And Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History)Papers Book Volume III, P: 1953-1962 15-18 September, İstanbul /TURKEY,2010 - 2010

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Cenger Hatice, Çütcü İbrahim, 2017. İthalattaki Değişimin Genç işsizliğe etkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ekonometrik BirUygulama. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Civan M. ve Cenger H., "Borsada işlem Gören Turizm İşletmelerinin Finansal Yapı ve Karlılık Oranları arasındaki İlişkinin analizi(2009-2012)", 17. Finans Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa:354-363 23-26 Ekim, Bodrum, 2013 - 2013
2-) Cenger, H., "Çimento Sektörünün finansal Performansının Ölçülmesinde Veri Zarflama Analizi" 10. Ekonometri ve İstatistik Sempzyomu 27-29 Mayıs Erzurum 2009 - 2009