Personel

Doç.Dr. Doğan Bıçkı
Doç.Dr.
Doğan Bıçkı
@ E-posta
doganbicki@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3142

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Kentleşme Ve Çevre Sorunları Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

9 Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi 1995

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi/ Kentleşme ve Çevre Sorunları 1998

Doktora

Uludağ Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi/Kentleşme ve Çevre Sorunları 2004

Yayin Bilgileri

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Bıçkı.,D., 2007. Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
2-) Bıçkı.,D., 2006. Harvey Ve Castells’de Kent Sorunsalı: Politik Ekonomi Vizyonu Ve Sınırlılıkları. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
3-) Bıçkı.,D., 2005. Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz. "...iş,güç..." Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bıçkı Doğan, 2019. MAHALLENİN İMKÂNSIZLIĞI ÜZERİNE NOTLAR: YİTİRİLEN BİR DEĞER OLARAK KOMŞULUK İLİŞKİLERİ. Journal of Social and Humanities Sciences Research
2-) Ak Duygu, Bıçkı Doğan, 2016. Yavaş Kent Hareketinin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Bıçkı Doğan, Yetkin Şale Hayal, Ak Duygu, 2016. Herkes İçin Erişilebilir Kentler: Muğla Örneği. International Journal of Social Science
4-) Özgökçeler.,S., Bıçkı.,D., 2012. Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında Politik Bir Enstrüman:“Sosyal Belediyecilik”. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
5-) Bıçkı.,D., Özgökçeler.,S., 2012. Does Gentrification Displace Urban Poor?. International Journal of Social Inquiry
6-) Bıçkı.,D., Sobacı.,Z., 2011. Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak. ÇÖMÜ Yönetim Bilimleri Dergisi
7-) Bıçkı.,D., 2011. Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
8-) Topses.,D., Bıçkı.,D., 2010. Medeniyetler Çatışması Kuramının Sosyolojik Eleştirisi. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi
9-) Kaya.,A., Bıçkı.,D., Çüçen.,A.Kadir., 2008. The Principle of Equal Treatment in the Labour Laws of European Union. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi(Kaygı)
10-) Bıçkı.,D., Kahvecioğlu.,Y., 2006. Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
11-) BIÇKI.,D., 2001. Modernizm ve Postmodernizm. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
12-) Bıçkı.,D., 2001. Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Bıçkı.,D., 2011. Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği . Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2-) Bıçkı.,D., Özgökçeler.,S., 2009. A Conceptional Examinatıon Of Urban Poverty: Under–Class Or Ghetto Poverty?. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bıçkı.,D., Ak.,D., Özgökçeler.,S., 2013. Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bıçkı Doğan, Ak Duygu, 2016. Bir Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergesi Olarak Konut Kalitesi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. II.ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) BIÇKI.,D., KALDIRIM.,E., 2015. Türkiye'de Kırsal Kalkınma ve Sosyal Sermaye:Tarımsal Örgütlerin Sosyal Sermaye Göstergeleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Muğla Örneği. 1.ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
3-) Bıçkı.,D., İpekçi.,C., 2012. Yoksunluğun Yeniden Üretiminde İşlevsel Bir Kavram Olarak Sosyal Dışlanma: Çanakkale, Fevzi Paşa Romanları Örneği. 1st International Interdisciplinary Social İnquery Conference
4-) Yazan.,B.., Bıçkı.,D., Pascall.,M.A.., Caner.,C.., 2010. Çevresel Bilincin Tüketicinin Yeşil Paketli Ürünü Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi. VI. INTERNATONAL PACKAGING CONGRESSS (ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ)

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bozkurt Veysel, Bıçkı Doğan, 2014. Sürdürülebilir Kakınma,Çevre Bilinci ve Değerler. II.İktisat Çalıştayı
2-) ÖZGÖKÇELER.,S., BIÇKI.,D., 2013. Bir Turizm Hakkı Olarak Sosyal Turizm. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi
3-) ÖZGÖKÇELER.,S., BIÇKI.,D., 2010. Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU II

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: BIÇKI DOĞAN. 2015. KENTTE YOKSULLUK AYRIŞMA VE YAŞAM KALİTESİ. Yayın Evi: DORA Editör Adı: DOĞAN BIÇKI

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: Doğan-BIÇKI. 2017. Küreselleşme Sürecinde Kentler: Mekansal Yarılma,Yoksulluk Ve Türkiye. Yayın Evi: Dora Yayınevi Editör Adı: Memet Zencirkıran
2-) Yazar Adı: Doğan-BIÇKI,Büşra -HALİS. 2013. Romanların Sosyal Dışlanma Algılarının Oluşumunda Zayıf Kentsel Yaşam Kalitesinin Rolü: Fevzi Paşa Mahallesi Örneği. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın

(Ç-2)Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Yazar Adı: Doğan-BIÇKI. 2000. Küreselleşmenin İnsani Yüzü. Yayın Evi: Alfa Kitabevi Editör Adı: Veysel Bozkurt

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sobbiad.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. International Journal of Political Sciences.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Dokuz eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi.

(D-12)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2012. Yardım ve Dayanışma.

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Yavaş Kent Hareketinin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Yavaş Kent Hareketinin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
4-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında Politik Bir Enstrüman:“Sosyal Belediyecilik” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
6-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
7-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
6-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
8-) Modernizm ve Postmodernizm - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
9-) Medeniyetler Çatışması Kuramının Sosyolojik Eleştirisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
10-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
11-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
12-) Modernizm ve Postmodernizm - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı:1
13-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:2
5-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
8-) Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
9-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
10-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
11-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
12-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
13-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
14-) Modernizm ve Postmodernizm - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
15-) Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
16-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
17-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
18-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
19-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
20-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:2
21-) Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
22-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
23-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
24-) Modernizm ve Postmodernizm - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1

(E-5)Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
4-) Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
5-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
6-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

(F-1)Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesinde Yavaş kent Uygulamalarının etkisi Üzerine Bir Analiz: Aydın/Yenipazar Örneği. Konu: Yavaş Kentler. Duygu -AK. 2018

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sosyo-kültürel-ekonomik ve bilişsel profil. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin sosyo-kültürel-ekonomik ve bilişsel profili” BAP 2007/30 (Yardımcı Araştırmacı). 2007-2007

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) KAYFOR 16. Türkiye. . 2019
2-) KAYSEM 13. Türkiye. . 2019
3-) Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu. Türkiye. . 2018
4-) Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu. Türkiye/Alanya. . 2018
5-) KAYFOR 15. Türkiye/Isparta. . 2017
6-) Grundwig Workshop " SOS-European Social Tourizm " MC Project S.C.N. 20-28 Mart 2013. Sulmona(AQ)-İtalya. 2013

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Uludağ Üniversitesi, I.Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu, 14.4.2004 . . . 2004

Verdiği Dersler

KAY 5505 2019-2020 Güz

Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent

KAY 6511 2019-2020 Güz

Kent ve Siyaset

KAY1001 2019-2020 Güz

Toplum Bilimi

KAY3511 2019-2020 Güz

Kent ve Toplum

KAY 5526 2019-2020 Bahar

Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları

KAY 6506 2019-2020 Bahar

Kent Politikaları Analizi

KAY3004 2019-2020 Bahar

Kentleşme ve Konut Politikası

KAY4508 2019-2020 Bahar

Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

KAY 5505 2018-2019 Güz

Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent

KAY1001 2018-2019 Güz

Toplum Bilimi

KAY3511 2018-2019 Güz

Kent ve Toplum

KAY 5526 2018-2019 Bahar

Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları

KAY 6506 2018-2019 Bahar

Kent Politikaları Analizi

KAY3004 2018-2019 Bahar

Kentleşme ve Konut Politikası

KAY4508 2018-2019 Bahar

Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma