Personel

Doç.Dr. Eymen Gürel
Doç.Dr.
Eymen Gürel
@ E-posta
eymengurel@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5010

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme 01.07.1998

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme 01.07.2002

Doktora

Ankara Üniversitesi SBF İşletme 01.12.2008

Yayin Bilgileri

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gürel Eymen, 2017. The relationship between innovation and firm performance: a survey on auditing firms in Turkey. Pressacademia
2-) Gürel Eymen, 2016. Meslektaş Gözüyle Denetim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Gürel Eymen, 2015. Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Tükenmişlik Düzeyinin Yaşam Doyumu Üzerine Etkisi Aydın İli Örneği. Muhasebe ve Denetime Bakış
4-) Durak Mustafa Gürol, Gürel Eymen, 2014. Finansal Raporların Kalitesine Etki Eden Ülkeye Özgü Faktörler. Muhasebe ve Finansman Dergisi
5-) Bekçioğlu Selim, Gürel Eymen, Kızılyalçın Durmuş Ali, 2014. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Zeytin Sektörü Uygulaması. Muhasebe ve Finansman Dergisi
6-) Gürel Eymen, Durak Mustafa Gürol, 2014. İşletmesel Raporlama. Mali Çözüm
7-) Gürel Eymen, 2011. Karpayı Verimi Üzerine Bir Literatür Taraması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
8-) Bayazıtlı Ercan, Kaderli Yusuf, Gürel Eymen, 2008. Karpayı Dağıtma Duyurularının Firmaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi IMKB ye Kayıtlı Taş ve Toprağa Dayalı Sanayide Faaliyet Gösteren Bazı Firmalar Üzerinde Bir Olay Etüdü Çalışması. Muhasebe ve Denetime Bakış
9-) Bayazıtlı Ercan, Yayla Hilmi Erdoğan, Gürel Eymen, 2006. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış
10-) Koçak Fethullah Akın, Özer Alper, Gürel Eymen, 2005. Kaynak Temelli Yaklaşımda Pazarlama Kabiliyetinin Boyutları. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Gürel Eymen, Bayazıtlı Ercan, 2017. KAR PAYI VERİMİ VE BORSA İSTANBUL A.Ş. ÜZERİNDE BİR UYGULAMA. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2-) Bayazıtlı Ercan, Gürel Eymen, Yayla Hilmi Erdoğan, 2005. Yönetim Muhasebesinde Güncel Bir Yaklaşım Dönüşüm Muhasebesi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gürel Eymen, Türk Özlem, 2015. Üretim İşletmelerinde Safha Maliyet Sisteminin Önemi Aydın İlinde Süt ve Süt Ürünleri İşletmesinde Örnek Bir Uygulama. Dayanışma
2-) Gürel Eymen, Bulgurcu Gürel Esra Burcu, Demir Neslihan, 2012. Basel III Kriterleri. Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yürekli Emin, Gürel Eymen, 2019. Muhasebe Meslek Mensuplarının Nitelikli Meslek Mensubu Yetiştirmede İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesinden Beklentileri: Bişkek İlinde Bir Araştırma. 16.Uluslarası Muhasebe Konferansı
2-) Gürel Eymen, 2017. The Relationship Between Innovation and Firm Performance: A Survey on Auditing Firms in Turkey. 13th International Strategic Management Conference
3-) Gürel.,E., Yayla.,E., 2008. Bir İktidar Sorunu Olarak Saydamlık: Muhasebenin ve Muhasebecilerin Rolü. 5th Annual International Accounting Conference

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gürel Eymen, 2007. Banka ve İmparatorluk Bank ı Osmani i Şahane nin 1874 Osmanlı Devleti Mali İflasındaki Etkileri. II.Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı

(B-3)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gürel Eymen, 2016. Denetim Derslerinde Örnek Olay Çalışması ve Sonuçları. 1st International Scientific Researches Congress Humanity and Social Sciences

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gürel.,E., 2014. Büyümek Güzeldir (?). Vaka Çalışması Atölyesi Birlikte Gelişmek: Tasarla, Yap & Tart
2-) Gürel Eymen, 2014. Temel Etik İlkelere Yönelik Vaka Analizleri. 5.Türkiye Etik Kongresi
3-) Gürel.,E., Bulgurcu GÜREL.,B., 2012. Mesleki Tükenmişlik ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Aydın İli Örneği. 4. ULUSAL KURUMSAL YÖNETİM YOLSUZLUK ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK KONFERANSI
4-) Gürel.,E., 2012. Etik Dışı Davranışa Yönelten Faktörler ve Baskı. 4. Muhasebe Etik Kongresi
5-) Gürel Eymen, Yayla Hilmi Erdoğan, 2010. Kişisel Değerler ve Muhasebe Etiği. 2.Muhasebe Etik Kongresi
6-) Gürel Eymen, Yayla Hilmi Erdoğan, 2008. Basel II nin 2009 a Ertelenme Sürecindeki Gelişmeler ve KOBİ ler ile Çalışan SMMM ve YMM ler açısından Basel II Kriterleri. Basel II'ye Geçiş Öncesi Kobilerde GEnel durum Değerlendirmesi
7-) Bayazıtlı.,E., İbiş.,C., Gürel.,E., 2007. Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları ile Türkiye’deki Muhasebe Eğitiminin Karşılaştırılması. XI. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
8-) Bayazıtlı Ercan, Yayla Hilmi Erdoğan, Gürel Eymen, 2005. Yönetim Muhasebesinde Güncel Bir Yaklaşım Dönüşüm Muhasebesi. XXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yazar Adı: GÜREL EYMEN. 2016. Muhasebe Denetiminde Örnek Olaylar/. Yayın Evi: Siyasal Kitabevi Editör Adı: -

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: DÜNDAR EFE,GÜREL EYMEN. 2018. Uluslararası İşletmecilik/Politik ve Yasal Sistemler. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Şahin Faruk, Çiçek Serkan, Altunoğlu Ali Ender

(Ç-2)Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Krizner, Israel, “Girişimciliğin Keşfi ve Arz-Talep Kanunu”, Liberal Düşünce, Güz 2000, Yıl:5, Sayı:20. - 2000

(F-1)Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Zeytin Sektörü Uygulaması" - 2011

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) “Süt Ürünleri Işletmelerinde Maliyet Muhasebesinin Önemi Ve Bir Uygulama” - 2012

Verdiği Dersler

UTF 5501 2019-2020 Güz

Uygulamalı Muhasebe Denetimi

UTF 5504 2019-2020 Güz

Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi

UTF2001 2019-2020 Güz

Finansal Yönetim I

UTF4003 2019-2020 Güz

Yatırım Analizi

İŞL2823 2019-2020 Güz

Finansal Tablolar Analizi

UTF 5501 2019-2020 Bahar

Uygulamalı Muhasebe Denetimi

UTF 5504 2019-2020 Bahar

Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi

UTF2002 2019-2020 Bahar

Finansal Yönetim II

UTF4516 2019-2020 Bahar

Uluslararası Denetim Standartları

UTF 5501 2018-2019 Güz

Uygulamalı Muhasebe Denetimi

UTF 5504 2018-2019 Güz

Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi

UTF1001 2018-2019 Güz

Finansal Muhasebe I

UTF3003 2018-2019 Güz

Uluslararası Finans

UTF4001 2018-2019 Güz

Finansal Risk ve Türev Ürünler

UTF4003 2018-2019 Güz

Yatırım Analizi

İŞL1823 2018-2019 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL4911 2018-2019 Güz

Muhasebe Denetimi

UTF 5501 2018-2019 Bahar

Uygulamalı Muhasebe Denetimi

UTF 5504 2018-2019 Bahar

Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi

UTF3004 2018-2019 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetim

UTF4516 2018-2019 Bahar

Uluslararası Denetim Standartları

UTF4518 2018-2019 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi