Personel

Doç.Dr. Eymen Gürel
Doç.Dr.
Eymen Gürel
@ E-posta
eymengurel@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5010

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme 01.07.1998

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF İşletme 01.07.2002

Doktora

Ankara Üniversitesi SBF İşletme 01.12.2008

Yayin Bilgileri

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gürel E., "İşletmesel Raporlama", Mali Çözüm Dergisi, ss.45-62, Mart-Nisan 2014 - 2014
2-) Gürel E, "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Zeytin Sektörü Uygulaması" Muhasebe ve Finansman Dergisi, sayı 62, Nisan - 2014
3-) Gürel E, “Karpayı Verimi Üzerine Bir Literatür Taraması”, MUVU, Ankara Mali Müşavirler Odası Dergisi, Aralık 2011. - 2011
4-) “Kar Payı Dağıtma Duyurularının Firmaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: IMKB’ye Kayıtlı, Taş ve Toprağa Dayalı Sanayide Faaliyet Gösteren Bazı Firmalar Üzerinde Bir Olay Etüdü Çalışması, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:8, Sayı:26, Ekim 2008, ss.1-15 (Ercan BAYAZITLI ve Yusuf KADERLİ ile birlikte) - 2008
5-) “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Ekim 2006, ss.1-12 (Ercan BAYAZITLI ve Hilmi Erdoğan YAYLA ile birlikte) - 2006
6-) “Kaynak Temelli Yaklaşımda Pazarlama Kabiliyetinin Boyutları”, Hacettepe Ünv. İİBF Dergisi, C.23, Sayı:1, Haziran 2005, ss.179-201 (Akın KOÇAK ve Alper ÖZER ile birlikte) - 2005

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) “Bir İktidar Sorunu Olarak Saydamlık: Muhasebenin ve Muhasebecilerin Rolü”, 5th Annual International Accounting Conference, 13-15 November 2008, İstanbul, 2008. (Hilmi Erdoğan YAYLA ile birlikte) - 2008
2-) “Osmanlı İmparatorluğu’nun Gerileme Dönemi ve Bank-ı Osmani-i Şahane’nin Kuruluşu”, The Third Business and Economy International Workshop, 26-27th June, Giresun, 2008. - 2008

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gürel E., "TEMEL ETİK İLKELERE YÖNELİK VAKA ANALİZLERİ" 5. Etik Kongresi, TÜRMOB, Nisan - 2014
2-) Gürel, E. "Büyümek Güzeldir (?)" Vaka Çalışması Atölyesi - "Birlikte Gelişmek: Tasarla, Yap & Tart", Mayıs - 2014
3-) “Mesleki Tükenmişlik ve Muhasebe Meslek Mensuplarının Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Aydın İli Örneği”, 4. ULUSAL KURUMSAL YÖNETİM YOLSUZLUK ETİK VE SOSYAL SORUMLULUK KONFERANSI, 3-7 Nisan 2012, ANTALYA. (Esra BULGURCU GÜREL ile birlikte) - 2012
4-) Gürel E., “Etik Dışı Davranışa Yönelten Faktörler ve Baskı”, 4. Muhasebe Etik Kongresi, Denizli, 8 Aralık 2012. - 2012
5-) “Kişisel Değerler ve Muhasebe Etiği İlişkisi”, 2.Muhasebe Etik Kongresi, 20 Şubat 2010, İstanbul. (Hilmi Erdoğan YAYLA ile birlikte) - 2010
6-) “Basel II’nin 2009’a Ertelenme Sürecindeki Gelişmeler ve Kobi’ler ile Çalışan SMMM&YMM’ler Açısından Basel II Kriterleri”, Basel II’ye Geçiş Öncesi Kobilerde Genel Durum Değerlendirmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 2-4 Mayıs 2008, İzmir, 2008 (Hilmi Erdoğan YAYLA ile birlikte) - 2008
7-) “Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları ile Türkiye’deki Muhasebe Eğitiminin Karşılaştırılması”, XI. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, 26-30 Ekim 2007, (Ercan BAYAZITLI ve Cemal İBİŞ ile birlikte). - 2007
8-) “Yönetim Muhasebesinde Güncel Bir Yaklaşım: Dönüşüm Muhasebesi”, XXIV. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 27-30 Nisan 2005, Muğla, 2005. (Ercan BAYAZITLI-Hilmi Erdoğan YAYLA ile birlikte) - 2005

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Krizner, Israel, “Girişimciliğin Keşfi ve Arz-Talep Kanunu”, Liberal Düşünce, Güz 2000, Yıl:5, Sayı:20. - 2000

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Zeytin Sektörü Uygulaması" - 2011

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) “Süt Ürünleri Işletmelerinde Maliyet Muhasebesinin Önemi Ve Bir Uygulama” - 2012

Verdiği Dersler

İŞL1824 2014-2015 Yaz

Finansal Muıhasebe II

İŞL1823 2014-2015 Yaz

Finansal Muhasebe I

İŞL3801 2014-2015 Yaz

GenelL Muhasebe

İŞL2003 2014-2015 Yaz

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

İŞL1807 2014-2015 Yaz

Genel Muhasebe I

İŞL2817 2014-2015 Yaz

Envanter Bilanço

İŞL2801 2014-2015 Yaz

Genel Muhasebe

İŞL1005 2014-2015 Yaz

Finansal Muhasebe I

İŞL3801 2017-2018 Yaz

Genel Muhasebe

İŞL2817 2017-2018 Yaz

Envanter Bilanço

İŞL2003 2017-2018 Yaz

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

UTF4518 2017-2018 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

UTF4518 2017-2018 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

UTF3004 2017-2018 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetim

UTF3004 2017-2018 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetim

UTF1002 2017-2018 Bahar

Finansal Muıhasebe II

UTF1002 2017-2018 Bahar

Finansal Muıhasebe II

İŞL1824 2017-2018 Bahar

Finansal Muıhasebe II

İŞL1824 2017-2018 Bahar

Finansal Muıhasebe II

UTF 5501 2017-2018 Bahar

Uygulamalı Muhasebe Denetimi

İŞL3801 2017-2018 Güz

Genel Muhasebe

İŞL3801 2017-2018 Güz

Genel Muhasebe

UTF1005 2017-2018 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL2801 2017-2018 Güz

Genel Muhasebe

UTF1005 2017-2018 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL2817 2017-2018 Güz

Envanter Bilanço

İŞL2817 2017-2018 Güz

Envanter Bilanço

İŞL1807 2016-2017 Yaz

Genel Muhasebe I

İŞL1808 2016-2017 Yaz

Genel Muhasebe II

İŞL2817 2016-2017 Yaz

Envanter Bilanço

UTF3004 2016-2017 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetim

UTF3004 2016-2017 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetim

UTF4516 2016-2017 Bahar

Uluslararası Denetim Standartları

UTF4516 2016-2017 Bahar

Uluslararası Denetim Standartları

UTF3003 2016-2017 Güz

Uluslararası Finans

İŞL2817 2016-2017 Güz

Envanter Bilanço

UTF3003 2016-2017 Güz

Uluslararası Finans

İŞL2817 2016-2017 Güz

Envanter Bilanço

İŞL2801 2016-2017 Güz

Genel Muhasebe

İŞL3801 2016-2017 Güz

Genel Muhasebe

İŞL3801 2016-2017 Güz

Genel Muhasebe

İŞL1824 2015-2016 Yaz

Finansal Muıhasebe II

İŞL1807 2015-2016 Yaz

Genel Muhasebe I

İŞL1005 2015-2016 Yaz

Finansal Muhasebe I

İŞL1006 2015-2016 Yaz

Finansal Muhasebe II

İŞL1808 2015-2016 Yaz

Genel Muhasebe II

İŞL1823 2015-2016 Yaz

Finansal Muhasebe I

İŞL1824 2015-2016 Bahar

Finansal Muıhasebe II

UTF3004 2015-2016 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetim

İŞL3918 2015-2016 Bahar

Şirketler Muhasebesi

İŞL1824 2015-2016 Bahar

Finansal Muıhasebe II

İŞL3918 2015-2016 Bahar

Şirketler Muhasebesi

UTF3004 2015-2016 Bahar

Dış Ticaret İşlemleri Yönetim

İŞL1823 2015-2016 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1823 2015-2016 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL2817 2015-2016 Güz

Envanter Bilanço

İŞL2817 2015-2016 Güz

Envanter Bilanço

İŞL3911 2015-2016 Güz

Finansal Tablolar Analizi

İŞL3911 2015-2016 Güz

Finansal Tablolar Analizi

İŞL1823 2013-2014 Yaz

Finansal Muhasebe I

İŞL1824 2013-2014 Yaz

Finansal Muıhasebe II

İŞL1823 2013-2014 Yaz

Finansal Muhasebe I

İŞL1824 2013-2014 Yaz

Finansal Muıhasebe II

İŞL1824 2014-2015 Bahar

Finansal Muıhasebe II

İŞL1824 2014-2015 Bahar

Finansal Muıhasebe II

İŞL2817 2014-2015 Güz

Envanter Bilanço

İŞL2817 2014-2015 Güz

Envanter Bilanço

İŞL1823 2014-2015 Güz

Finansal Muhasebe I

İŞL1823 2014-2015 Güz

Finansal Muhasebe I