Personel

Doç.Dr. Faruk Şahin
Doç.Dr.
Faruk Şahin
@ E-posta
faruksahin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5674

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü / Lojistik Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilimdalı 2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kahya Mehmet, Şahin Faruk, 2018. The effect of leader personality on follower behaviour: The mediating role of leader-member exchange. Leadership Organization Development Journal
2-) Şahin Faruk, Gürbüz Sait, Şeşen Harun, 2017. Leaders’ Managerial Assumptions and Transformational Leadership: The Moderating Role of Gender. Leadership Organization Development Journal
3-) Gürbüz.,S., Şahin.,F., Köksal.,O., 2014. Revisiting of Theory X and Y: A Multilevel Analysis of the Effects of Leaders’ Managerial Assumptions on Followers’ Attitudes. Management Decision
4-) Şahin.,F., Gurbuz.,S., Köksal.,O., 2014. Cultural intelligence (CQ) in action: The effects of personality and international assignment on the development of CQ. International Journal of Intercultural Relations
5-) Şahin.,F., Gurbuz.,S., Köksal.,O., Ercan.,Ü., 2013. Measuring cultural intelligence in the Turkish context. International Journal of Selection and Assessment
6-) Şahin.,F., 2012. The mediating effect of the leader-member exchange on the relationship between Theory X/Y management styles and affective commitment: A multilevel analysis. Journal of Management & Organization
7-) Şahin.,F., 2011. The Interaction of self-leadership and psychological climate on job performance. African Journal of Business Management

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şahin Faruk, Çetin Fatih, 2017. The mediating role of general self-efficacy in the relationship between the Five Factor personality and perceived stress: A weekly diary study. Psychological Studies
2-) Köksal Onur, Uçak Harun, Şahin Faruk, 2017. Happiness and Domain Satisfaction in Turkey. International Journal of Happiness and Development
3-) Şahin.,F., 2015. The Convergent, Discriminant, and Concurrent Validity of Scores on the Abbreviated Self-Leadership Questionnaire . Journal of Human and Work
4-) Şahin.,F., Gurbuz.,S., 2014. Cultural Intelligence as a Predictor of Individuals' Adaptive Performance. International Area Studies Review
5-) Doğan.,S., Şahin.,F., 2011. Managerial Resourcefulness: Validation of a new questionnaire measure in the Turkish context. The Journal of Entrepreneurship
6-) Şahin.,F., 2011. Affective commitment as a mediator of the relationship between psychological climate and turnover intention. World Applied Sciences Journal

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Ayhan Özgür, Şahin Faruk, 2017. İç Grup Her Zaman İyi Asker Midir? Dönüşümcü Liderlik - Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Lider Üye Etkileşiminin Rolü. İş ve İnsan Dergisi
2-) Kahya.,M., Şahin.,F., 2016. Askeri Liderlikle Astların Liderden Tatmininde Astların Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü. İş ve İnsan Dergisi
3-) Köksal.,O., Şahin.,F., 2015. Gelir ve Mutluluk: Gelir Karşılaştırmasının Etkisi. Sosyoekonomi
4-) Şahin.,F., Gurbuz.,S., 2012. Kültürel zekâ ve öz-yeterliliğin görev performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde etkisi: Çokuluslu örgüt üzerinde bir uygulama. ‘İş Güç’ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
5-) Şahin.,F., 2012. Büyük adam düşüncesinden liderlikte özellikler kuramına kavramsal bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
6-) Şahin.,F., 2011. Liderin kültürel zekâsının astların örgütsel vatandaşlık davranışı ile iş doyumu üzerine etkisi. . Savunma Bilimleri Dergisi
7-) Şahin.,F., 2011. İşe devamsızlığın nedenleri, sonuçları ve örgütler için önemi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi
8-) Şahin.,F., 2011. Lider-üye etkileşimi ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki üzerinde cinsiyetin etkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi
9-) Doğan.,S., Şahin.,F., 2011. Yönetsel güçlülük ve etkililik: Kavramsal bir çalışma. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi
10-) Doğan.,S., Şahin.,F., 2009. Ruhsallık, duygusal zekâ ve dönüştürücü liderlik davranışları üzerine bir araştırma. ‘İş Güç’ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
11-) Doğan.,S., Şahin.,F., 2008. Kendi kendine liderlik ölçeğinin Türkçe uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
12-) Doğan.,S., Şahin.,F., 2008. Bireysel performansı ve verimliliği artırmada kendi kendine liderlik yaklaşımının önemi. ‘İş Güç’ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi
13-) Doğan.,S., Şahin.,F., 2007. Duygusal zekâ: Tarihsel gelişimi ve örgütler için önemine kavramsal bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altunoğlu.,E., Şahin.,F., Babacan.,S., 2016. The Effect of Transformational Leadership on Followers’ Task Performance and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Trust in Leader. Internatıonal Academıc Conference On Educatıon And Socıal Scıences
2-) Köksal.,O., Şahin.,F., Cingöz.,A., 2016. Kültürel Zekâ: Kobi'lerin Uluslararasılaşmasında Yönetsel Bir Kaynak. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
3-) Köksal.,O., Şahin.,F., 2015. Hanehalkı Geliri ve Mutluluk İlişkisinde Hanehalkı Büyüklüğünün Etkisi. 2nd International Research Symposium on the Turkic World (II. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu)
4-) Şahin.,F., Köksal.,O., Cingöz.,A., 2015. KOBİ'lerde Yönetsel Kültürel Zekâ ve Girişimcilik. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
5-) Şahin.,F., Köksal.,O., Uçak.,H., 2014. Measuring the Relationship between Managerial Resourcefulness and Job Performance. 2nd Global Conference on Business, Economics and Management and Tourism
6-) Şahin.,F., Serin.,E., Ercan.,Ü., 2011. Conflict resolution styles of the undergraduates in Turkey and Bosnia & Herzegovina. 3rd Social Sciences Congress in Balkans

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tuncer Büşra, Şahin Faruk, 2018. Big Five Personality Traits and Entrepreneurial Intention: The Moderating Role of Social Valuation. International Conference of Applied Business and Management
2-) Şahin.,F., Köksal.,O., Cingöz.,A., 2016. The influences of attitude towards internationalization and managerial cultural intelligence on the internationalization of SMEs. 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society
3-) Çetin.,F., Şahin.,F., Köksal.,O., Aşkun Çelik.,D., 2015. Exploring Predictors of Happiness in Turkey. 14th European Congress of Psychology
4-) Rockstuhl.,T., Ang.,S., Sığrı.,Ü., Gürbüz.,S., Şahin.,F., 2014. International military officer potential: Effects of cultural capital and cultural intelligence. 56th International Military Testing Association Conference
5-) Çetin.,Ş., Gürbüz.,S., Köksal.,O., Şahin.,F., 2013. Are culturally intelligent individuals more adaptable? An empirical study in a multicultural environment. 16th European Association of work and Organizational Psychology Congress
6-) Gürbüz.,S., Çetin.,Ş., Köksal.,O., Şahin.,F., 2012. The effects of military multinational assignment and personality on the development of cultural intelligence. 54th International Military Testing Association Conference
7-) Rockstuhl.,T., Sığrı.,Ü., Şahin.,F., Gürbüz.,S., Ang.,S., 2012. International military officer potential: Dominant-language proficiency and cultural intelligence. 54th International Military Testing Association Conference
8-) Rockstuhl.,T., Şahin.,F., Gürbüz.,S., Ang.,S., 2011. International military officer potential: Cultural intelligence and cultural capital. 53rd International Military Testing Association Conference

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Şahin Faruk, 2018. The Impact of Personality and Experiences on Entrepreneurial Intentions: The Mediating Role of Entrepreneurial Self-Efficacy. 17th International Conference Economy Business
2-) Şahin.,F., Çetin.,F., 2015. The Role of Big Five Personality on Weekly Appraisals of Perceived Stress. 14th European Congress of Psychology
3-) Şahin.,F., Köksal.,O., Gürbüz.,S., 2012. The effect of leaders managerial assumptions on subordinates attitudes and behaviours. 54th International Military Testing Association Conference

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kahya Mehmet, Şahin Faruk, 2017. Askeri Liderliğin Astların Görev Performansına Etkisi. 25. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
2-) Gürbüz Sait, Şahin Faruk, Köksal Onur, 2017. Kültürel zekâ, duygusal zekâ ve örgüt performansı arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik bir araştırma. 5. Örgütsel Davranış Kongresi
3-) Ayhan.,Ö., Şahin.,F., 2016. İç Grup Her Zaman İyi Asker Midir? Dönüşümcü Liderlik - Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisinde Lider Üye Etkileşiminin Rolü. 4. Örgütsel Davranış Kongresi
4-) Kahya.,M., Şahin.,F., 2016. Askeri Liderlikle Öznel İyi Olma Arasındaki İlişkide Kişiliğin Düzenleyici Etkisi. 4. Örgütsel Davranış Kongresi
5-) Babacan.,S., Köksal.,O., Cingöz.,A., Şahin.,F., 2016. KOBİ'lerde Yönetsel Kültürel Zekâ, Uluslararasılaşma Ve İşletme Performansı. 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi
6-) Ayhan.,Ö., Şahin.,F., 2016. Kadın Ve Erkek Liderlerin Astların Performansı Üzerindeki Etkisi Farklı Mıdır?. 24. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
7-) Şahin.,F., Karakuş.,Ş., 2016. KOBİ Yöneticilerinin Kültürel Zekâsı, Uluslararasılaşma Tutumu ve İşletmenin Uluslararasılaşma Derecesi Arasındaki İlişkiler. 24. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
8-) Kahya.,M., Şahin.,F., 2015. Liderin Kişilik Özelliklerinin Lider-Üye Etkileşimi Üzerine Etkisi. 3. Örgütsel Davranış Kongresi
9-) Köksal.,O., Çetin.,F., Şahin.,F., 2015. İş Arkadaşları Mutluluk Getirir Mi? İşten Memnuniyetin Ve Cinsiyetin Durumsal Aracılık (Moderated Medıatıon) Rolü. 23. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi
10-) Şahin.,F., Karakuş.,Ş., 2015. KOBİ’lerin İhracat Performansında Yönetsel Kültürel Zekânın Önemine İlişkin Nitel Bir Araştırma. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi
11-) Can Koyuncu.,S., Şahin.,F., Çetin.,F., 2015. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Yönetim Ve Organizasyon Alanındaki Araştırmalarda 2010-2014 Yılları Arasında Odaklanılan Konular Ve Kullanılan Yöntemler. 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi
12-) Şahin.,F., Karakuş.,Ş., Uğurlu.,A., 2014. Kendi Kendine Liderlik ve Kişilik: Deneysel Bir Çalışma. 2. Örgütsel Davranış Kongresi
13-) Köksal.,O., Şahin.,F., 2014. İş Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Bireysel Farklılıklar. 2. Örgütsel Davranış Kongresi
14-) Gürbüz.,S., Şahin.,F., Ayhan.,Ö., 2013. Liderin Yönetime İlişkin Varsayımlarının Dönüşümcü Liderlik Davranışına Etkisi: Çok Düzeyli Bir Analiz. 1. Örgütsel Davranış Kongresi
15-) Şahin.,F., Köksal.,O., 2013. Kültürel zekânın kültürlerarası liderlik üzerine etkisi: Çokuluslu bir örgütte uygulama. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
16-) Karakuş.,Ş., Yardım.,M., Şahin.,F., 2013. Algılanan örgütsel değişimin iş doyumu ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi. 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
17-) Doğan.,S., Şahin.,F., Köksal.,O., 2013. Kendi kendine liderliğin yaşam doyumu üzerine etkisi. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi
18-) Doğan.,S., Şahin.,F., Köksal.,O., 2013. Lider-üye etkileşimi, duygusal bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi
19-) Şahin.,F., Gürbüz.,S., Köksal.,O., Ercan.,Ü., 2012. Kültürel zekâ, duygusal zekâ ve sosyal zekâdan farklı mıdır? . 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi
20-) Şahin.,F., Köksal.,O., Ercan.,Ü., 2012. Tecrübe mi? Yetenek mi? Uluslararası tecrübe, kültürel zekâ ve görev performansı arasındaki ilişkiler üzerine bir araştırma. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi
21-) Gürbüz.,S., Şahin.,F., 2011. Kültürel zekânın öz-yeterlilik, görev performansı ve örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişkisi. 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Can Koyuncu.,S., Karakuş.,Ş., Uzun.,S., Şahin.,F., 2015. Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumları Üzerinde Arkadaş Desteği ve Aile Desteğinin Etkisi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Bayık.,E., Gürbüz.,S., Şahin.,F., . 2016. Negative Leadership: International Perspectives . Yayın Evi: Canadian Defence Academy Press

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe,Yöntem ve Analiz/. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık
2-) . 2017. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe, Yöntem ve Analiz/. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık
3-) . 2016. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe Yöntem ve Analiz/. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık
4-) . 2015. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe, Yöntem ve Analiz/. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık
5-) Gürbüz.,S., Şahin.,F., . 2014. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe, Yöntem ve Analiz. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Uluslararası İşletmecilik/Uluslararası İşletmecilikte Kültürün Rolü. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık
2-) Şahin.,F., Karakuş.,Ş., . 2016. Yönetimde Güncel Konular . Yayın Evi: Beta Yayıncılık
3-) Doğan.,S., Şahin.,F., . 2015. Kendi Kendine Liderlik Stratejilerinin Yaşam Doyumu Üzerine Etkileri. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık
4-) Şahin.,F., Gürbüz.,S., . 2013. Örgütsel Davranışta Araştırma Yöntemleri. Yayın Evi: Beta Yayıncılık
5-) Şahin.,F., . 2012. Kültürlerarası liderlik: 21’inci yüzyılda küresel liderlik için bütüncül bir yaklaşım. Yayın Evi: Detay Anatolia Akademik Yayıncılık

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. İş ve İnsan Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. İş ve İnsan Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. İş ve İnsan Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. İŞ VE İNSAN DERGİSİ.

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Uuslararası İşletmecilik: Kuram ve Uygulama.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. International Journal of Intercultural Relations.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Review of Managerial Science.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. SpringerPlus.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. European Journal of Psychology of Education.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Eurasian Journal of Educational Research.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Eurasian Business Review.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Economics and Business Review.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Mesleki Tükenmişlik Düzeyi ile İş Tatmini Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma. Konu: Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi. Esra . 2013

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. KOBİ lerde Yönetsel Kültürel Zekâ Uluslararasılaşma ve İşletme Performansı SOBAG 114K864. 2015-2017

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: İnsan Kaynakları Yönetimi Örgütsel Davranış . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yaşam Doyumunun Belirleyicileri Olarak Kendi Kendine Liderlik Stratejileri Görgül Bir Çalışma. 2012-2014

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: TÜBİTAK ULAKBİM. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2018
2-) Kurum Adı: TÜBİTAK ULAKBİM. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2015
3-) Kurum Adı: Niğde Üniversitesi . Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2015
4-) Kurum Adı: Niğde Üniversitesi . Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. 2014
5-) Kurum Adı: 21nci Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi. Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü – Birincilik. 2013
6-) Kurum Adı: Niğde Üniversitesi . Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2013
7-) Kurum Adı: TÜBİTAK ULAKBİM. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2012
8-) Kurum Adı: TÜBİTAK ULAKBİM. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü . 2011

Verdiği Dersler

UTL3509 2018-2019 Güz

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

EKF2007 2018-2019 Güz

Entegrasyon Teorisi Ve AB Ekonomisi

İŞL3907 2018-2019 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UTL3509 2018-2019 Güz

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

İŞL1801 2018-2019 Güz

Genel İşletme

İŞL1801 2018-2019 Güz

Genel İşletme

UTL2009 2018-2019 Güz

Uluslararası İşletmecilik

EKF2007 2018-2019 Güz

Entegrasyon Teorisi Ve AB Ekonomisi

UİT5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL3907 2018-2019 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UTL2009 2018-2019 Güz

Uluslararası İşletmecilik

İŞL1827 2018-2019 Güz

Genel İşletme

İŞL1827 2018-2019 Güz

Genel İşletme

İŞL1827 2017-2018 Yaz

Genel İşletme

TUi1012 2017-2018 Yaz

Davranış Bilimleri

EKF2010 2017-2018 Bahar

Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri

TUi1012 2017-2018 Bahar

Davranış Bilimleri

EKF2010 2017-2018 Bahar

Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri

İŞL1010 2017-2018 Bahar

Davranış Bilimleri

İŞL2012 2017-2018 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

TUi1012 2017-2018 Bahar

Davranış Bilimleri

İŞL2012 2017-2018 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İŞL1010 2017-2018 Bahar

Davranış Bilimleri

UTL1008 2017-2018 Bahar

Davranış Bilimleri

UTL1008 2017-2018 Bahar

Davranış Bilimleri

UİT5099 2017-2018 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

UİT 5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL1801 2017-2018 Güz

Genel İşletme

İŞL1827 2017-2018 Güz

Genel İşletme

UTL2009 2017-2018 Güz

Uluslararası İşletmecilik

UTL2009 2017-2018 Güz

Uluslararası İşletmecilik

İŞL1801 2017-2018 Güz

Genel İşletme

İŞL1827 2017-2018 Güz

Genel İşletme

İŞL3907 2017-2018 Güz

Uluslararası İşletmecilik

İŞL3907 2017-2018 Güz

Uluslararası İşletmecilik

İŞL1010 2017-2018 Güz

Davranış Bilimleri

UİT5526 2016-2017 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri II

İŞL1010 2016-2017 Bahar

Davranış Bilimleri

TUi1012 2016-2017 Bahar

Davranış Bilimleri

TUi1012 2016-2017 Bahar

Davranış Bilimleri

UTL1008 2016-2017 Bahar

Davranış Bilimleri

UTL1008 2016-2017 Bahar

Davranış Bilimleri

İŞL1010 2016-2017 Bahar

Davranış Bilimleri

UİT5527 2016-2017 Güz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

İŞL1801 2016-2017 Güz

Genel İşletme

EKF2007 2016-2017 Güz

Entegrasyon Teorisi Ve AB Ekonomisi

EKF2007 2016-2017 Güz

Entegrasyon Teorisi Ve AB Ekonomisi

İŞL1827 2016-2017 Güz

Genel İşletme

İŞL1801 2016-2017 Güz

Genel İşletme

İŞL1827 2016-2017 Güz

Genel İşletme

UİT5090 2015-2016 Bahar

Seminer

İŞY1804 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

UİT5510 2015-2016 Bahar

Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim

İŞY1804 2015-2016 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

UİT5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

EKF1006 2015-2016 Bahar

Ekonomi Sosyolojisi

İŞL2008 2015-2016 Bahar

Örgütsel Davranış

İŞL1010 2015-2016 Bahar

Davranış Bilimleri

İŞL2008 2015-2016 Bahar

Örgütsel Davranış

İŞL1010 2015-2016 Bahar

Davranış Bilimleri

EKF1006 2015-2016 Bahar

Ekonomi Sosyolojisi

UİT5509 2015-2016 Güz

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1827 2015-2016 Güz

Genel İşletme

İŞL1801 2015-2016 Güz

Genel İşletme

İŞL1801 2015-2016 Güz

Genel İşletme

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

UİT5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL1827 2015-2016 Güz

Genel İşletme