Personel

Doktor Öğretim Üyesi Celal Fatih Türe
Doktor Öğretim Üyesi
Celal Fatih Türe
@ E-posta
fture@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1423

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Siyaset Ve Sosyal Bilimler Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Türe Celal Fatih, Aghaazizov Nicad, 2019. Sovyet Dönemi Öncesi Azerbaycan’xxda Siyasal Yapı. Social Sciences Stıdies Journal
2-) Türe Celal Fatih, Türe İlknur, 2019. Bentham, Faydacılık ve Panoptikon. Asos Journal

(A-5)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Türe Celal Fatih, 2019. MODERN POLİTİK DÜŞÜNCENİN AHLAKSIZLIĞI. The Journal of Turk-Islam World Social Studies
2-) Türe Celal Fatih, Türe İlknur, 2017. Meşrutiyet Dönemi Osmanlı Entelijansiyası İçinde İttihatçıların Düşünsel Temelleri. Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi (TİDSAD)
3-) Türe İlknur, Türe Celal Fatih, 2014. Liberalizm, Mülkiyet Hakları ve Hukuk Devleti Üzerine. Asos Journal
4-) Türe Celal Fatih, 2008. MODERN DEVLETİN ADALETİ: SÖZLEŞMELİ ADALET. FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Türe Celal Fatih, 2006. ANTİK LİBERALİM Mİ YOKSA MODERN SOFİZM Mİ?. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İİBFSOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Türe Celal Fatih, 2014. İnsan Haklarının Normatif Kökeni. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Türe İlknur, Türe Celal Fatih, 2013. Yeni Anayasacılık ve ULuslararası Sermaye Hareketlerinin Anayasallaştırılması. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi
3-) Türe Celal Fatih, 2009. Roma İmparatorluğu’nda Annona Kurumu. Doğu Batı Dergisi
4-) Türe Celal Fatih, 2008. Medeniyet ve Savaş. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Türe Celal Fatih, 2006. İNSAN HAKLARI LİBERALİZMİN TEKELİNDE Mİ?. SİVİL TOPLUM
6-) Türe Celal Fatih, 2005. MUHAFAZAKARLIK, YENİ SAĞ VE AKP. EĞİTİM BİLİM TOPLUM
7-) Türe Celal Fatih, 2005. TÜRKİYE’ DE SİYASAL EGEMENLİK KAVRAMININ GELİŞİMİ: OSMANLI’DAN CUMHURİYETE TARİHSEL SÜREÇ. AKADEMİK FENER

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: TÜRE CELAL FATİH. 2015. Siyasal Düşünceler Tarihi/Feodal Avrupa’xxda Siyasal Düşünce. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Kutlu Ö., Karagöz Yerdelen B.
2-) Yazar Adı: TÜRE CELAL FATİH. 2015. Türk Siyasal Hayatı/Türk Siyasal Hayatında Vesayet, MUhtıra ve Darbe Yılları (1960-1980). Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Karagöz B., Tan M.
3-) Yazar Adı: TÜRE CELAL FATİH. 2010. İttihat ve Terakki’xxden Günümüze Siyasal Partiler/Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Yayın Evi: Orion Kitabevi Editör Adı: Uzun Turgay
4-) Yazar Adı: TÜRE CELAL FATİH. 2008. Devlet ve Sermayenin Yeni Biçimleri/Devlet: Liberalizmin Bir Serüveni. Yayın Evi: DİPNOT YAYINLARI Editör Adı: Günlü Ramazan
5-) Yazar Adı: TÜRE CELAL FATİH. 2004. Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye/Birleşik Avrupa Düşüncesi ve Avrupa Birliği. Yayın Evi: Seçkin Yayınları Editör Adı: Uzun Turgay, Özen Serap

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Azerbaycan'da Siyasal Yapı: Sovyet Öncesi Dönem, Sovyetler Birliği Dönemi ve Sonrası. Konu: İlk Çağlardan Bugüne Azerbaycan'ın Siyasal Tarihi . Nijat-Aghaazizov. 2019
2-) Tez Adı: Köylerin Alt Yapısını Destekleme (KÖYDES) Projesi ve KÖYDES Projelerinin Kırsal Kalkınmaya Olan Katkıları. Konu: KÖYDES Projelerinin Genel Olarak Uygulaması, Etki ve Sonuçları. Murat -Uz. 2017
3-) Tez Adı: 1970'lerden Günümüze Türk Milliyetçiliğinin İslam'la Bütünleşme Sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi. Konu: Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Özellikle 1990'lardan Sonra Yaşanan Dönüşüm. Mustafa-Sığınak. 2017
4-) Tez Adı: 28 Şubat Süreci ve Ekonomik Arka Planı. Konu: 28 Şubat Post-Modern Darbesinin Özellikle Ekonomik Neden ve Sonuçları. Hüseyn-Hasanlı. 2017
5-) Tez Adı: Sivil İtaatsizlik Bağlamında Bir Savaş Karşıtı Hareket Olarak Vicdani Red. Konu: Sivil İtaatsizliğin Biçimleri ve Vicdani Red Hareketi . Muhammet-Körleğen. 2013
6-) Tez Adı: Türkiye'de Demokrasi ve Laiklik Anlayışı. Konu: Türk Siyasal Hayatında Din-Devlet İlişkisi. Ahmet-Ercan. 2007
7-) Tez Adı: Türkiye'de Din ve Siyaset İlişkisi Üzerine Dönemsel (1950-1960 Arası) Bir İnceleme. Konu: Demokrat Parti Döneminde Türkiye'de Din-Devlet İlişkisi. İlhan-Özsavran. 2006
8-) Tez Adı: Kamu Yönetimi Bağlamında Değişim Yönetimi ve Yönetsel Çevre İlişkisi . Konu: Kamu Yönetiminde Reform Çalışmaları. Hacı Arif -Emir. 2004
9-) Tez Adı: Türkiye'de Memur Suç ve Disiplin Cezalarının Uygulanması. Konu: Memur Yargılaması. Gökhan-Orhan. 2003
10-) Tez Adı: Ege'de Mevcut Ada, Adacık ve Kayalıklara İlişkin Hukuki Gelişmelerin Tarihi Süreç İçinde Değerlendirilmesi . Konu: Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Egemenlik Sorunu. Recep İlhan -Birol. 2002

Verdiği Dersler

KAY 5509 2019-2020 Güz

Din ve Devlet İlişkisi

KAY1801 2019-2020 Güz

Siyaset Bilimine Giriş

KAY2003 2019-2020 Güz

Siyasi Düşünceler Tarihi I

KAY4001 2019-2020 Güz

Türk Siyasal Hayatı I

KAY 5502 2019-2020 Bahar

Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler

KAY2004 2019-2020 Bahar

Siyasi Düşünceler Tarihi II

KAY4002 2019-2020 Bahar

Türk Siyasal Hayatı II

KAY 5509 2018-2019 Güz

Din ve Devlet İlişkisi

KAY 7509 2018-2019 Güz

Din ve Devlet İlişkisi

KAY2003 2018-2019 Güz

Siyasi Düşünceler Tarihi I

KAY4001 2018-2019 Güz

Türk Siyasal Hayatı I

KAY 5502 2018-2019 Bahar

Seçim Sistemleri ve Siyasal Partiler

KAY2004 2018-2019 Bahar

Siyasi Düşünceler Tarihi II

KAY3502 2018-2019 Bahar

Türk Yönetim Tarihi

KAY4002 2018-2019 Bahar

Türk Siyasal Hayatı II