Personel

Yrd.Doç.Dr. Gökdeniz Erkan
Yrd.Doç.Dr.
Gökdeniz Erkan
@ E-posta
gokdenizkalkin@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5715

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu

Kadro Birimi

Dalaman Sivil Havacılık Yüksekokulu / Havacılık Yönetimi Bölümü / Havacılık Yönetimi Bölümü

Öğrenim Bilgileri

Doktora

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Yönetim ve Organizasyon 05.05.2016

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Erdem Haluk, Türen Ufuk, Erkan Gökdeniz, 2017. Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ
2-) Erkan Gökdeniz, 2017. Kamu ve Özel Bankalarda Çalışan Kadınların Cam Tavan Algılarının Stres Düzeyleri. Journal of Turkish Studies
3-) Erdem Haluk, Kalkın Gökdeniz, Deniz Mehmet, 2016. Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi
4-) Erdem Haluk, Erkan Gökdeniz, Türen Ufuk, Deniz Mehmet, 2016. Üniversite Öğrencilerinde Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusunun Nomofobi Akademik Başarıya Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
5-) Özdemir Lutfiye, Erdem Haluk, Kalkın Gökdeniz, 2016. Kamu Çalışanlarının Güvenlik İklimi Algılarının İş Tatmini ve İş Performansı Üzerine Etkisi. SDÜ Vizyoner Dergisi
6-) Kalkın Gökdeniz, Erdem Haluk, Kafalı Haşim, 2016. Pilotlarda Kişilerarası Yetkinlik Seviyesi İle İş Performansı İlişkisi. İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi
7-) Erdem Haluk, Erkan Gökdeniz, 2016. Çalışanlara Verilen Yemek Hizmetiyle Örgütsel Özdeşleşme Etkileşimi Kosova ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
8-) Erdem Haluk, Erkan Gökdeniz, 2015. Kamu Çalışanlarının Yaşadıkları İş Aile ve Aile İş Çatışmasının İş Tatminsizliğine Olan Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü. The Journal of Academic Social Science Studies
9-) Akkoyun Bülent, Kalkın Gökdeniz, 2015. Çalışanların Demografik Özellikleri İle Örgütlerine Duydukları Güven Arasındaki İlişkiyi Belirlemek Üzerine Bir Araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi
10-) Erdem Haluk, Erkan Gökdeniz, 2015. Kamu Çalışanlarının Yaşadıkları İş Aile ve Aile İş Çatışmasının İş Tatminsizliğine Olan Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü. The Journal of Academic Social Science Studies
11-) Ufuk Türen, Erdem Haluk, Kalkın Gökdeniz, 2015. İşyerinde Tekno Stres Ölçeği Havacılık ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kalkın Gökdeniz, Erdem Haluk, Tikici Mehmet, 2015. Cam Tavan Algısı İle Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi Yükseköğrenim Kurumlarında Görev Yapan Kadın Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Erdem Haluk, Deniz Mehmet, Kalkın Gökdeniz, 2015. Kişilik Özelliklerinin ve Kontrol Odağının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi Yönetimin Denetim Fonksiyonuna İlişkin Bir Araştırma. 1. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
2-) Akkoyun Bülent, Kalkın Gökdeniz, 2014. Örgütsel Güvenin İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 6. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi
3-) Mehmet Tikici, Saliha Emre, Gökdeniz Kalkın, 2013. Kadın Yöneticilerin Dişilik Erillik Değerleri İle İletişimde Yaşanan Sorunların Çözümüne Dair İnançları Arasındaki İlişki Ve Bir Uygulama. 5. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Mehmet Tikici, Saliha Emre, Gökdeniz Kalkın, 2013. Kadın Yöneticilerde Dişilik Erillik Değerleri İle Cinsiyet Kaynaklı Sorunların Çözümüne İlişkin İnançları Arasındaki İlişki Üniversitelerde Görev Yapan Kadın Yöneticiler İle İlgili Bir Araştırma. 12.Ulusal İşletmecilik Kongresi
2-) Kalkın Gökdeniz, Tikici Mehmet, Derin Neslihan, 2011. Örgütsel İletişim İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi Malatya Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İmalatçı Kobi lerde Bir Araştırma. 7.KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi
3-) Mehmet Tikici, Neslihan Derin, Gökdeniz Kalkın, 2011. Örgütsel Sessizliğin Duygusal Tükenmişliğe Etkisi. 7.KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Erkan Gökdeniz, Kutukız Doğan, Erdem Haluk, Özdek Emine, 2016. Kırsal Turizmde Girişimcilerin Yaşamış Oldukları İş Aile ve Aile İş Çatışmasının Tükenmişliğe Olan Etkisi Muğla İli Örneği. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

Verdiği Dersler

İŞL 1831 2017-2018 Güz

Genel İşletme I