Personel

Doktor Öğretim Üyesi Şeyma Gün Eroğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Şeyma Gün Eroğlu
@ E-posta
guneroglu@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özkoç Hatice Hicret, Eroğlu Şeyma Gün, Kazancı Ebru, 2018. Taklit Ürün ve Tüketici Etiği: Üniversite Öğrencilerinin Açık Parfüm Kullanma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Eroğlu Şeyma Gün, Alga Erdal, 2017. Örgütsel Muhalefetin Örgütsel Değişim Üzerindeki Etkisi: Hizmet Sektörü Örgütlerinde Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Eroğlu Şeyma Gün, Alga Erdal, 2019. Üniversite Çalışanlarının Örgütsel Değişime Açıklıkları İle ÖrgütselAtaletleri Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Akoğlu Demet, Eroğlu Şeyma Gün, 2019. X VE Y KUŞAKLARININ İŞ-YAŞAM DENGELERİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
3-) Eroğlu Şeyma Gün, 2018. Algılanan Yönetici Desteği ile İşyerinde Yaşanan Yalnızlık Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
4-) Alga Erdal, Eroğlu Şeyma Gün, 2018. Çalışanların Örgütsel Muhalefete İlişkin Algılamalarının Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Eroğlu Şeyma Gün, Alga Erdal, 2017. Açık Sistem Açısından Örgütsel Muhalefet. yenifikir
6-) Eroğlu Şeyma Gün, 2017. Postmodern Kültürde Biçimsel Olmayan Alt Kültür Oluşumları ve Yönetim İlişkilerini Etkileme Gücü. yenifikir

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eroğlu Şeyma Gün, Vural Merve, Eroğlu Feyzullah, 2019. Mizah Tarzları ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı
2-) Eroğlu Feyzullah, Eroğlu Şeyma Gün, Keskin Tuğçe, 2018. Yönetim İlişkilerinde Entelektüellerin Rolü ve Sultan Galiyev Modeli. 16. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
3-) Alga Erdal, Eroğlu Şeyma Gün, 2018. Politik Beceriler ve Örgütsel Değişim İlişkisinin Banka Çalışanları Üzerinde İncelenmesi. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi
4-) Eroğlu Feyzullah, Sarıkaya Mehtap, Eroğlu Şeyma Gün, 2016. Pstmodern Kültür Bağlamında Kuşaklararası Girişimcilik Olgusu ve Davranış Tutarsızlığı Üzerine Bir Araştırma. International Conference on Eurasian Economies
5-) İrmiş Ayşe, Eroğlu Şeyma Gün, 2015. Bir Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Geleneksel Üretimi Yeniden Canlandırma Örneği: Yeşilyuva Ayakkabı Üretimi. INTERNATIONAL CONFERENCEON EURASIAN ECONOMIES

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Eroğlu Şeyma Gün, İrmiş Ayşe, 2019. Girişimcilik Öykülerinden Rekabet Stratejisi Analizi. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı
2-) Eroğlu Şeyma Gün, Bayrak Kök Sabahat, 2018. Transformation of Emotional Deprivation Into Emotional Exhaustion in Organizational Life: Diffusion of Emotional Labor. AGP Humanities and Social Sciences Conference Praque, Czech Republic
3-) Özkoç Hatice Hicret, Eroğlu Şeyma Gün, Kazancı Ebru, 2017. CONSUMER ETHICS: A RESEARCH ON IMITATION PERFUME CHOICE OF CONSUMERS. 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eroğlu Feyzullah, Eroğlu Şeyma Gün, Enli Pınar, 2015. Yönetilenler ve Yöneticiler Açısından Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Tutarsızlık Hakkında Bir Araştırma. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi

(D-10-Eski)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Konu: Kariyer yönetimi. RAZİYE-YANATMA. 2019

Verdiği Dersler

YOG 5509 2019-2020 Güz

Stratejik Yönetim

İŞL1801 2019-2020 Güz

İşletme Bilimine Giriş

YOG 5514 2019-2020 Bahar

Yeni Yönetim Yaklaşımları

İŞL 5510 2019-2020 Bahar

Yeni Yönetim Yaklaşımları

İŞL2010 2019-2020 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL2808 2019-2020 Bahar

İşletme Bilimi

İŞL3804 2019-2020 Bahar

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

YOG 5501 2018-2019 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL 5501 2018-2019 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1801 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş

YOG 5514 2018-2019 Bahar

Yeni Yönetim Yaklaşımları

İŞL 5510 2018-2019 Bahar

Yeni Yönetim Yaklaşımları

İŞL2010 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL2808 2018-2019 Bahar

İşletme Bilimi