Personel

Doç.Dr. Hakan Kiracı
Doç.Dr.
Hakan Kiracı
@ E-posta
hakankiraci@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5691

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Bölümü / Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Anadolu Üniversitesi İİBF (Örgün) İşletme 2002

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kiracı Hakan, Kayabaşı Aydın, 2018. TÜKETİCİLERİN HİSSETTİKLERİ FARKLI DÜŞMANLIK TÜRLERİNİN SATIN ALMAMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRK TÜKETİCİLERİNİN AMERİKA DÜŞMANLIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Kayabaşı Aydın, Kiracı Hakan, 2018. Hazır Giyim Sektöründe Faydacı ve Hedonik Tüketimin Moda Liderliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Alanya Akademik Bakış Dergisi
3-) Kiracı Hakan, Kayabaşı Aydın, 2017. YENİ NESİL BİR EKONOMİK SİSTEMİNÜLKEMİZDEKİ POTANSİYELİ: PAYLAŞIMEKONOMİSİNDEKİ İŞ MODELİ ÖRNEKLERİNİNİRDELENMESİ. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi
4-) Kiracı Hakan, 2017. Ülkeler Arasındaki Düşmanlıkların Tüketicilere Yansıması: Tüketici Düşmanlığı Kavramı Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Journal of Human Sciences
5-) Kiracı Hakan, 2017. Tatlıyı Yemek mi Yoksa Paylaşmak mı Tatlı? Paylaşım ve Ortak Tüketim Davranışı Üzerine Kuramsal Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi
6-) Kiracı Hakan, 2017. Ortak Tüketim Ekseninde Paylaşılan / Paylaşılamayan Varlıklar ve Bireylerin Paylaşım Davranışlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
7-) Kiracı Hakan, Kocabay Fatih, 2017. Marka Kişiliği Boyutları, Tatmin, Güven ve Etnosentrik Eğilimlerin Marka Sadakati Üzerine Etkisi - Didi Örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi
8-) Kiracı Hakan, Yurdakul Müberra, 2014. Enjoyable or Humdrum Advergames: The Effects of Brand Congruity Level on Attitudes Towards Advergames. International Journal of Information Technology and Business Management (JITBM)
9-) Kiracı Hakan, Kayabaşı Aydın, 2010. Real and Spurious Sustainable Consumption Behavior in Turkey: A Field Research. Innovative Marketing
10-) Karalar Rıdvan, Kiracı Hakan, 2010. Bireysel Değerlerin Sürdürülebilir Tüketim Davranışı Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi
11-) Yurdakul Müberra, Kiracı Hakan, 2008. Sanal Pazarlama Karması Bileşimi. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kiracı Hakan, Kayabaşı Aydın, 2017. Yeni Nesil Bir Ekonomik Sistemin Ülkemizdeki Potansiyeli: Paylaşım Ekonomisindeki İş Modeli Örneklerinin İrdelenmesi. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi
2-) Taşkın Ercan, Kayabaşı Aydın, Kiracı Hakan, 2011. Rekabetçi Yöntemlerin İşletme Performansı Üzerine Etkisi: İnegöl de Faaliyet Gösteren ve İhracat Yapan İşletmeler Üzerine Bir Alan Araştırması. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi
3-) Karalar Rıdvan, Kiracı Hakan, 2011. Çevresel Sorunlara Karşı Bir Çözüm Önerisi Olarak Sürdürülebilir Tüketim Düşüncesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Kayabaşı Aydın, Kiracı Hakan, Kanberoğlu Zafer, Oğuz Ahmet, 2010. KOBİ lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Karalar Rıdvan, Kiracı Hakan, 2007. Marka Değeri Bileşeni Olarak Marka Bağımlılığı: Kolalı İçecekler Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Yurdakul Müberra, Taşkın Ercan, Kiracı Hakan, 2006. Sanal Alışveriş Olgusuna İlişkin Uygulamalı Bir Araştırma. Pazarlama Dünyası

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kayabaşı Aydın, Kiracı Hakan, 2018. The Effects of Green Values, Green Risk and Green Trust on Green Purchase Intentions: A Study on Turkish Consumers. III. International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences
2-) Kiracı Hakan, Kayabaşı Aydın, 2018. Paylaşım Ekonomisine Katılım Niyetinin İki Boyutlu Değerlendirilmesi: Bedel ve Sağlayıcı/Yararlanıcı Boyutu. IV. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi
3-) Kiracı Hakan, Akdemir Ruşen, 2018. Taksiciler – Uber Rekabetine Tüketici Yönlü Bakış: Uber Paylaşım Sistemini Kullanma ve Tavsiye Etme Niyetini Belirleyen Etkenler Üzerine Bir Araştırma. Innovation and Global Issues in Social Sciences III
4-) Kiracı Hakan, Yurdakul Müberra, 2012. Attitudes of Young Consumers Towards Advergames: A Comparison of Attributes of Four Advergames in Turkey. Megatrendy Media 2012
5-) Karalar Rıdvan, Kiracı Hakan, 2010. Frequency of Sustainable Consumption Behavior of People: A Research on Class Teachers. 2nd International Symposium on Sustainable Development

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kiracı Hakan, Kayabaşı Aydın, 2017. Yeni Nesil Bir Ekonomik Sistemin Ülkemizdeki Potansiyeli: Paylaşım Ekonomisindeki İş Modeli Örneklerinin İrdelenmesi. 3. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Kiracı Hakan, Kayabaşı Aydın, 2017. An Empirical Study Related to Effects of Turkish Consumers’xx Animosity Level on Willingness to Buy US Goods. 2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences
3-) Kiracı Hakan, Kayabaşı Aydın, 2009. Real And Spurious Sustainable Consumption Behavior in Turkey: A Field Research. The Fourth International Conference of The Egyptian Society for Environmental Sciences

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kiracı Hakan, Topçu Fatma, 2015. Which Factors Are Related to Voluntary Smplicity Lifestyle? Green Values, Materialistic Values or Anything Else?. 2nd International Biannual Social Business Anadolu Conference 2015
2-) Taşkın Ercan, Kayabaşı Aydın, Kiracı Hakan, 2010. Rekabetçi Yöntemlerin Firma Performansı Üzerine Etkisi: İnegöl Firmaları Üzerine Bir Alan Araştırması. 15. Ulusal Pazarlama Kongresi
3-) Kayabaşı Aydın, Taşkın Ercan, Kiracı Hakan, Demireli Cemalettin, 2010. Kriz Dönemlerinde Pazar Yönlülüğün İşletme Performansına Etkisi: Tekstil İşletmeleri Üzerine Bir Alan Araştırması. 10. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
4-) Karalar Rıdvan, Erdoğan Bayram Zafer, Kiracı Hakan, 2008. Çevreye İlişkin Bilgi Düzeyi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışı İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kayabaşı Aydın, Kiracı Hakan, 2017. Hazır Giyim Sektöründe Moda Liderliğinin Faydacı ve Hedonik Tüketimle İlişkisinin İncelenmesi. 22. Ulusal Pazarlama Kongresi
2-) Kiracı Hakan, 2017. Ortak Tüketim Ekseninde Paylaşılan / PAylaşılamayan Varlıklar ve Bireylerin Paylaşım Davranışlarını Etkileyen Faktörler. 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi
3-) Kayabaşı Aydın, Kiracı Hakan, Kanberoğlu Zafer, Oğuz Ahmet, 2009. KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl OSB Üzerine Bir Alan Araştırması. 6.Kobiler ve Verimlilik Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. Paylaşım Ekonomisi ve Ortaklaşa Tüketim Hareketi (Paylaşım Sistemi Örnekleriyle)/. Yayın Evi: Detay Yayıncılık

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2014. Pazarlama/Pazarlar ve Davranışları. Yayın Evi: Ekin Yayınevi
2-) . 2014. Pazarlama İlkeler ve Yönetim/Tüketici Pazarları ve Tüketici Davranışları. Yayın Evi: Ekin Yayınevi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Alanya Akademik Bakış Dergisi.