Personel

Doç.Dr. Hüseyin Çeken
Doç.Dr.
Hüseyin Çeken
@ E-posta
hceken@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1848

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Konaklama İşletmeciliği Bölümü / Konaklama İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Uludağ Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1995

Yüksek Lisans

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 1998

Doktora

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 2003

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çeken Hüseyin, Özdemir Yılmaz Gülay, Ertürk Nur, 2018. Arap Ülkelerinden Gelen Turistlerin Etkilerine Yönelik Yerel Hakın Algısı: Sapanca Örneği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Yeşiltaş Murat, Kilinç Olcay, Kilinç Uğur, Çeken Hüseyin, 2018. AKADEMİK DANIŞMANLIĞIN İŞ ARAMA DAVRANIŞIÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TURİZM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİKBİR ARAŞTIRMA. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Akyürek Suat, Özdemir Özcan, Çeken Hüseyin, 2018. Gümüşhane İlinin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Kırsal Turizm Hakkındaki Görüşleri (Zigana Köyü Örneği). Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi
4-) Güney Derya, Göller Vedat, Çeken Hüseyin, 2017. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizm Algıları. Turism Akademik Dergisi
5-) Demircan Şeyhmus, Çeken Hüseyin, 2017. Kültürel Mirasın İnanç Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Midyat Örneği. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
6-) Arıkan Saltık Işıl, Çeken Hüseyin, 2017. Agroturizmde Yeni Eğilimler: Zeytinyağı Turizmi. Journal of Life Economics
7-) DALGIN.,T., ATAK.,O., ÇEKEN.,H., 2016. Festivallerin Bir Kırsal Turizm Çekiciliği Olarak Önemi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
8-) Baysal Kadir, Özgürel Gizem, Çeken Hüseyin, 2016. Aydın Yöresindeki Yerel Etkinliklerin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi
9-) CİVELEK ORUÇ.,M.., DALGIN.,T.., ÇEKEN.,H.., 2015. Tarım Turizmi Uygulamaları ve Pazarlama Modelleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (IJSES)
10-) EYKAY.,İ.., DALGIN.,T.., ÇEKEN.,H.., 2015. The Evaluation of Religious Tourism Potential in Antakya. International Peer-Reviewed and Open Access Electronic Journal
11-) CİVELEK.,M.., DALGIN.,T.., ÇEKEN.,H.., 2014. Agro- Turizm Ve Kırsal Kalkınma İlişkisi:Muğla Yöresindeki Agro- Turizm Alanlarında Bir Araştırma. TOURAJ Turizm Akademik Dergisi
12-) GÖKDENİZ.,A.., ERDEM.,B.., ÇEKEN.,H.., 2014. Eco-Frıendly Practıces In The Lodgıng Industry:The Case Of Ayvalık Cunda Ortunç Hotel,Turkey. Internatıonal Journal For Responsible Tourism
13-) YOZUKMAZ.,N.., AKINCI EKİZTEPE.,B.., ÇEKEN.,H.., 2014. The Importance of Rural Tourism: Rural Tourism Practices in the World and in Turkey. International Journal of Social and Economic Sciences
14-) YEMENOĞLU.,E.., DALGIN.,T.., ÇEKEN.,H.., 2013. Geleneksel Festivallerin Kırsal Turizm Üzerindeki Etkiler: Denizli-Honaz Kiraz Festivali Örneği. International Journal of Social and Economic Sciences
15-) CİVELEK.,M.., DALGIN.,T.., ÇEKEN.,H.., EKİZTEPE.,B.., 2013. Menemen Yöresinde Agro-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. International Journal of Social and Economic Sciences
16-) ESER.,S.., DALGIN.,T.., ÇEKEN.,H.., 2013. Culture Tourism as a Sustainable Tourism Type: The Ephesus Example. Socialiniai Mokslai
17-) CİVELEK.,M.., DALGIN.,T.., ÇEKEN.,H.., 2013. Relationship Between Agro-Tourism and Sustainabilty: A Research Tatuta Farms in Muğla Religion. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
18-) AKYURT KURNAZ.,H.., ÇEKEN.,H.., KILIÇ.,B.., 2013. Determination of Dark Tourism Participants’ Travel Motivations. Journal of Business Research
19-) ÇEKEN.,H.., DALGIN.,T.., ÇAKIR.,N.., 2012. Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Kırsal Turizmin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kırsal Turizmin Etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences
20-) ÇEKEN.,H.., GÖKDENİZ.,A.., ATEŞOĞLU.,L.., 2009. The Place and Emphasis of the Tourist Industry Both in the European Union and Turkish Economy at Globalisation Process. Economy of Tourism and Business Scientific Journal

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) ÇEKEN.,H.., BALDEMİR.,E.., DALGIN.,T.., SOP.,A., ERCAN.,F.., 2013. Muğla’da Turizmin Sorunlarıyla İlgili Turizm Sektörü Yöneticilerinin Algıları ve Çözüm Önerileri. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
2-) USLU.,A.., KUTUKIZ.,D.., ÇEKEN.,H.., 2013. Otel İşletmelerinde Çalışan Personelin Aldığı Hizmet İçi Eğitimin Verimliliğe Etkisi. Verimlilik Dergisi
3-) ZORLU.,Ö.., ÇEKEN.,H.., KARA.,A.M.., 2013. Otel İşletmelerinde Restoran Şikayetlerinin Şikayet Davranışlarına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) ÇEKEN.,H.., DALGIN.,T.., UÇAR.,M.., 2012. Kırsal Turizmin Gelişimi Konusunda Yerel Halkın Algıları: Fethiye Yöresi Örneği. Turizm Araştırma Dergisi
5-) YEŞİLTAŞ.,M.., ÇEKEN.,H.., SORMAZ.,Ü.., 2012. Etik Liderlik ve Örgütsel Adaletin Örgütsel Sapma Davranışları Üzerindeki Etkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) ESER.,S., DALGIN.,T., ÇEKEN.,H., 2010. Sürdürülebilir Kültür Turizmi Efes Örneği. Ege Coğrafya Dergisi
7-) ÖKTEN.,Ş.., ÇEKEN.,H.., 2009. Yoksulluk Kavramı, Dünya’da ve Türkiye’deki Görünümü. Çalışma Ortamı Dergisi
8-) YEŞİLTAŞ.,M.., ÇEKEN.,H.., ÖZTÜRK.,İ.., 2009. Karadeniz Bölgesindeki Turizm Olanaklarının SWOT Analizi İle Değerlendirmesi. Adıyaman Üniversitesi SBE Dergisi
9-) ÇIKIN.,A.., ÇEKEN.,H.., UÇAR.,M.., 2009. Turizmin Tarım Sektörüne Etkisi, Agro-Turizm ve Ekonomik Sonuçları. Tarım Ekonomisi Dergisi
10-) ÇEKEN.,H.., DALGIN.,T.., KARADAĞ.,L.., 2009. Küreselleşme ve Uluslararası Turizm Arasındaki İlişki. Muğla Üniversitesi SBE. Dergisi
11-) ÇEKEN.,H.., 2008. Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF
12-) ÇEKEN.,H.., ATEŞOĞLU.,L.., 2008. Küreselleşme Sürecinde Turizm Endüstrisinin Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomisinde Yeri ve Önemi. Gazi Üniversitesi TTEF Dergisi
13-) ÖKTEN.,Ş.., ÇEKEN.,H.., 2008. Şanlıurfa’nın Turizm Pazar Potansiyeli ve GAP Bölgesi Kalkınmasındaki Önemi. Verimlilik Dergisi
14-) ÇEKEN.,H.., ATEŞOĞLU.,L.., DALGIN.,T.., KARADAĞ.,L.., 2008. Turizm Talebine Bağlı Olarak Uluslar Arası Turizm Hareketlerindeki Gelişmeler. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
15-) ÖKTEN.,Ş.., ÇEKEN.,H.., 2008. GAP Projesi’nin Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikaları İçindeki Yeri ve Önemi. Tarım Ekonomisi Dergisi
16-) ÇEKEN.,H.., ÖKTEN.,Ş.., ATEŞOĞLU.,L.., 2008. Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Küreselleşme ve Yoksulluk. Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi
17-) ÇEKEN.,H.., KARADAĞ.,L.., DALGIN.,T.., 2007. Kırsal Kalkınmada Yeni Bir Yaklaşım Kırsal Turizm ve Türkiye’ye Yönelik Teorik Bir Çalışma. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi
18-) ÇEKEN.,H.., 2004. Küreselleşme Sürecinde Türkiye ve Türk Ekonomisinde Turizm. Verimlilik Dergisi
19-) ÇEKEN.,H.., 2004. Gümrük Birliğinin Dış Ticaretimize Etkisi. Standart Dergisi
20-) SEYMEN.,O.., ÇEKEN.,H.., 2004. Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmelerin Çalışma İlişkileri Üzerinde Etkisi: Makro ve Mikro Boyutta Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi
21-) ÇEKEN.,H.., 2004. Küreselleşme Eğilimlerinin Uluslararası Turizm Hareketlerine Etkisi ve Türkiye. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
22-) SEYMEN.,A., BOLAT.,T.., ÇEKEN.,H.., 2004. Turizm İşletmelerinde Krizler, Etkileri ve Krizden Çıkış: Kriz Yöntemi. Verimlilik Dergisi
23-) ÇEKEN.,H.., 2004. Bölgesel Ekonomik Bütünleşme Sürecinde Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’nin Dünya Dış Ticaret ve Sermaye Hareketlerindeki Yer ve Önemi. DTM Dış Ticaret Dergisi
24-) ÇEKEN.,H.., 2003. Türk Turizminde Yabancı Sermaye ve Yabancı Sermaye Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Öneriler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
25-) ÇEKEN.,H.., ERDEM.,B.., 2003. Turizm Sektörünün İstihdam Yaratmadaki Etkisi”,. İş-Güç Endüstri İlişkileri Dergisi
26-) ÇEKEN.,H.., 2002. Avrupa Birliğinde Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketleri ve Türkiye. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
27-) GÖKDENİZ.,A.., ÇEKEN.,H.., 2001. Konaklama İşletmelerinde Satış Geliştirme ve Pazarlama Stratejileri. Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Dergisi
28-) ÇEKEN.,H.., 1999. Balıkesir Yöresindeki Kaplıcalar ve Özellikleri. Balıkesir Ticaret Odası Ekonomik Vitrin Dergisi
29-) AVCIKURT.,C.., ÇEKEN.,H.., 1998. Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Geliştirilmesi. TUGEV Turizme Seçme Makaleler
30-) TUNÇSİPER.,B.., ÇEKEN.,H.., 1997. Yabancı Sermayenin Türkiye Ekonomisi ve Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi. Standart Ekonomik ve Teknik Dergi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yılmaz Emine, Yılmaz Ekin Enver, Ekici Sultan Ebru, Çeken Hüseyin, 2018. Cultural Heritage Sustainability With The Perspective Of Local People: The Case Of Historical Ayvalık Houses. The 11th Tourism Outlook Conference
2-) Gökdeniz Ayhan, Çeken Hüseyin, Dinç Yakup, 2017. Contributions Of Development Agencies To Regional Tourism: A Tourism Cooperation Project (Visit Cunda) Supported By Regional Development Agency GMKA. 3rd International Turkic World Tourism Symposium
3-) BABACAN.,E.., ATEŞOĞLU.,L.., TAŞÇI.,A.D.A.., ÇEKEN .,H.., 2016. Correlations Between Formal Communication, Organizational Structure and Organizational Efficiency. International Conference on Business Economics and Management
4-) GÖKDENİZ.,A.., ERDEM.,B.., ÇEKEN.,H.., 2014. A New Concept in Tourism Industry: Eco Hotels and Ayvalık Cunda Ortunç Hotel as Sample. IRI Economics Conference
5-) ÇEKEN.,H.., M..,Y., 2010. Türkiye’de Turistik Ürün Çeşitlendirilmesi Gerekliliği: Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Doğu Karadeniz Bölgesine Yönelik Bir Değerlendirme. Internatıonal Eastern Black Sea Tourısm Symposium
6-) ÇEKEN.,H.., WILLIAM.,G.., TASÇI.,A.., 2007. Tourism Development Orientation of Turkey. The 10th Academy Conferences: Then, Now and Future of Tourism Research

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yılmaz Emine, Çeken Hüseyin, 2019. Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma. 3rd International Rural Tourism and Development Congress
2-) Ekici Sultan Ebru, Çeken Hüseyin, 2019. Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarından El Sanatlarının Kırsal Turizmdeki Yeri: Muğla-Milas Dokumaları Örneği. 3rd International Rural Tourism and Development Congress
3-) Akyürek Suat, Özdemir Özcan, Çeken Hüseyin, 2018. Gümüşhane İli’nin Kırsal Turizm Potansiyeli ve Yerel Halkın Kırsal Turizm Hakkındaki Görüşleri: Zigana Köyü Örneği. 7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi ve II. International Rural Tourism and Development Congress
4-) Dalgın Taner, Özer Çağla, Çeken Hüseyin, 2018. Tarımsal Ekonomide İtici Bir Güç Olarak Agro Turizm. II.International Rural Tourism and Development Congress
5-) Demircan Şeyhmus, Çeken Hüseyin, 2018. Kültürel Miras ve İnanç Turizminin Yerel Kalkınmadaki Önemi: Midyat Örneği. II. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
6-) Güney Derya, Çeken Hüseyin, Göller Vedat, 2017. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Kırsal Turizmi Algılama Düzeyleri. 1st INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
7-) Arıkan Saltık Işıl, Çeken Hüseyin, 2017. AGROTURİZMDE YENİ EĞİLİMLER: ZEYTİNYAĞI TURİZMİ. 1st INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
8-) Güneş Aslı, Bingöl Zekeriya, Çeken Hüseyin, 2017. İzmir İli Bayındır İlçesinde Son 10 Yılda Gerçekleştirilen Atılım ve Değişimlerin İlçenin Turizm Ekonomisine Etkileri. I. Uluslararası Kırsal Turizm ve Gelişim Kongresi
9-) Çeken Hüseyin, Alkan Özge, Karadağ Ümit, Karadağ Levent, 2017. Turizm Sektöründe Mesleki Eğitim Alan Gençlerin Gstihdam Eğilimi: Marmaris Örneği. II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
10-) Demircan Şeyhmus, Çeken Hüseyin, 2017. Kültürel Mirasın İnanç Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi: Midyat Örneği. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
11-) Güneş Aslı, Bingöl Zekeriya, Çeken Hüseyin, 2017. İZMİR İLİ BAYINDIR İLÇESİNDE SON 10 YILDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ATILIM VE DEĞİŞİMLERİN, İLÇENİN TURİZM EKONOMİSİNE ETKİLERİ. 1st INTERNATIONAL RURAL TOURISM AND DEVELOPMENT CONGRESS
12-) ÇEKEN.,H.., KARADAĞ.,Ü.., AKINCI EKİZTEPE.,B. ., 2016. Gençlerin Turizmde İstihdam Sorunu. International Congress of Youth Researches

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yeşiltaş Murat, Kilinc Olcay, Kilinc Uğur, Çeken Hüseyin, 2017. Akademik Danışmanlığın İş Arama Davranışı Üzerindeki Etkisi: Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. 18. Ulusal Turizm Kongresi
2-) BAYSAL.,K.., ÖZGÜREL.,G.., ÇEKEN.,H.., 2016. Aydın Yöresindeki Yerel Etkinliklerin Kırsal Turizm Açısından Değerlendirilmesi. 5. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
3-) BUHARALI.,S., ÇEKEN.,H., 2015. Kırsal Turizm Kapsamında Ekoturizm ve Ekoterapi Arasındaki Etkileşim. 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
4-) DALGIN.,T.., ATAK.,O.., ÇEKEN.,H.., 2015. Festivallerin Bir Kırsal Turizm Çekiciliği Olarak Önemi. 4. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
5-) KANTEN.,S.., YEŞİLTAŞ.,M.., KANTEN.,P.., ÇEKEN.,H.., 2015. Etik Kültürün Etki Davranışlar Üzerindeki Etkisinde Örgüt Temelli Öz Saygının Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. 16. Ulusal Turizm Kongresi
6-) YEŞİLTAŞ.,M.., KANTEN.,P.., KANTEN.,S.., ÇEKEN.,H.., ZORLU.,Ö.., 2014. ÖĞRENME ODAKLILIĞININ VE İŞİN ÖZELLİKLERİNİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. 14. ULUSAL TURİZM KONGRESİ
7-) YEŞİLTAŞ.,M.., AKDAĞ.,G.., ÇEKEN.,H.., GÜRLEK.,M.., 2014. Kariyer Uyum Yetenekleri Turizm Turizm Sektörüne Bağlılığı Etkiler mi? Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Bir Uygulama. 15. Ulusal Turizm Kongresi
8-) DEMİRCAN.,Ş.., BOZTEPE.,G.., ÇEKEN.,H.., 2013. Kırsal Turizm Arz Potansiyelinin Swot Analizi İle Belirlenmesi: Muğla İli Örnegi. Muğla Değerleri Sempozyumu
9-) KESKİM.,H.., GÜNDÜZ.,C.., ÇEKEN .,H.., 2013. Mugla ilinin turistik arz- talep potansiyeli: yönetici perspektifinden bir bakış. Muğla Değerleri Sempozyumu
10-) ÇEKEN.,H.., DALGIN.,T.., KARADAĞ.,L.., 2013. Küreselleşme ve Uluslararası Turizm. Muğla Değerleri Sempozyumu
11-) ESER.,S.., DALGIN.,T.., ÇEKEN.,H.., 2011. Sürdürülebilir Bir Turizm Türü Olarak Kültür Turizmi: Efes Örneği. 12.Ulusal Turizm Kongresi
12-) ÇEKEN.,H.., ÇEKEN.,G.., GÜNER.,B.., 2006. Turizmin sosyal Çevreye Etkisi ve Güllük Örneği. İnönü Üniversitesi 5. Ulusal Sosyoloji Kongresi
13-) GÖKDENİZ.,A.., ÇEKEN.,H.., ERDEM.,B.., 2005. Küreselleşme Sürecinde Yeni Teknolojik Gelişmelerin Hizmet Satışlarına Etkisi ve Seyahat Acenteleri Üzerinde Bir Durum Değerlendirilmesi. I. Çanakkale Turizm Biyenali
14-) AVCIKURT.,C.., KARAMAN.,S.., AYMANKUV.,Y.., BOZOK.,D.., KÖROĞLU.,A.., TAŞÇI.,A.., ALPAR.,M.., DOGDUBAY.,B.., ERDEM.,B.., YILMAZ.,G.Ö.., ŞAHİN.,B.., ARSLAN.,Y.., ÇEKEN.,H.., 2005. Balıkesir Yöresinde Yerli Turist Profili. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, I. Çanakkale Turizm Biyenali
15-) ÇEKEN.,H.., AKKUŞ.,G.., 2005. Turizmde Yabancı Sermaye. Sivas Kaplıcaları ve Turizm Potansiyeli Sempozyumu
16-) GÖKDENİZ.,A.., ÇEKEN.,H.., ERDEM.,B.., 2003. Turistlerin Değişen Seyahat Eğilimleri ve Sürdürülebilir Turizm Politikaları Çerçevesinde Eko-Turizmin Pazarlama Olanakları. Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları
17-) GÖKDENİZ.,A.., ÇEKEN.,H.., ERDEM.,B.., 2002. Okul Sektör İşbirliği Çerçevesinde Stajdan Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Uygulama. TC Turizm Bakanlığı, Turizm Eğitimi
18-) GÖKDENİZ.,A.., ÇEKEN.,H.., 2001. “Turizm Eğitimi ve Sektörel İşbirliği Çerçevesinde Sorunlar ve Çözüm Yolları Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi”. Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği,

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma (Fethiye Örneği)/. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
2-) ÇEKEN.,H.., . 2014. Turizm Ekonomisi Detay Yayıncılık Ankara.. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
3-) UÇAR.,M.., ÇEKEN.,H.., ÖKTEN.,Ş.., . 2010. “Kırsal Turizm ve Kırsal Kalkınma (Fethiye Örneği)”. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK
4-) ÇEKEN.,H.., . 2003. Küreselleşme, Yabancı Sermaye ve Türkiye Turizmi. Yayın Evi: DEĞİŞİM YAYINEVİ

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. GIS Applications in the Tourism and Hospitality Industry/The Relationship Between the Geographical Information Systems and Rural Development: Turkey Example. Yayın Evi: IGI GLOBAL
2-) GÖKDENİZ.,A.., ÇEKEN.,H.., GÜNDEM.,Y.., . 2010. The Development of Foreign Investment Flows and The Place of Foreign Direct Investment in Turkish Tourism. (Edit: Ludmila NOVACKA). International Tourism: Case Study Text Book. . Yayın Evi: Ludmila NOVACKA

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) ÇEKEN.,H.., EKİZTEPE.,B., . 2015. Türkiye Turizminde Yabancı Sermaye’nin Yeri ve Önemi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
2-) ÇEKEN.,H.., . 2005. Küreselleşmenin Çok Uluslu Şirketlerde İstihdam ve Ücret Politikalarına Etkileri, Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik . Yayın Evi: Detay Yayıncılık
3-) BOLAT.,T.., SEYMEN.,O.., ÇEKEN.,H.., . 2005. BOLAT, T., SEYMEN, O. A. ve H. ÇEKEN. (2005). Küreselleşmenin Boyutları ve Bu Süreçte Etkili Olan Faktörlerin Analizi” Küreselleşme ve Çok Uluslu İşletmecilik . Yayın Evi: NOBEL YAYINEVİ

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Turizm Akademik Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. TURAR Turizm ve Araştırma Dergisi.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Sürdürülebilir Turizm Temel Kavramlar ve İlkeler .
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Değişik Perspektifleriyle Turizm Politikası ve Planlaması.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Verimlilik Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Journal of Business, Economics and Finance.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi.

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) 1 st international rural tourism and development congress. Türkiye. . 2017

Verdiği Dersler

SYH3503 2019-2020 Güz

Turizm Ekonomisi

SYH3905 2019-2020 Güz

Turizm Ekonomisi

TUİ 5502 2019-2020 Güz

Küreselleşme Ve Turizm

TUİ 6514 2019-2020 Güz

Sürdürülebilir Turizm Politikaları

YEG 5505 2019-2020 Güz

Kırsal Turizm Girişimciliği

İKT1815 2019-2020 Güz

İktisada Giriş I

İKT1901 2019-2020 Güz

İktisada Giriş I

AKD 4001 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

KON2901 2018-2019 Güz

Kongre ve Fuar Yönetimi

SYH3503 2018-2019 Güz

Turizm Ekonomisi

SYH3905 2018-2019 Güz

Turizm Ekonomisi

TUİ 5502 2018-2019 Güz

Küreselleşme Ve Turizm

TUİ 7502 2018-2019 Güz

Küreselleşme Ve Turizm

YEG 5505 2018-2019 Güz

Kırsal Turizm Girişimciliği

İKT1815 2018-2019 Güz

İktisada Giriş I

KON4512 2018-2019 Bahar

Kırsal Kalkınma Ve Kırsal turizm

TUİ 5513 2018-2019 Bahar

Turizm ve Kalkınma

TUİ 6515 2018-2019 Bahar

Turizmin Sektörel Analizi

TUİ 7513 2018-2019 Bahar

Turizm ve Kalkınma

İKT1810 2018-2019 Bahar

İktisada Giriş II

AKD 4000 2017-2018 Güz

Akademik Danışmanlık

KON4512 2017-2018 Güz

Kırsal Kalkınma Ve Kırsal turizm

SYH3503 2017-2018 Güz

Turizm Ekonomisi

SYH3905 2017-2018 Güz

Turizm Ekonomisi

TUİ 5502 2017-2018 Güz

Küreselleşme Ve Turizm

TUİ 6515 2017-2018 Güz

Turizmin Sektörel Analizi

TUİ 7502 2017-2018 Güz

Küreselleşme Ve Turizm

İKT1815 2017-2018 Güz

İktisada Giriş I

AKD 4000 2017-2018 Bahar

Akademik Danışmanlık

KON4512 2017-2018 Bahar

Kırsal Kalkınma Ve Kırsal turizm

TUİ 5513 2017-2018 Bahar

Turizm ve Kalkınma

TUİ 7513 2017-2018 Bahar

Turizm ve Kalkınma

İKT1810 2017-2018 Bahar

İktisada Giriş II