Personel

Yrd.Doç.Dr. Gülay Örmeci
Yrd.Doç.Dr.
Gülay Örmeci
@ E-posta
hgulay@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 2190

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Bölümü / Dış Ticaret Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 1997

Yüksek Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD 2002

Doktora

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD 2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) A Field Study on the Determination of the Credit Card Users’ Awareness Of the Products/Services Offered with Credit Cards: Turkey Case, Vol 8, No 23 (2013) ( Yildiray Kizgin, Kübra Karaosmanoglu, Gülay Hiz, Tahir Benli) - 2013
2-) A study on profitability of beef production sector and opportunities for the new Entrepreneurs in Turkey , The First Annual Conference of Economic Forum of Entrepreneurship & International Business, 14,17 April, 2011 Cairo, Egypt. (Gül, M., Yilmaz, H., Bozkurt, Y., Yilmaz, Y ile birlikte) Published by: ECO-ENA: Economics & ECO-Engineering Associate, Inc. 2011. - 2011
3-) A Field Survey on the Conspicuous Consumption Trend in Turkey (Case Study of Mugla Province) Internatıonal Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studıes, Vol 3, No 2 July, ISSN: 1309-8063 (Online), 2011 - 2011
4-) “A Review on Consumer Perception of Organically Produced Red Meat and Meat Quality” Internatıonal Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studıes, Vol 3 January 2011, No 1, ISSN: 1309-8063 (Online), 2011. (Y.Bozkurt ve M. Gül ile birlikte) - 2011
5-) “Mıgratıon From Rural To Urban And The Role Of Informal Sector For Allevıatıng The Poverty: The Case Study Of Turkey” Economics, Management, and Financial Markets, Addleton Academic Publishers, New York, Volume 6 (1), pp. 800–817, ISSN- 1842-3191, 2011. (S.Cengiz ile birlikte) - 2011
6-) “Tüketim Kültürünün Var Ettiği Reklam Objesi Kadınlar ve Satın Alma Kararlarına Etkisi”, Online International Journal of Communication Studies, Anadolu Üniversitesi, Şubat 2010 (O Dinçer, K. Karaosmanoğlu ile birlikte) - 2010
7-) A Comparative Approach for the Implementation of The Common Agricultural Policy of EU on Animal Production at the Farm Level During Accession Period of Turkey, Bulgarian Journal of Animal Science, 46(1),145-149. 2010 (Y.Bozkurt ile birlikte) - 2010

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) HIZ.,G., KARATAŞ.,A., ÖZTEKİN ULUKSAR.,F., 2015. Konaklama İşletmelerinde Mutfakta İstihdam Edilenlerin Tükenmişlik Sendromu: Marmaris Örneği . MuğlaSıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,
2-) Karaosmanoğlu, K. Hız, G.,“Tüketicilerin Şikayet Deneyimleri ve Şikayeti Algılamalarının Ölçümlenmesi: GSM Müşterilerine Yönelik Bir Uygulama”, Mesleki Bilimler Dergisi, 2014, 3 (1): 98-128, ISSN 2146- 7420. - 2014
3-) Hız G., “Yeni Dünya Düzeninde Yoksulluğun Değişmeyen Yüzü ve Asgari Ücret” Mesleki Bilimler Dergisi, 3 (2 ), 2014: 162 – 172. - 2014
4-) “Gelire Göre Lüks ve Markalı Ürünlere Özgü Tüketici Davranış Değişkenlerinin Ayırma Analizi ile Belirlenmesi”, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1 Sayı:1 Yıl:2011. (Y. Kızgın ile birlikte) - 2011
5-) “Gösterişçi Tüketim Eğilimi Üzerine Bir Alan Araştırması (Muğla Örneği)”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2011. ISSN: 1309-8039. - 2011
6-) "1980 Sonrasında Türkiye'de Yükseköğretimde Piyasalaştırma ve Özelleştirmedeki Gelişmeler" Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25. Sayı Güz 2010 (ss.55-80) ISSN 1302-7824 - 2010

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) HIZ.,G., KARAOSMANOĞLU.,K., 2015. Başarılı Girişimciler Girişimci Adaylarına Rol Model Olabiliyorlar mı?. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
2-) HIZ.,G., KARATAŞ.,A., 2015. Cinsiyete Dayalı Kariyer Açığının Bir Ekonomik Kalkınma Göstergesi Olan Sosyal Sermaye İle İlişkisi. I.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
3-) "Tüketim Toplumunda Girişimci Olmak", Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013 Muğla Türkiye (K.Karaosmanoğlu ile birlikte) - 2013
4-) A study on profitability of beef production sector and opportunities for the new Entrepreneurs in Turkey, The Annual Conference of Economic Forum of Entrepreneurship & International Business, ECO-ENA: Economics & ECO-Engineering Associate, Inc., Canada, ISBN: 978-0-9810451-7-7 (On line) Kahire, Mısır - 2011
5-) “Yoksulluk ve Yoksunluk Penceresinden Tüketimi, Lüks Tüketimi ve Tüketim Toplumunu İzlemek”, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler, 13-15 Ekim 2010 İstanbul (K. Hız ile birlikte) ISBN 978-975-19-5056-7 - 2010
6-) “Migration From Rural To Urban And The Role Of Informal Sector For Alleviating The Poverty: The Case Study Of Turkey” International Conference on Business and Economy ICBE 2010, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy-Constantza, Volume 2, 23-40, USA, New York, Addleton Academic Publishers ISSN, 978-1-935494-18-8 (S. Cengiz ile birlikte) - 2010
7-) “A Comperative Approach For The Implementation Of The Common Agricultural Policy Of EU On Animal Production At The Farm Level During Accession Period Of Turkey” 60th Anniversary Conference of the IAS Kostinbrod Bulgaria, 03-05 November 2010 - Sofia (Tam Metni Basılı Uluslararası Bildiri) - 2010

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) MARANGOZ.,M., HIZ.,G., KARAOSMANOĞLU.,K., 2015. Marangoz, M., Hız, G., Karaosmanoğlu, K. "Girişimciliğin Gelişmesinde Sosyal Sermayenin Rolü ve Önemi", III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 22-24 Ekim 2015, Aksaray, Türkiye.. III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
2-) Monıtoring Consumption, Luxury Consumption And Consumption Society From The View Of Poverty And Deprivation , 12.12.2011, India. - 2011
3-) Developments on Privatization and Marketing of Turkey Higher Education on Post 1980 Period, XIV World Congress World Councıl Of Comparatıve Educatıon Socıetıes (WCCES), “Borderıng, Re-Borderıng And New Possıbılıtıes In Educatıon And Socıety” Boğaziçi Üniversitesi, 14-18 Haziran 2010, İstanbul - 2010
4-) “Sustainable Consumption and Conspicious Consumption In Developing Countries” Global Symposium “Towards a New World Civilization” , 8 to 11 December 2006 World Movement for Global Democracy, organised by City Montessori School Lucknow, India, - 2006
5-) “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Gençliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Tüketim Kavramına Bakışı: Muğla (Üniversitesi) Örneği” Türkiye Ekonomi Kurumu, Eylül 11-13, 2006, Ankara. (Uluslararası Bildiri) (K. Karaosmanoğlu, K Hız ile birlikte) ISBN 975- 8958-05-4 - 2006

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) “2000’li Yıllarda Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele’de Türkiye”, 12. Çalışma İlişkileri Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Belek, Antalya. ISBN 978-605-88567-6-9 - 2010
2-) “AB Bilgi Politikası: Gelişmiş Ülkelerdeki Bilgi Politikalarının Azgelişmiş Ülkelere Işık Tutması” ÜNAK’ 05 “Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması” Kadir Has Üniversitesi, 23 Eylül 2005. İstanbul. - 2005

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) 7.3.2. Genel Ekonomi, (Kitap içinde bölüm) “16. Bölüm: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma” Ocak 2009 Lisans Yayıncılık. ISBN 978-9944-274-74-6 - 2009
2-) Makro Ekonomi, (Kitap içinde bölüm) “7. Bölüm: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma” Ocak 2008 Lisans Yayıncılık. ISBN 978-9944-274-28-9 - 2008

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. II. Uluslararası Girişimclik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı .

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Kötekli Projesi - 2012

Verdiği Dersler

İŞY2805 2014-2015 Yaz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DŞT2507 2014-2015 Yaz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

DŞT2507 2017-2018 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1805 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2507 2017-2018 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1813 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1805 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1813 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY2837 2017-2018 Güz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2837 2017-2018 Güz

GİRİŞİMCİLİK

SBÖ1008 2016-2017 Bahar

Ekonomi

İŞY2802 2016-2017 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1806 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2016-2017 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1814 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1806 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1814 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

SBÖ1008 2016-2017 Bahar

Ekonomi

DŞT2507 2016-2017 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1805 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1813 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1813 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2507 2016-2017 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1805 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY2837 2016-2017 Güz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2837 2016-2017 Güz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2837 2015-2016 Yaz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2805 2015-2016 Yaz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞY2802 2015-2016 Yaz

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY2805 2015-2016 Yaz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞY2837 2015-2016 Yaz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY1816 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY1816 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1814 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1814 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1806 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2808 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY2808 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY1816 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY1816 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

SBÖ1008 2015-2016 Bahar

Ekonomi

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1806 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT2507 2015-2016 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞL2811 2015-2016 Güz

Yönetim ve Organizasyon

DŞT2507 2015-2016 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1805 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1805 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞL2811 2015-2016 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞY2837 2015-2016 Güz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY1813 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1813 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY2837 2015-2016 Güz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2805 2015-2016 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DŞT2002 2014-2015 Bahar

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

DŞT2002 2014-2015 Bahar

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY2814 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY1812 2014-2015 Bahar

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.

İŞY1806 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1806 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY2814 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞL2811 2014-2015 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İKT1803 2014-2015 Güz

İktisada Giriş

İŞY1819 2014-2015 Güz

EKONOMİ

İŞY1805 2014-2015 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1805 2014-2015 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2001 2014-2015 Güz

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DŞT2001 2014-2015 Güz

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1

DŞT2507 2014-2015 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DŞT2507 2014-2015 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ