Personel

Doktor Öğretim Üyesi Gülay Örmeci Güney
Doktor Öğretim Üyesi
Gülay Örmeci Güney
@ E-posta
hgulay@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 2190

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

Muğla Meslek Yüksekokulu / Dış Ticaret Bölümü / Dış Ticaret Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 1997

Yüksek Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD 2002

Doktora

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD 2009

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Karataş Aslı, Örmeci Güney Gülay, 2018. Genç Girişimciler Ve İktisadi Kalkınma İlişkisi Bağlamında Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Değerlendirme. Mesleki Bilimler Dergisi
2-) Örmeci Güney Gülay, Karataş Aslı, 2018. Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Mekan Tüketiminin Koruma ve Kullanma Dengesi Üzerine Etkisi: Bodrum Türkbükü Örneği. Mesleki Bilimler Dergisi
3-) Karataş Aslı, Örmeci Gülay, 2017. KÜRESEL LÜKS TÜKETİM VE EKONOMİK KALKINMAARASINDAKİ İRONİK İLİŞKİ. Mesleki Bilimler Dergisi
4-) Hız Gülay, Karataş Aslı, 2016. KADIN EMEĞİNİN İSTİHDAMI VE SENDİKALAR İSTANBUL BANKACILIKSEKTÖRÜ ÖRNEĞİ. Mesleki Bilimler Dergisi
5-) Hız Gülay, Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2016. KIRSAL ALANDAKİ KADINLARIN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
6-) A Field Study on the Determination of the Credit Card Users’ Awareness Of the Products/Services Offered with Credit Cards: Turkey Case, Vol 8, No 23 (2013) ( Yildiray Kizgin, Kübra Karaosmanoglu, Gülay Hiz, Tahir Benli) - 2013
7-) A study on profitability of beef production sector and opportunities for the new Entrepreneurs in Turkey , The First Annual Conference of Economic Forum of Entrepreneurship & International Business, 14,17 April, 2011 Cairo, Egypt. (Gül, M., Yilmaz, H., Bozkurt, Y., Yilmaz, Y ile birlikte) Published by: ECO-ENA: Economics & ECO-Engineering Associate, Inc. 2011. - 2011
8-) A Field Survey on the Conspicuous Consumption Trend in Turkey (Case Study of Mugla Province) Internatıonal Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studıes, Vol 3, No 2 July, ISSN: 1309-8063 (Online), 2011 - 2011
9-) “A Review on Consumer Perception of Organically Produced Red Meat and Meat Quality” Internatıonal Journal Of Socıal Scıences And Humanıty Studıes, Vol 3 January 2011, No 1, ISSN: 1309-8063 (Online), 2011. (Y.Bozkurt ve M. Gül ile birlikte) - 2011
10-) “Mıgratıon From Rural To Urban And The Role Of Informal Sector For Allevıatıng The Poverty: The Case Study Of Turkey” Economics, Management, and Financial Markets, Addleton Academic Publishers, New York, Volume 6 (1), pp. 800–817, ISSN- 1842-3191, 2011. (S.Cengiz ile birlikte) - 2011
11-) “Tüketim Kültürünün Var Ettiği Reklam Objesi Kadınlar ve Satın Alma Kararlarına Etkisi”, Online International Journal of Communication Studies, Anadolu Üniversitesi, Şubat 2010 (O Dinçer, K. Karaosmanoğlu ile birlikte) - 2010
12-) A Comparative Approach for the Implementation of The Common Agricultural Policy of EU on Animal Production at the Farm Level During Accession Period of Turkey, Bulgarian Journal of Animal Science, 46(1),145-149. 2010 (Y.Bozkurt ile birlikte) - 2010

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Hız Gülay, Karataş Aslı, Öztekin Uluksar Ferah, 2015. Konaklama İşletmelerinde Mutfakta İstihdam Edilenlerin Tükenmişlik Sendromu Marmaris Örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonomi ve Yönetim araştırmaları Dergisi
2-) Karaosmanoğlu, K. Hız, G.,“Tüketicilerin Şikayet Deneyimleri ve Şikayeti Algılamalarının Ölçümlenmesi: GSM Müşterilerine Yönelik Bir Uygulama”, Mesleki Bilimler Dergisi, 2014, 3 (1): 98-128, ISSN 2146- 7420. - 2014
3-) Hız G., “Yeni Dünya Düzeninde Yoksulluğun Değişmeyen Yüzü ve Asgari Ücret” Mesleki Bilimler Dergisi, 3 (2 ), 2014: 162 – 172. - 2014
4-) .,., .,., 2011. “Gelire Göre Lüks ve Markalı Ürünlere Özgü Tüketici Davranış Değişkenlerinin Ayırma Analizi ile Belirlenmesi”. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1 Sayı:1 Yıl:2011. (Y. Kızgın ile birlikte)
5-) HIZ.,G., 2011. Gösterişçi Tüketim Eğilimi Üzerine Bir Alan Araştırması (Muğla Örneği). Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi
6-) "1980 Sonrasında Türkiye'de Yükseköğretimde Piyasalaştırma ve Özelleştirmedeki Gelişmeler" Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25. Sayı Güz 2010 (ss.55-80) ISSN 1302-7824 - 2010

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kızgın Yıldıray, Karaosmanoğlu Kübra, Örmeci Güney Gülay, Taş Özlem, 2017. TÜKETİCİLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM BAĞLAMINDA YEŞİLTÜKETİM EĞİLİMLERİ VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖREFARKLILIKLARI. 1ST INTERNATIONAL SUSTAINABLETOURISM CONGRESS
2-) HIZ.,G., KARAOSMANOĞLU.,K., 2015. Başarılı Girişimciler Girişimci Adaylarına Rol Model Olabiliyorlar mı?. II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
3-) Hız Gülay, Karataş Aslı, 2015. Cinsiyete Dayalı Kariyer Açığının Bir Ekonomik Kalkınma Göstergesi Olan Sosyal Sermaye İle İlişkisi. I.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi
4-) "Tüketim Toplumunda Girişimci Olmak", Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013 Muğla Türkiye (K.Karaosmanoğlu ile birlikte) - 2013
5-) Karaosmanoğlu Kübra, Hız Gülay, 2013. Tüketim Toplumunda Girişimci Olmak. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
6-) Bozkurt Yalçın, Hız Gülay, 2011. A Comperative Approach For The Implementation Of The Common Agricultural Policy Of EU On Animal Production At The Farm Level During Accession Period Of Turkey. 60th Anniversary Conference of the IAS Kostinbrod Bulgaria
7-) Gül Mevlüt, Yılmaz Hilal, Bozkurt Yalçın, Yılmaz Yalçın, Hız Gülay, 2011. A study on profitability of beef production sector and opportunities for the new Entrepreneurs in Turkey. The Annual Conference of Economic Forum of Entrepreneurship & International Business
8-) A study on profitability of beef production sector and opportunities for the new Entrepreneurs in Turkey, The Annual Conference of Economic Forum of Entrepreneurship & International Business, ECO-ENA: Economics & ECO-Engineering Associate, Inc., Canada, ISBN: 978-0-9810451-7-7 (On line) Kahire, Mısır - 2011
9-) “A Comperative Approach For The Implementation Of The Common Agricultural Policy Of EU On Animal Production At The Farm Level During Accession Period Of Turkey” 60th Anniversary Conference of the IAS Kostinbrod Bulgaria, 03-05 November 2010 - Sofia (Tam Metni Basılı Uluslararası Bildiri) - 2010
10-) HIZ.,G., HIZ.,K., 2010. “Yoksulluk ve Yoksunluk Penceresinden Tüketimi, Lüks Tüketimi ve Tüketim Toplumunu İzlemek”, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler, 13-15 Ekim 2010 İstanbul (K. Hız ile birlikte) ISBN 978-975-19-5056-7. Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler
11-) HIZ.,G., Cengiz.,S., 2010. “Migration From Rural To Urban And The Role Of Informal Sector For Alleviating The Poverty: The Case Study Of Turkey” International Conference on Business and Economy ICBE 2010, Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Economy-Constantza, Volume 2, 23-40, USA, New York, Addleton Academic Publishers ISSN, 978-1-935494-18-8 (S. Cengiz ile birlikte). International Conference on Business and Economy ICBE 2010
12-) Hız Gülay, Hız Koşar, 2010. Yoksulluk ve Yoksunluk Penceresinden Tüketimi Lüks Tüketimi ve Tüketim Toplumunu İzlemek. Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu: Deneyimler ve Yeni Fikirler

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Örmeci Güney Gülay, Karataş Aslı, 2018. SÜRDÜRÜLEBILIR KALKINMA AÇISINDAN MEKAN TÜKETIMININ KORUMA VE KULLANMA DENGESI ÜZERINEETKISI: BODRUM TÜRKBÜKÜ ÖRNEĞI. IVSS 2018 2. ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU
2-) Karataş Aslı, Örmeci Güney Gülay, 2018. GENÇ GİRİŞIMCİLER VE İKTİSADİ KALKINMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. IVSS 2018 2. ULUSLARARASI MESLEKI BILIMLER SEMPOZYUMU
3-) Kandemir Orhan, Kürkcü Murat, Benli Tahir, Örmeci Gülay, 2017. ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE TURKISH WORLD COUNTRIES (TURKEY,KAZAKHSTAN, AZERBAIJAN AND KYRGYZSTAN) IN TERMS OF THE REFLECTION TO THE GLOBAL COMPETITION OF PER CAPITA INCOME. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
4-) Benli Tahir, Kandemir Orhan, Kürkcü Murat, Örmeci Gülay, 2017. THE IMPACT OF ARAB SPRING ON FOREIGN TRADE OF TURKEY WITH ISLAMIC COUNTRIES. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
5-) Örmeci Güney Gülay, 2017. İstihdam Politikaları Çerçevesinde Girişimcilik Eğitimleri, Girişimcilik Eğilimleri ve Girişimciliği Etkileyen Faktörler: Muğla Örneği. ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, “Mesleki ve Teknik Eğitimde Küresel Gelişmeler”
6-) Karataş Aslı, Örmeci Güney Gülay, 2017. Küresel Lüks Tüketim Ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki İronik İlişki. IVSS’17, ULUSLARARASI MESLEKİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, “Mesleki ve Teknik Eğitimde Küresel Gelişmeler”
7-) Hız Gülay, 2016. THE IMPORTANCE OF ENTREPRENEURIAL TRAINING WITHIN THEFRAMEWORK OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT MUĞLA EXAMPLE. IX. European Conference on Social and Behavioral SciencesParis, France – February 3-6, 2016
8-) Hız Gülay, Karataş Aslı, 2015. Sermayeye Karşı Farklı Bir Cephede Aynı Savaşı Veren Kadın Emeği İstanbul Bankacılık Sektörü Örneği. 10. Karaburun Bilim Kongresi
9-) MARANGOZ.,M., HIZ.,G., KARAOSMANOĞLU.,K., 2015. Marangoz, M., Hız, G., Karaosmanoğlu, K. "Girişimciliğin Gelişmesinde Sosyal Sermayenin Rolü ve Önemi", III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 22-24 Ekim 2015, Aksaray, Türkiye.. III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
10-) Monıtoring Consumption, Luxury Consumption And Consumption Society From The View Of Poverty And Deprivation , 12.12.2011, India. - 2011
11-) Hız Gülay, 2011. Monıtoring Consumption Luxury Consumption And Consumption Society From The View Of Poverty And Deprivation. 12. International Conference of Chief Justices of the World
12-) Developments on Privatization and Marketing of Turkey Higher Education on Post 1980 Period, XIV World Congress World Councıl Of Comparatıve Educatıon Socıetıes (WCCES), “Borderıng, Re-Borderıng And New Possıbılıtıes In Educatıon And Socıety” Boğaziçi Üniversitesi, 14-18 Haziran 2010, İstanbul - 2010
13-) “Sustainable Consumption and Conspicious Consumption In Developing Countries” Global Symposium “Towards a New World Civilization” , 8 to 11 December 2006 World Movement for Global Democracy, organised by City Montessori School Lucknow, India, - 2006
14-) HIZ.,G., KARAOSMANOĞLU.,K., HIZ.,K., 2006. “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Gençliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Tüketim Kavramına Bakışı: Muğla (Üniversitesi) Örneği” Türkiye Ekonomi Kurumu, Eylül 11-13, 2006, Ankara. (Uluslararası Bildiri) (K. Karaosmanoğlu, K Hız ile birlikte) ISBN 975- 8958-05-4 . Avrupa Birliği Sürecinde Türk Gençliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Tüketim Kavramına Bakışı: Muğla (Üniversitesi) Örneği
15-) 2006. Sustainable Consumption and Conspicious Consumption In Developing Countries. Global Symposium “Towards a New World Civilization"
16-) Hız Gülay, 2006. Sustainable Consumption and Conspicious Consumption In Developing Countries. Global Symposium, Towards A New World Civilization
17-) Hız. Gülay, Karaosmanoğlu. Kübra, Hız. Koşar, 2006. Avrupa Birliği Sürecinde Türk Gençliğinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusunda Tüketim Kavramına Bakışı Muğla Üniversitesi Örneği Eylül 11 13 2006 Ankara. Uluslararası Ekonomi Konferansı, Türkiye Ekonomi Kurumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Hız Gülay, 2010. 2000 li Yıllarda Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelede Türkiye. 12. Çalışma İlişkileri Kongresi
2-) HIZ.,G., 2005. “AB Bilgi Politikası: Gelişmiş Ülkelerdeki Bilgi Politikalarının Azgelişmiş Ülkelere Işık Tutması” ÜNAK’ 05 “Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması” Kadir Has Üniversitesi, 23 Eylül 2005. İstanbul. . Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması
3-) Hız Gülay, 2005. AB Bilgi Politikası Gelişmiş Ülkelerdeki Bilgi Politikalarının Azgelişmiş Ülkelere Işık Tutması. ÜNAK’ 05 Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) HIZ.,G., 2010. “2000’li Yıllarda Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadele’de Türkiye”, 12. Çalışma İlişkileri Kongresi, 7-10 Ekim 2010, Belek, Antalya. ISBN 978-605-88567-6-9 . 12. Çalışma İlişkileri Kongresi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-5/Makro İktisat Çalışmaları, İstihdam Politikaları Çerçevesinde Girişimcilik Eğitimleri, Girişimcilik Eğilimleri ve Girişimciliği Etkileyen Faktörler: Muğla Örneği. Yayın Evi: Gece Kitaplığı
2-) . 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar Cilt 3/”Tarihsel Süreçte Tüketim ve Gösterişçi Tüketim. Yayın Evi: Gece Kitaplığı

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2009. Genel Ekonomi/Ekonomik Büyüme ve Kalkınma. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık
2-) 7.3.2. Genel Ekonomi, (Kitap içinde bölüm) “16. Bölüm: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma” Ocak 2009 Lisans Yayıncılık. ISBN 978-9944-274-74-6 - 2009
3-) Makro Ekonomi, (Kitap içinde bölüm) “7. Bölüm: Ekonomik Büyüme ve Kalkınma” Ocak 2008 Lisans Yayıncılık. ISBN 978-9944-274-28-9 - 2008

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. II Uluslararası Girişimclik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Konaklama İşletmelerinde Mutfakta İstihdam Edilenlerin Tükenmişlik Sendromu Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Konaklama İşletmelerinde Mutfakta İstihdam Edilenlerin Tükenmişlik Sendromu Marmaris Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
3-) Gösterişçi Tüketim Eğilimi Üzerine Bir Alan Araştırması (Muğla Örneği) - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:5

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Kötekli Projesi. 2012--1

Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Kamu. Special Award. 2017

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU. EKİM. TÜRKİYE. 2015

Verdiği Dersler

İŞY1806 2018 Bahar Ek Sınav 1

MAKRO EKONOMİ

İŞY1805 2018 Bahar Ek Sınav 1

MİKRO EKONOMİ

İŞY2802 2018 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

DŞT2507 2018 Bahar Ek Sınav 1

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1819 2018 Bahar Ek Sınav 1

EKONOMİ

İŞY1813 2018 Bahar Ek Sınav 1

MİKRO EKONOMİ

İŞY1806 2018 Bahar Ek Sınav 1

MAKRO EKONOMİ

İŞY1813 2018 Bahar Ek Sınav 1

MİKRO EKONOMİ

İŞY1814 2017 Bahar Ek Sınav 2

MAKRO EKONOMİ

İŞP207 2017 Bahar Ek Sınav 2

GİRİŞİMCİLİK

İKP101 2017 Bahar Ek Sınav 2

İKTİSADA GİRİŞ

İŞY1806 2017 Bahar Ek Sınav 2

MAKRO EKONOMİ

MUH2809 2017 Bahar Ek Sınav 2

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

İŞY2805 2017 Bahar Ek Sınav 2

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İKP106 2017 Bahar Ek Sınav 2

GENEL İKTİSAT II

İKP103 2017 Bahar Ek Sınav 2

GENEL İKTİSAT I

İŞY1813 2017 Bahar Ek Sınav 2

MİKRO EKONOMİ

DŞT2507 2017 Bahar Ek Sınav 2

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

DŞT209 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARETTE GELİŞMELER

İŞY2805 2017 Bahar Ek Sınav 2

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İKP102 2017 Bahar Ek Sınav 2

MAKRO İKTİSAT

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 2

GİRİŞİMCİLİK

İŞP204 2017 Bahar Ek Sınav 2

HİZMET İŞLETMELERİ VE HİZMET KALİTESİ

İŞP204 2017 Bahar Ek Sınav 2

HİZMET İŞLETMELERİ VE HİZMET KALİTESİ

İKP101 2017 Bahar Ek Sınav 2

İKTİSADA GİRİŞ

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 2

GİRİŞİMCİLİK

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 2

GİRİŞİMCİLİK

İKP204 2017 Bahar Ek Sınav 2

BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR

İŞY2802 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 2

GİRİŞİMCİLİK

İKP101 2017 Bahar Ek Sınav 2

İKTİSADA GİRİŞ

İKP102 2017 Bahar Ek Sınav 2

MAKRO İKTİSAT

MUH229 2017 Bahar Ek Sınav 2

FİNANSMAN VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

DŞT210 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARET SEMİNERLERİ

İKP106 2017 Bahar Ek Sınav 2

GENEL İKTİSAT II

İŞY2802 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1805 2017 Bahar Ek Sınav 2

MİKRO EKONOMİ

İŞY2802 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İŞY1819 2017 Bahar Ek Sınav 2

EKONOMİ

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 2

GİRİŞİMCİLİK

TOİ107 2017 Bahar Ek Sınav 2

TURİZM EKONOMİSİ/

İŞY2808 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

DŞT2507 2017 Bahar Ek Sınav 2

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

DŞT209 2017 Bahar Ek Sınav 2

DIŞ TİCARETTE GELİŞMELER

MUH229 2017 Bahar Ek Sınav 2

FİNANSMAN VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

İŞY2808 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İKP102 2017 Bahar Ek Sınav 2

MAKRO İKTİSAT

İŞY1816 2017 Bahar Ek Sınav 2

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 2

GİRİŞİMCİLİK

İŞP207 2017 Bahar Ek Sınav 2

GİRİŞİMCİLİK

İKP103 2017 Bahar Ek Sınav 2

GENEL İKTİSAT I

İKP204 2017 Bahar Ek Sınav 2

BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR

İŞY1806 2017 Bahar Ek Sınav 1

MAKRO EKONOMİ

İŞP204 2017 Bahar Ek Sınav 1

HİZMET İŞLETMELERİ VE HİZMET KALİTESİ

İKP102 2017 Bahar Ek Sınav 1

MAKRO İKTİSAT

DŞT209 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARETTE GELİŞMELER

DŞT210 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARET SEMİNERLERİ

DŞT2507 2017 Bahar Ek Sınav 1

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1813 2017 Bahar Ek Sınav 1

MİKRO EKONOMİ

İKP106 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL İKTİSAT II

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 1

GİRİŞİMCİLİK

İKP103 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL İKTİSAT I

İKP204 2017 Bahar Ek Sınav 1

BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR

İŞY1814 2017 Bahar Ek Sınav 1

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY2805 2017 Bahar Ek Sınav 1

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

MUH2809 2017 Bahar Ek Sınav 1

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

İŞY2808 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İKP204 2017 Bahar Ek Sınav 1

BANKACILIK VE FİNANSAL KURUMLAR

DŞT209 2017 Bahar Ek Sınav 1

DIŞ TİCARETTE GELİŞMELER

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 1

GİRİŞİMCİLİK

TOİ107 2017 Bahar Ek Sınav 1

TURİZM EKONOMİSİ/

DŞT2507 2017 Bahar Ek Sınav 1

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY2802 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İKP106 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL İKTİSAT II

İŞY2805 2017 Bahar Ek Sınav 1

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İKP103 2017 Bahar Ek Sınav 1

GENEL İKTİSAT I

MUH229 2017 Bahar Ek Sınav 1

FİNANSMAN VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 1

GİRİŞİMCİLİK

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 1

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2808 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY1816 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 1

GİRİŞİMCİLİK

MUH229 2017 Bahar Ek Sınav 1

FİNANSMAN VE FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI

İŞY1816 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞP212 2017 Bahar Ek Sınav 1

GİRİŞİMCİLİK

İŞP207 2017 Bahar Ek Sınav 1

GİRİŞİMCİLİK

İŞY1805 2017 Bahar Ek Sınav 1

MİKRO EKONOMİ

İKP102 2017 Bahar Ek Sınav 1

MAKRO İKTİSAT

İŞY2802 2017 Bahar Ek Sınav 1

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

İKP102 2017 Bahar Ek Sınav 1

MAKRO İKTİSAT

İKP101 2017 Bahar Ek Sınav 1

İKTİSADA GİRİŞ

İŞP207 2017 Bahar Ek Sınav 1

GİRİŞİMCİLİK

İŞP204 2017 Bahar Ek Sınav 1

HİZMET İŞLETMELERİ VE HİZMET KALİTESİ

İŞY1806 2017 Bahar Ek Sınav 1

MAKRO EKONOMİ

İKP101 2017 Bahar Ek Sınav 1

İKTİSADA GİRİŞ

İKP101 2017 Bahar Ek Sınav 1

İKTİSADA GİRİŞ

İŞY1819 2017 Bahar Ek Sınav 1

EKONOMİ

İŞY2805 2014-2015 Yaz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DŞT2507 2014-2015 Yaz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1814 2018-2019 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1806 2018-2019 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2018-2019 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1806 2018-2019 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1814 2018-2019 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2018-2019 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1819 2018-2019 Güz

EKONOMİ

İŞY1819 2018-2019 Güz

EKONOMİ

İŞY1813 2018-2019 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1813 2018-2019 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2507 2018-2019 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

DŞT2507 2018-2019 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY2805 2017-2018 Yaz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞY1806 2017-2018 Yaz

MAKRO EKONOMİ

İŞY1805 2017-2018 Yaz

MİKRO EKONOMİ

İŞY2802 2017-2018 Yaz

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1816 2017-2018 Yaz

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY1814 2017-2018 Yaz

MAKRO EKONOMİ

İŞY2805 2017-2018 Yaz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DŞT2507 2017-2018 Yaz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1813 2017-2018 Yaz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2507 2017-2018 Yaz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1814 2017-2018 Yaz

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2017-2018 Yaz

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1813 2017-2018 Yaz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1806 2017-2018 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1806 2017-2018 Bahar

MAKRO EKONOMİ

SBÖ1008 2017-2018 Bahar

Ekonomi

SBÖ1008 2017-2018 Bahar

Ekonomi

İŞY2802 2017-2018 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1814 2017-2018 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2017-2018 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1814 2017-2018 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2837 2017-2018 Güz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2837 2017-2018 Güz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY1813 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1805 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1813 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2507 2017-2018 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

DŞT2507 2017-2018 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1805 2017-2018 Güz

MİKRO EKONOMİ

SBÖ1008 2016-2017 Bahar

Ekonomi

İŞY2802 2016-2017 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

SBÖ1008 2016-2017 Bahar

Ekonomi

İŞY1806 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1806 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1814 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2016-2017 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1814 2016-2017 Bahar

MAKRO EKONOMİ

DŞT2507 2016-2017 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1805 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1813 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY2837 2016-2017 Güz

GİRİŞİMCİLİK

DŞT2507 2016-2017 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY1805 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY2837 2016-2017 Güz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY1813 2016-2017 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY2837 2015-2016 Yaz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2837 2015-2016 Yaz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY2805 2015-2016 Yaz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞY2802 2015-2016 Yaz

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY2805 2015-2016 Yaz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

SBÖ1008 2015-2016 Bahar

Ekonomi

İŞY1816 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY1806 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1816 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1816 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY1816 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY2808 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY2808 2015-2016 Bahar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İŞY1806 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1814 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY1814 2015-2016 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY2802 2015-2016 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1805 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1805 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2507 2015-2016 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

DŞT2507 2015-2016 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞL2811 2015-2016 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞY2805 2015-2016 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

İŞY1801 2015-2016 Güz

İŞLETME YÖNETİMİ I

İŞY2837 2015-2016 Güz

GİRİŞİMCİLİK

İŞY1813 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1813 2015-2016 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY2837 2015-2016 Güz

GİRİŞİMCİLİK

İŞL2811 2015-2016 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY2814 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1806 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

İŞY1812 2014-2015 Bahar

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKN.

İŞY2814 2014-2015 Bahar

İŞLETME YÖNETİMİ II

İŞY2802 2014-2015 Bahar

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI

DŞT2002 2014-2015 Bahar

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2

DŞT2002 2014-2015 Bahar

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-2

İŞY1806 2014-2015 Bahar

MAKRO EKONOMİ

İŞL2811 2014-2015 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İKT1803 2014-2015 Güz

İktisada Giriş

İŞY1819 2014-2015 Güz

EKONOMİ

İŞY1805 2014-2015 Güz

MİKRO EKONOMİ

İŞY1805 2014-2015 Güz

MİKRO EKONOMİ

DŞT2507 2014-2015 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DŞT2507 2014-2015 Güz

BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ

DŞT2001 2014-2015 Güz

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1

İŞY2805 2014-2015 Güz

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

DŞT2001 2014-2015 Güz

ULUSLAR ARASI İKTİSAT-1