Personel

Prof.Dr. Kenan Güllü
Prof.Dr.
Kenan Güllü
@ E-posta
kenangullu@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3163

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Su Ürünleri Fakültesi

Kadro Birimi

Su Ürünleri Fakültesi / Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü / Yetiştiricilik Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri 21.06.1989

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı 15.06.1992

Doktora

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı 07.10.1996

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Güllü.,K., Acar.,Ü., Kesbiç.,S., Yılmaz.,S., Ağdamar.,S., Ergün.,S., Türker.,A., 2016. Beneficial Effects of Oral Allspice, Pimenta dioica Powder Supplementation on The Hemato-Immunological and Serum Biochemical Responses of Oreochromis mossambicus. Aquaculture Research
2-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Tezel.,R., 2015. Producing Silage from Fisheries Industrial Waste. Ekoloji
3-) Güllü.,K., İnanan.,E., Öğretmen.,F., Gölbaşı.,S., Yilmaz.,F., 2015. Effects of Seminal Plasma Properties on Percentage and Duration of Shabut (Barbus grypus Heckel,1843) Sperm Motility. The Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh
4-) Güllü.,K., Acar.,Ü., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., 2014. Replacement of Fish Meal with Fish Processing by-Product Silage in Diets for the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Pakistan J. Zool.
5-) Güzel.,Ş., Yazlak.,H., Güllü.,K., Öztürk.,E., 2011. The effect of feed made from fish processing waste silage on the growth of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). African Journal of Biotechnology
6-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Ekici.,K., 2008. The effects of estradiol valerate on body composition, carcass, viscera, gonado- and hepatosomatic indexes of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Animal and Veterinary Advances
7-) Güllü.,K., Güner.,Y., Koru.,E., Tenekecioğlu.,E., Saygı.,H., 2008. Artificial spawning and feeding of European catfish, Siluris glanis L., in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances
8-) Güzel.,Ş., Yörük.,M.., Güllü.,K., Karaca.,T.., 2008. Effects of Oral Administration of Estradiol Valerate on Gonadal Sex Differentiation in the Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Animal and Veterinary Advances
9-) Güllü.,K., Güroy.,D., Çelik.,İ., Tekinay.,A., 2008. Optimal dietary protein levels in juvenile Electric Blue Cichlid (Sciaenochromis fryeri). The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh
10-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., 2007. Oestradiol valerate on the growth and sex reversal in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Indian Vet. Journal
11-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Ekici.,K., Duyar.,H.A.., 2007. Residue analysis and effects of 17 ?-Methyltestosterone on body composition of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Ital.J.Food Sci.
12-) Güner.,Y., Tekinay.,A., Güllü.,K., Güzel.,Ş., 2005. Production of Female Population of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) by the Fertilization of Normal Ova with Sperm from Sex Reversed Females. Indian Vet. Journal
13-) Güner.,Y., Kayım.,M., Kızak.,V.., Güllü.,K., 2005. Production and Performance of Triploid Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in Turkey. Indian Vet. Journal

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tezel Rifat, Güllü Kenan, 2017. Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Üretimi Yapan İşletmelerin Sürdürülebilirliklerinin Sağlanması Üzerine Bir Araştırma. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research
2-) TEZEL.,R., GÜLLÜ.,K., ALİŞARLI.,M., EKİCİ.,K., GÜZEL.,Ş., 2016. A Study on Chemical and Microbiological Composition of Silage made of Industrial Fisheries Processing Waste. Mugla Journal of Science and Technology
3-) Güzel.,Ş., Güllü.,K., Özden.,O., 2006. The effect of estradiol valerate on sex reversal of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Biotechnology
4-) Güzel.,Ş., Özden.,O., Güllü.,K., 2006. Güzel Ş., O. Özden, K. Güllü, “The effect of estradiol valerate administration on growth of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Research Journal of Animal and Veterinary Science
5-) Güner.,Y., Özden.,O., Güllü.,K., 2006. Adaptation to Sea Water and Growth Performance of Rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Journal of Biological Sciences
6-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., 2006. Study on farming practicability and growth performance of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, in Aygır Lake (Bitlis, Türkiye). Research Journal of Fisheries and Hydrobiology
7-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., 2005. Effect of estradiol valerate applied by immersion and oral administration on growth and sex reversal of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Biotechnology

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Güzel.,Ş., Güllü.,K., 2007. Van İli’nde Kırsal Kalkınma Amacıyla Kurulan Gökkuşağı Alabalığı, Oncorhynchus mykiss, İşletmelerinin Genel Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Yüzüncü Yıl Üni. Fen Bil. Enst. Dergisi
2-) Güzel.,Ş., Güllü.,K., 2006. 17?-Metiltestosteron’un Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Kimyasal kompozisyonu, Fileto Verimi, Viseral yağ ve Hepatosomatik İndeks Üzerine Etkisi. EÜ Su Ürünleri Dergisi (E.U. Jurnal of Fisheries and Aquatic Sciences), Su Ürünleri Yetiştiriciliği/Aquaculture
3-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., 2006. Adilcevaz Hidroelektrik Santralı (BİTLİS) Baraj Göletinde Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Yetiştirilebilirliği ve Büyüme performansı. YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.)
4-) Güzel.,Ş., Güllü.,K., Arıman.,H.., 2005. Daldırma Metoduyla Uygulanan Estradiol Valerat’ın Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, W,1792) Büyüme ve Cinsiyet Değişimi Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üni., Fen Bil. Enst. Dergisi
5-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., 2005. Aygır Gölü Köyünü (Adilcevaz, Bitlis) Kalkındırmak Amacıyla Uygulanan Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Yetiştiriciliği Projesi. Yüzüncü Yıl Üni., Fen Bil. Enst. Dergisi
6-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Kayım.,M., 2003. Farklı Metotlarla Uygulanan 17-Alfa-Metiltestosteron’un, Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss, W,1792) Büyüme Üzerine Etkisi. Süleyman Demirel Üni., Eğirdir Su Ürünleri Fak.Dergisi
7-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., 2003. İnci Kefalı (Chalcalburnus tarichi) Silajının Pelet Yem Yapımında Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Ekoloji Dergisi
8-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Tekinay.,A., 2003. Balık Silajı Kullanılarak Yapılmış Pelet Yemin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Beslenmesinde Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üni., Eğirdir Su Ürünleri Fak.Dergisi
9-) Yıldırım.,Ö., Mazlum.,M.D.., Güllü.,K., 2002. Doğu Karadeniz Bölgesinde Kullanılan Bazı Ticari Yemlerin Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Bio-Ekonomisi Üzerine Etkisi. YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.)
10-) Yörük.,M.., Kanter.,M.., Güllü.,K., Güzel.,Ş., 2000. Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Estradiol valerat Uygulaması Sonucu Meydana Gelen Gonadal Değişikliklerin Histolojik olarak İncelenmesi. YYÜ Veteriner Fakültesi Dergisi
11-) Özden.,O., Güllü.,K., 1996. Kültür balıklarında hormon kullanılarak cinsiyet değiştirme çalışmalar. EÜ Su Ürünleri Dergisi
12-) Çetinkaya.,O., Güllü.,K., Özden.,O., 1996. 17-Alfa- Metiltestosteron’un Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) Büyüme, Kondisyon, Yem Değerlendirme ve Protein Etkinliği Üzerine Etkileri. EÜ Su Ürünleri Dergisi
13-) Çetinkaya.,O., Güllü.,K., 1995. Balık Silajı Üretimi, Depolanması ve Kullanımı. YYÜ Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Güllü.,K., 2012. Muğla İli Su Ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu. , Kasım-Aralık 2012, sayı 2, syf. 76-77. Muğla Ekonomi Dergisi
2-) Güllü.,K., 2008. DAKP’ın Kültür Balıkçılığı Projesi Meyvelerini Veriyor. Su Dünyası Dergisi
3-) Güllü.,K., 2008. İnci kefali balığı işleme projesi (Pearl mullet processing project). Su Dünyası Dergisi
4-) Güllü.,K., 2007. Avrupa Birliği, Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP), Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde Kültür Balıkçılığını geliştirmek için kapasite oluşturma projesi (Capacity building Project for developing the aquaculture in Van, Bitlis, Hakkari, Muş provinces). Aquaculture and Fisheries (The Federation of Aquaculture and Fisheries Turkey)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yapıcı Sercan, Yozukmaz Aykut, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. Milas, Avşar, Yaşyer, Ekinambarı Havzasındaki Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Üretim Sektörünün Mevcut Durumunun Tespiti ve Sektörel Sürdürülebilirlik İçin Yol Haritasının Oluşturulması. 4. ULUSAL SU KONGRESİ 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS
2-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yapıcı Sercan, Yozukmaz Aykut, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. Eşen Çayı Havzasında Tarımın, Hayvancılığın, Balıkçılığın ve Konutların Eşen Çayına Olan Etkisi ile İlgili Mevcut Durum Tespitinin Yapılması ve Sürdürülebilirlik için Yol Haritasının Oluşturulması. 4. ULUSAL SU KONGRESİ 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS
3-) Güllü Kenan, Tezel Rifat, Yozukmaz Aykut, Yapıcı Sercan, Acar Ümit, Özdal İbrahim, 2017. The determination of future strategies for aquaculture activities in Avşar and Eşen basins in Muğla province where aquaculture production is intense. 1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries
4-) GÜLLÜ.,K., TEZEL.,R., YOZUKMAZ.,A., YAPICI.,S., ACAR.,Ü., ÖZDAL.,İ., ÖĞRETMEN.,F., TEKİN.,M., 2016. Creating a Feasibility Report for Sustainable Management of Isıklı and Gökgöl Wetlands. FABA 2016 International Symposium On Fisheries and Aquatic Science
5-) UYAN.,U., TEZEL.,R., ÇELİK.,M., GÜLLÜ.,K., 2016. Determination of Some Morphometric Characteristics of Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758) Lives in Aegean Sea. International Grouper Workshop

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Ateş Celal, Güllü Kenan, Tezel Rifat, 2017. Current Situation Of Aquaculture Production In Muğla Province, Turkey. World Aquaculture 2017
2-) TEZEL.,R., GÜLLÜ.,K., ACAR.,Ü., YOZUKMAZ.,A., 2016. Effects of Partial Use of Fisheries Processing Waste Silage in feeds of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) on Amino Acids Profile. FABA 2016 International Symposium On Fisheries and Aquatic Science
3-) Güllü.,K., Tezel.,R., Acar.,Ü., 2014. Strategic Position of Muğla in Turkey’s Aquaculture Production. AQUACYPRUS-2014: 1st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) TEZEL.,R., GÜLLÜ.,K., ÖZDAL.,İ., YOZUKMAZ.,A., 2016. Esen Çayı Havzasında Sürdürülebilir Alabalık Üretimi için İyi Yönetişim Zemini Oluşturulması. 4. ULUSAL ALABALIK KONGRESI
2-) Güllü.,K., Yabanlı.,M., Türker.,A., Yıldırım.,Ö., Özkoç.,H., Gökçe.,N., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., Acar.,Ü., Çantaş.,B., Özdal.,İ., Urçuk.,H., 2015. Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
3-) Güllü.,K., Özdal.,İ., Tezel.,R., 2015. Muğla İli, Seydikemer İlçesindeki Alabalık İşletmelerine Kadın İş Gücü İstihdamı Sağlamak İçin Mesleki Kapasite Oluşturma Projesi. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu
4-) Güllü.,K., Tezel.,R., Kahraman.,N., Önem.,M., Özcan.,M., Özdal.,İ., Tekin.,M., 2015. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Fizibilite Raporunun Oluşturulması Projesi. II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu
5-) Güllü.,K., Tezel.,R., Acar.,Ü., Yozukmaz.,A., Türker.,A., 2014. Balık İşleme Atıklarından Elde Edilen Silajın Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yemlerinde Kullanılabilirliği. 3. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı
6-) Güllü.,K., Tezel.,R., 2014. Muğla’nın Milas İlçesinde Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sorunlarının Araştırılması ve Çözüm Önerileri Geliştirilmesi. Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu
7-) Güllü.,K., Özdal.,İ., 2014. Eşen Çayı (Kemer-Fethiye) Havzasındaki Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Sürdürülebilirliği için Çevre, Sosyal Yaşam ve Ekonomi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Buna Yönelik Yönetim Modelinin Belirlenmesi. Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu
8-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Alişarlı.,M., Ekici.,K., Tezel.,R., 2013. Su Ürünleri İşleme Sanayi Atıklarından Yapılan Silajın Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kompozisyonunun Araştırılması. FABA 2013 Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu
9-) Güllü.,K., 2008. AB-TRB2 (Van, Bitlis, Hakkari, Muş) Bölgesinde Alabalık Üreticilerinin Mesleki Kapasitelerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. 1.Ulusal Alabalık Sempozyumu
10-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Kızak.,V., 2003. Yeme Katılarak Verilen 17-Alfa-Metiltestosteron’un Gökkuşağı Alabalığı’nın (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Büyümesi Üzerine Etkisi. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu
11-) Güner.,Y., Özden.,O., Güllü.,K., 1998. Ağ kafeslerde mercan balığı (Pagrus pagrus L. 1758) Yetiştiriciliği Üzerine bir çalışma. Doğu Anadolu Bölgesi III. Su Ürünleri Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Güllü.,K., Tezel.,R., 2013. Sürdürülebilir Alabalık Yetiştiriciliği İçin Yönetim ve Mesleki Kapasitenin Geliştirilmesine Yönelik Örnek Bir Proje. 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) GÜLLÜ.,K., TEZEL.,R., YOZUKMAZ.,A., ACAR.,Ü., ÖZDAL.,İ., GÖKÇE.,N., YABANLI.,M., ÖZKOÇ.,H., TÜRKER.,A., YILDIRIM.,Ö., ÇANTAŞ.,B., URÇUK.,H., . 2016. Esen Çayında Faaliyet Gösteren Alabalık Üretim Tesislerinin Sürdürülebilirliğine Yönelik Model Bir Çalışma. Yayın Evi: Can Gözde Matbaacılık
2-) Güllü.,K., Güven.,G., Bağçeli.,A., Öğretmen.,F., Tezel.,R., Yozukmaz.,A., Yapıcı.,S., Acar.,Ü., Ağdamar.,S., Özdal.,İ., Bozçiçek.,M., Kapar.,İ., Ceylan.,İ., . 2015. Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi için Fizibilite Raporu Oluşturulması Projesi Teknik Rapor Kitabı. Yayın Evi: Art Ajans
3-) Güllü.,K., Kahraman.,N., Önem.,M., Özcan.,M., Tezel.,R., . 2014. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Fizibilite Raporunun Oluşturulması Projesi Teknik Rapor Kitabı. Yayın Evi: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Matbaası
4-) Güllü.,K., Ocak.,E., Eke.,S., Boran.,G., . 2011. Van Gölü İncisi: İnci Kefali - Endüstriyel olarak İşlenme olanakları. Yayın Evi: Sas Ajans-Ermat Matbaacılık
5-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Tokşen.,E., Kayım.,M., Serezli.,R., Bircan.,R., Atamanalp.,M., Öksüz.,A., Kocabaş.,M., . 2007. Balık Üreticisi El Kitabı . Yayın Evi: SAS Ajans, İzmir
6-) Güllü.,K., Zorba.,Ö., Alişarlı.,M., Güzel.,Ş., . 2007. Uysal Beldesi İnci Kefali Balığı İşleme Ünitesi Projesi Eğitim Kursu Kitabı. Yayın Evi: Baranoğlu Ofset Matbaacılık, Van
7-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Tokşen.,E., Kayım.,M., Serezli.,R., Bircan.,R., Atamanalp.,M., Öksüz.,A., Kocabaş.,M., . 2007. Gökkuşağı Alabalığı Yetiştiriciliği (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı). Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.1
8-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Tokşen.,E., Kayım.,M., Serezli.,R., Bircan.,R., Atamanalp.,M., Öksüz.,A., Kocabaş.,M., . 2007. Karadeniz Alabalığı – Kaynak Alabalığı ve Dağ Alası Yetiştiriciliği (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı). Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.2
9-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Tokşen.,E., Kayım.,M., Serezli.,R., Bircan.,R., Atamanalp.,M., Öksüz.,A., Kocabaş.,M., . 2007. Sazan Balığı Yetiştiriciliği (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı). Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.3
10-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Tokşen.,E., Kayım.,M., Serezli.,R., Bircan.,R., Atamanalp.,M., Öksüz.,A., Kocabaş.,M., . 2007. Yayın Balıkları Yetiştiriciliği (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı) . Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.4
11-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Tokşen.,E., Kayım.,M., Serezli.,R., Bircan.,R., Atamanalp.,M., Öksüz.,A., Kocabaş.,M., . 2007. Çizgili Levrek Yetiştiriciliği (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı) . Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.5
12-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Tokşen.,E., Kayım.,M., Serezli.,R., Bircan.,R., Atamanalp.,M., Öksüz.,A., Kocabaş.,M., . 2007. Balık Sağlığı ve Çevre (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı). Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.6
13-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Tokşen.,E., Kayım.,M., Serezli.,R., Bircan.,R., Atamanalp.,M., Öksüz.,A., Kocabaş.,M., . 2007. Balık Hasadı ve Paketleme, Pazarlama Metotları ve İşletme Ekonomisi (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı) . Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.7
14-) Güllü.,K., Güzel.,Ş., Güner.,Y., Tokşen.,E., Kayım.,M., Serezli.,R., Bircan.,R., Atamanalp.,M., Öksüz.,A., Kocabaş.,M., . 2007. Balık İşleme ve Muhafaza Metotları, İşleme Atıklarının Değerlendirilmesi (AB-DAKP, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni, Kurs Eğitim Kitapçığı) . Yayın Evi: Yüzüncü Yıl Üni. Ziraat Fak. Proje Koordinasyon Merkezi, Eğitim Serisi no.8

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) GÜLLÜ.,K., TEZEL.,R., YOZUKMAZ.,A., ÖZDAL.,İ., . 2016. 2023 - 2071 VİZYONUYLA TARIM, Cilt 2, Su Ürünleri Yetiştiriciliği: Ruhsatlar, Destekler, Denetlemeler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Sektör İlişkileri. Yayın Evi: Semih Ofset

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Estradiol Valerat’ın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Cinsiyet Değişimi ve Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi. Konu: Estradiol Valerat’ın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Cinsiyet Değişimi ve Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi. Şenol. 2002

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Milas Bölgesindeki Toprak Havuz İşletmelerinin Mevcut Durum Analizinin Yapılması ve Sürdürülebilirlikleri için Çözüm Önerileri Geliştirilmesi. Konu: Milas Bölgesindeki Toprak Havuz İşletmelerinin Mevcut Durum Analizinin Yapılması ve Sürdürülebilirlikleri için Çözüm Önerileri Geliştirilmesi. Rifat. 2015
2-) Tez Adı: Eşen Çayı Havzasındaki Alabalık İşletmelerinin Sürdürülebilirliliği İçin Çevre, Sosyal Yaşam ve Ekonomi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Buna Yönelik Yönetim Modelinin Belirlenmesi. Konu: Eşen Çayı Havzasındaki Alabalık İşletmelerinin Sürdürülebilirliliği İçin Çevre, Sosyal Yaşam ve Ekonomi Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Buna Yönelik Yönetim Modelinin Belirlenmesi. İbrahim. 2013
3-) Tez Adı: Ülkemizde Balık Yemi Üreten Fabrikaların Mevcut Durumlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Konu: Ülkemizde Balık Yemi Üreten Fabrikaların Mevcut Durumlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Ali . 2008
4-) Tez Adı: Ülkemizde Su Ürünleri İşleme Sanayinin Ürün Çeşidine Göre Üretim Miktarları ve İşleme Atıklarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Konu: Ülkemizde Su Ürünleri İşleme Sanayinin Ürün Çeşidine Göre Üretim Miktarları ve İşleme Atıklarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Erdoğan . 2008
5-) Tez Adı: Aygır Gölü’nde Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalığı’nın (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Büyümesi Üzerine Bir Araştırma. Konu: Aygır Gölü’nde Ağ Kafeslerde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalığı’nın (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Büyümesi Üzerine Bir Araştırma. Bülent . 2001
6-) Tez Adı: Elazığ İli ve Erzincan İli, Kemaliye İlçesi’nde Bulunan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Üretim İşletmelerinin Teknik Özelliklerinin Araştırılması. Konu: Elazığ İli ve Erzincan İli, Kemaliye İlçesi’nde Bulunan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Üretim İşletmelerinin Teknik Özelliklerinin Araştırılması. M.Erkan . 2001

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: . Proje Türü: AB. Ladies in Van participate to business via making fish meatball (=Van Kadınları Balık Köfte Yaparak İstihdama Katılıyor). 2010-2011
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: . Proje Türü: AB. Capacity Building Project for improving Aquaculture of the Van, Bitlis, Hakkari, Muş cities in Türkiye (=Van, Bitlis, Hakkari, Muş İllerinde Kültür Balıkçılığını Geliştirmek için Kapasite Oluşturma Projesi). 2006-2007
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: . Proje Türü: AB. Bitlis Hakkari Muş İllerinde Kültür Balıkçılığını Geliştirmek için Kapasite Oluşturma Projesi. 2006-2007
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Bitlis İli, Adilcevaz İlçesi, Aygır Gölü’nde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss W., 1792) Yetiştiriciliği. 1997-1999

Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: AB. Uysal Beldesi İnci Kefali Balığı İşleme Ünitesi-Kurulumu ve işletilmesi- Projesi. 2006-2007

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Eşen Çayı Üzerinde Kurulu Alabalık Üretim Tesislerinin Ekosisteme Dost, Sürdürülebilir Yönetim Modelinin Geliştirilmesi . 2013-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Adilcevaz HES Yükleme Havuzunda Ağ kafeslerde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Yetiştiriciliği Modeli Geliştirilmesi. 2000-2002
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Diğer(Ulusal). Ağ Kafeslerde Çipura (Sparus auratus L., 1758) ve Levrek (Dicentrarchus labrax L., 1758) Balıkları Yetiştiriciliği. 1991-1992

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Mugla Büyüksehir Belediyesinin Su Ürünleri Sektörüne Yönelik Stratejisinin Belirlenmesi. 2016-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Işıklı ve Gökgöl Sulak Alanlarının Kurtarılması ve Sürdürülebilir Yönetimi için Fizibilite Raporu Oluşturulması Projesi. 2015-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi Fizibilite Raporunun Oluşturulması. 2014-2014
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Farklı sulandırıcı ortamların üreme sezonu boyunca erkekleştirilmiş dişi alabalıkların spermatolojik parametreleri ve döllenme üzerine etkileri. 2013-2015
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Danışman. Konu: . Proje Türü: Kalkınma Bakanlığı. Akyaka Kirlilik Envanterinin Çıkarılması. 2013-2013
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Üniversitesi Doğa bilimleri (Fen, Matematik, Sağlık ve Mühendislik) alanlarında Proje Hazırlama Eğitimi Projesi. 2012-2012
7-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Balıkçılık Bilgi Sistemi Kurulması, Van Gölü Örnek Alan Çalışması. 1999-2001

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Toprak Havuzlarda Deniz Balıkları Üretimi Yapan İşletmelerin Havuz Sistemlerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. 2018--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Balık işleme atıklarının gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) yemlerinde kullanılabilirliği üzerine bir çalışma. 2014-2015
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Su Ürünleri İşleme Sanayi Atıklarının Balık Silajı Yapılarak Depolanması ve Elde Edilen Ürünün Yem Sanayinde Balık Unu Yerine Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma. 2006-2009
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Estradiol Valerat’ın Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Cinsiyet Değişimi Üzerine Etkisi. 1999-2000
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. 17Alfa-Metil testosteron’un Çipura (Sparus auratus L. 1758) Balığının Gelişmesi ve Büyüme Özellikleri Üzerine Etkisi. 1994-1996

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Van İlindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W., 1792) Tesislerinin Genel Durumları, Sorunları ve Çözüm Önerileri. 2006-2007

Yapıtların, projelerin, tasarımların, uygulamaların yayınlarda yer alması (kitap, ansiklopedi, katalog, periyodik sanat dergileri, belgesel nitelikli tv yayınları, film) (Duyuru niteliğindeki yayınlar geçerli değildir.)

1-) KISA FİLM VE BELGESELLER/Yönetmen . 2011. Van ili, Van Gölü Tanıtımı ve İnci kefalinin endüstriyel olarak işlenmesi AB projesi Aşamaları

Verdiği Dersler

SÜM2004 2018-2019 Bahar

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

YEG 5514 2018-2019 Bahar

Proje Yönetimi ve Finansman

SÜM5570 2018-2019 Bahar

SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

SÜM4011 2018-2019 Güz

Su Ürünleri İşletmeleri Yönetim ve Organizasyonu

SÜM4508 2017-2018 Bahar

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

SÜM2004 2017-2018 Bahar

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM4011 2017-2018 Güz

Su Ürünleri İşletmeleri Yönetim ve Organizasyonu

SÜM5568 2017-2018 Güz

AKUAKÜLTÜR TESİSLERİNİN FİZİBİLİTESİ VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM 6000 2016-2017 Bahar

DOKTORA TEZİ

SÜM5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER (YÜKSEK LİSANS)

SÜM 6700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5570 2016-2017 Bahar

SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

SÜM5000 2016-2017 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM4508 2016-2017 Bahar

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

SÜM2004 2016-2017 Bahar

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM4008 2016-2017 Bahar

Seminer

SÜM4011 2016-2017 Güz

Su Ürünleri İşletmeleri Yönetim ve Organizasyonu

SÜM5568 2016-2017 Güz

AKUAKÜLTÜR TESİSLERİNİN FİZİBİLİTESİ VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM5570 2016-2017 Güz

SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

SÜM4009 2016-2017 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

SUM6090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

SÜM6565 2015-2016 Bahar

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜM2004 2015-2016 Bahar

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM4508 2015-2016 Bahar

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

SÜM4508 2015-2016 Bahar

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

SÜM6700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ (DOKTORA)

SÜM5700 2015-2016 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5000 2015-2016 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM5570 2015-2016 Bahar

SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

SÜM2004 2015-2016 Bahar

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM5700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5559 2015-2016 Güz

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ DÜZEY YÖNETİM VE ORGANİZASYON

SÜM6569 2015-2016 Güz

BALIK SLAJI ÜRETİMİ VE YEM YAPIMINDA KULLANIMI

SÜM 6700 2015-2016 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5090 2015-2016 Güz

SEMİNER

SÜM5570 2015-2016 Güz

SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

SÜM5568 2015-2016 Güz

AKUAKÜLTÜR TESİSLERİNİN FİZİBİLİTESİ VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM 5000 2015-2016 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4011 2015-2016 Güz

Su Ürünleri İşletmeleri Yönetim ve Organizasyonu

SÜM4011 2015-2016 Güz

Su Ürünleri İşletmeleri Yönetim ve Organizasyonu

SÜM2004 2014-2015 Bahar

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM2004 2014-2015 Bahar

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM4508 2014-2015 Bahar

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

SÜM4008 2014-2015 Bahar

Seminer

SÜM4508 2014-2015 Bahar

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

SÜM5559 2014-2015 Bahar

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ DÜZEY YÖNETİM VE ORGANİZASYON

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM 5700 2014-2015 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5000 2014-2015 Bahar

YÜKSEK LİSANS TEZİ

SÜM4011 2014-2015 Güz

Su Ürünleri İşletmeleri Yönetim ve Organizasyonu

SÜM4009 2014-2015 Güz

Alan Uygulamaları

SÜM2004 2014-2015 Güz

İçsu Balıkları Yetiştiriciliği

SÜM4508 2014-2015 Güz

Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

SÜM4011 2014-2015 Güz

Su Ürünleri İşletmeleri Yönetim ve Organizasyonu

SÜM 5090 2014-2015 Güz

SEMİNER

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5700 2014-2015 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

SÜM5568 2014-2015 Güz

AKUAKÜLTÜR TESİSLERİNİN FİZİBİLİTESİ VE PROJELENDİRİLMESİ

SÜM5570 2014-2015 Güz

SU ÜRÜNLERİ ALANINDA PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ

SÜM 5000 2014-2015 Güz

YÜKSEK LİSANS TEZİ