Personel

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Ali Akkaya
Doktor Öğretim Üyesi
Mehmet Ali Akkaya
@ E-posta
maliakkaya@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5418

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Kamu Yönetimi 1994

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku 1997

Doktora

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Denizel Çevre Kıyı Alanları Yönetimi ve Hukuku 2004

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) AKKAYA.,A., 2015. Karadeniz Kıyısındaki Devletlerle Olan İlişkilerimizin Kanal İstanbul'un Geleceği Açısından Montrö Sözleşmesi Boyutu. Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) AKKAYA.,A., 2015. Denizel Çevre Sorunlarının Çözümünde Çevresel Etki Değerlendirme Hukuku Uygulamaları (2015 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı İncelemesi. Journal Of Anatolian Natural Sciences

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Burak, S., Doğan E., Akkaya M. A. (2006). “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’nin Entgre Su Kaynakları Yönetim Sistemi ve Sürdürülebilirlik”. Turkish National Committee on Solid Wastes, (Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi) Katı Atık ve Çevre Dergisi, İstanbul: (2006). - 2006

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akkaya Mehmet Ali, 2017. The Freedom And Free Enterprıse Competıtıon Law Apply In Quota Implementatıon.. III. International Entrepreneurship, Employment and Career Congress
2-) Akkaya Mehmet Ali, 2017. Maden İşletmeciliği Sektöründe Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Hukuku Uygulamaları. Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu
3-) AKKAYA.,A., 2016. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Uygulamalarının İşletmeler Üzerindeki Etkileri. 8. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı, 08-11 Mayıs 2016, İstanbul.
4-) AKKAYA.,A., 2015. Entrepreneurship And Private Enterprise In Terms Of The Freedom of The Turkish Legal System Analysis. II. International Symposium on Entrepreneurship and Career”,
5-) Muslu.,A., AKKAYA.,A., 2015. Marıne Tourısm As Entrepreneurshıp And Competıtıve Strategy Of Product Dıfferentıatıon. II. International Symposium on Entrepreneurship and Career
6-) AKKAYA.,A., 2015. Çevresel Değerlerin Korunmasında Uluslararası Mali Kuruluşların Etkinliği (Avrupa Örneği). VII. European Conference On Social and Behavioral Sciences, June 11-13, 2015, Bucharest, Romania
7-) AKKAYA.,A., 2015. “Changıng Local Politics Under The Social State Water Management Approach”. Kent Expo 2015, International Sustainable Water Management Congress,Izmir:2015.
8-) Akkaya, M. Ali "Denizcilik Sektöründe İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku Uygulamaları" Uluslarrası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, İstanbul: 2014 - 2014
9-) Akkaya, M. Ali.; “Rıght To Envıronment And Individual Application Process To The Constıtutıonal Court” VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems. 2013 Antalya. - 2013
10-) Akkaya, Ali M. “Kıyı Alanları Yönetimi İçin Deniz Haritacılığı Ve Kıyı Kadastrosunun Önemi” Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu, Düzenleyen: Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, 26-29 Eylül 2013, İstanbul. - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Doğan Ertuğrul, Akkaya Mehmet Ali, 2017. Marıne Sea Management And Entrepreneurshıp Wıthın The State Manager (The Case Of Mugla). III. International Entrepreneurship, Employment and Career
2-) Aysu Fatma, Tombak Mehmet, Akkaya Mehmet Ali, 2017. Young Unemployed” In The Eyes Of The Enterprıse, Employment And Career Axıs Our Expectatıons Socıo-Economic. ”III. International Entrepreneurship, Employment and Career Congress” , 12-15 October, Mugla-Turkey.
3-) Akkaya Mehmet Ali, 2017. Kültürel Mirasın Korunmasında Planlama Hukukunun Yeri ve Önemi, Hukuki Yaklaşım. International Congress Of Tourism and Cultural Heritage, 4-8 October, 2017. Muğla.
4-) Tosun Mahir, Akkaya Mehmet Ali, 2017. Modern Maden Müzesi İşletmeciliği, Göcek Yer Altı Maden Müzesi Ve Kültür-Sanat Yaşam Merkezi. Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu
5-) Dagıstan Başak, Akkaya Mehmet Ali, 2017. Yerel Yönetimlerin Kentsel Lojistikteki Yeri ve Önemi (Muğla Büyükşehir Belediye Örneği). Büyükçekmece First International Congress on Local Administrations
6-) Akkaya Mehmet Ali, 2017. Su Faaliyet Konulu Ticari İşletmelerde “İş Sağlığı Ve İş Güvenliği” Hukuku Uygulamaları”. 2nd Internatıonal Water And Health Congress
7-) AKKAYA.,A., 2016. Değişen Sosyo-Ekonomik Süreçte Sınıf Öğretmenliği Programı (Demokrasi, İnsan Hakları Hukuku ve Ekonomi Eğitimi). Proceedings Of International Contemporary Educational Research Congress, September 29–October 02, 2016, Muğla.
8-) TOPÇU.,P., AKKAYA.,A., 2016. Mesleki ve Teknik Eğitimde Denizcilik Eğitimi ve Denizci Devlet Olma Ülküsü (Muğla İli Denizcilik Eğitimi Sorunu). Proceedings Of International Contemporary Educational Research Congress, September 29–October 02, 2016, Muğla.
9-) AKKAYA.,A., 2016. Corporate Social Responsibility Approach Environmental Problems Solution (Mugla Sıtkı Koçman University Iztuzu Beach Example). 12th Corporate Responsibility Research Conference, 12-14 October 2016, Istanbul.
10-) AKKAYA.,A., 2015. Sular Hukuku Açısından Sınıraşan Sularının Değerlendirilmesi (Meriç Nehri Örneği). VII. European Conference On Socıal And Behavıoral Scıences, June 11-13, 2015, Bucharest, Romania
11-) AKKAYA.,A., 2015. “Innovation and The Law” . Istanbul University, World Conference On Technology, Innovation And Entrepreneurship-(Entrepreneur ship for Technology and Innovation-Based Sustainable Development). İstanbul:2015
12-) Küçükakça, E., Akkaya, M Ali , "İstanbul Kıyı Alanlarındaki Dolgu Projelerinin Sosyo-Ekonomik ve Hukuku Analizi" Kıyı Mühendisliği VII. Sempozyumu, İstanbul:2014 - 2014
13-) Akkaya, M. Ali, Akkaya, M."Kıyı Alanlarındaki “İmar Planı Revizyonları”Na Hukuki Yaklaşım" VII. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu - 2014
14-) Aşan, C., Akkaya, M Ali, "Kıyı Alanlarındaki Kentsel Rantın “Kamu Yararı” Amaçlı Kullanımına İlişkin Değerlendirmeler" VII. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul: 2014 - 2014
15-) Akkaya, M. Ali, "Materıal Use In Envıronmental Educatıon” VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems" - 2013
16-) Demir, D., Akkaya, M Ali., "Materıal Use In Envıronmental Educatıon” VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems - 2013
17-) Demir, D., Akkaya, M. Ali,. "Materıal Use In Envıronmental Educatıon” VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems" - 2013
18-) Aslan, O., Akkaya, M. Ali., Doğan, E.,“The Exıstence Of Standıng To Sue In Actıons Of Annulment For The Protectıon Of The Envıronment Condıtıon In Comparatıve Law. ” VII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems. 2013 Antalya. - 2013

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) AKKAYA.,A., 2016. Multidisciplinary Approach to Environmental Problems. International Multidisciplinary Conference (IMUCO 2016), 21-22 April, Antalya

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) AKKAYA.,A., 2015. Su Ürünleri İşletmelerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku Uygulamaları” . 18.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir.

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) AKKAYA.,A., . 2016. ÜDY-ODY Yönetici Eğitimi Ders Kitabı (Mavzuat ve Hukuk-İdari ve Mali Yönetim). Yayın Evi: Yediiklim Yayınları
2-) Türkiye Kıyıları Kavramsal Tanımlama-Planlama-Kullanım I, Beta Yayıncılık, İstanbul: 2005. - 2005
3-) AKKAYA.,A., Doğan.,E., Burak.,S., . 2005. Kıyı Kanunu ve İlgili Mevzuat, Beta Yayıncılık, İstanbul:2006. Yayın Evi: Beta

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) AKKAYA.,A., Dündar.,E., Koç.,D., . 2017. Ticaret Hukuku. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık
2-) GAZİOĞLU.,C., AKKAYA.,A., BALTA.,S., BURAK.,S., . 2016. The Sea Of Marmara, Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation And GovernanceBölüm Adı: ICZM and the Sea of Marmara: The Istanbul Case. Yayın Evi: TÜDAV

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar/Güncel Kentsel ve Çevresel Sorunlar. Yayın Evi: Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. ÜDY-ODY Mesleki Yeterlilik Eğitimi.

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) - 2014

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Denizcilik Sektöründe 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku Uygulamaları. Konu: Denizcilik Sektöründe 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Hukuku Uygulamaları. Gökhan -ARSLAN. 2018
2-) Tez Adı: Kıyı Alanlarındaki Kentsel Rantın Kamu Yararı Amaçlı Kullanımı. Konu: Kıyı Alanlarındaki Kentsel Rantın Kamu Yararı Amaçlı Kullanımı. Cihat. 2015
3-) Tez Adı: Denizcilik İşletmelerinde Sigorta Hukuku Analizi ve P&I Uygulamaları. Konu: Denizcilik İşletmelerinde Sigorta Hukuku Analizi ve P&I Uygulamaları. Osman -Aslan. 2015
4-) Tez Adı: Avrupa Birliği Sürecinde Denizcilikte Yeni Denetim Rejimi ve Hukuki Uygulamalar. Konu: Avrupa Birliği Sürecinde Denizcilikte Yeni Denetim Rejimi ve Hukuki Uygulamalar. Sencer -BALTAOĞLU. 2014

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Danışmanı. Konu: Müze İşletmeciliği. Proje Türü: Özel Kuruluşlar. Göcek Yeraltı Maden Müzesi ve Kültür-Sanat Yaşam Merkezi. 2017--1

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) “Denizlerimiz ve Renklerimiz” Uluslararası Denizlerimiz ve Renklerimiz Sualtı Resim Çalıştayı . Türkiye. . 2018

Verdiği Dersler

KAY1805 2014-2015 Yaz

Hukukun Temel Kavramları

ÇEİ4901 2018-2019 Güz

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞL3501 2018-2019 Güz

Örgüt Kuramı

UİT5531 2018-2019 Güz

Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü ve Tahkim Hukuku

TUİ3007 2018-2019 Güz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞL3501 2018-2019 Güz

Örgüt Kuramı

İŞL2009 2018-2019 Güz

Ticaret Hukuku

SHB1007 2018-2019 Güz

Temel Hukuk

TUİ3007 2018-2019 Güz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

ÇEİ4901 2018-2019 Güz

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞL2009 2018-2019 Güz

Ticaret Hukuku

EKF3513 2017-2018 Yaz

Vergi Hukuku

EKF3513 2017-2018 Yaz

Vergi Hukuku

EKF3506 2017-2018 Yaz

Türk Vergi Sistemi

UTL2010 2017-2018 Bahar

Uluslararası Ticaret Hukuku

İŞL3506 2017-2018 Bahar

Sosyal Sorumluluk ve İşletmelerde Etik

TUİ1010 2017-2018 Bahar

Turizm Hukuku ve Turist Hakları

UTL2010 2017-2018 Bahar

Uluslararası Ticaret Hukuku

EKF3506 2017-2018 Bahar

Türk Vergi Sistemi

EKF3506 2017-2018 Bahar

Türk Vergi Sistemi

UİT5516 2017-2018 Bahar

Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları

TUİ1010 2017-2018 Bahar

Turizm Hukuku ve Turist Hakları

İŞL3506 2017-2018 Bahar

Sosyal Sorumluluk ve İşletmelerde Etik

TUİ3007 2017-2018 Güz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

EKF3513 2017-2018 Güz

Vergi Hukuku

EKF3513 2017-2018 Güz

Vergi Hukuku

ÇEİ4901 2017-2018 Güz

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞL3501 2017-2018 Güz

Örgüt Kuramı

İŞL3501 2017-2018 Güz

Örgüt Kuramı

TUİ3007 2017-2018 Güz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

UİT5516 2016-2017 Bahar

Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları

İŞL2012 2016-2017 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

EKF2010 2016-2017 Bahar

Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri

EKF2010 2016-2017 Bahar

Ekonomi ve Finansta Araştırma Yöntemleri

İŞL3506 2016-2017 Bahar

Sosyal Sorumluluk ve İşletmelerde Etik

İŞL2012 2016-2017 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

TUİ3007 2016-2017 Güz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞL3501 2016-2017 Güz

Örgüt Kuramı

TUİ3007 2016-2017 Güz

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İŞL2012 2015-2016 Bahar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

UİT5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5515 2015-2016 Güz

Uluslararası Ticaret Hukuku

İŞL1008 2014-2015 Bahar

Borçlar Hukuku

İŞY1810 2014-2015 Bahar

TİCARET HUKUKU

İŞY1810 2014-2015 Bahar

TİCARET HUKUKU

KAY1805 2014-2015 Güz

Hukukun Temel Kavramları

MUH2007 2014-2015 Güz

VERGİ HUKUKU

MUH2007 2014-2015 Güz

VERGİ HUKUKU

KAY1805 2014-2015 Güz

Hukukun Temel Kavramları

KAY1805 2014-2015 Güz

Hukukun Temel Kavramları