Personel

Prof.Dr. Mehmet Marangoz
Prof.Dr.
Mehmet Marangoz
@ E-posta
mehmetmarangoz@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 3144

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 1995

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama 1998

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2003

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Michael.,P., John.,H., Julian.,V., Lütfi.,A., Ali.,A., Mehmet.,M., 2012. Using strategic philanthropy to improve heritage tourist sites on the Gallipoli Peninsula, Turkey: community perceptions of changing quality of life and of the sponsoring organization. Journal of Sustainable Tourism
2-) Paksoy Hacı Mustafa, Paksoy Sadettin, Marangoz Mehmet, Özçalıcı Mehmet, 2011. TQM perception in Turkey A comparison of industries. African Journal of Business Management

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Özkoç Hatice Hicret, Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2018. Öğrencilerin Kariyer Alternatiflerini Etkileyen Faktörler ve Girişimcilik Eğitimi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
2-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2018. Tüketicilerin Giyilebilir Teknoloji Ürünlerini Benimsemesinde Etkili Olan Faktörler: Akıllı Saatler Üzerine Bir Araştırma. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi
3-) Marangoz Mehmet, İşli Ayşe Gülgün, 2018. Bilinçaltı Reklamcılık ve Tüketicilerin Satın Alma Niyetine Etkisi. Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi
4-) Mehmet Marangoz, Elif Hasret Kumcu, 2018. Organik Üretim Sürecinde Organik 1.0’dan Organik 3.0’a Geçiş ve Organik 3.0’ın Temel Özellikleri. Yönetim Bilimleri Dergisi
5-) Ali Emre Aydın, Mehmet Marangoz, 2018. Tüketici Mahremiyetinin Korunması: Sorumlular Ve Yöntemler Üzerine Nitel Bir Araştırma. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
6-) Özkoç Hatice Hicret, Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2018. Öğrencilerin Kariyer Alternatiflerini Etkileyen Faktörler ve Girişimcilik Eğitimi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
7-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2017. Consumer privacy in internet of things. Journal of Management, Marketing and Logistics
8-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2017. Tüketicilerin Değişen Alışveriş Alışkanlıkları ve Perakendecilikte Bütünleşik Dağıtım Kanalı Yaklaşımı. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
9-) Marangoz Mehmet, Hız Gülay, Aydın Ali Emre, 2016. Kırsal Alandaki Kadınların Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi
10-) Mehmet Marangoz, Hacı Mustafa Paksoy, Sadettin Paksoy, Mehmet Özçalıcı, Hale Çelikkan, 2014. Modeling attitude towards organic foods A research on adolescents. Business Management Dynamics
11-) Funda Kaya, Mehmet Marangoz, 2014. Brand Attitudes of Entrpreneurs as a Stakeholder towards a City. Procedia-Social and Behavioral Sciences
12-) Marangoz Mehmet, Çelikkan Hale, Aydın Ali Emre, 2012. Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Kararlarını Etkileyen Faktörler. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
13-) Marangoz Mehmet, Çelikkan Hale, Yavuz Çağla, 2011. Halkın Toplum Destekli Polislik Hizmetlerine Yönelik Algılamaları Çanakkale İli Örneği. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Mehmet Marangoz, Ali Emre Aydın, 2018. Girişimcilik Motivasyonları ve Engellerine İlişkin Algıların Girişimcilik Niyetine Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
2-) Mehmet Marangoz, Ali Emre Aydın, 2018. Girişimcilik Motivasyonları ve Engellerine İlişkin Algıların Girişimcilik Niyetine Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
3-) Marangoz Mehmet, Karadağ Levent, 2017. Sürdürülebilir Turizm Açısından Alternatif Turizmin Önemi: Marmaris Örneği. Turizm Akademik Dergisi
4-) Marangoz Mehmet, Bayrakdaroğlu Funda, Aydın Ali Emre, 2017. Tüketimde Alternatif Bir Yaklaşım Olarak Paylaşım Ekonomisi: Ortak Kullanım Ağlarının İçerik Analizi İle İncelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Marangoz Mehmet, Tayçu Zehra, 2017. Bilişsel ve Duygusal İmaj Unsurlarının Şehir Markası İmajına Etkisi: Muğla İli Örneği. Pamukkale Avrasya Sosyoekonomik Çalışmalar Dergisi
6-) Marangoz Mehmet, Denizci Güldesen, 2017. Şangay İş Birliği Örgütü Üyesi Ülkeler İle Türkiye’xxnin Küresel Rekabet Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
7-) Aydın Ali Emre, Marangoz Mehmet, Fırat Aytekin, 2015. Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi
8-) Marangoz Mehmet, Bayrakdaroğlu Funda, Bakan Hakan, 2014. Eğitim Alanı Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkilemektedir Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme. Ekonomi ve Yönetim Araştrmaları Dergisi
9-) Mehmet Marangoz, Nedret Erboy, 2013. Pazarlamada Paradigma Değişimi Girişimci Pazarlama. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
10-) Marangoz Mehmet, Yeşildağ Burak, Arıkan Saltık Işıl, 2012. E Ticaret işletmelerinin Web ve Sosyal Ağ Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi
11-) Marangoz Mehmet, 2011. Girişimciler İçin Sınırsız Ticaret E Ticaret. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
12-) Marangoz Mehmet, Uluyol Osman, 2010. Küresel Ekonomik Krizin Tüketicilerin Harcama ve Tasarruf Eğilimleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi
13-) Uslu Aypar, Marangoz Mehmet, 2008. Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Sosyal Pazarlama ve Çevre Gönüllü Kuruluşlara Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
14-) Marangoz Mehmet, Akyıldız Murat, 2008. Sporda Sponsorluğun Tüketicilerin Satınalma Niyetine Yansıması. Ege Akademik Bakış Dergisi
15-) Marangoz.,M., Akyıldız.,M., 2008. Sporda Sponsorluğun Tüketicilerin Satınalma Niyetine Yansıması. Ege Akademik Bakış Dergisi
16-) MARANGOZ.,M., BİBER.,L., 2007. İşletmelerin Pazar Performansı İle İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma. Doğuş Üniversitesi Dergisİ
17-) MARANGOZ.,M., 2007. Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
18-) Marangoz.,M., 2007. Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri. Ege Akademik Bakış Dergisi
19-) Marangoz.,M., Akyıldız.,M., 2007. Algılanan Şirket İmajı ve Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakatine Etkileri. Yönetim Bilimleri Dergis
20-) Marangoz.,M., Akyıldız.,M., 2007. Pazarlama Etiğine Gösterilen Tepkiler ve Tüketici Ahlakı İle İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi
21-) Marangoz.,M., Önce.,G., Şimşek.,F., 2007. Sivil Toplum Kuruluşlarında Müşteri Yönlülük ve İnovasyon Yönlülüğün Örgütsel Performansla İlişkisi . Yönetim Bilimleri Dergisi
22-) Marangoz.,M., Biber.,L., 2007. Kurumsal İmajın ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi
23-) Marangoz.,M., 2007. Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi
24-) Marangoz Mehmet, 2007. Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
25-) Marangoz Mehmet, 2007. Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri. Ege Akademik Bakış Dergisi
26-) Marangoz Mehmet, Akyıldız Murat, 2007. Algılanan Şirket İmajı ve Müşteri Tatmininin Müşteri Sadakatine Etkileri. Yönetim Bilimleri Dergisi
27-) Marangoz Mehmet, Biber Levent, 2007. İşletmelerin Pazar Performansı İle İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma. Doğuş Üniversitesi Dergisi
28-) Marangoz Mehmet, Akyıldız Murat, 2007. Pazarlama Etiğine Gösterilen Tepkiler ve Tüketici Ahlakı İle İlişkisi. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi
29-) Marangoz Mehmet, Önce Asım Günal, Şimşek Hüsniye Fırat, 2007. Sivil Toplum Kuruluşlarında Müşteri Yönlülük ve İnovasyon Yönlülüğün Örgütsel Performansla İlişkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi
30-) Marangoz Mehmet, 2007. Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi
31-) Marangoz Mehmet, Biber Levent, 2007. Kurumsal İmajın ve Kurumsal Ünün Müşteri Bağlılığına Etkileri. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi
32-) Marangoz Mehmet, 2006. Yaşlı Tüketiciler ve Satın Alma Davranışlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
33-) Marangoz Mehmet, 2006. Yaşlı Tüketiciler ve Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi
34-) Marangoz Mehmet, 2006. Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
35-) Marangoz.,M., 2006. Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
36-) Marangoz.,M., 2006. Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi
37-) Marangoz Mehmet, 2005. Tüketiciler Pazarının Değişen Yüzü Yaşlı Tüketiciler Pazarı İhtiyaçları ve Satın Alma Davranışları. Pİ (Pazarlama ve İletişim) Dergisi
38-) Marangoz Mehmet, 2004. İşletmelerin Çevresel Sorumluluğu Türk Otomotiv Sanayine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
39-) Doğan Özlem, Marangoz Mehmet, Topoyan Mert, 2003. İşletmelerin İç ve Dış Pazarda Rekabet Gücünü Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
40-) Doğan Özlem, Marangoz Mehmet, 2002. Toplam Kalite Uygulamaları ve Kapasite Verimliliği Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
41-) Marangoz Mehmet, 2002. Satış Gücü Yönetiminde Satış Elemanlarının Eğitimi ve Yetiştirilmesi. Pazarlama Dünyası Dergisi
42-) Marangoz Mehmet, 2001. Uluslararası Pazarlamada Veri Tabanı Pazarlama Sisteminin Oluşturulması ve Önemi. Pazarlama Dünyası Dergisi
43-) Marangoz Mehmet, 2001. Pazarlama Maliyetlerinin Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Sistemi İle İzlenmesi. MPM Verimlilik Dergisi
44-) Marangoz Mehmet, 2001. Satış Gücü Yönetiminde Satış Elemanlarının Devşirilmesi ve Seçimi. Pazarlama Dünyası Dergisi
45-) Marangoz Mehmet, İçerli Mustafa Yılmaz, 2000. Ege Serbest Bölgesinin İzmir in Sosyo Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri Konusunda Bu Bölgede Çalışanların Düşüncelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
46-) Marangoz Mehmet, 2000. Geleceğin Pazar Yapılarındaki Değişim ve Yaşlı Tüketiciler Pazarı. Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
47-) Marangoz Mehmet, 2000. Pazar Bölümleme ve Tüketiciler Pazarının Demografik Değişkenlerden Yaş Değişkenine Göre Bölümlenmesi. Pazarlama Dünyası Dergisi
48-) Marangoz Mehmet, 1998. Satış Gücü Yönetiminde Satış Elemanlarının Motivasyonunda Kullanılan Özendirici Araçlar. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi
49-) Marangoz Mehmet, 1997. Uluslararası Pazarlamada Uluslararası Stratejik Birleşmelerin Önemi. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Marangoz Mehmet, 2014. Sosyal Girişimcilik ve Muhammed Yunus Örneği. İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği Bülteni
2-) Önce Asım Günal, Marangoz Mehmet, 2012. Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Girişimcilik Üzerine Etkileri ve E Girişimcilik. İşveren Dergisi
3-) Marangoz Mehmet, 2012. Üniversitelerdeki Değişim ve Dönüşüm Üçüncü Kuşak Üniversiteler. İşveren Dergisi
4-) Marangoz Mehmet, 2012. Kalkınma Aracı Olarak Girişimci Üniversiteler ve Girişimci Üniversite Olmanın Gereklilikleri. MESS Mercek Dergisi
5-) Marangoz Mehmet, 2011. Öğrenme Yönlülük ve İnovasyonYönlülüğün Müşteri Yönlülük Açısından Önemi. ASOMEDYA Dergisi
6-) Marangoz Mehmet, 2010. Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Girişimcilik Açısından Önemi. MESS Mercek Dergisi
7-) Marangoz Mehmet, 2009. Toplumsal Barışın Sağlanmasınsa Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. Dernekler Dergisi
8-) Marangoz Mehmet, Açar Arzu, 2009. Bölgesel Kalkınma Aracı Olarak Ortak Marka Kullanımı ve Girişimcilik Açısından Önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
9-) Marangoz Mehmet, 2008. Yeni Ekonominin Girişimcilik Anlayış ve Uygulamaları ile Etkileşimi. MESS Mercek Dergisi
10-) Marangoz Mehmet, 2007. Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaret. MESS Mercek Dergisi
11-) Marangoz Mehmet, 2006. Pazarlama ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi Müşteri Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi. MESS Mercek Dergisi
12-) Marangoz Mehmet, 2005. Pazarlama Faaliyetlerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Yeri ve Önemi. KalDer Forum Dergisi
13-) Önce Asım Günal, Marangoz Mehmet, 2004. Yeni Bir Pazarlama Anlayışı Olarak Yeşil Pazarlama Stratejisi ve Firma Uygulamalarına Yönelik Örnek Olay İncelemesi. Pİ (Pazarlama ve İletişim) Dergisi
14-) Marangoz Mehmet, 2004. Dünya da ve Türkiye de Organik Tarım Ürünleri Pazarı ve Gelişme Potansiyeli. Pİ (Pazarlama ve İletişim) Dergisi
15-) Marangoz Mehmet, 2003. Yenilik Kavramı ve Tüketiciler Pazarında Yeniliklerin Benimsenmesi. Pİ (Pazarlama ve İletişim) Dergisi
16-) Marangoz Mehmet, 2002. Değişim Mühendisliği Re Engineering ve İşletme Kültürü. MESS Mercek Dergisi
17-) Doğan Özlem, Marangoz Mehmet, 2002. KOBİ lerin Dış Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri ve Bir Uygulama. Dış Ticaret Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Marangoz Mehmet, İnak Tuğçe Merve, 2018. İhracatçı Firmaların ve Taşıma İşleri Organizatörlerinin Düzenli Hat Deniz Taşımacılığı Yapan Firma Seçimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Innovation and Global Issues In Multidisciplinary Sciences IV
2-) Marangoz Mehmet, Daşkıran Filiz, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Türkiye’de Kadın Girişimciliği Ve Kadın Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz. 2nd International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress
3-) Marangoz Mehmet, Kumcu Elif Hasret, 2018. Organik Ürünler Pazarının Yapısı ve Gelişme Potansiyeli. 1st International Economics and Business Symposium
4-) Marangoz Mehmet, Ünlütürk Türkan, 2018. Sürdürülebilir Tüketim ve Gönüllü Sade Yaşam Davranışları Üzerine Bir Değerlendirme. 1st International Economics and Business Symposium
5-) Marangoz Mehmet, Tayçu Zehra, 2018. Tüketicilerin Arı Ürünlerine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Güven Düzeyleri İle Satın Alma Davranışlarının Araştırılması. 6. Uluslararası Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
6-) Marangoz Mehmet, Tayçu Zehra, 2018. Yapay Zeka Çalışmalarının Pazarlama Uygulamaları Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmes. Innovation and Global Issues In Social Sciences III
7-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2018. Tüketici Mahremiyet Endişesi ve Mahremiyetin Korunması Üzerine Bir Tartışma. International Conference on Social Sciences and Education Research
8-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2018. A Discussion On Consumer Privacy Concern and Privacy Protection. 5th International Conference on Social Sciences and Education Research,
9-) Özkoç Hatice Hicret, Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2017. Öğrencilerin Kariyer Alternatiflerinde Girişimciliğin Yeri Nedir? İİBF Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. 1.Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi
10-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2016. Girişimcilikte Sosyal Sermaye ve Girişimcilerin Sosyal Sermayeye İlişkin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi Nitel Bir Araştırma. 7. uluslararası Girişimcilik Kongresi
11-) Marangoz Mehmet, Erboy Nedret, 2016. Suriyeli Göçmenlerin Türkiyede İstihdama Etkileri ve Girişimcilik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Ortadoğu Konferansları
12-) Marangoz Mehmet, Hız Gülay, Karaosmanoğlu Kübra, 2015. Girişimciliğin Gelişmesinde Sosyal Sermayenin Rolü veÖnemi. III. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu
13-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2015. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Girişimcilik Niyeti Üzerine Bir Araştırma. 2. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
14-) Marangoz Mehmet, Önce Asım Günal, Aydın Ali Emre, 2015. Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından E Atık Yönetiminin Önemi. International Conference on Eurasian Economies
15-) Marangoz.,M., Kaya.,F., Bakan.,H., 2013. Eğitim Alanı Girişimcilik Niyetini Nasıl Etkilemektedir? Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir İnceleme. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
16-) MARANGOZ.,M., Aydın.,E., Sarıyerli.,İ., 2013. Girişimcilik Eğitimi Alan Kursiyerlerin Girişimcilik Eğilimini Etkileyen Faktörler: Muğla İli Örneği. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
17-) Önce.,G., MARANGOZ.,M., Kuas.,G., 2013. Dışa Açılımın Ekonomik Büyüme Ve Kalkınmaya Etkisi: Türkiye 2002-2012 Değerlendirmesi. International Conference On Economics, Finance And Banking
18-) MARANGOZ.,M., Arıkan Saltık.,I., Yeşildağ.,B., 2012. Arı Ürünlerinin Pazarlanmasında Ortak Marka Oluşturma Stratejisi: Muğla İline Yönelik Bir Araştırma. 3. Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
19-) Önce.,G., MARANGOZ.,M., 2012. Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü. International Conference on Eurasian Economies
20-) MARANGOZ.,M., Fırat.,A., 2012. Kadın Çalışanların İş Ahlakına Yönelik Tutum ve Davranışları: Muğla İli Örneği . II. Uluslararesı Ahilik Sempozyumu
21-) MARANGOZ.,M., Kaya.,F., Yeşildağ.,B., 2012. E-Girişimcileri Bekleyen Tehditler ve Riskler: Siber Saldırı. 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
22-) MARANGOZ.,M., 2011. Organik Ürünlerin Ulusal ve Uluslararası Pazarlarda Dağıtımı ve Kullanılan Dağıtım Kanalları. Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu
23-) Önce.,G., MARANGOZ.,M., 2011. Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Girişimcilik Üzerine Etkileri ve E-Girişimcilik: Türkiye’de E-Girişimcilik Uygulamaları. 9.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi
24-) MARANGOZ.,M., 2011. Pazarlama Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Pazarlama Eğitimine İlişkin Algilama ve Tutumları: ÇOMÜ Örneği. 3. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
25-) Akdemir .,A., Atay.,L., MARANGOZ.,M., Hall.,J., Polonsky.,M., Vieceli.,J., 2010. Strategic philanthropy in a Turkish tourism context, in ANZMAC 2010 : Doing more with less : . Proceedings of the 2010 Australian and New Zealand Marketing Academy Conference
26-) MARANGOZ.,M., Uluyol.,O., 2010. The effects of Global Economic Crisis on the Export Activities of Turkish Enterprises: An Analysis and Evaluation aimed at the Automotive-building- and Textile Sectors. 6th International Scientific Symposium on Business Administration
27-) Önce.,G., MARANGOZ.,M., 2010. Marketing Strategies During Recession and Economic Crisis. 6th International Strategic Management Conference
28-) MARANGOZ.,M., Önce.,G., Çelikkan.,H., 2010. Girişimci Şehir Gaziantep ve Sınır Ticareti. 1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi
29-) MARANGOZ.,M., Topaloğlu.,C., Çelikkan.,H., 2010. Market Orientation at Universities: A Research at Vocational Colleges of Çanakkale Onkesiz Mart University. 2010 World Universities Congress
30-) Hall.,J., Polonsky.,M., Vieceli.,J., Akdemir.,A., Atay .,L., MARANGOZ.,M., 2010. Defining a Nation- Using Strategic Philanthropy to Improve Historical Sites on the Gallipoli Peninsula and its Impact on Residents' Quality of Life. 2010 World Universities Congress
31-) MARANGOZ.,M., Çelikkan.,H., 2010. Amaca Yönelik Pazarlama ve Kurumsal Hayırseverlik: Benzerlik ve Farklılıkları Açısından Bir Değerlendirme . 7. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
32-) MARANGOZ.,M., Önce.,G., Çelikkan.,H., 2010. Şehirlerin Markalaşması ve Şehir Markası Oluşturmada Sembol Yapılar: Çanakkale Örneği. Uluslararası 2. Trakya Bölgesi Kalkınma- Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu
33-) MARANGOZ.,M., Uluyol.,O., Akyıldız.,M., 2008. Küresel Gıda Krizi ve Açlıkla Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. 5. Uluslararası STK’lar Kongresi
34-) MARANGOZ.,M., Paksoy.,M., Paksoy .,S., 2008. GAP Bölgesinde Perakende İşletmelerin Tarımsal Ürün Ambalajlarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 3. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi
35-) MARANGOZ.,M., Önce.,G., Fırat Şimşek.,H., 2007. Sivil Toplum Kuruluşlarında Müşteri Yönlülük ve İnovasyonun Örgütsel Performans ile İlişkisi. IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
36-) Akdemir .,A., MARANGOZ.,M., Temel.,S., Sümer.,B., 2006. Türkiye’de Eğitim Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliğinin Kurumsallaşma Bağlamında Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası STK’lar Kongresi
37-) Marangoz.,M., Topaloğlu.,C., Biber .,L., 2006. Kültürel Değerlerin Pazarlanması Kapsamında Kültür Turizmi ve Troia Örneği. 1. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu
38-) Marangoz.,M., Paksoy.,M., Paksoy .,S., 2006. Collaboration Strategies of Nonprofit Organization: Turkish Sample. International Strategic Management Conference

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Marangoz Mehmet, İnak Tuğçe Merve, 2018. KOBİ’lerin Dış Pazarlara Açılmasında E- Ticaretin Rolü ve Önemi. 1st International Congress on Political, Economics and Financial Analysis, (PEFA)

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, Özkoç Hatice Hicret, 2018. Giyim Tercihlerinin İzlenim Oluşturma ve Tüketim Kararlarına Etkisi Üzerine Değerlendirmeler. 17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi
2-) Marangoz Mehmet, Aydın Ali Emre, 2017. Tüketicilerin Nesnelerin İnterneti Teknolojisini Benimsemesinde Etkili Olan Faktörler: Akıllı Saatler Üzerine Bir Araştırma. 22. Pazarlama Kongresi
3-) Marangoz Mehmet, Bayrakdaroğlu Funda, Fırat Aytekin, 2016. Tüketim Tarzı Olarak Vejetaryenlik Vegan ve Vejetaryen Tüketicilerin Davrnışlarına ilişkin Netnografik Bir İnceleme. 21. Pazarlama Konresi
4-) MARANGOZ.,M., Kaya.,F., 2013. Şehir Markalaşmasında İhracata Dayalı Ürünlerin Rekabet Aracı Olarak Rolü: Muğla İline Yönelik Bir İnceleme. Muğla Değerleri Sempozyumu
5-) MARANGOZ.,M., Aydın.,E., 2012. KOBİ'lerde Pazar Yönlülük ve Performans İlişkisi. 8. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi
6-) MARANGOZ.,M., Çelikkan.,H., Aydın.,E., 2012. Tüketicilerin Mobil Tabanlı İzinli Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Kararlarını Etkileyen Faktörler. 17.Ulusal Pazarlama Kongresi
7-) MARANGOZ.,M., Işık.,S., 2011. İnternet Kullanımı ve E-Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. 7. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi
8-) MARANGOZ.,M., 2011. Organik Üretime Dayalı Tarım Turizmi: Organik Yaşamı Ada da Öğrenmek Projesi. Çanakkale Tarımı Sempozyumu
9-) MARANGOZ.,M., Çelikkan.,H., 2010. Organik Ürünler Pazarının Yapısı ve Gelişme Potansiyeli. IV. Organik tarım Sempozyumu
10-) MARANGOZ.,M., 2009. Tüketicilerin Zeytin Yağı Satın Alma Davranışlarının Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma. Tarım 2015 - Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu
11-) MARANGOZ.,M., 2009. Bölgesel Kalkınmada Kümelenme Yaklaşımı ve Önemi. 1. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu
12-) Akyıldız .,M., MARANGOZ.,M., ULUYOL.,O., 2008. Bir Biga Değeri Olarak Kırkgeçit Kaplıcaları ve Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma . Biga Değerleri Sempozyumu
13-) MARANGOZ.,M., 2008. Elma Üretimi ve Bayramiç Bölgesindeki Elma Üreticilerinin Pazarlama Sorunları. Bayramiç Değerleri Sempozyumu
14-) MARANGOZ.,M., 2007. Bağcılık ve Üzüm üreticilerinin Pazarlama Sorunlarının İntepe (Erenköy) Bölgesindeki Üretciler Bağlamında Değerlendirilmesi. 2. Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu
15-) MARANGOZ.,M., Önce.,G., Yaşar .,Ö., 2007. Marka ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi. Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetim Sempozyumu
16-) Önce.,G., MARANGOZ.,M., 2007. Lapseki’deki Şeftali ve Kiraz Üreticilerinin Pazarlama Sorunları. Lapseki Değerleri Sempozyumu
17-) Marangoz.,M., Erol.,M., Biber .,L., 2006. KOBİ’lerde Endüstriyel Mal Satınalma Kararını Etkileyen Dışsal Faktörler. 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi
18-) Marangoz.,M., 2006. Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. 11.Ulusal Pazarlama Kongresi
19-) MARANGOZ.,M., 2006. KOBİ’lerde Dış Kaynak Kullanımı: Nedenleri ve Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 1. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi
20-) Marangoz Mehmet, 2006. Tüketici Davranışı Temeline Göre Marka Değerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma. 11.Ulusal Pazarlama Kongresi
21-) Marangoz Mehmet, Akyıldız Murat, 2006. Doğal Ve Kültürel Mirasın Korunması Açısından Coğrafi İşaretlerin Önemi Ve Buldan Bezi Örneği. Buldan Sempozyumu
22-) Marangoz Mehmet, Erol Mikail, Biber Levent, 2006. KOBİ lerde Endüstriyel Mal Satınalma Kararını Etkileyen Dışsal Faktörler. 3. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi
23-) Marangoz Mehmet, Paksoy Hacı Mustafa, Aydın Vehbi, 2005. Örgüt Kültürünün Ticaret İşletmelerinde Tüketici Tercihlerine Etkisi Şanlıurfa da Bir Araştırma. 13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
24-) Marangoz Mehmet, 2004. Pazarlama Bilgi Sisteminin Bankacılık Sektöründe Kullanılması. 3. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
25-) Marangoz Mehmet, 2004. KOBİ lerde Dış Kaynak Kullanımı Nedenleri ve Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 1. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi
26-) Marangoz Mehmet, 2004. Çevre Koruma Faaliyetlerinin Sosyal Pazarlama Anlayışına Göre Yürütülmesi Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bir Araştırma. 1. Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi
27-) Marangoz Mehmet, 2003. Çevre İlişkisi ve Türk Otomotiv Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Çevresel Stratejilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma. 8. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu
28-) Önce Asım Günal, Marangoz Mehmet, 2002. Organik Ürünlere Karşı Tüketici Davranışlarının İncelenmesi. 7. Ulusal Pazarlama Kongresi
29-) Önce Asım Günal, Marangoz Mehmet, 2002. Ekolojik Ürünlere Karşı Tüketici Davranışlarının İncelenmesi. 7. Ulusal Pazarlama Kongresi
30-) Doğan Özlem, Marangoz Mehmet, 2001. Toplam Kalite Uygulamaları ve Kapasite Verimliliği Arasındaki İlişki. 2. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu
31-) Doğan Özlem, Marangoz Mehmet, 2001. Türk Otomotiv Yan Sanayinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Dış Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Kalite ve Kapasite Sorunlarına Yönelik Bir Analiz. 7. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Marangoz Mehmet, Bayrakdaroğlu Funda, Aydın Ali Emre, 2016. Tüketimde Alternatif Bir Yaklaşım Ekonomisi Ortak Kullanım Ağlarının İçerik Analizi ile İncelenmesi. 21. Pazarlama Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Önce.,G., MARANGOZ.,M., 2004. Yeni Bir Pazarlama Anlayışı Olarak Yeşil Pazarlama Stratejisi ve Firma Uygulamalarına Yönelik Örnek Olay İncelemesi. 8. Ulusal Pazarlama Kongresi
2-) Önce Asım Günal, Marangoz Mehmet, 2003. Yeni Bir Pazarlama Anlayışı Olarak Yeşil Pazarlama Stratejisi ve Firma Uygulamalarına Yönelik Örnek Olay İncelemesi. 8. Ulusal Pazarlama Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2018. İnternette Pazarlama. Yayın Evi: Beta
2-) . 2018. Girişimcilik . Yayın Evi: Beta
3-) . 2017. Pazarlama Yönetimi. Yayın Evi: Beta
4-) . 2017. Girişimcilik. Yayın Evi: Beta
5-) . 2016. Girişimcilik. Yayın Evi: Beta
6-) . 2016. Girişimcilikte Güncel Konular ve Uygulamalar. Yayın Evi: Beta
7-) . 2014. İnternette Pazarlama. Yayın Evi: Beta
8-) . 2013. Girişimcilik. Yayın Evi: Beta
9-) . 2013. Stratejik Küresel Pazarlama. Yayın Evi: Efil
10-) . 2013. Stratejik Küresel Pazarlama . Yayın Evi: Efil
11-) . 2012. Girişimcilik . Yayın Evi: Beta
12-) . 2008. Girişimcilik. Yayın Evi: Pozitif Matbaa
13-) . 2008. Organik Ürünlerin Pazarlanması. Yayın Evi: Ekin yayınları

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Girişimcilik, İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi.

Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 5. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu Bildiriler Kitabı.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. 3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi Bildiriler Kitabı.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Pazarlama Yönetimi.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. 2 Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Marka Değeri Algılamalarının Marka Yayılmaya Etkileri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
2-) İşletmelerin Pazar Performansı İle İnsan Kaynakları Uygulamaları Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
3-) Sporda Sponsorluğun Tüketicilerin Satınalma Niyetine Yansıması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
4-) Using strategic philanthropy to improve heritage tourist sites on the Gallipoli Peninsula, Turkey: community perceptions of changing quality of life and of the sponsoring organization - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
5-) Tüketicilerin Marka Fonksiyonu Algılamaları İle Satın Alma Sonrası Davranışları Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Marka Bağlılığı Üzerine Etkilerinin Araştırılması” - 2010
2-) “Yöresel Ürünlerin Pazarlanmasında E-Ticaretin Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma” - 2009

Verdiği Dersler

SOBE 5500 2019-2020 Güz

Proje Geliştirme ve Yönetimi

UYP 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

UYP 5501 2019-2020 Güz

Stratejik Pazarlama Yönetimi

İŞL 5541 2019-2020 Güz

Stratejik Pazarlama Yönetimi

İŞL 6545 2019-2020 Güz

Pazarlama Teorisi

İŞL3505 2019-2020 Güz

E- Pazarlama

İŞL4001 2019-2020 Güz

Girişimcilik

UYP 5501 2018-2019 Güz

Stratejik Pazarlama Yönetimi

İŞL 5541 2018-2019 Güz

Stratejik Pazarlama Yönetimi

İŞL 6545 2018-2019 Güz

Pazarlama Teorisi

İŞL3505 2018-2019 Güz

E- Pazarlama

İŞL4001 2018-2019 Güz

Girişimcilik

UYP 5504 2018-2019 Bahar

Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi

İKT4514 2018-2019 Bahar

Yenilikçilik ve Girişimcilik

İŞL 5546 2018-2019 Bahar

Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları

İŞL 6546 2018-2019 Bahar

Küresel Pazarlama Stratejileri

İŞL2004 2018-2019 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL4510 2018-2019 Bahar

Pazarlama Araştırmaları

UYP 5501 2017-2018 Güz

Stratejik Pazarlama Yönetimi

İŞL 5541 2017-2018 Güz

Stratejik Pazarlama Yönetimi

İŞL 6545 2017-2018 Güz

Pazarlama Teorisi

İŞL3505 2017-2018 Güz

E- Pazarlama

İŞL4001 2017-2018 Güz

Girişimcilik

İŞL4527 2017-2018 Güz

Sosyal Pazarlama

UYP 5504 2017-2018 Bahar

Pazarlama Araştırması ve Pazarlama Bilgi Sistemi

İŞL 5546 2017-2018 Bahar

Pazarlama Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları

İŞL 6546 2017-2018 Bahar

Küresel Pazarlama Stratejileri

İŞL2004 2017-2018 Bahar

Pazarlama Yönetimi

İŞL4510 2017-2018 Bahar

Pazarlama Araştırmaları

İŞL8516 2017-2018 Bahar

Güncel Pazarlama Yaklaşımları