Personel

Prof.Dr. Namık Açıkgöz
Prof.Dr.
Namık Açıkgöz
@ E-posta
nacikgoz@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1550 , 0 252 211 4984

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mimarlık Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

(A-3-Eski)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Açıkgöz Namık, 2017. Gülmece-Retorik İlişkisi ve Nasrettin HocaFıkraları. Dede Korkut
2-) Açıkgöz Namık, 2000. Klâsik Türk Şiiri Tenkid terminolojisi ve Ab dâr Örneği. Türk Kültür İncelemeleri
3-) Açıkgöz Namık, 1993. Ahmed-i Yesevi’nin Yaşnamesi ve Halk Edebiyatındaki Örnekleriyle Mukayesesi.. Türk Yurdu
4-) Açıkgöz Namık, 1990. Harputlu Yusuf Şükri nin Nasihatnamesi ve Yayınlanmamış 3 Şiiri. Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler)
5-) Açıkgöz, N., "Tahkiyevî Bir Metin Olarak Riyâzî'nin Sâkî-nâme'si", Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1988, S.55, s.73-83 - 1988
6-) Açıkgöz, N., "Riyâzî'nin Eserlerinde Klâsik Sanatlar", Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1987, S.49, s.221-235. - 1987
7-) Açıkgöz, N. "Leylâ ile Mecnûn Mesnevisinin Yapısı", Millî Kültür, Aralık 1987, s.59, s.39-43 - 1987

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Açıkgöz Namık, 2012. Müştemilü z Zıddeyn Oksimoron. Türk Edebiyatı
2-) Açıkgöz Namık, 1991. Klasik Şairlerin Yenilik Arayışları. Dergah Edebiyat Sanat KÜltür Dergisi
3-) Açıkgöz, N. "Nedim'in Yayımlanmamış Bir Şiiri", FÜDSB, Elazığ, 1988, C.2, S.1, s.1-4. - 1988
4-) Açıkgöz, N., "Riyâzî'nin Düstûrü'l-Amel'i ve Ansiklopedik Önemi", FÜDSB, Elazığ 1988, C.2, S.1, s.1-17. - 1988
5-) Açıkgöz, N., "Divan Edebiyatında Mektup ve XVII.yüzyıl Şâirlerinde Riyâzî'nin İki Mektubu", Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler),Elazığ 1987, C.1, S.2, s.7-14 - 1987

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Açıkgöz Namık, 2017. Cumhuriyet Döneminde darbeler ve Kitaplar. 27 Mayıs 1960’xxtan 15 Temmuz 2016’xxya Darbeler
2-) Açıkgöz Namık, 2017. Attila İlhan’xxın Şiirlerinde Tren. Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu
3-) Açıkgöz Namık, 2016. Retorik Tasavvuf ve Beşeriliğin Kesişme Noktasındaki Şair Yunus Emre. 2. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu
4-) Açıkgöz Namık, 2011. kadın Duygularının Özgürlük Alanı Olarak Türküler. 8. Milletlerarası Türk halk Edebiyatı Kongresi
5-) Açıkgöz Namık, 2009. Necâtî Bey Dîvânı ndaki Karaman Bahşişi Deyimi ve Kaynağı. 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu
6-) Açıkgöz Namık, 2007. Fethettiği Şehri Bir Güzele Bahşeden Padişah: Fatih,. I. Uluslararası Türk Kültüründe İstanbul Sempozyumu
7-) Açıkgöz Namık, 1995. Some Types of Ottoman Tradesman Esnâf in the 15th And 16th Centuries As Reflected In Ottoman Poetry. Histoire Economique et Sociale de l'Empire Ottoman et de la Turquie (1326-1960),
8-) Açıkgöz Namık, 1991. Tezkirelere Göre 16 Asrın Sonuna Kadar Türk Edebî Kültür Hayatı. V.Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul 1990

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Açıkgöz Namık, 2017. Terzi-zade Ulvi’xxnin Manisa Şehrengizinde Şehir Tasviri. Uluslararası Manisa Sempozyumu
2-) Açıkgöz Namık, 2016. Turgutlu nun 3 Köyünde 3 Çeşme Kitabesi. Uluslararası Turgutlu Sempozyumu

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Açıkgöz, N., "Bakayî'nin Battal-nâme Adlı Eserindeki Elif-nâme", Fırat Havzası II.Folklor ve Etnoğrafya Sempozyumu, Elazığ 1989, s.1-5. - 1989

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. Riyazü’xxş-Şuara, Riyazi Muhammed Efendi/. Yayın Evi: Kültür ve Turizm Bakanlığı

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Açıkgöz, N., Sarı Ana Haziresindeki Mezar Taşları, TDV Marmaris Şubesi Yayınları, Muğla 2011 - 2011
2-) Ahmed-i Hânî, Mem u Zin (Haz: Namık Açıkgöz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2010. - 2010
3-) Datça Mezar Taşları ve Kitabeleri, Balıkaşıran Yayınları, Nisan 2006, Datça. - 2006
4-) Açıkgöz, N., Şâhidî ve Muğla’da Mevlevilik, Muğla 2008. - 2006
5-) Açıkgöz, N., Ahmet Paşa, Timaş Yayınları, İstanbul 2001. - 2001
6-) Açıkgöz, N., Hayâlî, Timaş Yayınları, İstanbul 1999 - 1999
7-) Açıkgöz, N., Nef'î, Timaş Yayınları, İstanbul 1999 - 1999
8-) Açıkgöz, N., Kahvenâme, Akçağ Yayınları, Ankara 1999. - 1999
9-) Açıkgöz, N., Fuzûlî, Timaş Yayınları, İstanbul 1998 - 1998
10-) Açıkgöz, N., Riyâzî Divanından Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990, 245s. - 1990

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Açıkgöz, N., "Anlatma Problemi Açısından Fuzuli’nin Leyli vü Mecnun’undaki Gazel ve Murabbalar", Tunca Kortantamer İçin, Ege Üniv. Edebiyat Fak.Yay., İzmir, s.187-199. - 2007
2-) Açıkgöz, N., Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, (150 madde) - 2006
3-) Açıkgöz, N., "17. Yüzyıl Nesri", Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Atatürk Kültür merkezi yayınları,Ankara, C. 5, s. 415-442. - 2004

(D-10)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Milli Folklor Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Bilig.

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2017. Abdülkadir KARAHAN Anısına Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Folklor/Edebiyat.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Dede Korkut.

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Turgutlu Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Turgutlu - 1997
2-) Fırat Havzası Sanat Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Elazığ - 1992
3-) Târih İçinde Harput, Elazığ - 1992

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Klâsik Türk Şiiri Tenkid terminolojisi ve Ab dâr Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

(S-11-Eski)

1-) Açıkgöz, N., "Haydar Baba'ya Selam Nazîreleri ve Yayımlanmamış Bir Nazîre", Türk Kültürü, Ocak 1989, S.309, s.14-21 - 1989
2-) Bakâyî'nin Battal-nâmesinin Yeni Bir Nüshası, Erciyes, Mart 1987, S.111, s.18-19 - 1987
3-) Açıkgöz, N., Divan Şiirinde Fırat Nehri, Lâle, S.5, s.22-25 - 1987

Verdiği Dersler

TDE 5529 2019-2020 Güz

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları

TDE 5533 2019-2020 Güz

Eski Türk Edebiyatında İmaj ve Semboller

TDE 5534 2019-2020 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Tezkireler

TDE 6528 2019-2020 Bahar

Eski Türk Edebiyatının Şiir Dünyası

TDE3532 2019-2020 Bahar

16. Yüzyıl Klâsik Şiir Dünyası

TDE4501 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4544 2019-2020 Bahar

18. Yüzyılda Klâsik Şiir Dünyası

TDE 5529 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları

TDE 5533 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatında İmaj ve Semboller

TDE 6525 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatında Tür İncelemeleri

TDE 6529 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatında Yöntemler

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4545 2018-2019 Güz

17. Yüzyılda Klâsik Şiir Dünyası

TDE 5534 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Tezkireler

TDE4544 2018-2019 Bahar

18. Yüzyılda Klâsik Şiir Dünyası