Personel

Prof.Dr. Namık Açıkgöz
Prof.Dr.
Namık Açıkgöz
@ E-posta
nacikgoz@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1550 , 0 252 211 4984

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Mimarlık Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Açıkgöz Namık, 2017. Gülmece-Retorik İlişkisi ve Nasrettin HocaFıkraları. Dede Korkut
2-) Açıkgöz Namık, 2000. Klâsik Türk Şiiri Tenkid terminolojisi ve Ab dâr Örneği. Türk Kültür İncelemeleri
3-) Açıkgöz Namık, 1993. Ahmed-i Yesevi’nin Yaşnamesi ve Halk Edebiyatındaki Örnekleriyle Mukayesesi.. Türk Yurdu
4-) Açıkgöz Namık, 1990. Harputlu Yusuf Şükri nin Nasihatnamesi ve Yayınlanmamış 3 Şiiri. Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler)
5-) Açıkgöz, N., "Tahkiyevî Bir Metin Olarak Riyâzî'nin Sâkî-nâme'si", Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1988, S.55, s.73-83 - 1988
6-) Açıkgöz, N., "Riyâzî'nin Eserlerinde Klâsik Sanatlar", Türk Dünyası Araştırmaları, Ağustos 1987, S.49, s.221-235. - 1987
7-) Açıkgöz, N. "Leylâ ile Mecnûn Mesnevisinin Yapısı", Millî Kültür, Aralık 1987, s.59, s.39-43 - 1987

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Açıkgöz Namık, 2012. Müştemilü z Zıddeyn Oksimoron. Türk Edebiyatı
2-) Açıkgöz Namık, 1991. Klasik Şairlerin Yenilik Arayışları. Dergah Edebiyat Sanat KÜltür Dergisi
3-) Açıkgöz, N. "Nedim'in Yayımlanmamış Bir Şiiri", FÜDSB, Elazığ, 1988, C.2, S.1, s.1-4. - 1988
4-) Açıkgöz, N., "Riyâzî'nin Düstûrü'l-Amel'i ve Ansiklopedik Önemi", FÜDSB, Elazığ 1988, C.2, S.1, s.1-17. - 1988
5-) Açıkgöz, N., "Divan Edebiyatında Mektup ve XVII.yüzyıl Şâirlerinde Riyâzî'nin İki Mektubu", Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler),Elazığ 1987, C.1, S.2, s.7-14 - 1987

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Açıkgöz Namık, 2017. Cumhuriyet Döneminde darbeler ve Kitaplar. 27 Mayıs 1960’xxtan 15 Temmuz 2016’xxya Darbeler
2-) Açıkgöz Namık, 2017. Attila İlhan’xxın Şiirlerinde Tren. Edebiyatta Tren, Trende Edebiyat Sempozyumu
3-) Açıkgöz Namık, 2016. Retorik Tasavvuf ve Beşeriliğin Kesişme Noktasındaki Şair Yunus Emre. 2. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu
4-) Açıkgöz Namık, 2011. kadın Duygularının Özgürlük Alanı Olarak Türküler. 8. Milletlerarası Türk halk Edebiyatı Kongresi
5-) Açıkgöz Namık, 2009. Necâtî Bey Dîvânı ndaki Karaman Bahşişi Deyimi ve Kaynağı. 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu
6-) Açıkgöz Namık, 2007. Fethettiği Şehri Bir Güzele Bahşeden Padişah: Fatih,. I. Uluslararası Türk Kültüründe İstanbul Sempozyumu
7-) Açıkgöz Namık, 1995. Some Types of Ottoman Tradesman Esnâf in the 15th And 16th Centuries As Reflected In Ottoman Poetry. Histoire Economique et Sociale de l'Empire Ottoman et de la Turquie (1326-1960),
8-) Açıkgöz Namık, 1991. Tezkirelere Göre 16 Asrın Sonuna Kadar Türk Edebî Kültür Hayatı. V.Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul 1990

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Açıkgöz Namık, 2017. Terzi-zade Ulvi’xxnin Manisa Şehrengizinde Şehir Tasviri. Uluslararası Manisa Sempozyumu
2-) Açıkgöz Namık, 2016. Turgutlu nun 3 Köyünde 3 Çeşme Kitabesi. Uluslararası Turgutlu Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Açıkgöz, N., "Bakayî'nin Battal-nâme Adlı Eserindeki Elif-nâme", Fırat Havzası II.Folklor ve Etnoğrafya Sempozyumu, Elazığ 1989, s.1-5. - 1989

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. Riyazü’xxş-Şuara, Riyazi Muhammed Efendi/. Yayın Evi: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Açıkgöz, N., Sarı Ana Haziresindeki Mezar Taşları, TDV Marmaris Şubesi Yayınları, Muğla 2011 - 2011
2-) Ahmed-i Hânî, Mem u Zin (Haz: Namık Açıkgöz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2010. - 2010
3-) Datça Mezar Taşları ve Kitabeleri, Balıkaşıran Yayınları, Nisan 2006, Datça. - 2006
4-) Açıkgöz, N., Şâhidî ve Muğla’da Mevlevilik, Muğla 2008. - 2006
5-) Açıkgöz, N., Ahmet Paşa, Timaş Yayınları, İstanbul 2001. - 2001
6-) Açıkgöz, N., Hayâlî, Timaş Yayınları, İstanbul 1999 - 1999
7-) Açıkgöz, N., Nef'î, Timaş Yayınları, İstanbul 1999 - 1999
8-) Açıkgöz, N., Kahvenâme, Akçağ Yayınları, Ankara 1999. - 1999
9-) Açıkgöz, N., Fuzûlî, Timaş Yayınları, İstanbul 1998 - 1998
10-) Açıkgöz, N., Riyâzî Divanından Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1990, 245s. - 1990

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Açıkgöz, N., "Anlatma Problemi Açısından Fuzuli’nin Leyli vü Mecnun’undaki Gazel ve Murabbalar", Tunca Kortantamer İçin, Ege Üniv. Edebiyat Fak.Yay., İzmir, s.187-199. - 2007
2-) Açıkgöz, N., Türk Dünyası Edebiyat Terimleri Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, (150 madde) - 2006
3-) Açıkgöz, N., "17. Yüzyıl Nesri", Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Atatürk Kültür merkezi yayınları,Ankara, C. 5, s. 415-442. - 2004

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Turgutlu Sosyo-Ekonomik Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Turgutlu - 1997
2-) Fırat Havzası Sanat Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Elazığ - 1992
3-) Târih İçinde Harput, Elazığ - 1992

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Milli Folklor Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Bilig.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2017. Abdülkadir KARAHAN Anısına Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Folklor/Edebiyat.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Dede Korkut.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Klâsik Türk Şiiri Tenkid terminolojisi ve Ab dâr Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Alanındaki diğer sanatsal yada mesleki ulusal dergilerde yayım kurulu üyeliği, editörlük yapmak veya tam metin makalesi yayımlanmış olmak

1-) Açıkgöz, N., "Haydar Baba'ya Selam Nazîreleri ve Yayımlanmamış Bir Nazîre", Türk Kültürü, Ocak 1989, S.309, s.14-21 - 1989
2-) Bakâyî'nin Battal-nâmesinin Yeni Bir Nüshası, Erciyes, Mart 1987, S.111, s.18-19 - 1987
3-) Açıkgöz, N., Divan Şiirinde Fırat Nehri, Lâle, S.5, s.22-25 - 1987