Personel

Araş.Gör.Dr. Nevin Kozcu Çakır
Araş.Gör.Dr.
Nevin Kozcu Çakır
@ E-posta
nkozcu@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü/ Fen Bilgisi Öğretmenliği 21.06.2003

Yüksek Lisans

MUğla Sıtkı Koçaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü/ Fen Bilgisi Öğretmenliği 21.07.2006

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü/ Fen Bilgisi Öğretmenliği 25.12.2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kozcu Çakır Nevin, 2017. Effect of 5E Learning Model on Academic Achievement, Attitude and Science Process Skills: Meta-Analysis Study. Journal of Education and Training Studies
2-) Nesil Tımbıl, Göçmen Taşkın Belgin, Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, 2013. İlköğretim Fen Öğretiminde Etkinlik Temelli Öğrenmeye Karşı Drama. The Journal of Academic Social Science Studies

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Kozcu Çakır Nevin, Güven Gökhan, Özdemir Oğuz, 2017. TGA STRATEJİSİNİN GENEL BİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARINDA ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Abant İzzet Baysal üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
2-) Kozcu Çakır Nevin, Buket Ballıel, Sarıkaya Mustafa, 2013. İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına Bilgilerinin Kalıcılığına ve Fene Karşı Tutumlarına Etkisinin Araştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi
3-) Canbazoğlu Bilici.,S., Kozcu Çakır.,N., Öner Armağan.,F., Yürük.,N., 2012. Astronomi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.. Türk Fen Eğitimi Dergisi
4-) Canbazoğlu Bilici Sedef, Kozcu Çakır Nevin, Öner Armağan Fulya, Yürük Nejla, 2012. Astronomi Tutum Ölçeğinin Türkçe ye Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi
5-) Kozcu Çakır.,N., Şenler.,B., Göçmen Taşkın.,B., 2007. İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumların Belirlenmesi. . Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
6-) Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, Göçmen Taşkın Belgin, 2007. İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumların Belirlenmesi. türk eğitim bilimleri dergiisi
7-) Sülün Yusuf, Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, Çil Emine, 2006. İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Buluş Yoluyla Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisinin Belirlenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
8-) Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, Görecek Baybars Meryem, Göçmen Taşkın Belgin, 2006. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi,
9-) Sülün Yusuf, Kozcu Çakır Nevin, 2005. İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Lise Giriş Sınavlarındaki Çevre ve Populasyon Konuları İle İlgili Grafik Sorularını Algılama Ve Yorumlamalarındaki Yanılgıları. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kozcu Çakır Nevin, Sarıkaya Mustafa, 2014. Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Bazi Değişkenlerin İncelenmesi. VI.Uluslararası Eğitim Arastırmaları Kongresi
2-) Canbazoğlu Bilici, S., Öner Armağan, F., Kozcu Çakır N. ve Yürük, N., The Development of an Astronomy Concept Inventory (ACI). Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 2454–2458, 2011. - 2011
3-) Canbazoğlu Bilici Sedef, Öner Armağan Fulya, Kozcu Çakır Nevin, Yürük Nejla, 2011. The development of an Astronomy Concept Inventory ACI. 3rd World Conference on Educational Sciences
4-) Kozcu Çakır, N., Sarıkaya, M., An Evuluation of Science Process Skills of Science Teaching Majors. Procedia Social and Behavioral Sciences, 9, 1592–1596, 2010. - 2010
5-) Kozcu Çakır Nevin, Sarıkaya Mustafa, 2010. An Evaluation of Science Process Skills of Science Teaching Majors. World Conference on Learning, Teaching and Administration Papers
6-) Diken Emine Hatun, Kozcu Çakır Nevin, Yetişir Mehmet İkbal, 2009. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. The First İnternational Congress of Educational Research
7-) Kozcu Çakır Nevin, Timur Betül, Öner Armağan Fulya, Mıhladız Gülcan, Timur Serkan, Doğan Alev, 2009. An Analysis of Pre Service Science and Technology Teachers Attitudes Towards Environment. The European Science Education Research Association (ESERA)
8-) Sülün Y., Şenler, B. & Kozcu, N., Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Bilgisayar ve İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği). IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı Bildiri Kitabı, 382–387, Sakarya, 2004. - 2004
9-) Göçmen B., Tuna M., Ballıel B., Çil E., Gök D., Kozcu N., Kuru S., An Investigation on the Environmental Awareness of Primary School Students in Turkey. 3rd Global Conference Ecological Justice and Global Citizenship, 85, Portugal, 2004. - 2004
10-) Göçmen Taşkın Belgin, Tuna Muammer, Ballıel Buket, Çil Emine, Gök Derya, Kozcu Çakır Nevin, Kuru Çetin Saadet, 2004. An Investigation on the Environmental Awareness of Primary School Students in Turkey. 3rd Global Conference Ecological Justice and Global Citizenship
11-) Sülün Yusuf, Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, 2004. Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Biyoloji Derslerinde Bilgisayar ve İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi Muğla Üniversitesi Örneği. IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kozcu Çakır Nevin, 2017. Effect of 5E Learning Model on Academic Achievement, Attitude and Science Process Skills: Meta-analysis Study. International Conference on New Horızons in Education
2-) Kozcu Çakır Nevin, Güven Gökhan, Özdemir Oğuz, 2017. Üstkavramsal Öğretim Etkinliklerinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoloji Konularına Yönelik Kavramsal Anlamaları Üzerine Etkisi. 2th International Contemporary Education Research of Education
3-) Kozcu Çakır Nevin, Güven Gökhan, Özdemir Oğuz, 2017. ÜSTKAVRAMSAL ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİNİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÜSTBİLİŞSEL FARKINDALIK, BİYOLOJİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK MOTİVASYON VE AKADEMİK BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİSİ. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) Özdemir Oğuz, Kozcu Çakır Nevin, Güven Gökhan, 2016. TGA Stratejisinin Genel Biyoloji Laboratuvar Uygulamalarında Etkililiğine ilişkin Karma Bir Yöntem. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kozcu Çakır, N., Özcan, H., Timur, B., Öner Armağan, F., Mıhladız, G. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı İle Yürütülen Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi; Kuvvet Ve Hareket Ünitesi Örneği. VII.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2008) Bildiri Kitabı, 83-87, Çanakkale, 01-03 Mayıs 2008. - 2008
2-) Kozcu Çakır, N., Sülün, Y. Fen Bilgisi Dersinde Laboratuar Yöntemiyle Öğretimin Öğrenci Başarısına Ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi. VII.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2008) Bildiri Kitabı, 53-56, Çanakkale, 01-03 Mayıs 2008 - 2008
3-) Kozcu Çakır Nevin, Özcan Hasan, Timur Betül, Öner Armağan Fulya, Mıhladız Gülcan, 2008. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı İle Yürütülen Fen Ve Teknoloji Dersinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi Kuvvet Ve Hareket Ünitesi Örneği. VII.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2008)
4-) Kozcu Çakır Nevin, Sülün Yusuf, 2008. Fen Bilgisi Dersinde Laboratuar Yöntemiyle Öğretimin Öğrenci Başarısına Ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisinin Belirlenmesi. VII.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS 2008)
5-) Kozcu Çakır.,N., Şenler.,B., 2007. Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği). . XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı
6-) Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, 2007. Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi Muğla Üniversitesi Örneği. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
7-) Sülün, Y., Kozcu Çakır, N., Şenler, B., Görecek, M. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği). 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı ,1441-1445, Ankara, 2006. - 2006
8-) Sülün Yusuf, Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, Görecek Baybars Meryem, 2006. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Muğla Üniversitesi Örneği. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
9-) Sülün, Y., Kozcu, N. ve Şenler, B. Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayar ve İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 869-873, Denizli, 2005 - 2005
10-) Başol, T., Görecek, M., Kozcu, N., Şenler, B. ve Taşkın, B.G. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknoloji Konusuna İlişkin Bilgi Seviyelerinin Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği). XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı, 849-851, Denizli, 2005. - 2005
11-) Başol Tayyip, Görecek Baybars Meryem, Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, Göçmen Taşkın Belgin, 2005. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin Biyoteknoloji Konusuna İlişkin Bilgi Seviyelerinin Belirlenmesi Muğla Üniversitesi Örneği. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
12-) Sülün Yusuf, Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, 2005. Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayar ve İnternet Kullanımına İlişkin Görüşleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
13-) Kozcu, N. ve B. Şenler. Dünya’da ve Türkiye’de 'Sürdürülebilir Kalkınma' Kavramına Genel Bir Bakış. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri Kitabı, 307–315, Bolu, 2004 - 2004
14-) Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, 2004. Dünya da ve Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınma Kavramına Genel Bir Bakış. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışları - 2014
2-) 17. Kozcu Çakır, N., Şenler, B. Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 328, Adana, 11-14 Eylül 2014. - 2014
3-) Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, 2014. Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışları. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
4-) Tımbıl Nesil, Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, Göçmen Taşkın Belgin, 2012. Aktif Öğrenme Yaklaşımı ile Drama Tekniği Kullanılmasının Öğrencilerin Başarısına Etkilerinin Karşılaştırılması. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
5-) Ballıel, B., Kozcu Çakır, N., Sarıkaya, M. İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Isı ve Sıcaklık Konusunun Öğretiminde Öğrencilerin Başarılarına, Bilgilerinin Kalıcılığına ve Fene Karşı Tutumlarına Etkisinin Araştırılması. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 17, İzmir, 23-25 Eylül 2010. - 2010
6-) Ballıel Buket, Kozcu Çakır Nevin, Sarıkaya Mustafa, 2010. İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Isı ve Sıcaklık Konusunun Öğretiminde Öğrencilerin Başarılarına Bilgilerinin Kalıcılığına ve Fene Karşı Tutumlarına Etkisinin Araştırılması. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
7-) Diken, E. H., Kozcu Çakır, N., Sert Çıbık, A., Öner Armağan, F. Fen Bilgisi Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin Organ Nakline Yönelik Bilinç Düzeyleri .VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 374, Bolu, 27-29 Ağustos 2008.(Poster Bildiri). - 2008
8-) Mıhladız, G., Göçmen Taşkın, B., Çakan, M., Kozcu Çakır, N. Fen Ve Teknoloji Eğitimde Kullanılan Portfolyo Uygulamalarına Dair Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 156, Bolu, 27-29 Ağustos 2008. - 2008
9-) Mıhladız Gülcan, Göçmen Taşkın Belgin, Çakan Mehtap, Kozcu Çakır Nevin, 2008. Fen Ve Teknoloji Eğitimde Kullanılan Portfolyo Uygulamalarına Dair Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
10-) Sülün, Y., Şenler, B., Kozcu Çakır, N. ve Kuru, S. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 429, Muğla, 2006 - 2006
11-) Görecek, M., Sülün, S., Kozcu Çakır, N., Şenler, B. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Özelliklerinin Değerlendirilmeleri (Muğla Üniversitesi Örneği). XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 442, Muğla, 2006. - 2006
12-) Sülün Yusuf, Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, Kuru Çetin Saadet, 2006. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
13-) Görecek Baybars Meryem, Sülün Yusuf, Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, 2006. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Özelliklerinin Değerlendirilmeleri Muğla Üniversitesi Örneği. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
14-) Şenler, B., Kozcu, N., Görecek, M. ve Taşkın, B.G. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi (Muğla İli Örneği). XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi Bildiri ve Poster Kitabı, 115-116, Eskişehir, 2005 - 2005
15-) Kozcu Çakır Nevin, Şenler Burcu, Görecek Baybars Meryem, Göçmen Taşkın Belgin, 2005. İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Muğla Merkez İlçe Örneği. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
16-) Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, Görecek Baybars Meryem, Göçmen Taşkın Belgin, 2005. Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Biyoteknoloji Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Muğla İli Örneği. XIV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi
17-) Sülün, Y., Şenler, B., Kozcu, N. ve S. Kuru. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 92, Bolu, 2004. - 2004
18-) Sülün Yusuf, Şenler Burcu, Kozcu Çakır Nevin, Kuru Çetin Saadet, 2004. Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları. IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Diken Emine Hatun, Kozcu Çakır Nevin, Sert Çıbık Ayşe, Öner Armağan Fulya, 2008. Fen Bilgisi Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Lisans Öğrencilerinin Organ Nakline Yönelik Bilinç Düzeyleri. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2013. Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I II/. Yayın Evi: Palme Yayıncılık

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) . 2017. 3. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi (UFEK 2017). Hakemlik Sayısı: 4
2-) . 2014. Araştırma Temelli Etkinlik. Hakemlik Sayısı: 1
3-) . 2014. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi. Hakemlik Sayısı: 1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına Bilgilerinin Kalıcılığına ve Fene Karşı Tutumlarına Etkisinin Araştırılması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) An Evaluation of Science Process Skills of Science Teaching Majors - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumların Belirlenmesi. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
2-) İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Lise Giriş Sınavlarındaki Çevre ve Populasyon Konuları İle İlgili Grafik Sorularını Algılama Ve Yorumlamalarındaki Yanılgıları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) An Evaluation of Science Process Skills of Science Teaching Majors - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Yönelik Tutumların Belirlenmesi. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
2-) Astronomi Tutum Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2
3-) Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği). - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Buluş Yoluyla Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:0

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi (Muğla Üniversitesi Örneği). - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Mucitler Bilim Kampında Araştırıyor Sorguluyor Keşfediyor" 2229 TUBİTAK Projesi, 1059B291400376 Kodlu , Eğitmen, 2015. - 2015
2-) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Alternatif Öğretim Yöntem ve Teknikleri Bilim Danışmanlığı Semineri", TÜBITAK Projesi, 105B291300022, Eğitmen, 2013 - 2013
3-) Kozcu Çakır, N. Milli Eğitim Bakanlığı Özgün Materyal ve Etkinlik Geliştirme Semineri, Aksaray,25-29 Ağustos 2008, Eğitim Görevlisi olarak. - 2008

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) "Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalında Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi", Gazi Üniversitesi, Araştırma Fonu, Yardımcı Araştırmacı, 2009-2012. - 2009

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Uluslararası Prof. Dr. Suzan ERBAŞ Bilim Eğitimi Çalıştayı. Mart. Türkiye. 2008

Verdiği Dersler

EBB4804 2017-2018 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması