Personel

Doktor Öğretim Üyesi Nilüfer Tanç
Doktor Öğretim Üyesi
Nilüfer Tanç
@ E-posta
ntanc@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5561

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2003

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2013

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Tanç Nilüfer, Yiğit Süleyman, 2017. Lâmi’î’nin Vâmık u Azrâ’sında Mahallîleştirme Yöntemleri. Journal of Social Science SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Tanç Nilüfer, Erken Jülide, 2017. Necâtî Bey’in Gazellerinde Hüsn-İ Ta’lîl Sanatının İşlevi. The Journal of Turk&Islam World Social Studies
3-) Tanç.,N., 2016. Gülşen-i Vahdet'te Seyr u Sülûk Alegorisi Olarak Yüz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Tanç.,N., 2015. Hüsn ü Aşk'ın Tiyatro Metni Olarak Alımlanışı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) Tanç.,N., 2013. Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Poetik Değeri: Suhan. Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish
6-) Tanç.,N., 2013. XVII. Yüzyılda Polisiye Romanın İzleri: Nâbî’nin Hayrâbâd’ı. Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish
7-) Tanç.,N., 2009. Rifâî’den Oscar Wilde’a Gül ve Bülbül S. 39, Erzurum 2009, s. . A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Tanç.,N., 2009. Fuzûlî: Leylâ vü Mecnûn. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
2-) Tanç.,N., 2009. Fuzûlî: Rind İle Zâhid. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Tanç Nilüfer, 2018. Realist Halk Hikâyesi ile Roman Arasında Kürkçü-Zâde Osman Remzi’nin Sergüzeşt-İ Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ Mesnevîsi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Tanç Nilüfer, 2018. Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Biyografik Eseri: Devhatü’l Mehâmid fî Tercemeti’l Vâlid. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Tanç Nilüfer, 2018. Bir Fıkra Tipi Olarak Keçeci-zâde İzzet Molla. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi
4-) Tanç Nilüfer, 2017. Klâsik Türk Şiirinin Son Temsilcilerinden Kürkçü-zâde Osman Remzi ve Ali Emîrî’ye Nazîreleri. SÖYLEM Filoloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tanç Nilüfer, 2018. Orhun Yazıtlarına Belagat Penceresinden Bakmak. Köktürk Yazısını Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu
2-) Tanç.,N., 2016. Edirneli Nazmî Dîvânı’nda Etik Değerlerin Estetik İfadesi Olarak İrsâl-İ Mesel Sanatının Kullanımı. Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu
3-) Tanç.,N., 2015. Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsinde Şairin ve Okurun Şiirde Özdeşleşmesi. VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri 16-18.10.2014
4-) Tanç.,N., 2011. Edebî Bir Söylem Olarak Hüsn ü Aşk’ta Sözsüz Aktarım. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri
5-) Tanç.,N., 2010. Şeyh Gâlib’in Estetik Anlayışı: Hüsn . İstanbul Kültür Üniversitesi III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK) 2010 Bildiriler
6-) Tanç.,N., 2009. Ferec Ba’de’ş-Şidde Hikâyelerinin Konu Ve Tema Bakımından İncelenmesi . Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi (CAFT)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tanç Nilüfer, 2017. Heft Peyker Nasıl Turandot Oldu?. II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi USOBAK

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çapan.,P., Eke.,N., Tanç.,N., 2013. Hadâiku'ş-Şakâyık'a Göre Menteşe Yöresinde Yetişen Şairler. Muğla Değerleri Sempozyumu Bildiri Kitabı
2-) Tanç.,N., 2011. XV. Yüzyıldan Günümüze Seslenen Bir Şair: Karamanlı Nizâmî. VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına)

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Kuş Dili Dilde Edebiyatta Sanatta Kuşlar/Klasik Türk Şiirinde "Öteki"nin Görüntüsü: Çirkin Kuşlar. Yayın Evi: Dergâh Yayınları
2-) Tanç.,N., . 2016. Ölümünün 300. Yılında Nâbî'ye Armağan "Nazire Geleneği Bağlamında Hayrâbâd-Hüsn ü Aşk İlişkisi" . Yayın Evi: Türk Dil Kurumu

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tanç.,N., . 2012. Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’den Şerhler. Yayın Evi: Nasihat Yayınları

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Söylem Filoloji Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ASOS Journal The Journal of Academic Science.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Asos Journal The Journal of Academic Social Science.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Rifâî’den Oscar Wilde’a Gül ve Bülbül S. 39, Erzurum 2009, s. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Realist Halk Hikâyesi ile Roman Arasında Kürkçü-Zâde Osman Remzi’nin Sergüzeşt-İ Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ Mesnevîsi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Necâtî Bey’in Gazellerinde Hüsn-İ Ta’lîl Sanatının İşlevi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Şeyh Gâlib’in Estetik Anlayışı: Hüsn - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Rifâî’den Oscar Wilde’a Gül ve Bülbül S. 39, Erzurum 2009, s. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
6-) Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Poetik Değeri: Suhan - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Poetik Değeri: Suhan - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Lâmi’î’nin Vâmık u Azrâ’sında Mahallîleştirme Yöntemleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Şeyh Gâlib’in Estetik Anlayışı: Hüsn - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Poetik Değeri: Suhan - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Klâsik Türk Şiirinde Hüsn-i Ta'lîl Sanatı. Konu: Belâgat, edebî sanatlar, hüsn-i ta'lîl, dîvân. Jülide -ERKEN. 2017
2-) Tez Adı: Lâmi‘î’nin Vâmık u ‘Azrâ Mesnevîsinin Mahallî Unsurlar Açısından İncelenmesi. Konu: Mesnevî, Lâmi‘î Çelebi, Vâmık u ‘Azrâ, mahallî unsurlar . Süleyman-YİĞİT. 2017

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Dijital Biyografi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) . 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi’nde Madde Yazarlığı (Vasfî, Ali Gâlib; Rüşdî, Yemez-zâde Süleymân). Proje Türü: Diğer(Ulusal). Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi. 2013-2014

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Klâsik Türk Şiiri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Klâsik Türk Şiirinde Hüsn-i Ta’lîl Sanatı. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Klâsik Türk Şiiri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lâmi’î’nin Vâmık u ‘Azrâ Mesnevîsinin Mahallî Unsurlar Açısından İncelenmesi. 2017-2017

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Osman Hulûsî Efendi Vakfı . Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî Şerh Yarışması . 2011

Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Jüri Üyesi: Şehrengizden Monografiye Şehir Yazıları I: 9. Şehir Muğla Temalı Yazı Yarışması Muğla Sıtkı Koçam Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Topluluğu 07.05.2019. Muğla. . 2019
2-) Jüri Üyesi: "Görselin Metne Yansımaları" Yazı Yarışması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Topluluğu, 07.12.2017. Türkiye Muğla. . 2017
3-) Jüri Üyesi: "Bir Şair Yarat” Yazı Yarışması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Topluluğu, 27.02.2017. Türkiye Muğla. . 2017
4-) Jüri Üyesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu Şiir Yarışması. Ocak. Türkiye. 2011

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Bilim Kurulu Üyeliği: II. Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu (17 Aralık 2015).. Muğla/Türkiye. . 2015
2-) Sempozyum Sekreterliği: IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-24.12.2011, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Aralık. Türkiye. 2011

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Bilim Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı: I. Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu, 17 Aralık 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Muğla. Türkiye. 2014
2-) Ölümünün 300. Yılında Neva Kâr'dan Destan'a Buhûrî-zâde Mustafa Itrî, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 07.12.2012.. Aralık. Türkiye . 2013
3-) Panel: Atatürk ve Çağdaş Cumhuriyet, 28.11.2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Kasım. Türkiye. 2013
4-) Mevlevîlik ve Muğlalı Şâhidî, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 25.12.2012. . Aralık. Türkiye. 2012
5-) Oturum Başkanlığı: Fethiye Halk Kültürü Öğrenci Sempozyumu, Şefika Pekin Kız Teknik ve Meslek Lisesi Fethiye/Muğla, 12.05.2012. . Mayıs. Türkiye. 2012
6-) Yabancılara Türkçe Öğretimi Atölye Çalışması, 30.11-1.12. 2012, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Kasım. Türkiye. 2012
7-) Yaz Okulu: Türkoloji Günleri III, 25-29 Ağustos 2008, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Ağustos. Türkiye. 2008
8-) Yaz Okulu: Türkoloji Günleri II, 20-25 Ağustos 2007, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Ağustos. Türkiye. 2007

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Seyyid İmadü'd-din Nesimi Paneli 27.03.2019. Muğla. . 2019
2-) Panel: Orhun'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Orhun'a Taşınanlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu, 01.11.2018, "Moğolistan'da Türkoloji Çalışmaları". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
3-) Panel Yöneticisi: "Görselin Metne Yansımaları" Yazı Yarışması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Topluluğu, 07.12.2017. Muğla. . 2017
4-) Panel: Geleneğin Güncellenmesi Bağlamında Klâsik Türk Edebiyatı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, "Hüsn, Aşk ve Güzel Sanatlar", 13.04.2016.. Muğla/Türkiye. . 2016
5-) Seminer: Kitap Saati, "Öküzün A'sı", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 21.12.2016. Türkiye. . 2016
6-) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri VI: Klâsik Türk Edebiyatının Renkli Bir Şahsiyeti: Koca Râgıb Paşa, "Koca Râgıb Paşa'nın Hikemî Şiir Ekolü İçerisindeki Yeri", 26.03.2015.. Muğla/Türkiye. Türkiye. 2015
7-) Panel: Klâsik Türk Edebiyatını Anlamak, "Klâsik Türk Edebiyatında Şair Kimdir ?", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 23.11.2015.. Muğla/Türkiye. Türkiye. 2015
8-) Konferans: "İnsanî Bilimlerin Değeri", Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 06.11.2015.:. Aydın/Türkiye. Türkiye. 2015
9-) Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) Sanat Araştırmaları Merkezi Yuvarlak Masa Toplantıları Kırkambar Tez-Makale Sunumu, 30 Kasım 2013.. İstanbul/Türkiye. İstanbul, Türkiye.. 2013
10-) Panel: Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bir Ekol: Ali Nihat Tarlan, "Ali Nihat Tarlan’ın Metin Neşri İle İlgili Görüşleri Ve Çalışmaları", 27.10.2011, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . Ekim. Türkiye. 2011
11-) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri I: “Şeyh Gâlib’in Estetik Anlayışı: Hüsn”, 18.03.2011, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. - Mart - Türkiye . Mart. Türkiye. 2011

Verdiği Dersler

TDE2010 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi III

TDE 6526 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Mitoloji

TDE 5530 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Tenkit Metinleri

TDE2010 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi III

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE2009 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi II

TDE2009 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi II

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5527 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatında Usûl

TDE4541 2017-2018 Yaz

Eski Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5530 2017-2018 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Tenkit Metinleri

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE1008 2017-2018 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi I

TDE1008 2017-2018 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi I

TDE4540 2017-2018 Bahar

Mukayeseli Edebiyat

TDE 6526 2017-2018 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Mitoloji

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE1007 2017-2018 Güz

Eski Türk Edebiyatına Giriş

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6525 2017-2018 Güz

Eski Türk Edebiyatında Tür İncelemeleri

TDE1007 2017-2018 Güz

Eski Türk Edebiyatına Giriş

TDE4543 2017-2018 Güz

Tasavvuf Edebiyatı

TDE 5529 2017-2018 Güz

Eski Türk Edebiyatının Kaynakları

TDE4542 2016-2017 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Mensur Metin İncelemeleri

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE3534 2016-2017 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Tenkit

TDE3008 2016-2017 Bahar

Eski Türk Ed. Manz. M. İnc.

TDE 5530 2016-2017 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Tenkit Metinleri

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE3008 2016-2017 Bahar

Eski Türk Ed. Manz. M. İnc.

TDE3534 2016-2017 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Tenkit

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4542 2016-2017 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Mensur Metin İncelemeleri

TDE3525 2016-2017 Güz

Eski Türk Edebiyatında Mizah

TDE4543 2016-2017 Güz

Tasavvuf Edebiyatı

TDE3007 2016-2017 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV

TDE3525 2016-2017 Güz

Eski Türk Edebiyatında Mizah

TDE4543 2016-2017 Güz

Tasavvuf Edebiyatı

TDE3007 2016-2017 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi IV

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5527 2016-2017 Güz

Eski Türk Edebiyatında Usûl

TDE 6527 2016-2017 Güz

Eski Türk Edebiyatında Kaynaklar

TDE 6529 2016-2017 Güz

Eski Türk Edebiyatında Yöntemler

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE2010 2015-2016 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi III

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

TDE 6526 2015-2016 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Mitoloji

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE2010 2015-2016 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi III

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE 5530 2015-2016 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Tenkit Metinleri

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 6527 2015-2016 Güz

Eski Türk Edebiyatında Kaynaklar

TDE 5531 2015-2016 Güz

Eski Türk Edebiyatında Akımlar

TDE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TDE2009 2015-2016 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi II

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4541 2015-2016 Güz

Eski Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri

TDE3533 2015-2016 Güz

Metin Şerhi Metodolojisi

TDE2009 2015-2016 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi II

TDE4541 2015-2016 Güz

Eski Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri

TDE3533 2015-2016 Güz

Metin Şerhi Metodolojisi

TDE 5538 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Modern Metin Çözümlemeleri

TDE1008 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi I

TDE 6526 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Mitoloji

TDE 6524 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler

TDE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE3530 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Üslup ve Akımlar

TDE 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

TDE4542 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Mensur Metin İncelemeleri

TDE4536 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Biyografik Metinler

TDE1008 2014-2015 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi I

TDE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TDE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TDE 6525 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatında Tür İncelemeleri

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE3533 2014-2015 Güz

Metin Şerhi Metodolojisi

TDE3533 2014-2015 Güz

Metin Şerhi Metodolojisi

TDE1007 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatına Giriş

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4543 2014-2015 Güz

Tasavvuf Edebiyatı

TDE4537 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatında Mazmun ve Mefhumlar

TDE4543 2014-2015 Güz

Tasavvuf Edebiyatı

TDE4537 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatında Mazmun ve Mefhumlar

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TDE1007 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatına Giriş

TDE 5531 2014-2015 Güz

Eski Türk Edebiyatında Akımlar