Personel

Doktor Öğretim Üyesi Nilüfer Tanç
Doktor Öğretim Üyesi
Nilüfer Tanç
@ E-posta
ntanc@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5561

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2003

Yüksek Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2006

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2013

Yayin Bilgileri

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Tanç Nilüfer, Yiğit Süleyman, 2017. Lâmi’î’nin Vâmık u Azrâ’sında Mahallîleştirme Yöntemleri. Journal of Social Science SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Tanç Nilüfer, Erken Jülide, 2017. Necâtî Bey’in Gazellerinde Hüsn-İ Ta’lîl Sanatının İşlevi. The Journal of Turk&Islam World Social Studies
3-) Tanç.,N., 2016. Gülşen-i Vahdet'te Seyr u Sülûk Alegorisi Olarak Yüz. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Tanç.,N., 2015. Hüsn ü Aşk'ın Tiyatro Metni Olarak Alımlanışı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) Tanç.,N., 2013. Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Poetik Değeri: Suhan. Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish
6-) Tanç.,N., 2013. XVII. Yüzyılda Polisiye Romanın İzleri: Nâbî’nin Hayrâbâd’ı. Turkish Studies International Periodical For The Languages Literature and History of Turkish
7-) Tanç.,N., 2009. Rifâî’den Oscar Wilde’a Gül ve Bülbül S. 39, Erzurum 2009, s. . A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

(A-6)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan kitap eleştirisi, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Tanç.,N., 2009. Fuzûlî: Leylâ vü Mecnûn. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
2-) Tanç.,N., 2009. Fuzûlî: Rind İle Zâhid. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Tanç Nilüfer, Erken Jülide, 2019. Bir Nef’î Muakkibi Ali Hâdî Okan ve Sihâm-ı Kazâ-yı Zamân Adlı Eseri. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
2-) Tanç Nilüfer, 2018. Realist Halk Hikâyesi ile Roman Arasında Kürkçü-Zâde Osman Remzi’nin Sergüzeşt-İ Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ Mesnevîsi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Tanç Nilüfer, 2018. Bir Fıkra Tipi Olarak Keçeci-zâde İzzet Molla. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Tanç Nilüfer, 2018. Keçeci-zâde İzzet Molla’nın Biyografik Eseri: Devhatü’l Mehâmid fî Tercemeti’l Vâlid. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Tanç Nilüfer, 2017. Klâsik Türk Şiirinin Son Temsilcilerinden Kürkçü-zâde Osman Remzi ve Ali Emîrî’ye Nazîreleri. SÖYLEM Filoloji Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Tanç Nilüfer, 2019. MESNEVÎ’DEN OPERA’YA TURANDOT “MUAMMA”SI:TURAN KIZI’NIN BİLMECELERİ. Halk Kültüründe Oyun Müzik Dans” 19. Uluslararası Halk Bilimi Sempozyumu
2-) Tanç Nilüfer, 2018. Orhun Yazıtlarına Belagat Penceresinden Bakmak. Köktürk Yazısını Okunuşunun 125. Yılında Orhun’xxdan Anadolu’xxya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu
3-) Tanç.,N., 2016. Edirneli Nazmî Dîvânı’nda Etik Değerlerin Estetik İfadesi Olarak İrsâl-İ Mesel Sanatının Kullanımı. Uluslararası Söz, Sanat, Sağlık Sempozyumu
4-) Tanç.,N., 2015. Fuzûlî'nin Leylâ vü Mecnûn Mesnevîsinde Şairin ve Okurun Şiirde Özdeşleşmesi. VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri 16-18.10.2014
5-) Tanç.,N., 2011. Edebî Bir Söylem Olarak Hüsn ü Aşk’ta Sözsüz Aktarım. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri
6-) Tanç.,N., 2010. Şeyh Gâlib’in Estetik Anlayışı: Hüsn . İstanbul Kültür Üniversitesi III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK) 2010 Bildiriler
7-) Tanç.,N., 2009. Ferec Ba’de’ş-Şidde Hikâyelerinin Konu Ve Tema Bakımından İncelenmesi . Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi (CAFT)

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Tanç Nilüfer, 2017. Heft Peyker Nasıl Turandot Oldu?. II. Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi USOBAK

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çapan.,P., Eke.,N., Tanç.,N., 2013. Hadâiku'ş-Şakâyık'a Göre Menteşe Yöresinde Yetişen Şairler. Muğla Değerleri Sempozyumu Bildiri Kitabı
2-) Tanç.,N., 2011. XV. Yüzyıldan Günümüze Seslenen Bir Şair: Karamanlı Nizâmî. VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına)

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: Tanç, N.. 2017. Kuş Dili Dilde Edebiyatta Sanatta Kuşlar/Klasik Türk Şiirinde "Öteki"nin Görüntüsü: Çirkin Kuşlar. Yayın Evi: Dergâh Yayınları Editör Adı: Gürsoy Naskali Emine-Şeker Ayşe
2-) Yazar Adı: Nilüfer-Tanç. 2016. Ölümünün 300. Yılında Nâbî'ye Armağan "Nazire Geleneği Bağlamında Hayrâbâd-Hüsn ü Aşk İlişkisi" . Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Editör Adı: Çetin DERDİYOK - H. Dilek Batislam

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yazar Adı: Nilüfer-Tanç. 2012. Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî’den Şerhler. Yayın Evi: Nasihat Yayınları Editör Adı: Musa Tektaş

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. ASOS Journal.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ASOS Journal The Journal of Academic Science.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. Asos Journal The Journal of Academic Social Science.

(D-12)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Söylem Filoloji Dergisi.
7-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ.
8-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Rifâî’den Oscar Wilde’a Gül ve Bülbül S. 39, Erzurum 2009, s. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Necâtî Bey’in Gazellerinde Hüsn-İ Ta’lîl Sanatının İşlevi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Realist Halk Hikâyesi ile Roman Arasında Kürkçü-Zâde Osman Remzi’nin Sergüzeşt-İ Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ Mesnevîsi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Şeyh Gâlib’in Estetik Anlayışı: Hüsn - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Poetik Değeri: Suhan - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
6-) Rifâî’den Oscar Wilde’a Gül ve Bülbül S. 39, Erzurum 2009, s. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Poetik Değeri: Suhan - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Lâmi’î’nin Vâmık u Azrâ’sında Mahallîleştirme Yöntemleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Şeyh Gâlib’in Estetik Anlayışı: Hüsn - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Rifâî’den Oscar Wilde’a Gül ve Bülbül S. 39, Erzurum 2009, s. - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) Necâtî Bey’in Gazellerinde Hüsn-İ Ta’lîl Sanatının İşlevi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Realist Halk Hikâyesi ile Roman Arasında Kürkçü-Zâde Osman Remzi’nin Sergüzeşt-İ Mâzî Yahud Vâmık u Azrâ Mesnevîsi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Şeyh Gâlib’in Estetik Anlayışı: Hüsn - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Poetik Değeri: Suhan - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
6-) Rifâî’den Oscar Wilde’a Gül ve Bülbül S. 39, Erzurum 2009, s. - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
7-) Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Poetik Değeri: Suhan - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

(E-5)Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Alımlama Estetiği Işığında Hüsn ü Aşk’ın Poetik Değeri: Suhan - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Klâsik Türk Şiirinde Hüsn-i Ta'lîl Sanatı. Konu: Belâgat, edebî sanatlar, hüsn-i ta'lîl, dîvân. Jülide -ERKEN. 2017
2-) Tez Adı: Lâmi‘î’nin Vâmık u ‘Azrâ Mesnevîsinin Mahallî Unsurlar Açısından İncelenmesi. Konu: Mesnevî, Lâmi‘î Çelebi, Vâmık u ‘Azrâ, mahallî unsurlar . Süleyman-YİĞİT. 2017

(G-4)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Dijital Biyografi. Proje Türü: Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç). Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü II (20. Yüzyıldan Günümüze 1860-1985) . 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi’nde Madde Yazarlığı (Vasfî, Ali Gâlib; Rüşdî, Yemez-zâde Süleymân). Proje Türü: Diğer (Ulusal). Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi. 2013-2014

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Klâsik Türk Şiiri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Klâsik Türk Şiirinde Hüsn-i Ta’lîl Sanatı. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Klâsik Türk Şiiri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Lâmi’î’nin Vâmık u ‘Azrâ Mesnevîsinin Mahallî Unsurlar Açısından İncelenmesi. 2017-2017

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Osman Hulûsî Efendi Vakfı . Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî Şerh Yarışması . 2011

(I-2)Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Jüri Üyesi: Şehrengizden Monografiye Şehir Yazıları I: 9. Şehir Muğla Temalı Yazı Yarışması Muğla Sıtkı Koçam Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Topluluğu 07.05.2019. Muğla. . 2019
2-) Jüri Üyesi: "Görselin Metne Yansımaları" Yazı Yarışması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Topluluğu, 07.12.2017. Türkiye Muğla. . 2017
3-) Jüri Üyesi: "Bir Şair Yarat” Yazı Yarışması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Topluluğu, 27.02.2017. Türkiye Muğla. . 2017
4-) Jüri Üyesi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu Şiir Yarışması. Ocak. Türkiye. 2011

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ USOBAK. Kazakistan. . 2019
2-) Bilim Kurulu Üyeliği: II. Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu (17 Aralık 2015).. Muğla/Türkiye. . 2015
3-) Sempozyum Sekreterliği: IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 22-24.12.2011, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Aralık. Türkiye. 2011

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Bilim Kurulu Üyeliği ve Oturum Başkanlığı: I. Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu, 17 Aralık 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Muğla. Türkiye. 2014
2-) Ölümünün 300. Yılında Neva Kâr'dan Destan'a Buhûrî-zâde Mustafa Itrî, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 07.12.2012.. Aralık. Türkiye . 2013
3-) Panel: Atatürk ve Çağdaş Cumhuriyet, 28.11.2013, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Kasım. Türkiye. 2013
4-) Mevlevîlik ve Muğlalı Şâhidî, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 25.12.2012. . Aralık. Türkiye. 2012
5-) Oturum Başkanlığı: Fethiye Halk Kültürü Öğrenci Sempozyumu, Şefika Pekin Kız Teknik ve Meslek Lisesi Fethiye/Muğla, 12.05.2012. . Mayıs. Türkiye. 2012
6-) Yabancılara Türkçe Öğretimi Atölye Çalışması, 30.11-1.12. 2012, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Kasım. Türkiye. 2012
7-) Yaz Okulu: Türkoloji Günleri III, 25-29 Ağustos 2008, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Ağustos. Türkiye. 2008
8-) Yaz Okulu: Türkoloji Günleri II, 20-25 Ağustos 2007, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.. Ağustos. Türkiye. 2007

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Seyyid İmadü'd-din Nesimi Paneli 27.03.2019. Muğla. . 2019
2-) Şamandan Şaire Oyun Edebiyat İlişkisi. Türkiye. . 2019
3-) Kitap Saati: Okumadığımız Kitaplar Hakkında Nasıl Konuşuruz. Türkiye. . 2019
4-) Panel: Orhun'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Orhun'a Taşınanlar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Topluluğu, 01.11.2018, "Moğolistan'da Türkoloji Çalışmaları". Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . 2018
5-) Panel Yöneticisi: "Görselin Metne Yansımaları" Yazı Yarışması, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Topluluğu, 07.12.2017. Muğla. . 2017
6-) Panel: Geleneğin Güncellenmesi Bağlamında Klâsik Türk Edebiyatı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, "Hüsn, Aşk ve Güzel Sanatlar", 13.04.2016.. Muğla/Türkiye. . 2016
7-) Seminer: Kitap Saati, "Öküzün A'sı", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 21.12.2016. Türkiye. . 2016
8-) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri VI: Klâsik Türk Edebiyatının Renkli Bir Şahsiyeti: Koca Râgıb Paşa, "Koca Râgıb Paşa'nın Hikemî Şiir Ekolü İçerisindeki Yeri", 26.03.2015.. Muğla/Türkiye. Türkiye. 2015
9-) Panel: Klâsik Türk Edebiyatını Anlamak, "Klâsik Türk Edebiyatında Şair Kimdir ?", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 23.11.2015.. Muğla/Türkiye. Türkiye. 2015
10-) Konferans: "İnsanî Bilimlerin Değeri", Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, 06.11.2015.:. Aydın/Türkiye. Türkiye. 2015
11-) Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) Sanat Araştırmaları Merkezi Yuvarlak Masa Toplantıları Kırkambar Tez-Makale Sunumu, 30 Kasım 2013.. İstanbul/Türkiye. İstanbul, Türkiye.. 2013
12-) Panel: Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bir Ekol: Ali Nihat Tarlan, "Ali Nihat Tarlan’ın Metin Neşri İle İlgili Görüşleri Ve Çalışmaları", 27.10.2011, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. . Ekim. Türkiye. 2011
13-) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri I: “Şeyh Gâlib’in Estetik Anlayışı: Hüsn”, 18.03.2011, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. - Mart - Türkiye . Mart. Türkiye. 2011

Verdiği Dersler

TDE 5527 2019-2020 Güz

Eski Türk Edebiyatında Usûl

TDE 6529 2019-2020 Güz

Eski Türk Edebiyatında Yöntemler

TDE1003 2019-2020 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TDE 5099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TDE 5530 2019-2020 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Tenkit Metinleri

TDE 6099 2019-2020 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TDE1004 2019-2020 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TDE 5527 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatında Usûl

TDE2009 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi II

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5530 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Tenkit Metinleri

TDE 6526 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Mitoloji

TDE2010 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi III