Personel

Doç.Dr. Nagehan Uçan Eke
Doç.Dr.
Nagehan Uçan Eke
@ E-posta
nue@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5560

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 18.06.2004

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD 25.06.2007

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD 10.01.2013

Yayin Bilgileri

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Uçan Eke Nagehan, 2019. Nâ’ilî’nin Gazellerinde ”Siyah” Metaforunun İzinde. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
2-) Uçan Eke Nagehan, 2016. Şâhidî nin Şiirlerinde Tasavvufî Metaforlar. Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD)
3-) Uçan Eke Nagehan, 2015. Muhibbî nin Dilinden Kanunî Sultan Süleyman ın Adalet Anlayışı. Türklük Bilimi Araştırmaları
4-) UÇAN EKE.,N., 2015. Yenilikçi Bir Şairin Geleneği Takip Eden Sesi: Nedîm ve Kasideleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) UÇAN EKE.,N., 2013. Klâsik Türk Edebiyatında Metinler Arasılık Alanında Bibliyografya Denemesi ve Hasibe Mazıoğlu’nun "Fuzûlî-Hâfız" Örneği. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish
6-) UÇAN EKE.,N., 2009. Güvâhî’nin Pend-nâme’sindeki Bir Hikâyet ile La Fontaine’nin Bir Masalının Mukayesesi. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı)
7-) UÇAN EKE.,N., 2009. Zâtî’nin Şiirlerinde İlim . Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish
8-) Uçan Eke Nagehan, 2007. Üsküplü İshak Çelebi Dîvânı nda Klâsik Sanatlar. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

(A-4)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) UÇAN EKE.,N., 2009. Şeyh Gâlib: Hüsn ü Aşk. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Prof. Dr. Hüseyin Ayan Özel Sayısı)

(A-7)ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Uçan Eke Nagehan, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Şiir Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Uçan Eke Nagehan, 2016. Mihrî Hatun un Gazellerinde Güzellik Kavramı ile İlgili Metaforlar. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
3-) Uçan Eke Nagehan, 2007. 16 Yüzyıl Klâsik Türk Şiirinde Tıp İlmi. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

(A-8)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Uçan Eke Nagehan, 2017. Klâsik Türk Şiirinde Âşığın En Zor İmtihanı “Unutmak”:Fuzûlî’nin “Unut” Redifli Gazeli. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Uçan Eke Nagehan, 2017. Şehzade Mustafa Mersiyesi’nin Metaforik Açıdan İncelenmesi. Söylem Filoloji Dergisi
3-) UÇAN EKE.,N., 2011. Nâ’ilî’nin "Âfitâb" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Uçan Eke Nagehan, 2018. Metaforların Işığında Türkçenin Kadim Metinleri Orhun Yazıtlarını Yeniden Okumak. Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu
2-) Uçan Eke Nagehan, 2016. Şeyh Gâlib in Gazellerinde Derin Metaforlar. The 1st International Conference on Studies in Turkology (ICOSTURK’2016)
3-) Uçan Eke Nagehan, 2015. Nâ ilî nin Şarkılarının Dili. VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
4-) Uçan Eke Nagehan, 2014. Sebk i Hindî nin Bir Özelliği Olarak Tasavvuf un Nâ ilî nin Gazellerinde İşlenişi. I. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (Türk Tasavvuf Kültürü ve Gelenekleri)
5-) Uçan Eke Nagehan, 2013. Murat Gülsoy un Hikâye ve Romanlarına Sembol Dilinin Görüntüsü Rüya nın Penceresinden Bakmak. VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
6-) Uçan Eke Nagehan, 2011. Ses Anlam İlişkisi Çerçevesinde Nâ ilî nin Gazellerinde Ses Tekrarları. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
7-) Uçan Eke Nagehan, 2010. Nâ ilî nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi. III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi
8-) Uçan Eke Nagehan, 2007. 16 Yüzyıl Klâsik Türk Şiirinde Şiir İlmi. 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu

(B-2)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Uçan Eke Nagehan, 2019. Kutadgu Bilig’de Kap Metaforları. Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı
2-) Uçan Eke Nagehan, 2018. Nâ’ilî’nin Gazellerinde Siyah Metaforunun İzinde. International Conference on Social Sciences (Cappadocia-2018)
3-) Uçan Eke Nagehan, 2017. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin ”Şiir” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Uçan Eke Nagehan, 2017. Metaphorical Analysis of ‘Şehzade Mustafa Elegy’ of Taşlıcalı Yahya Bey. 2. International Conference on Studies in Turkology
5-) Uçan Eke Nagehan, 2015. Şâhidî’nin Şiirlerinde Tasavvufî Metaforlar. II. Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çapan Pervin, Tanç Nilüfer, Uçan Eke Nagehan, 2013. Hadâiku ş Şakâyık a Göre Menteşe Yöresinde Yetişen Şairler. Muğla Değerleri Sempozyumu

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. Klâsik Türk Edebiyatında Metaforik Üslûp. Yayın Evi: Akçağ Yayınları

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2014. Nâ'ilî'nin Gazellerinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2019. Meyhane Kitabı/Klasik Türk Şiirinde Meyhane Metaforu. Yayın Evi: Kitabevi Yayınları
2-) . 2017. Kuş Dili (Dilde, Edebiyatta ve Sanatta Kuşlar): "Gülşehrî'nin Mantıku't-Tayr'ında 'Hüdhüd' Metaforu". Yayın Evi: Dergâh Yayınları
3-) . 2016. Nâbî'ye Armağan Ölümünün 300 Yılında/Nâbî'nin Orta İnsan Tipinin Türk Edebiyatı'ndaki Yansımaları ve Dönüşümü. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları
4-) . 2014. Yılan Kitabı/Muhibbî’nin Şiir Hazinesinin Tılsımı: Yılan. Yayın Evi: Kitabevi Yayınları
5-) . 2014. Korku Kitabı/Muhibbî Dilinden Kanûnî Sultan Süleyman’ın Korkuları. Yayın Evi: Kitabevi Yayınları

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Vefatının 350. Yılında Nâ’ilî-i Kadîm/Nâ’ilî’nin Gazellerinin Anahtarı: Redif. Yayın Evi: Grifon Yayınları

(Ç-2)Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) . 2015. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü/Vahyî-zâde, Abdullah Hilmî Efendi. Yayın Evi: TEİS
2-) . 2015. Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü/Hilmî, Kınalızâde Abdullah Çelebi. Yayın Evi: TEİS

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. LITTERA TURCA -JOURNAL OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE .
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Türkiyat Mecmuası.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. Turkish Studies - Language and Literature.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Littera Turca.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. The Journal of Academic Social Science.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi.

(D-12)Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Söylem Filoloji Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Söylem Filoloji Dergisi.

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Utanmaz Adam / Hüseyin Rahmi GÜRPINAR.

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Güvâhî’nin Pend-nâme’sindeki Bir Hikâyet ile La Fontaine’nin Bir Masalının Mukayesesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Klâsik Türk Edebiyatında Metinler Arasılık Alanında Bibliyografya Denemesi ve Hasibe Mazıoğlu’nun "Fuzûlî-Hâfız" Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Yılan Kitabı/Muhibbî’nin Şiir Hazinesinin Tılsımı: Yılan - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Korku Kitabı/Muhibbî Dilinden Kanûnî Sultan Süleyman’ın Korkuları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Klâsik Türk Edebiyatında Metinler Arasılık Alanında Bibliyografya Denemesi ve Hasibe Mazıoğlu’nun "Fuzûlî-Hâfız" Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Muhibbî nin Dilinden Kanunî Sultan Süleyman ın Adalet Anlayışı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
6-) Nâ’ilî’nin "Âfitâb" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Nâ’ilî’nin "Âfitâb" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
8-) Yenilikçi Bir Şairin Geleneği Takip Eden Sesi: Nedîm ve Kasideleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
9-) Klâsik Türk Edebiyatında Metinler Arasılık Alanında Bibliyografya Denemesi ve Hasibe Mazıoğlu’nun "Fuzûlî-Hâfız" Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
10-) Nâ’ilî’nin "Âfitâb" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2
11-) Klâsik Türk Edebiyatında Metinler Arasılık Alanında Bibliyografya Denemesi ve Hasibe Mazıoğlu’nun "Fuzûlî-Hâfız" Örneği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
12-) Klâsik Türk Edebiyatında Metinler Arasılık Alanında Bibliyografya Denemesi ve Hasibe Mazıoğlu’nun "Fuzûlî-Hâfız" Örneği - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
13-) Nâ’ilî’nin "Âfitâb" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

(E-3)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Şâhidî nin Şiirlerinde Tasavvufî Metaforlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Nâ’ilî’nin "Âfitâb" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Şiir Kavramına Yönelik Metaforik Algıları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
4-) Klâsik Türk Edebiyatında Metaforik Üslûp - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
5-) Şâhidî nin Şiirlerinde Tasavvufî Metaforlar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) Nâ’ilî’nin "Âfitâb" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:3
7-) Üsküplü İshak Çelebi Dîvânı nda Klâsik Sanatlar - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1

(E-4)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Mihrî Hatun un Gazellerinde Güzellik Kavramı ile İlgili Metaforlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Nâ’ilî’nin "Âfitâb" Redifli Gazelinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1

(E-5)Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Nâ'ilî'nin Gazellerinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Muhibbî nin Dilinden Kanunî Sultan Süleyman ın Adalet Anlayışı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) Şeyh Gâlib: Hüsn ü Aşk - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
4-) Zâtî’nin Şiirlerinde İlim - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Klâsik Türk Edebiyatında Mûsâ Peygamber. Konu: Klâsik Türk Edebiyatı, Mûsâ Peygamber. Havva-DERELİ. 2019

(G-4)TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Esrar Dede Dîvânı Bağlamlı Dizini ve İşlevsel Sözlüğü’nün Yrd. Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE tarafından hazırlandığı proje, işlevselliğiyle içerisine eklenen kelimeleri parçalara ayırarak her kelimenin anlamının girilmesini sağlıyor. Anlamlandırılan her kelime sisteme kaydedilerek kullanıcı istediği zaman tüm kelimelerin dökümünü alabiliyor. Bugüne kadar sisteme 300’e yakın eserin girişi yapılmıştır. Her geçen gün hızla artan sayısıyla birlikte şu an için 4.000.000’dan fazla kelime kaydı ve 600.000’e yakın madde başı kaydı yapılmış durumdadır. Projenin bitiminde ise yaklaşık 20.000.000 işlenmiş kelime ve 2.000.000’dan fazla madde başının sisteme kaydedileceği düşünülmektedir.. Proje Türü: Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar. Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizini ve İşlevsel Sözlüğü. 2015--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi’nde Madde Yazarlığı - Proje Başkanı: Prof. Dr. Mustafa İsen, Destekleyici Kurum: Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi - Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları (TÜRTEP) . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi. 2012-2014

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Nâ'ilî'nin Gazellerinin Şerhi ve Yapısalcılık Açısından İncelenmesi. 2010-2013

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Sivil Toplum Kuruluşu. Dîvân-ı Hulûsî-i Darendevî Şerh Yarışması İkincilik Ödülü. 2011

(I-2)Ulusal sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak

1-) Şehrengizden Monografiye Şehir Yazıları I: 9. Şehir Muğla Temalı Yazı Yarışması (07.052019). Türkiye. . 2019
2-) 1. Münazara Yarışması / Muğla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü. Muğla/Türkiye. . 2017
3-) ”Görselin Metne Yansımaları” Yazı Yarışması. Muğla/Türkiye. . 2017
4-) ”Bir Şair Yarat” Yazı Yarışması. Muğla/Türkiye. . 2017

(I-3)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) I. Uluslararası Mevlevîlik ve Şâhidî Sempozyumu (17 Aralık 2014). TÜRKİYE/Muğla. Türkiye. 2014

(I-4)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Metnin Görsel Serüveni (11.10.2017). Türkiye. . 2017

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Ölümünün 300. Yılında Neva Kâr'dan Destan'a Buhûrî-zâde Mustafa Itrî (07.12.2012). TÜRKİYE/Muğla. Türkiye. 2012
2-) Yabancılara Türkçe Öğretimi Atölye Çalışması (30.11-1.12. 2012). TÜRKİYE/Muğla. Türkiye. 2012
3-) Türkolojide Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi (01-05.07.2013). TÜRKİYE/Ankara. Türkiye. 2012
4-) Çevrimiçi Eğitmen Sertifika Programı (25.07.2012-07.09.2012). TÜRKİYE/Muğla. Türkiye. 2012
5-) Yaz Okulu: Türkoloji Günleri III (25-29 Ağustos 2008). TÜRKİYE/Muğla. Türkiye. 2008
6-) Yaz Okulu: Türkoloji Günleri II (20-25 Ağustos 2007). TÜRKİYE/Muğla. Türkiye. 2007

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Kitap Saati: "Nazmi Ağıl: Ekfrasis - Batı'da ve Bizde Görsel Sanatın Sözlü Tasviri" (25.03.2019). Türkiye. . 2019
2-) Doğumunun 650. Yılında Seyyid İmâdü'd-dîn Nesîmî Paneli: "Seyyid Nesîmî ve Hurûfilik" (27.03.2019). Türkiye. . 2019
3-) Şamandan Şaire Oyun Edebiyat İlişkisi (10.12.2019). Türkiye. . 2019
4-) Metafordan Metne Yrd. Doç. Dr. Nagehan UÇAN EKE ile Söyleşi (21.02.2018). Türkiye. . 2018
5-) Orhun'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Orhun'a Taşınanlar: Atayurt İzlenimleri (01.11.2018). Türkiye. . 2018
6-) Kitap Saati: "Annemarie Schimmel: Sayıların Gizemi" (19.04.2017). Türkiye. . 2017
7-) Geleneğin Güncellenmesi Bağlamında Klâsik Türk Edebiyatı Paneli: “Kökü Mâzide Olan Âtî: Yeni Türk Şiirinde Klâsik Türk Şiirinin İzleri” (13.04.2016). Türkiye. . 2016
8-) Klâsik Türk Edebiyatının Renkli Bir Şahsiyeti Koca Ragıp Paşa Paneli: "Koca Râgıb Paşa, Şair Haşmet ve Fıtnat Hanım Üçgeninde Anlatılan Fıkralar" (26.03.2015). TÜRKİYE/Muğla. Türkiye. 2015
9-) Klâsik Türk Edebiyatını Anlamak Paneli: "Klâsik Türk Şiirinde Astrolojik Unsurlar" (23.11.2015). TÜRKİYE/Muğla. Türkiye. 2015
10-) Ölümünün 300. Yılında Nâbî Paneli: "Nâbî'nin 'Orta İnsan' Tipinin Türk Edebiyatındaki Yansımaları ve Dönüşümü" (12.04.2012). TÜRKİYE/Muğla. Türkiye. 2012
11-) Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bir Ekol: Ali Nihad Tarlan Paneli: "Ali Nihad Tarlan’ın 'Metin Şerhi' Hakkındaki Görüşleri". TÜRKİYE/Muğla. Türkiye. 2011

(S-8-Eski)Yarışma seçici kurullarında (öğrenci yarışmaları hariç) görev

1-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /. 2017. ”Görselin Metne Yansımaları” Yazı Yarışması
2-) SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ /Ulusal yarışmalarda /. 2017. ”Bir Şair Yarat” Yazı Yarışması

Verdiği Dersler

TDE 5531 2019-2020 Güz

Eski Türk Edebiyatında Akımlar

TDE 6521 2019-2020 Güz

Eski Türk Edebiyatında Metinlerarasılık

TDE2009 2019-2020 Güz

Eski Türk Edebiyatı Tarihi II

TDE3545 2019-2020 Güz

Diksiyon

TEB3901 2019-2020 Güz

Diksiyon ve Sunum

TDE 5538 2019-2020 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Modern Metin Çözümlemeleri

TDE 6524 2019-2020 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler

TDE2010 2019-2020 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi III

TDE4501 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5531 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatında Akımlar

TDE1007 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatına Giriş

TDE3545 2018-2019 Güz

Diksiyon

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4537 2018-2019 Güz

Eski Türk Edebiyatında Mazmun ve Mefhumlar

TDE 5099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TDE 5538 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Modern Metin Çözümlemeleri

TDE 6099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TDE 6524 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatında Mensur Metinler

TDE1008 2018-2019 Bahar

Eski Türk Edebiyatı Tarihi I

TDE4502 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II