Personel

Prof.Dr. Mehmet Naci Önal
Prof.Dr.
Mehmet Naci Önal
@ E-posta
onaci@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1554

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1988

Doktora

Bucharest History Ottoman Studies 1996

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Önal Mehmet Naci, Sargın Mustafa, 2018. Tokat Masallarında Yerelleşme. Milli Foklor

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Önal, Mehmet Naci, Gündoğan, Ali Osman ve Sibel Turhan Tuna, "Türk Masallarında Varoluşçuluk Tasarımı Üzerine Bir Deneme", A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2015, S.53, s.121-147. - 2015
2-) Önal, Mehmet Naci, “Türk Halk Kültüründe Efe”, ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, Kültürümüzde Efe (ed. Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun), 2014, s. 1-30. - 2014
3-) Önal, Mehmet Naci, "Masalların Sembolik Dili", Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri-Saim Sakaoğlu Armağanı,(ed. Metin Ergun), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, 2013, s. 299-310. - 2013
4-) Önal, Mehmet Naci, "Muğla'da Alevi-Tahtacı Kültürü" Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic S. 8/9, 2013, s. 343-366. - 2013
5-) Önal, Mehmet Naci ve Aslı Erten, “Türk Halk Kültüründe Ötedünya Tasavvuru”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Semih Tezcan’a Armağan, C.13, s.261-292. - 2013
6-) Önal, Mehmet Naci, “Halk Anlatılarında Kahramanın Kimliğini Gizlemesi,” Turkish Studies, C.5/1, Kış, 2010, s.1271-1285. - 2010
7-) Önal, Mehmet Naci, “Bir Dobruca Masalı: Mehmut Pehlivan” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitü Dergisi, S. 43, s. 35-48, 2009. - 2009
8-) Önal, Mehmet Naci, “Kutsalın Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgecilik,” Millî Folklor, S.84, s. 57-72, 2009. - 2009
9-) Önal, Mehmet Naci, “A Research on the Folk-Songs of Plevna,” Historical Yearbook IV, s. 183-194, 2007. - 2007
10-) Önal, Mehmet Naci, “Türk Mitinin Oluşumunda Işığın Rolü” Journal of Turkısh StudiesTürklük Bilgisi Araştırmaları, Şinasi Tekin Hatıra Sayısı II,(hzl. Yücel Dağlı - Yorges Dedes - Selim S. Kuru), Cilt 31/II (2007),145-158. - 2007
11-) Önal, Mehmet Naci, “Trabzon’da Asker Düğünü”, Millî Folklor, S.64, s. 137-140, 2004. - 2004
12-) Önal, Mehmet Naci, “Unutulmuş Bir Gelenek: Küfür Akşamı Törenleri”, Millî Folklor, S. 60, s. 128- 13, 2003. - 2003
13-) Önal, Mehmet Naci, “Dağ Kültü, Eren Kültü ve Şenliklerinin Muğla’daki Yansımaları” Bilig, 25, 99-124, 2003. - 2003
14-) Önal, Mehmet Naci, Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Güz – 2002) Sayı 9, 133-149. - 2002
15-) Önal, Mehmet Naci, “Dobruca’da Yedi Türbe”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1998, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara, 2000, s. 31-48. - 2000
16-) Önal, Mehmet Naci, “Muğla’da Nevruz” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Güz-2000) Sayı 1, C.2., s. 183-197. - 2000
17-) Önal, Mehmet Naci, “Dobruca’daki Tatar Türklerinde Nevruz Geleneği” Bilig,1999, S. 8, s. 85- 87. - 1999
18-) Önal, Mehmet Naci, “Bükreş Müzelerinde Türk İzleri” Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1997, S. 123, s. 33-37. - 1997
19-) Önal, Mehmet Naci, “Dobruca Türklerinin Bilmeceleri” Folklor / Edebiyat, 1997, S.10, s. 83-107. - 1997
20-) Önal, Mehmet Naci, “Romanya Türklerinin Günümüz Edebiyatı” Türk Dünyası Dil Edebiyat Dergisi, 1997, S. 4, s.15-39. - 1997
21-) Önal, Mehmet Naci, “Dobruca Türklerinde Küfür Akşamı Törenleri” Türk Kültürü, 1996, S. 403, s. 693-700. - 1996
22-) Önal, Mehmet Naci, Türk Romen İlişkilerinde Hoşgörü” Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1996, S.117, s. 17-23. - 1996
23-) Önal, Mehmet Naci, “Romanya Türklerine Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 93, Aralık-1994, s.177-190. - 1994

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Önal, Mehmet Naci, "Karadeniz'in Temelleri", Türk Dili, S.734, s.71-72, 2013. - 2013
2-) Önal, Mehmet Naci, "Yoğurt Hıdırellez Günü mü Bulundu?", Erciyes, S. 363, s. 39-40, 2008. - 2008
3-) Önal, Mehmet Naci, “Nevruz Geleneği,” Aklın ve Bilimin Aydınlığında Eğitim, S.72, Şubat 2006, s. 28-31. - 2006
4-) Önal, Mehmet Naci, “Muğlalı Folklorcu Yusuf Ziya Demircioğlu, Muğla Kent Tarihi, S.1, Nisan 2005, s. 16-17. - 2005

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÖNAL.,N., KALENDER.,E., CEYHAN.,M., 2016. Gençliğin Geleneğe Bakışı. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) Önal, Mehmet, Naci, “Dede Korkut’un Söz Varlığının İzinde: Halk Öğütleri”, III.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi-Dede Korkut ve Türk Dünyası-, 19-23 Ekim 2015, İzmir. - 2015
3-) Önal, Mehmet Naci, "Halk Hukukunun Dili", VI.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri (4-7 Aralık 2013-Bursa), (Editörler: Prof. Dr. Hatice ŞAHİN-Arş. Gör. İbrahim KARAHANCİ), Stüdyo Star Ajans Ltd. Şti., 2014, C.II, s.961-979. - 2014
4-) Önal, Mehmet Naci, "Romanya'da Türk Halk Kültürü", II.Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, 8-10 Mayıs 2013, Muğla. - 2013
5-) Önal, Mehmet Naci, "Türkülerden Tarihi Öğrenmek", IV. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, 21-23 Mart 2013, Fethiye-Muğla, yay. hzl: İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Yayınları, Ankara, 2012, C.I, s. 51-77. - 2013
6-) Önal, Mehmet Naci, "93 Harbi ve Plevne Türküleri", 93 Harbi ve Hırvatistan Rijeka'da Ruzic Koleksiyonunda Bulunan Fotoğraflar Uluslararası Sempozyum, 16-18 Nisan 2013, Muğla. - 2013
7-) Önal, Mehmet Naci ve Aysun Dursun, Muğla’da Konar-Göçer Yaşam ve Yaylacılık Geleneğinin İzleri, Halk Kültüründe Göç Uluslar arası Sempozyumu, 28-30 Mayıs 2010, Balıkesir, Motif Vakfı Yay., İstanbul, 2012, s.716-724. - 2013
8-) Önal, Mehmet Naci, “Türk Halk Kültüründe Bayram Kavramı”, III. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı, 21-23 Mart 2011, Fethiye-Muğla, yay. hzl: İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Yayınları, Ankara, 2012, s. 241-257. - 2013
9-) Önal, Mehmet Naci, "Ahıska Türkleri'nin Halk Edebiyatı", III. Uluslararası Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu Bildiriler, 18-22 Eylül 2012, (yay.hzl. Prof. Dr. İrfan Ünver NASRATTINOĞLU-Doç. Dr. Fedora ARNAUT) Kiev, 2012, s.19-26. - 2013
10-) Önal, Mehmet Naci, “Atasözlerinde Kalıplaşma ve Estetik”, 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Denizli. - 2013
11-) Önal, Mehmet Naci, “Tatar Türklerinin Evlenme Âdetleri ”, III.Uluslararası Tatarların Tarihi Mirası Konferansı, Osmangazi Üniversitesi, 9-11 Ekim 2013, Eskişehir. - 2013
12-) Önal, Mehmet Naci, "Romanya'da Türk Halk Kültürü", Tuna ve Karadeniz Bölgesinde Türk-Romen Dostluğu Türk-Romen Sempozyumu, 18-21 Ekim 2012, Romanya. - 2012
13-) Önal, Mehmet Naci, "Tekerlemeli Masalların Dili", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri 22-24 Aralık 2011, (Editör: Doç. Dr. Mehmet Naci ÖNAL), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları, 2012, C.II, s.413-424. - 2012
14-) Önal, Mehmet Naci, "Efsanelerin Dünü, Bugünü ve Geleceği", Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: I. Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı, 14-18 Eylül 2011, İstanbul. - 2011
15-) Önal, Mehmet Naci,"Sözlü Tarih Bağlamında Bodrum'da Göç Hikayeleri", 2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu Bildirileri, (Hzl. Prof. Dr. Ahmet ÖZGİRAY-Prof. Dr. M. Akif ERDOĞRU), Bodrum, 2011, s.443-463. - 2011
16-) Önal, Mehmet Naci, “Destanlardan Masallara Taşınan Kahramanlık Motifi: Dobruca’dan “Kelce” Masalı Örneği”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan 2010, Çeşme-İzmir. - 2010
17-) Önal, Mehmet Naci, “Romanya Dobrucası Tatar Halkının Sözlü Edebiyatları” Problemı Fılologi Narodov Povolzsya Sbornul Smameu” (İdil Boyu Halkları Filoloji Sorunları), Moskova, 2010, s. 204-209. - 2010
18-) Önal, Mehmet Naci, “Romanya Türklerinin Ninnileri Üzerine Bir Araştırma,” Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu II, (Hzl. Ünal Şenel), Manisa, 2010, C.II, 227-242. - 2010
19-) Önal, Mehmet Naci, “Eski Türk ve Eski Mısır İnanışları Üzerine Araştırmalar”, Uluslararası Türkiye-Mısır İlişkileri Sempozyumu(2-7- Kasım 2009), Bildiriler (Yay. hzl. İrfan Ünver NASRATTINOĞLU), Ankara, 2010, s. 69-77. - 2010
20-) Önal, Mehmet Naci, “Türk Kültürünün Romanya Kültürüne Etkileri”, Türk Kültür Kurultayı, 3-6 Aralık 2009, Fethiye-Muğla, Yay. hzl: İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu Yayınları, Ankara, 2010, s. 175-183. - 2010
21-) Önal, Mehmet Naci ve Aysun Dursun, “Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme”, CAFT- Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi, 28.04.2009-01.05.2009, Ankara. s. 225-237. - 2009
22-) Önal, Mehmet Naci, “Muğla’da Hıdırellez Bayramı,” 38. ICANAS Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 2008, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yay., s.1187-1208. - 2008
23-) Önal, Mehmet Naci, “Muğla Manilerinde Günlük Yaşam,” IV. Uluslararası Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür Geleneği (Türk Dünyasında Maniler) Sempozyumu, İzmir, 2007, s. 369-389. - 2007
24-) Önal, Mehmet Naci, “Türk-Romen İlişkilerinde Hoşgörü,” Hoşgörü ve Dostluk Türk Romen İlişkileri Tarihine Kısa Bir Bakış Sempozyumu, 03.05.2007, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. - 2007
25-) Önal, Mehmet Naci,“Masallardaki Engeller Üzerine Bir Araştırma” Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Gazi Üniversitesi THBMER Yayını, Ankara, 2006, s. 183-197. - 2006
26-) Önal, Mehmet Naci, “Yazma, Matbu Ve Sözlü Varyantlar Arasında Bir İnceleme: Şah İsmail Hikâyesi Örneği”,VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 27 Haziran-1 Temmuz 2006, Gaziantep. - 2006
27-) Önal, Mehmet Naci, “Hoca Ahmet Yesevî Tesirindeki Muğla Erenleri” I. Türk Dünyası Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri, 21-22 Nisan 2000, Muğla, 2001, s. 167-183. - 2001
28-) Önal, Mehmet Naci, “Dobruca’da Hıdırellez Geleneği”, Renkler,1994, S.4, s. 300-307, Maddî ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Köstece-Romanya, 4-7 Kasım 1993. - 1994
29-) Önal, Mehmet Naci, “Dobruca’da Hıdırellez Geleneği”, Renkler,1994, S.4, s. 300-307, Maddî ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu, Köstece-Romanya, 4-7 Kasım 1993. - 1993

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÖNAL.,N., DALGIN.,T., 2016. Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Önal, Mehmet Naci, "Atasözleri ve Deyimlerin Serüveni", ELGİNKAN Vakfı 2. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı-Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı-, 15-17 Nisan 2015, İstanbul. - 2015
3-) Önal, Mehmet Naci ve Aysun Dursun, "Teke Yöresinden Derlenen Bir Masalın Yerel ve Evrensel Bağlamı", I.Teke Yöresi Sempozyumu, 04-06 Mart 2015, Burdur. - 2015
4-) Önal, Mehmet Naci, "Muğla Tahtacı Kültürü", I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni, 19-21 Nisan 2012, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. - 2012
5-) Önal, Mehmet Naci, “Sözlü Kültür, Folklor ve Sözlü Tarih” Yerel Tarih Yöntemler ve Deneyimler, II. Sözlü Tarih Atölyesi, Muğla Belediyesi Kültür Yayınları, Muğla, 2007, s. 24-38. - 2007
6-) Önal, Mehmet Naci, “Gılim Efe’nin Hikâyesi ve Göstergebilimsel Çözümlemesi” Zeybek Kültürü Sempozyumu, 24-25 Ekim 2002, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları, Muğla, 2004, 387-405. - 2004

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2011. Tarihin ve Edebiyatın Kesiştiği Noktada Destanlaşan Plevne Türküleri/. Yayın Evi: Atatürk Kültür Merkezi Yay
2-) . 2007. Dın Folkorun Dobrugea/. Yayın Evi: Kriterion Editura
3-) Önal, Mehmet Naci, Din Folklorul Turcilor Dobrogeni, Editura Kriterion, Bucureşti. - 1997

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2013. Muğla Efsaneleri. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yay.
2-) . 2011. Muğla Masalları. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi
3-) Önal, Mehmet Naci, Muğla Masalları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yay., Muğla. - 2011
4-) Önal, Mehmet Naci, Tarihin ve Edebiyatın Kesiştiği Noktada Destanlaşan Plevne Türküleri, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Ankara. - 2011
5-) Önal, Mehmet Naci, Muğla Efsaneleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yay., Muğla, 2003, (2.bs. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, 2005, 3.bs. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, 2013). - 2003
6-) Önal, Mehmet Naci, Dobruca Türkleri, Türk Ocakları Trabzon Şubesi Yayını, Trabzon. - 1998
7-) Önal, Mehmet Naci, Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Âdetleri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. - 1998

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2015. Skolastik Fantazya/Varoluşçu Düşünce Ekseninden Mesnevi'yi Okumak. Yayın Evi: Ayrıntı yay.
2-) . 2015. Dört Kıtada Folklorun İzinde Prof Dr Özkul ÇOBANOĞLU Armağanı/Romanya'da Türk Halk Kültürü (Derlemeler ve Değerlendirmeler). Yayın Evi: hakim yay
3-) . 2014. Prof Dr Ali Çelik Armağanı/Türk Halk Anlatılarında Rüya. Yayın Evi: Akçağ
4-) . 2013. Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı/Masalların Sembolik Dili. Yayın Evi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay
5-) . 2004. Studii şi Cercetari de Turcologie Cotemporara Omagıu Profesorul Mihai Maxim/Dobruca /Romanya Türkleri’nin Manileri ve Mani İncelemeleri. Yayın Evi: Deitura Tribuna
6-) . 2004. Studii şi Cercetari de Turcologie Cotemporara Omagıu Profesorul Mihai Maxim/Dobruca /Romanya Türkleri’nin Manileri ve Mani İncelemeleri. Yayın Evi: Deitura Tribuna
7-) Önal, Mehmet Naci, “Dobruca /Romanya Türkleri’nin Manileri ve Mani İncelemeleri” Studii şi Cercetari de Turcologie Cotemporara Omagıu Profesorul Mihai Maxim, Coordinator Calin Felezeu, Deitura Tribuna, Cluj-Napoca, 2004, 169-206. - 2004

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Türkiye’de Bir Kurmancan Datka Prof. Dr. Nerin Yayın Armağanı/Mitolojik Unsurlarıyla Tatarlarda Evlenme Adetleri. Yayın Evi: Sega Yayıncılık
2-) . 2017. Prof. Dr. Nuri YÜCE Armağanı/Teke Yöresinden Derlenen BirMasalın Yerel ve Evrensel Bağlamı. Yayın Evi: Günce Yayınları
3-) . 2017. Kültür Dünyamızın Mimarları II/Ahmet Yesevi Üzerinden Türklerin İslam Algısı. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniersitesi
4-) . 2016. KÜLTÜR DÜNYAMIZIN MIMARLARI/DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Yayın Evi: MUĞLA SITKI KOÇMA NİVERSİTESİ
5-) . 2016. Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı/Atasözlerinin ve Deyimlerin Serüveni. Yayın Evi: Elgnkan Vakfı
6-) . 2015. Prof Dr Erman ARTUN Armağanı/Destanlardan Masallara Taşınan Kahramanlık Motifi: Dobruca'dan Kelce Masalı Örneği. Yayın Evi: Öz Baran Ofset
7-) Önal, Mehmet Naci, "Destanlardan Masallara Taşınan Kahramanlık Motifi: Dobruca'dan Kelce Masalı Örneği", Prof. Dr. Erman ARTUN Armağanı (Editörler: Refiye ŞENESEN-Zekiye ÇAĞIMLAR), Öz Baran Ofset, Adana, 2015, s.387-405. - 2015
8-) Önal, Mehmet Naci, "Varoluşçu Düşünce Ekseninden Mesnevi'yi Okumak" (Derleyen: Hüseyin Köse), Ayrıntı Yay., İstanbul, 2015, s.279-302. - 2015
9-) Önal, Mehmet Naci, "Romanya'da Türk Halk Kültürü (Derlemeler ve Değerlendirmeler)", Dört Kıtada Folklorun İzinde: Prof.Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Armağanı, (Yayın Sorumluları: Metin EREN-Mehmet KARAASLAN-Abdulselam ARVAS), Hâkim Yayıncılık, Ankara, 2015, s.233-248. - 2015
10-) Önal, Mehmet Naci ve Mehmet Surur Çelepi, “Türk Halk Anlatılarında Rüya”, Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı (ed. Doç. Dr. Cengiz Gökşen), Akçağ Yayınları, s.393-420, 2014. - 2014
11-) Önal, Mehmet Naci ve Mehmet Surur Çelepi, “Türk Halk Anlatılarında Rüya”, Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı (ed. Doç. Dr. Cengiz Gökşen), Akçağ Yayınları, s.393-420, 2014. - 2014
12-) Önal, Mehmet Naci, “Muğla'da Yas Etme Geleneği”, Ağıt Kitabı (Editör: Emine GÜRSOY NASKALİ), Kitabevi, İstanbul, 2011, s.3-38. - 2011
13-) . 2011. Ağıt Kitabı/Muğla’da Yas Etme Geleneği. Yayın Evi: Kitapevi
14-) . 2007. Yerel Tarih Yöntem ve Deneyimler II Sözlü Tarih Ayölyesi/Sözlü Kültür, Foklor ve Sözlü Tarih. Yayın Evi: Muğla Belediyesi Kültür Yayınları
15-) . 2000. Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1998/Dobruca’da Yedi Türbe. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Yay

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri Kitabı Editörlüğü - 2012

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Türk Halk Kültüründe Hukuk Kavramı - 2014
2-) Türk Masallarının Varoluşçuluk Açısından İncelenmesi - 2013
3-) Türk Halk Kültüründe Rüya - 2012

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Halk Kültüründe Ötedünya Algısı - 2013
2-) Türkülerde Sevgili Kavramı - 2010
3-) Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi - 2008
4-) Oyun Tekerlemelerinin Araştırılması ve İncelenmesi - 2006
5-) Bir Folklorcu Olarak Yusuf Ziya Demircioğlu - 2001

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Muğla Sözlü Halk Kültürü Üzerine Araştırmalar ve İncelemeler: Muğla Masalları, 107K060 No’lu TÜBİTAK Projesi, (Proje Yöneticisi), 2009. - 2009

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Dodurga Boyu Halk Kültürü (Araştırma-İnceleme), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 13/78 No'lu Bilimsel Araştırmalar Fonu Projesi, (Proje Yöneticisi), 2013-. - 2013
2-) Tokat Masalları Üzerine Araştırma ve İncelemeler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2012/70 No'lu Bilimsel Araştırmalar Fonu Projesi, (Proje Yöneticisi), 2012-. - 2012
3-) Türk Masallarının Varoluşçuluk Açısından İncelenmesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 2011/18 No'lu Bilimsel Araştırmalar Fonu Projesi, (Proje Yöneticisi), 2011-2013. - 2011
4-) Muğla Efsaneleri (Araştırma-İnceleme), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 99/004 No’lu Bilimsel Araştırmalar Fonu Projesi, (Proje Yöneticisi), 2002. - 2003
5-) Yusuf Ziya Demircioğlu'nun Türk Folkloruna Katkıları, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Fonu Projesi, (Proje Yöneticisi), 2000-2002. - 2002

Uluslar arası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği . Aralık. Türkiye. 2013
2-) IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği-Düzenleme Kurulu Üyeliği-Sempozyum Sekreteryası. Aralık. Türkiye. 2011
3-) I. Uluslar arası Türkiye-Polonya İlişkileri Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği . Haziran. Türkiye. 2010

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) Kaledavaz Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği . Nisan. Türkiye. 2012
2-) I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni Bilim Kurulu Üyeliği. Nisan. Türkiye. 2012

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) Tolerant în Relatîile Dintre Turci şi Români o Cercatare Etnografica (Türk Romen ilişkilerinde Hoşgörü Üzerine Etnografik Bir Araştırma), Konferans, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Centrul de Studii Turco-Ottomane, 20.03.1995, Bükreş.. Mart. Romanya. 1995

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) “Alevi ve Tahtacı Kültürü”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri VI, Ömer Köse Seminer Salonu, 05 Mayıs 2015, Saat: 13.30.. Mayıs. Türkiye. 2015
2-) “Muğla Halk Kültürü”, Muğla Meslek Yüksekokulu Yıl Sonu Etkinlikleri ve Mezuniyet Töreni, 26 Mayıs 2015, Saat: 17.00.. Mayıs. Türkiye. 2015
3-) “Dede Korkut Hikayelerinin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi”, Kültür Dünyamızın Mimarları: Dede Korkut Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amfisi, 09.12.2015, Saat: 13.00.. Aralık. Türkiye. 2015
4-) "Modern Dünyada Efsanelerin Yeri", MSKÜ Edebiyat Fakültesi, Ömer Köse Seminer Salonu, Saat: 13.30, 09.05.2013.. Mayıs. Türkiye. 2013
5-) “Kültür Tarihi İçinde Birlikte Yaşama Birikimi: Dobruca Örneği”, Saat: 11.00, 14 Kasım 2012, 12. Sıtkı Koçman Günleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ömer Köse Seminer Salonu, Muğla. . Kasım. Türkiye. 2012
6-) “Muğla Masalları Hakkında Değerlendirmeler”, Saat: 14.30, 18 Kasım 2011, 11. Sıtkı Koçman Günleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ömer Köse Seminer Salonu, Muğla. . Kasım. Türkiye. 2011
7-) "Muğla Ağıtları", Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri III, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ömer Köse Seminer Salonu, Saat: 13.30, 01 Aralık 2011. . Aralık. Türkiye. 2011
8-) “Aşık Veysel’i Anma” Konferansı, Saat 20.00, 21 Mart 2010, Datça-Muğla. . Mart. Türkiye. 2010
9-) “Dağ Kültü: Sandras Dağı Çiçek Baba Şenlikleri”, Saat 15.30, 30.04.2008, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, (Adnan Menderes Üniversitesi Edebiyat Topluluğunca düzenlenen konferansta konuşmacı), Aydın. . Nisan. Türkiye. 2008
10-) “Türk Dili’nin Yozlaşması”, 03.04.2008, Muğla İl Özel İdare Toplantı Salonu (Turgut Reis Lisesi / Bilişimci Martılar Proje Grubu/ Dil Sevdalıları tarafından düzenlenen panelde konuşmacı). . Nisan. Türkiye. 2008
11-) “Plevne Destanları”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Bölüm İçi Seminerleri-, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi FEF Ömer Köse Seminer Salonu, Saat: 13.15, 30 Mayıs 2007. . Mayıs. Türkiye. 2007
12-) “Kırım’da Türk Kültürü” Konferans, Saat:14.30, 19.03.2007, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi FEF Ömer Köse Seminer Salonu, Muğla. . Mart. Türkiye. 2007
13-) “Kırım’da Türk Kültürü” Konferans, Adnan Menderes Üniversitesi, Saat 15.15, 16.05.2007, Aydın. . Mayıs. Türkiye. 2007
14-) “Türk ve Dünya Edebiyatında Seyahatnameler (İbn Batuta-Evliya Çelebi)”, 08.11.2007, Müze Müdürlüğü Pabuççuoğlu Konferans Salonu, (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Profesyonel Turist Rehberliği Hizmet İçi Eğitim Seminerinde konuşmacı), Muğla. . Kasım. Türkiye. 2007
15-) “Milas’ta Türk Kültürü”, 17.11.2007 (Milas Meslek Yüksekokulu’nca düzenlenen Tarih ve Kültürüyle Milas adlı panelde konuşmacı), Milas-Muğla. . Kasım. Türkiye. 2007
16-) “Dağ Kültü: Sandras Dağı Çiçek Baba Şenlikleri”, Saat 14.30, 27.11.2007, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Amfisi, Muğla. . Kasım. Türkiye. 2007
17-) “Romanya Türk Mirası” (Prof.Dr. Mihai Maxim ile), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF 203 Amfi, 29 Nisan 2004, Muğla. . Nisan. Türkiye. 2004
18-) “Nevruz” konulu konferans, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 21.03.2003, Muğla. . Mart. Türkiye. 2003
19-) “Muğla Erenleri ve Eren Kültürü’nün Türk Kültür Tarihi İçindeki Yeri” Panel, Muğla Kültür Merkezi, 27 Kasım 2001, Muğla. . Kasım. Türkiye. 2001
20-) “ Atatürk Dönemi Folkloru”, Atatürk Dil ve Edebiyat Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 15.05.2001, Muğla. . Mayıs. Türkiye. 2001
21-) Türk Tasavvufu Çerçevesinde Muğla Erenleri, Konferans, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Salı Konferansları, 22. 02. 2000, Muğla. . Şubat. Türkiye. 2000
22-) Yunus Emre’de Din ve Tasavvuf, Konferans, Muğla İl Müftülüğü, 16.03.1999, Muğla.. Mart. Türkiye. 1999
23-) Dobruca’daki Tatar Türklerinde Nevruz Geleneği, Nevruz Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 19.03.1999, Muğla. . Mart. Türkiye. 1999

Verdiği Dersler

TDE1009 2014-2015 Yaz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE 6540 2018-2019 Bahar

Türk Halk Kültürünün Tarihi Kaynaklar

TDE 6538 2018-2019 Bahar

Masal İncelemeleri

TDE 6534 2018-2019 Bahar

Âşık Edebiyatı İncelemeleri

TDE 5540 2018-2019 Bahar

Halk Bilimi Kuramları

TDE4550 2018-2019 Bahar

Saz Şairleri

TDE3546 2018-2019 Bahar

Masal Kuramları

TDE1010 2018-2019 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE3546 2018-2019 Bahar

Masal Kuramları

TDE4550 2018-2019 Bahar

Saz Şairleri

TDE1010 2018-2019 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE1009 2018-2019 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE 5545 2018-2019 Güz

Halk Edebiyatında Tür ve Şekil

TDE 6541 2018-2019 Güz

Türk Destanlarının Tahlili

TDE 6535 2018-2019 Güz

Halk Bilimi Kuramları ve İncelemeleri

TDE1009 2018-2019 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE4549 2018-2019 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE3541 2018-2019 Güz

Halk Kültürü ve Çocuk

TDE4549 2018-2019 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE1009 2018-2019 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE3545 2017-2018 Yaz

Diksiyon

TDE1009 2017-2018 Yaz

Türk Halk Bilimine Giriş

BRY1004 2017-2018 Yaz

ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ

ÇGP1012 2017-2018 Yaz

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

ÇGP1012 2017-2018 Yaz

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

TDE3544 2017-2018 Bahar

Türk Halk Bilimi Araştırmaları

TDE 5550 2017-2018 Bahar

Efsane İncelemeleri

TDE 5544 2017-2018 Bahar

Cönkler ve Mecmualar

TDE 6540 2017-2018 Bahar

Türk Halk Kültürünün Tarihi Kaynaklar

ÇGP1012 2017-2018 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

BRY1004 2017-2018 Bahar

ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ

ÇGP1012 2017-2018 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4550 2017-2018 Bahar

Saz Şairleri

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4550 2017-2018 Bahar

Saz Şairleri

TDE4501 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5545 2017-2018 Güz

Halk Edebiyatında Tür ve Şekil

TDE 5553 2017-2018 Güz

Türk Halk Edebiyatının Yazılı Kaynakları

TDE3541 2017-2018 Güz

Halk Kültürü ve Çocuk

TDE4549 2017-2018 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE 6555 2017-2018 Güz

Dinî Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı

TDE3541 2017-2018 Güz

Halk Kültürü ve Çocuk

RTV1801 2017-2018 Güz

İLETİŞİM

TDE 6535 2017-2018 Güz

Halk Bilimi Kuramları ve İncelemeleri

TDE4549 2017-2018 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

RTV1801 2017-2018 Güz

İLETİŞİM

TDE 6533 2017-2018 Güz

Türk Halk Felsefesinin Edebiyata Yansımaları

BRY1004 2016-2017 Bahar

ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4550 2016-2017 Bahar

Saz Şairleri

BRY1004 2016-2017 Bahar

ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ

TDE 5544 2016-2017 Bahar

Cönkler ve Mecmualar

TDE4550 2016-2017 Bahar

Saz Şairleri

TDE3542 2016-2017 Bahar

Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu

ÇGP1012 2016-2017 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

TDE3542 2016-2017 Bahar

Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

ÇGP1012 2016-2017 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

TDE4501 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 6538 2016-2017 Bahar

Masal İncelemeleri

RTV1801 2016-2017 Güz

İLETİŞİM

TDE3541 2016-2017 Güz

Halk Kültürü ve Çocuk

TDE4549 2016-2017 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE3541 2016-2017 Güz

Halk Kültürü ve Çocuk

TDE4549 2016-2017 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5553 2016-2017 Güz

Türk Halk Edebiyatının Yazılı Kaynakları

TDE 6535 2016-2017 Güz

Halk Bilimi Kuramları ve İncelemeleri

TDE 6539 2016-2017 Güz

Mitoloji İncelemeleri

TDE 6555 2016-2017 Güz

Dinî Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı

TDE4501 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5539 2016-2017 Güz

Halk Edebiyatı Bilimsel Araştırma Yöntemleri

TDE 6000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

TDE 5700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4550 2015-2016 Bahar

Saz Şairleri

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4501 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE 5000 2015-2016 Bahar

Tez Çalışması

TDE 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

ÇGP1012 2015-2016 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

TDE 5544 2015-2016 Bahar

Cönkler ve Mecmualar

BRY1004 2015-2016 Bahar

ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ

BRY1004 2015-2016 Bahar

ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ

ÇGP1012 2015-2016 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

TDE4550 2015-2016 Bahar

Saz Şairleri

TDE 5090 2015-2016 Bahar

SEMİNER

TDE4502 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4549 2015-2016 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE 5090 2015-2016 Güz

Seminer

RTV1801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6541 2015-2016 Güz

Türk Destanlarının Tahlili

TDE 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TDE 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

RTV2009 2015-2016 Güz

HIZLI OKUMA VE GÜZEL KONUŞMA

RTV2009 2015-2016 Güz

HIZLI OKUMA VE GÜZEL KONUŞMA

TDE 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TDE 5555 2015-2016 Güz

Mitolojik Metinler ve Anlatılar

TDE4501 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6535 2015-2016 Güz

Halk Bilimi Kuramları ve İncelemeleri

TDE 6539 2015-2016 Güz

Mitoloji İncelemeleri

TDE 6090 2015-2016 Güz

SEMİNER

TDE 5539 2015-2016 Güz

Halk Edebiyatı Bilimsel Araştırma Yöntemleri

TDE 5553 2015-2016 Güz

Türk Halk Edebiyatının Yazılı Kaynakları

RTV1801 2015-2016 Güz

İLETİŞİM

TDE4549 2015-2016 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TDE 5542 2014-2015 Bahar

Tekke Edb. Şiir Geleneği

ÇGP1012 2014-2015 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

RTV1802 2014-2015 Bahar

İLETİŞİM

TDE 5090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

TDE4550 2014-2015 Bahar

Saz Şairleri

TDE4502 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TDE 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

BRY1004 2014-2015 Bahar

ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ

BRY1004 2014-2015 Bahar

ETKİLİ KONUŞMA TEKNİKLERİ

ÇGP1012 2014-2015 Bahar

ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA

TDE 6538 2014-2015 Bahar

Masal İncelemeleri

TDE 6540 2014-2015 Bahar

Türk Halk Kültürünün Tarihi Kaynaklar

RTV1802 2014-2015 Bahar

İLETİŞİM

TDE 5544 2014-2015 Bahar

Cönkler ve Mecmualar

TDE 5550 2014-2015 Bahar

Efsane İncelemeleri

TDE 6530 2014-2015 Bahar

Sözlü Halk Kültürü ve Estetik

TDE 6090 2014-2015 Bahar

SEMİNER

RTV1804 2014-2015 Bahar

ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA

TDE4550 2014-2015 Bahar

Saz Şairleri

TDE 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE1009 2014-2015 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5090 2014-2015 Güz

Seminer

TDE4549 2014-2015 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE4549 2014-2015 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE1009 2014-2015 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE3541 2014-2015 Güz

Halk Kültürü ve Çocuk

TDE3541 2014-2015 Güz

Halk Kültürü ve Çocuk

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 5539 2014-2015 Güz

Halk Edebiyatı Bilimsel Araştırma Yöntemleri

TDE 5545 2014-2015 Güz

Halk Edebiyatında Tür ve Şekil

TDE 5553 2014-2015 Güz

Türk Halk Edebiyatının Yazılı Kaynakları

TDE 6535 2014-2015 Güz

Halk Bilimi Kuramları ve İncelemeleri

TDE 6537 2014-2015 Güz

Türk Halk Şiiri ve Eleştirisi

TDE 6555 2014-2015 Güz

Dinî Tasavvufî Türk Halk Edebiyatı

TDE4502 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TDE 6090 2014-2015 Güz

SEMİNER

TDE4501 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I