Personel

Prof.Dr. Mehmet Naci Önal
Prof.Dr.
Mehmet Naci Önal
@ E-posta
onaci@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1554 , 0 252 211 5420

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 1988

Doktora

Bucharest History Ottoman Studies / Faculty of History 1996

Yayin Bilgileri

(A-1)SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Önal Mehmet Naci, Dursun Aysun, 2019. AN ANALYSIS ONA ZÜMRÜDÜ ANKA FOLK TALE. BULLETIN OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
2-) Önal Mehmet Naci, Sargın Mustafa, 2018. Tokat Masallarında Yerelleşme. Milli Foklor
3-) önal.,n., 2009. Kutsalın Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgecilik. Millî Folklor
4-) ÖNAL.,N., 2004. Trabzon’da Asker Düğünü. Millî Folklor
5-) ÖNAL.,N., 2003. Önal, Mehmet Naci, “Unutulmuş Bir Gelenek: Küfür Akşamı Törenleri”, Millî Folklor, S. 60, s. 128- 13, 2003. . Millî Folklor
6-) ÖNAL.,N., 2003. Dağ Kültü, Eren Kültü ve Şenliklerinin Muğla’daki Yansımaları. Bilig
7-) ÖNAL.,N., 1999. Dobruca’daki Tatar Türklerinde Nevruz Geleneği. Bilig

(A-3)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Önal.,N., Gündoğan.,O., Turhan Tuna.,S., 2015. Türk Masallarında Varoluşçuluk Tasarımı Üzerine Bir Deneme. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay
2-) .,., 2014. Türk Halk Kültüründe Efe. ACTA TURCICA Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi
3-) .,., 2013. Masalların Sembolik Dili. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay
4-) Önal.,N., 2013. Muğla'da Alevi-Tahtacı Kültürü. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic
5-) .,., .,., 2013. Türk Halk Kültüründe Ötedünya Tasavvuru. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) .,., 2010. Halk Anlatılarında Kahramanın Kimliğini Gizlemesi. Turkish Studies
7-) .,., 2009. Bir Dobruca Masalı: Mehmut Pehlivan. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitü Dergisi
8-) .,., 2007. A Research on the Folk-Songs of Plevna. Historical Yearbook IV
9-) .,., 2007. Türk Mitinin Oluşumunda Işığın Rolü. Journal of Turkısh StudiesTürklük Bilgisi Araştırmaları
10-) .,., 2002. Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
11-) .,., 2000. Dobruca’da Yedi Türbe. Türk Halk Kültürü Araştırmaları
12-) .,., 2000. Muğla’da Nevruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
13-) .,., 1997. Önal, Mehmet Naci, “Bükreş Müzelerinde Türk İzleri” Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1997, S. 123, s. 33-37. . Türk Dünyası Tarih Dergisi
14-) .,., 1997. Dobruca Türklerinin Bilmeceleri. Folklor / Edebiyat
15-) .,., 1997. Romanya Türklerinin Günümüz Edebiyatı. Türk Dünyası Dil Edebiyat Dergisi
16-) .,., 1996. Dobruca Türklerinde Küfür Akşamı Törenleri. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü
17-) Önal.,N., 1996. Türk Romen İlişkilerinde Hoşgörü. Türk Dünyası Tarih Dergisi
18-) .,., 1994. Romanya Türklerine Bakış. Türk Dünyası Araştırmaları

(A-5-Eski)Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Önal.,N., 2013. Karadeniz'in Temelleri. Türk Dili
2-) .,., 2008. Yoğurt Hıdırellez Günü mü Bulundu?. Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
3-) Önal.,N., 2006. Nevruz Geleneği. Aklın ve Bilimin Aydınlığında Eğitim
4-) .,., 2005. Muğlalı Folklorcu Yusuf Ziya Demircioğlu. Muğla Kent Tarihi

(B-1)Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÖNAL.,N., KALENDER.,E., CEYHAN.,M., 2016. Gençliğin Geleneğe Bakışı. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) Önal.,N., 2015. Dede Korkut’un Söz Varlığının İzinde: Halk Öğütleri. III.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi-Dede Korkut ve Türk Dünyası
3-) Önal.,N., 2013. Tatar Türklerinin Evlenme Âdetleri . III.Uluslararası Tatarların Tarihi Mirası Konferansı
4-) Önal.,N., 2013. Halk Hukukunun Dili. VI.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri
5-) Önal.,N., 2013. Romanya'da Türk Halk Kültürü (Derleme ve Değerlendirmeler). I.Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni
6-) Önal.,N., 2013. Türkülerden Tarihi Öğrenmek. IV. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı
7-) Önal.,N., 2013. 93 Harbi ve Plevne Türküleri. 93 Harbi ve Hırvatistan Rijeka'da Ruzic Koleksiyonunda Bulunan Fotoğraflar Uluslararası Sempozyum
8-) Önal.,N., 2012. Ahıska Türkleri'nin Halk Edebiyatı. III. Uluslararası Ukrayna'da Türkçe Konuşan Halklar Sempozyumu Bildiriler
9-) Önal.,N., 2012. Atasözlerinde Kalıplaşma ve Estetik. 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
10-) Önal.,N., 2012. Romanya'da Türk Halk Kültürü. Tuna ve Karadeniz Bölgesinde Türk-Romen Dostluğu Türk-Romen Sempozyumu
11-) Önal.,N., 2011. Efsanelerin Dünü, Bugünü ve Geleceği. Türk Halk Biliminin 100. Yılına Doğru Bir Durum Tespiti: I. Türk Halk Bilimi Çalışmaları Kurultayı
12-) Önal.,N., 2011. Türk Halk Kültüründe Bayram Kavramı. III. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı
13-) Önal.,N., 2011. Sözlü Tarih Bağlamında Bodrum'da Göç Hikayeleri. 2. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu
14-) Önal.,N., 2011. Tekerlemeli Masalların Dili. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
15-) Önal.,N., 2010. Destanlardan Masallara Taşınan Kahramanlık Motifi: Dobruca’dan “Kelce” Masalı Örneği. II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi
16-) Önal.,N., Dursun.,A., 2010. Muğla’da Konar-Göçer Yaşam ve Yaylacılık Geleneğinin İzleri. Halk Kültüründe Göç Uluslar arası Sempozyumu
17-) Önal.,N., 2010. Romanya Dobrucası Tatar Halkının Sözlü Edebiyatları. Problemı Fılologi Narodov Povolzsya Sbornul Smameu” (İdil Boyu Halkları Filoloji Sorunları)
18-) Önal.,N., 2010. Romanya Türklerinin Ninnileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu II
19-) Önal.,N., 2009. Eski Türk ve Eski Mısır İnanışları Üzerine Araştırmalar. Uluslararası Türkiye-Mısır İlişkileri Sempozyumu
20-) Önal.,N., 2009. Türk Kültürünün Romanya Kültürüne Etkileri. Türk Kültür Kurultayı
21-) Önal.,N., Dursun.,A., 2009. Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme. CAFT- Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Edebiyat ve Dil Öğretimi Kongresi
22-) Önal.,N., 2007. Türk-Romen İlişkilerinde Hoşgörü. Hoşgörü ve Dostluk Türk Romen İlişkileri Tarihine Kısa Bir Bakış Sempozyumu
23-) Önal.,N., 2007. Muğla’da Hıdırellez Bayramı. 38. ICANAS Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Sempozyum Bildirileri
24-) Önal.,N., 2006. Masallardaki Engeller Üzerine Bir Araştırma. Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslararası Sempozyum Bildirileri
25-) Önal.,N., 2006. Yazma, Matbu Ve Sözlü Varyantlar Arasında Bir İnceleme: Şah İsmail Hikâyesi Örneği. VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi
26-) Önal.,N., 2006. Muğla Manilerinde Günlük Yaşam. IV. Uluslararası Türk Medeniyetlerinde Sözlü Kültür Geleneği (Türk Dünyasında Maniler) Sempozyumu,
27-) Önal.,N., 2000. Hoca Ahmet Yesevî Tesirindeki Muğla Erenleri. I. Türk Dünyası Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu Bildirileri
28-) Önal.,N., 1993. Dobruca’da Hıdırellez Geleneği. Maddî ve Kültürel Etkileşim Sempozyumu

(B-4)Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) ÖNAL.,N., DALGIN.,T., 2016. Kırsal Turizm Bağlamında Muğla'da Dağ Kültü, Eren Kültü Kapsamındaki Gelenekler ve Şenlikler. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi
2-) Önal.,N., 2015. Atasözleri ve Deyimlerin Serüveni. ELGİNKAN Vakfı 2. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı-Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı
3-) Önal.,N., Dursun.,A., 2015. Teke Yöresinden Derlenen Bir Masalın Yerel ve Evrensel Bağlamı. I.Teke Yöresi Sempozyumu
4-) Önal.,N., 2012. Muğla Tahtacı Kültürü. I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni
5-) Önal.,N., 2007. Sözlü Kültür, Folklor ve Sözlü Tarih. Yerel Tarih Yöntemler ve Deneyimler, II. Sözlü Tarih Atölyesi
6-) Önal.,N., 2002. Gılim Efe’nin Hikâyesi ve Göstergebilimsel Çözümlemesi. Zeybek Kültürü Sempozyumu

(C-1)Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2011. Tarihin ve Edebiyatın Kesiştiği Noktada Destanlaşan Plevne Türküleri/. Yayın Evi: Atatürk Kültür Merkezi Yay
2-) . 2007. Dın Folkorun Dobrugea/. Yayın Evi: Kriterion Editura
3-) ÖNAL.,N., . 1997. Din Folklorul Turcilor Dobrogeni. Yayın Evi: Editura Kriterion

(C-2)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2013. Muğla Efsaneleri. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yay.
2-) . 2011. Muğla Masalları. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman üniversitesi
3-) ÖNAL.,N., . 2011. Muğla Masalları . Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yay
4-) ÖNAL.,N., . 2011. Tarihin ve Edebiyatın Kesiştiği Noktada Destanlaşan Plevne Türküleri. Yayın Evi: Atatürk Kültür Merkezi Yay
5-) ÖNAL.,N., . 2003. Muğla Efsaneleri (2.bs. 2005) (3.bs. 2013). Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yay
6-) ÖNAL.,N., . 1998. Dobruca Türkleri. Yayın Evi: Türk Ocakları Trabzon Şubesi Yayını
7-) ÖNAL.,N., . 1998. Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Âdetleri. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Yayınları

(C-3)Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2015. Skolastik Fantazya/Varoluşçu Düşünce Ekseninden Mesnevi'yi Okumak. Yayın Evi: Ayrıntı yay.
2-) . 2015. Dört Kıtada Folklorun İzinde Prof Dr Özkul ÇOBANOĞLU Armağanı/Romanya'da Türk Halk Kültürü (Derlemeler ve Değerlendirmeler). Yayın Evi: hakim yay
3-) . 2014. Prof Dr Ali Çelik Armağanı/Türk Halk Anlatılarında Rüya. Yayın Evi: Akçağ
4-) . 2013. Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı/Masalların Sembolik Dili. Yayın Evi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay
5-) . 2004. Studii şi Cercetari de Turcologie Cotemporara Omagıu Profesorul Mihai Maxim/Dobruca /Romanya Türkleri’nin Manileri ve Mani İncelemeleri. Yayın Evi: Deitura Tribuna
6-) . 2004. Studii şi Cercetari de Turcologie Cotemporara Omagıu Profesorul Mihai Maxim/Dobruca /Romanya Türkleri’nin Manileri ve Mani İncelemeleri. Yayın Evi: Deitura Tribuna
7-) ÖNAL.,N., . 2004. Studii şi Cercetari de Turcologie Cotemporara Omagıu Profesorul Mihai Maxim “Dobruca /Romanya Türkleri’nin Manileri ve Mani İncelemeleri” . Yayın Evi: Cluj-Napoca

(C-4)Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Türkiye’de Bir Kurmancan Datka Prof. Dr. Nerin Yayın Armağanı/Mitolojik Unsurlarıyla Tatarlarda Evlenme Adetleri. Yayın Evi: Sega Yayıncılık
2-) . 2017. Prof. Dr. Nuri YÜCE Armağanı/Teke Yöresinden Derlenen BirMasalın Yerel ve Evrensel Bağlamı. Yayın Evi: Günce Yayınları
3-) . 2017. Kültür Dünyamızın Mimarları II/Ahmet Yesevi Üzerinden Türklerin İslam Algısı. Yayın Evi: Muğla Sıtkı Koçman Üniersitesi
4-) . 2016. KÜLTÜR DÜNYAMIZIN MIMARLARI/DEDE KORKUT HİKAYELERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Yayın Evi: MUĞLA SITKI KOÇMA NİVERSİTESİ
5-) . 2016. Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı/Atasözlerinin ve Deyimlerin Serüveni. Yayın Evi: Elgnkan Vakfı
6-) . 2015. Prof Dr Erman ARTUN Armağanı/Destanlardan Masallara Taşınan Kahramanlık Motifi: Dobruca'dan Kelce Masalı Örneği. Yayın Evi: Öz Baran Ofset
7-) ÖNAL.,N., . 2015. Önal, Mehmet Naci, "Destanlardan Masallara Taşınan Kahramanlık Motifi: Dobruca'dan Kelce Masalı Örneği", Prof. Dr. Erman ARTUN Armağanı (Editörler: ), , Adana, 2015, s.387-405.. Yayın Evi: Öz Baran Ofset
8-) ÖNAL.,N., . 2015. Skolastik Fantazya "Varoluşçu Düşünce Ekseninden Mesnevi'yi Okumak". Yayın Evi: Ayrıntı Yayınevi
9-) ÖNAL.,N., ÇELEBİ.,S., . 2014. Prof. Dr. Ali Çelik Armağanı "Türk Halk Anlatılarında Rüya”. Yayın Evi: Akçağ Yayınları
10-) ÖNAL.,N., . 2011. Ağıt Kitabı "Muğla'da Yas Etme Geleneği”. Yayın Evi: Kitapevi Yayın.
11-) . 2011. Ağıt Kitabı/Muğla’da Yas Etme Geleneği. Yayın Evi: Kitapevi
12-) . 2007. Yerel Tarih Yöntem ve Deneyimler II Sözlü Tarih Ayölyesi/Sözlü Kültür, Foklor ve Sözlü Tarih. Yayın Evi: Muğla Belediyesi Kültür Yayınları
13-) . 2000. Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1998/Dobruca’da Yedi Türbe. Yayın Evi: Kültür Bakanlığı Yay

(Ç-2)Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) . 2013. Türk Halk Edebiyatı İncelemeleri Saim Sakaoğlu Armağanı/ Masalların Sembolik Dili. Yayın Evi: TÜRK KÜLTÜRÜRNÜ ARAŞTIRMA ENST YAY

(D-11)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. folklor / edebiyat.

(D-9)Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri Kitabı Editörlüğü - 2012

(E-1)SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Dağ Kültü, Eren Kültü ve Şenliklerinin Muğla’daki Yansımaları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
2-) Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Âdetleri - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı:1
3-) Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Âdetleri - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı:1

(E-2)ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Kutsalın Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgecilik - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
2-) Romanya Türklerine Bakış - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
3-) Nevruz Geleneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
4-) Türk Mitinin Oluşumunda Işığın Rolü - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
5-) Türk Halk Kültüründe Ötedünya Tasavvuru - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
6-) Muğla Masalları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı:1
7-) Yazma, Matbu Ve Sözlü Varyantlar Arasında Bir İnceleme: Şah İsmail Hikâyesi Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
8-) Muğla’da Hıdırellez Bayramı - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
9-) Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
10-) Muğla Masalları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
11-) Dağ Kültü, Eren Kültü ve Şenliklerinin Muğla’daki Yansımaları - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
12-) Muğla Efsaneleri (2.bs. 2005) (3.bs. 2013) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
13-) Muğla Efsaneleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
14-) Halk Anlatılarında Kahramanın Kimliğini Gizlemesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
15-) Muğla Efsaneleri (2.bs. 2005) (3.bs. 2013) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
16-) Muğla'da Alevi-Tahtacı Kültürü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
17-) Dobruca’da Yedi Türbe - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
18-) Muğla Efsaneleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
19-) Muğla Masalları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
20-) Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
21-) Atasözleri ve Deyimlerin Serüveni - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
22-) Muğla’da Konar-Göçer Yaşam ve Yaylacılık Geleneğinin İzleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
23-) Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Âdetleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
24-) Muğla’da Nevruz - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
25-) Muğla Efsaneleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
26-) Muğla'da Alevi-Tahtacı Kültürü - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
27-) Kutsalın Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgecilik - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
28-) Muğla Efsaneleri (2.bs. 2005) (3.bs. 2013) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
29-) Muğla Masalları - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
30-) Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
31-) Türk Halk Kültüründe Ötedünya Tasavvuru - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
32-) Dobruca Türklerinin Bilmeceleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
33-) Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Âdetleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
34-) Kutsalın Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgecilik - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
35-) Muğla Manilerinde Günlük Yaşam - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
36-) Tarihin ve Edebiyatın Kesiştiği Noktada Destanlaşan Plevne Türküleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
37-) Bir Dobruca Masalı: Mehmut Pehlivan - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
38-) Muğla Efsaneleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
39-) Muğla Efsaneleri (2.bs. 2005) (3.bs. 2013) - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
40-) Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1
41-) Tarihin ve Edebiyatın Kesiştiği Noktada Destanlaşan Plevne Türküleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
42-) Kutsalın Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgecilik - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
43-) Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Âdetleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
44-) Halk Anlatılarında Kahramanın Kimliğini Gizlemesi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
45-) Masallardaki Engeller Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
46-) Dobruca’da Yedi Türbe - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
47-) Muğla Efsaneleri (2.bs. 2005) (3.bs. 2013) - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
48-) Masallardaki Engeller Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
49-) Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
50-) Dağ Kültü, Eren Kültü ve Şenliklerinin Muğla’daki Yansımaları - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1
51-) Türk Mitinin Oluşumunda Işığın Rolü - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı:1
52-) Romanya Türklerine Bakış - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
53-) Romanya Türklerinin Günümüz Edebiyatı - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
54-) Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
55-) Muğla Masalları - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
56-) Kutsalın Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgecilik - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı:1
57-) Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Âdetleri - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
58-) Türkçe’nin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı:1
59-) Romanya Türklerine Bakış - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı:1
60-) Dobruca’daki Tatar Türklerinde Nevruz Geleneği - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1
61-) Muğla Efsaneleri - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı:1

(E-5)Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum Evlenme ve Ölüm Âdetleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Dobruca’daki Tatar Türklerinde Nevruz Geleneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Muğla’da Nevruz - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
4-) Dağ Kültü, Eren Kültü ve Şenliklerinin Muğla’daki Yansımaları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
5-) Trabzon’da Asker Düğünü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
6-) Ağıt Kitabı "Muğla'da Yas Etme Geleneği” - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
7-) Türk Halk Kültüründe Bayram Kavramı - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
8-) Türk Halk Kültüründe Ötedünya Tasavvuru - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
9-) Dobruca Türkleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
10-) Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1998/Dobruca’da Yedi Türbe - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
11-) Hoca Ahmet Yesevî Tesirindeki Muğla Erenleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
12-) Önal, Mehmet Naci, “Unutulmuş Bir Gelenek: Küfür Akşamı Törenleri”, Millî Folklor, S. 60, s. 128- 13, 2003. - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
13-) Masallardaki Engeller Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
14-) Türk Mitinin Oluşumunda Işığın Rolü - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
15-) Muğla Manilerinde Günlük Yaşam - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
16-) Kutsalın Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgecilik - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
17-) Dağ Kültü, Eren Kültü ve Şenliklerinin Muğla’daki Yansımaları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
18-) Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
19-) Muğla Masalları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
20-) Tekerlemeli Masalların Dili - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
21-) Masalların Sembolik Dili - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
22-) Dobruca’daki Tatar Türklerinde Nevruz Geleneği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:1
23-) Muğla Efsaneleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı:1

(F-1)Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Geçmişten Günümüze Kahramanlığın Değişimi ve Dönüşümü. Konu: . Berat Samet -Kahraman. 2018
2-) Tez Adı: Tokat masalları üzerine araştırma ve incelemeler. Konu: . Mustafa -Sargın. 2018
3-) Tez Adı: Birgivî'nin fikirleriyle halk inanışlarının buluşması ve ayrışması: Ödemiş örneği. Konu: . Emine -Kalender. 2018
4-) Tez Adı: Halk anlatıları bağlamında Aydın/köşk merkezli Çalıkakıcı hikâyeleri. Konu: . Erkan -Şahin. 2018
5-) Tez Adı: Emel Mecmuası'nda halk kültürü unsurları. Konu: . Emel -Ünlü. 2016
6-) Tez Adı: Türk Halk Kültüründe Hukuk Kavramı. Konu: . Aysun -DURSUN. 2014
7-) Tez Adı: Türk Masallarının Varoluşçuluk Açısından İncelenmesi. Konu: . Sibel -TURHAN TUNA. 2013
8-) Tez Adı: Dodurga boyu halk kültürü (Araştırma-inceleme). Konu: . Osman-İlbaş. 2013
9-) Tez Adı: Türk Halk Kültüründe Rüya. Konu: . Mehmet Surur- ÇELEPİ. 2012

(F-2)Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Halk Kültüründe Ötedünya Algısı. Konu: . Aslı -ERTEN. 2013
2-) Tez Adı: Türkülerde Sevgili Kavramı. Konu: . Zeynep -CAN. 2010
3-) Tez Adı: Keloğlan Masallarının Tespiti ve Tasnifi. Konu: . Aysun -DURSUN. 2008
4-) Tez Adı: Oyun Tekerlemelerinin Araştırılması ve İncelenmesi. Konu: . Gülşah -GÖKTAŞ. 2006
5-) Tez Adı: Bir Folklorcu Olarak Yusuf Ziya Demircioğlu. Konu: . Baki Bora -HANÇA. 2001

(G-3-Eski)TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla Sözlü Halk Kültürü Üzerine Araştırmalar ve İncelemeler: Muğla Masalları,. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Muğla Sözlü Halk Kültürü Üzerine Araştırmalar ve İncelemeler: Muğla Masalları. 2007-2009

(G-7)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Dodurga Boyu Halk Kültürü (Araştırma-İnceleme). Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dodurga Boyu Halk Kültürü (Araştırma-İnceleme). 2013-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Tokat Masalları Üzerine Araştırma ve İncelemeler. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Tokat Masalları Üzerine Araştırma ve İncelemeler. 2012-2018
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Türk Masallarının Varoluşçuluk Açısından İncelenmesi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türk Masallarının Varoluşçuluk Açısından İncelenmesi. 2009-2013
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yusuf Ziya Demircioğlu'nun Türk Folkloruna Katkıları. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yusuf Ziya Demircioğlu'nun Türk Folkloruna Katkıları. 2002-2002
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Muğla Efsaneleri (Araştırma-İnceleme). Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla Efsaneleri (Araştırma-İnceleme). 1999-1999

(G-8)Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Birgivî'nin fikirleriyle halk inanışlarının buluşması ve ayrışması: Ödemiş örneği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Birgivî'nin fikirleriyle halk inanışlarının buluşması ve ayrışması: Ödemiş örneği. 2016-2018

(Ğ-2)Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: Kamu. önüm Arkam Sağım Solum Şehir Programı. 2018
2-) Kurum Adı: Mustafa Akdağ Bilim Ödülleri. Mansiyon. 2006
3-) Kurum Adı: Sivil Toplum Kuruluşu. Yılın Halkbilimi Bilim İnsanı. 2003

(I-10)Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Tazelenme Üniversitesi halk edebiyatı dersleri. Türkiye. . 2019

(I-11)Değişim/İşbirliği Programları kapsamında yurtdışı kurumlarda ders vermek

1-) El Farabi Üniversitesi / 30 günlük ders verilmesi. Kazakistan. . 2019

(I-17)ÜAK ya da Atama ve Yükseltilme Jüri Üyelikleri

1-) Doç. Jüri Üyeliği. Türkiye. . 2019

(I-3)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Uluslararası Milli Düşün Yerli Üret Sempozyumu. Türkiye. . 2019

(I-5)Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği . Aralık. Türkiye. 2013
2-) IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği-Düzenleme Kurulu Üyeliği-Sempozyum Sekreteryası. Aralık. Türkiye. 2011
3-) I. Uluslar arası Türkiye-Polonya İlişkileri Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği . Haziran. Türkiye. 2010

(I-6)Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Kaledavaz Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği . Nisan. Türkiye. 2012
2-) I. Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şöleni Bilim Kurulu Üyeliği. Nisan. Türkiye. 2012

(I-7)Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Almaata / Kazakistan El farabi Üniversitesi. Kazakistan. . 2019
2-) Türki Şazyılık Neğizderi Sempozyumu. Kazakistan. . 2019
3-) Tolerant în Relatîile Dintre Turci şi Români o Cercatare Etnografica (Türk Romen ilişkilerinde Hoşgörü Üzerine Etnografik Bir Araştırma), Konferans, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, Centrul de Studii Turco-Ottomane, 20.03.1995, Bükreş.. Mart. Romanya. 1995

(I-8)Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) “Alevi ve Tahtacı Kültürü”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri VI, Ömer Köse Seminer Salonu, 05 Mayıs 2015, Saat: 13.30.. Mayıs. Türkiye. 2015
2-) “Muğla Halk Kültürü”, Muğla Meslek Yüksekokulu Yıl Sonu Etkinlikleri ve Mezuniyet Töreni, 26 Mayıs 2015, Saat: 17.00.. Mayıs. Türkiye. 2015
3-) “Dede Korkut Hikayelerinin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi”, Kültür Dünyamızın Mimarları: Dede Korkut Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amfisi, 09.12.2015, Saat: 13.00.. Aralık. Türkiye. 2015
4-) "Modern Dünyada Efsanelerin Yeri", MSKÜ Edebiyat Fakültesi, Ömer Köse Seminer Salonu, Saat: 13.30, 09.05.2013.. Mayıs. Türkiye. 2013
5-) “Kültür Tarihi İçinde Birlikte Yaşama Birikimi: Dobruca Örneği”, Saat: 11.00, 14 Kasım 2012, 12. Sıtkı Koçman Günleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ömer Köse Seminer Salonu, Muğla. . Kasım. Türkiye. 2012
6-) “Muğla Masalları Hakkında Değerlendirmeler”, Saat: 14.30, 18 Kasım 2011, 11. Sıtkı Koçman Günleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ömer Köse Seminer Salonu, Muğla. . Kasım. Türkiye. 2011
7-) "Muğla Ağıtları", Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Seminerleri III, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ömer Köse Seminer Salonu, Saat: 13.30, 01 Aralık 2011. . Aralık. Türkiye. 2011
8-) “Aşık Veysel’i Anma” Konferansı, Saat 20.00, 21 Mart 2010, Datça-Muğla. . Mart. Türkiye. 2010
9-) “Dağ Kültü: Sandras Dağı Çiçek Baba Şenlikleri”, Saat 15.30, 30.04.2008, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, (Adnan Menderes Üniversitesi Edebiyat Topluluğunca düzenlenen konferansta konuşmacı), Aydın. . Nisan. Türkiye. 2008
10-) “Türk Dili’nin Yozlaşması”, 03.04.2008, Muğla İl Özel İdare Toplantı Salonu (Turgut Reis Lisesi / Bilişimci Martılar Proje Grubu/ Dil Sevdalıları tarafından düzenlenen panelde konuşmacı). . Nisan. Türkiye. 2008
11-) “Plevne Destanları”, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü-Bölüm İçi Seminerleri-, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi FEF Ömer Köse Seminer Salonu, Saat: 13.15, 30 Mayıs 2007. . Mayıs. Türkiye. 2007
12-) “Kırım’da Türk Kültürü” Konferans, Saat:14.30, 19.03.2007, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi FEF Ömer Köse Seminer Salonu, Muğla. . Mart. Türkiye. 2007
13-) “Kırım’da Türk Kültürü” Konferans, Adnan Menderes Üniversitesi, Saat 15.15, 16.05.2007, Aydın. . Mayıs. Türkiye. 2007
14-) “Türk ve Dünya Edebiyatında Seyahatnameler (İbn Batuta-Evliya Çelebi)”, 08.11.2007, Müze Müdürlüğü Pabuççuoğlu Konferans Salonu, (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Profesyonel Turist Rehberliği Hizmet İçi Eğitim Seminerinde konuşmacı), Muğla. . Kasım. Türkiye. 2007
15-) “Milas’ta Türk Kültürü”, 17.11.2007 (Milas Meslek Yüksekokulu’nca düzenlenen Tarih ve Kültürüyle Milas adlı panelde konuşmacı), Milas-Muğla. . Kasım. Türkiye. 2007
16-) “Dağ Kültü: Sandras Dağı Çiçek Baba Şenlikleri”, Saat 14.30, 27.11.2007, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Amfisi, Muğla. . Kasım. Türkiye. 2007
17-) “Romanya Türk Mirası” (Prof.Dr. Mihai Maxim ile), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF 203 Amfi, 29 Nisan 2004, Muğla. . Nisan. Türkiye. 2004
18-) “Nevruz” konulu konferans, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 21.03.2003, Muğla. . Mart. Türkiye. 2003
19-) “Muğla Erenleri ve Eren Kültürü’nün Türk Kültür Tarihi İçindeki Yeri” Panel, Muğla Kültür Merkezi, 27 Kasım 2001, Muğla. . Kasım. Türkiye. 2001
20-) “ Atatürk Dönemi Folkloru”, Atatürk Dil ve Edebiyat Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 15.05.2001, Muğla. . Mayıs. Türkiye. 2001
21-) Türk Tasavvufu Çerçevesinde Muğla Erenleri, Konferans, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Salı Konferansları, 22. 02. 2000, Muğla. . Şubat. Türkiye. 2000
22-) Yunus Emre’de Din ve Tasavvuf, Konferans, Muğla İl Müftülüğü, 16.03.1999, Muğla.. Mart. Türkiye. 1999
23-) Dobruca’daki Tatar Türklerinde Nevruz Geleneği, Nevruz Paneli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 19.03.1999, Muğla. . Mart. Türkiye. 1999

(I-9)Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Türk Masal Külliyatı. Türkiye. . 2019

Verdiği Dersler

TDE 5553 2019-2020 Güz

Türk Halk Edebiyatının Yazılı Kaynakları

TDE 6533 2019-2020 Güz

Türk Halk Felsefesinin Edebiyata Yansımaları

TDE 6535 2019-2020 Güz

Halk Bilimi Kuramları ve İncelemeleri

TDE1009 2019-2020 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE4549 2019-2020 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE 5540 2019-2020 Bahar

Halk Bilimi Kuramları

TDE 5542 2019-2020 Bahar

Tekke Edb. Şiir Geleneği

TDE 6534 2019-2020 Bahar

Âşık Edebiyatı İncelemeleri

TDE 6536 2019-2020 Bahar

Halk Hikâyeleri Araştırma ve İncelemeleri

TDE1010 2019-2020 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE4501 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE4550 2019-2020 Bahar

Saz Şairleri

TDE 5545 2018-2019 Güz

Halk Edebiyatında Tür ve Şekil

TDE 6535 2018-2019 Güz

Halk Bilimi Kuramları ve İncelemeleri

TDE 6541 2018-2019 Güz

Türk Destanlarının Tahlili

TDE1009 2018-2019 Güz

Türk Halk Bilimine Giriş

TDE3541 2018-2019 Güz

Halk Kültürü ve Çocuk

TDE4501 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4502 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE4549 2018-2019 Güz

Tekke Edebiyatı

TDE 5540 2018-2019 Bahar

Halk Bilimi Kuramları

TDE 6534 2018-2019 Bahar

Âşık Edebiyatı İncelemeleri

TDE 6538 2018-2019 Bahar

Masal İncelemeleri

TDE 6540 2018-2019 Bahar

Türk Halk Kültürünün Tarihi Kaynaklar

TDE1010 2018-2019 Bahar

Türk Halk Edebiyatına Giriş

TDE3546 2018-2019 Bahar

Masal Kuramları

TDE4550 2018-2019 Bahar

Saz Şairleri