Personel

Prof.Dr. Semra Gümüş Demirbilek
Prof.Dr.
Semra Gümüş Demirbilek
@ E-posta
sedemirbilek@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 4833

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Tıp Fakültesi

Kadro Birimi

Tıp Fakültesi / Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) The effects of cognitive impairment on anaesthetic requirement in the elderly - 2012
2-) . Intensive care of a Weil’s Disease with multiorgan failure - 2010
3-) . The effect of esmolol on the QTc interval during induction of anaesthesia in patients with coronary artery disease. - 2009
4-) Ketamine or alfentanil administration prior to propofol anaesthesia: the effects on proseal laryngeal mask airway insertion conditions and haemodynamic changes in children - 2009
5-) . Remifentanil and propofol for tracheal intubation without muscle relaxant in children: the effects of ketamine - 2009
6-) The effects of propofol or etomidate on QT interval during electroconvulsive therapy - 2009
7-) . The effects of dexmedetomidine and fentanyl on emergence characteristics after adenoidectomy in children. - 2009
8-) The effects of intrathecal levobupivacaine and bupivacaine in the elderly - 2009
9-) Propofol and erythropoietin antioxidant properties in rat brain injured tissue - 2008
10-) . Dexmedetomidine blunts acute hyperdynamic responses to electroconvulsive therapy without altering seizure duration. - 2008
11-) . Does leflunomide attenuate the sepsis-induced acute lung injury? - 2008
12-) Minimal and medium flow anaesthesia with isoflurane and desflurane: Effects on inspired and expired oxygen and anaesthetic gas concentrations - 2008
13-) The effects of methylene blue on lung injury in septic rats - 2006
14-) The sedative, haemodynamic, and respiratory effects of dexmedetomidine in children undergoing magnetic resonance imaging examination: Preliminary results - 2005
15-) Antioxidant properties of propofol and erythropoietin after closed head injury in rats - 2005
16-) . Hemodynamic, hepatorenal, and postoperative effects of desflurane-fentanyl and midazolam-fentanyl anesthesia in coronary artery bypass surgery. - 2005
17-) Comparison of propofol-alfentanil and propofol-remifentanil anaesthesia in percutaneous nephrolithotripsy - 2005
18-) Effects of S(+) Ketamine added to bupivacaine for spinal anaesthesia for prostate surgery in elderly patients - 2004
19-) Effects of fentanyl on the incidence of emergence agitation in children receiving desflurane or sevoflurane anaesthesia. - 2004
20-) Combination of low-dose (0.1 mg) intrathecal morphine and patient-controlled intravenous morphine in the management of postoperative pain following abdominal hysterectomy - 2004
21-) . The effects of remifentanil and alfentanil-based total intravenous anesthesia (TIVA) on the endocrine response to abdominal hysterectomy. - 2004
22-) . Effects of polyenylphosphatidylcholine on cytokines, nitrite/nitrate levels, antioxidant activity and lipid peroxidation in rats with sepsis. - 2004
23-) Small-dose capsaicin reduces systemic inflammatory responses in septic rats. - 2004
24-) The use of magnesium to prevent laryngospasm after tonsillectomy and adenoidectomy: a preliminary study. - 2003
25-) Anaesthesia for caesarean section in the presence of aortic coarctation. - 2002

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Koroner Arter baypas cerrahisinde midazolam, izofluran ve desfluranın antioksidan etkileri - 2009
2-) Yaşlı olgularda spinal hiperbarik ropivakainin iki farklı dozunun etkisi. - 2007
3-) . Sezaryenlerde fetal cinsiyetin lokal anestezik ihtiyacına etkisi. - 2005
4-) . Düşük akımlı anestezide izofluran ve desfluran ile vücut ağırlığına göre uygulanan taze gaz akımlarının karşılaştırılması - 2004
5-) Orta kulak cerrahisinde dexmedetomidin ile kontrollü hipotansiyon. - 2004
6-) . Kontrollü hipotansiyonda remifentanil ile birlikte uygulanan propofol, desfluran ve sevofluranın etkinliği. - 2004
7-) . Akut intraoperatif atelektazi (olgu sunumu). - 2003
8-) Total abdominal histerektomi olgularında Selekoksibin preemptif analjezik etkinliği - 2003
9-) Anestezi indüksiyonunda 1µg/kg bolus doz remifentanil ile birlikte kullanılan ketamin ve propofolün hemodinami ve entübasyon koşullarına etkilerinin karşılaştırılması. - 2003
10-) Postoperatif analjezide intramusküler tramadol ve pethidinin karşılaştırılması. - 2003
11-) Total abdominal histerektomide refokoksib ve selekoksibin postoperatif analjezik etkinliği - 2003
12-) . Tek umbilikal arterli ve Herpes Simpleks Tip I IgM pozitif olan gebelikte sezaryen anestezisi (olgu sunumu). - 2003
13-) . Pediyatrik hastalara larenks maskesi uygulamasında sevofluran ve propofolün karşılaştırılması - 2003
14-) Mivakuryumun etki başlama süresine efedrinin etkisi. - 2001
15-) Süksinilkolinin göz içi basıncında oluşturduğu değişiklik üzerine mivakuryum ve cisatrakuryumun etkileri - 2001
16-) Anestezi derinliği ve bispektral indeks monitorizasyonu - 2001
17-) Epidural midozalamın sedasyon, analjezi ve hemodinami üzerine etkisi. - 2000
18-) Sevofluran ve halotan anestezisinin atrakuryumun yaptığı nöromuskuler blokaja etkileri. - 2000
19-) Anestezi indüksiyonu ve idamesinde sevofluran ile propofolün etkilerinin karşılaştırılması - 1999
20-) . Ratlarda tropisetronun analjezik etkinliğinin araştırılması. - 1999
21-) Tek doz ve sürekli spinal anestezinin hemodinamik ve anestezik etkilerinin karşılaştırılması - 1999
22-) . Laparoskopik gişimlerde Qt mesafesi değişiklikleri. - 1999
23-) . Sevofluran ve propofolün stres endokrin yanıta etkileri. - 1999
24-) Farklı yaş grubundaki hastalarda propofol-azot protoksit uygulamasının kan basıncı ve kalp hızı üzerine olan etkilerinin değerlendirilmesi. - 1998

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Remifentanil and propofol for tracheal intubation without muscle relaxant in children: - 2007
2-) Effects of propofol and erythropoietin on oxidative stress in closed-head injury in rats. - 2003
3-) Postoperative analgesic analgesic effects of celecoxib and refocoxib in total abdominal hysterectomy. - 2003
4-) . The use of magnesium to prevent laryngospasm after tonsillectomy and adenoidectomy - 2002
5-) The effects of total intravenous anesthesia with propofol and remifentanil on plasma levels of cortisol, insulin and glucose. - 2000
6-) Anaesthetic and hemodynamic effects of single shot versus incremental titration of spinal prilocaine. - 1999
7-) The effect of sevoflurane and halothane on the neuromuscular block produced by atracurium. - 1999
8-) Ondansetron versus vecuronium. - 1996

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Dede.,G., Şahan.,L., Dede.,B., Gümüş Demirbilek.,S., 2016. Kan laktat seviyesi yoğun bakım hastalarında mortaliteyi tahmin etmede ne kadar etkilidir?. 18. Ulusal Yoğun bakım Kongresi
2-) Koroner arter cerrahisinde desfluran-fentanil ve midazolam- fentanil anestezisinin karaciğer ve böbrek üzerine etkisi - 2003
3-) . Perkütan nefrolitotripside propofol-alfentanil ve propofol-remifentanil kullanımı - 2002
4-) Aort koarktasyonu ve sezeryan anestezisi (olgu sunumu). - 2001
5-) Bispektral indeks monitorizasyonu. - 2000
6-) . Remifentanil ve alfentanilin hemodinamik ve stres yanıta etkilerinin karşılaştırılması. - 2000
7-) Tek doz ve sürekli spinal anestezinin hemodinamik ve anestezik etkilerinin karşılaştırılması. - 1998
8-) Laparoskopik girişimlerde Qt mesafesi değişiklikleri. - 1998
9-) Sevofluran ve propofolün strese endokrin yanıta etkileri. - 1998
10-) Epidural midazolamın sedasyon, analjezi ve hemodinami üzerine etkisi. - 1998
11-) . Pediatrik hastalara larengeal maske uygulamasında sevofluran ve propofolün karşılaştırılması - 1997

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster olarak sergilenen bildiri

1-) Uysal.,İ., Altıparmak.,B., Yaşar.,E., Şahan.,L., Gümüş Demirbilek.,S., 2016. Bitmeyen tartışma: yoğun bakım hastalarında arter kan gazı ve venöz kan gazı korelasyonu. 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi
2-) Altıparmak.,B., Uysal.,İ., Gümüş Demirbilek.,S., 2016. Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde venilatör desteği ile takip edilen H1N1 tanılı hastaların incelenmesi: Retrospektif çalışma. 18. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi
3-) Altıparmak.,B., Uysal.,İ., Turan.,M., Gümüş Demirbilek.,S., 2016. Entübasyonda karşılaşılan sürpriz: organize pıhtı. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi
4-) Uysal.,İ., Altıparmak.,B., Turan.,M., Gümüş Demirbilek.,S., 2016. Anestezi altında gecikmiş anafilaktoid reaksiyon: olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gümüş Demirbilek.,S., . 2016. Pediyatrik Anestezi Akıl Notları. Yayın Evi: Güneş Tıp Kitapevleri
2-) Gümüş Demirbilek.,S., Güney.,B., . 2015. Kalp ve Anestezi. Yayın Evi: İntertıp Yayınevi

Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Yaşlı olgularda mini mental test skorundaki düşüklüğün anestezik ajan gereksinimine etkisi. Konu: Mini mental test skoru düşük olan 65 yaş üstü hastalarda anestezi derinliği monitorizasyonu eşliğinde anestezik ajan gereksinimini belirlenmesi. Mehmet Ali-Erdoğan. 2009
2-) Ortakulak cerrahisinde dexmedetomidin ile kontrollü hipotansiyon - 2004
3-) Septik ratlarda plazma sitokin düzeyi ve oksidatif stres üzerine metilen mavisinin etkileri - 2004
4-) Ratlarda kafa travmasında propofol ve eritropoetinin antioksidan özelliklerinin araştırılması - 2002