Personel

Doktor Öğretim Üyesi Sergender Sezer
Doktor Öğretim Üyesi
Sergender Sezer
@ E-posta
sergender@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 5562

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi 22 Haziran 2001
Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 23 Haziran 2000

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Eylül 2004

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Şubat 2011

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sezer.,S., 2013. Ticari Başarısızlık İntiharlarının Sosyolojik Analizi. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
2-) Oktik.,N., Yop.,A., Sezer.,S., Bozyer.,Ü., 2003. Muğla İlinde İntiharlar ve Çözüm Önerileri. Kriz Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Sezer.,S., 2004. Muğla’da Kent Yönetimine Katılımın Bir Örneği Olarak Kent Meclisi . İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sezer.,S., Türkan.,M., Bülbül.,G., 2015. Kentleşme ve Kentlileşme Bağlamında Yaşlı İntiharları. Yaşlı Dostu Kentler Sempozyumu Bildiri Kitabı
2-) Sezer.,S., 2014. Yatağan Enerji ve Maden İşçilerinin Direniş Sürecinde Medyayı Kullanış Biçimleri. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı
3-) Sezer, S. “Önlenebilir Bir Şiddet Türü Olarak Çocuk İntiharları”, Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuş ve Bildiriler Kitabı’nda (S. 518-530) basılmıştır. Mutlu Çocuklar Derneği Yayınları. Ankara. 2012. - 2012
4-) Sezer, S. “Birlikte Yaşamak: Gönüllülük mü, Zorunluluk mu, Dayatma mı?" (S. 253-262), Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik (I. Uluslararası Felsefe Kongresi Gözden Geçirilmiş Bildiriler). Ed. İsmail Serin. http://philosophy.uludag.edu.tr/ufk/sites/default/files/978-975-8149-42-1.pdf adresinde elektronik kitap olarak yayınlanmıştır. Bursa. 2010. - 2010

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sezer.,S., Akdemir.,H., 2015. Ataerkilliğin ve Heteroseksizmin Travestiliğin ve Transeksüelliğin Oluşumundaki Etkisi. VII. AVRUPA SOSYAL VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ KONFERANSI
2-) Ünal.,H., Orçan.,M., Sezer.,S., Demir.,S., 2015. Local Social Ties and Perceived Victimization Risk in two Cities of Turkey. 15th Annual Conference of the European Society of Criminology
3-) Sezer.,S., Ünal.,H., 2015. Crime Victims’ Perception of Security. 15th Annual Conference of the European Society of Criminology
4-) SEZER.,S., GÜL.,E., 2015. Otizmli Çocuğu Olan Ailelerin Kentte Yaşadıkları Sosyal Dışlanma ve Güvenlik Sorunları: Muğla Örneği. 7. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sezer, S. ve Tozlu, E. “Engelli Turizminde Yeni Bir Alan: Kırsal Turizm - Engeller, Fırsatlar ve Uygulanabilirlik Üzerine Bir Tartışma”, 20-22 Eylül 2012 tarihinde Aksaray’da yapılan 2. Kırsal Turizm Sempozyumu’nda bildiri olarak sunulmuş ve Bildiriler Kitabı’nda basılmıştır. - 2012
2-) Coşkun.,B., Sezer.,S., 2004. Yerel Yönetimler ve Katılım: Muğla Kent Meclisi'nin Örnek Olay Olarak İncelenmesi Bildiriler Kitabı, 281-297, Biga – Çanakkale, 2004.. Dünden Bugüne Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Sezer.,S., 2013. Göç ve Kentleşmenin Yaşlı İntiharlarına Etkisi. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Sezer.,S., . 2016. Sanayiles¸me, Gelis¸me ve Modernles¸me Sosyolojisi: Az Gelis¸me ve Gelis¸ememe (Gelişme Sosyolojisi içinde). Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Oktik, N., Hız, K., Bozyer, Ü., Sezer, S. Milas Araştırması 2003. Muğla Üniversitesi Yayınları. 2004. (Proje Araştırmacısı, Yazar ve Yayına Hazırlayan) - 2003

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) SEZER.,S., . 2014. Effect of Migration and Urbanization on Elderly Suicides in Turkey. Yayın Evi: St. Kliment Ohridski University Press
2-) Sezer.,S., Kemik.,A., . 2014. A Practical Study About Elderly Isolation in Cities: Mugla Case. Yayın Evi: St.Kliment Ohridski University Press

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Sezer.,S., . 2016. Gelis¸me Kuramları (Gelişme Sosyolojisi içinde). Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları
2-) Sezer.,S., . 2015. Sosyalist Ekoloji: GEreklilik mi, Ütopya mı?. Yayın Evi: Detay Yayıncılık
3-) Sezer.,S., . 2012. Sezer, S. “Kürt Sorunun Sosyolojik Boyutu”, Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular ve Türkiye, (Kitabı İçinde). Yayın Evi: Seçkin Yayınevi

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Mediterranean Journal of Humanities.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Ticari Başarısızlık İntiharlarının Sosyolojik Analizi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Suç korkusunu ortaya çıkaran sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerin Muğla ve Ankara evreninde araştırılması. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Suc¸ Korkusuyla I·lis¸kili Fakto¨rlerin Farkli Du¨zlemlerde I·ncelenmesi. 2014-2016

Verdiği Dersler

SOS1001 2014-2015 Yaz

Sosyolojiye Giriş:Sosyolojik Düşünmek

SOS1004 2014-2015 Yaz

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS 4002 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS 5520 2018-2019 Bahar

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisinde Seçme Konular

SOS3004 2018-2019 Bahar

Alan Araştırması

SOS3516 2018-2019 Bahar

Sosyal Çalışma

SOS2004 2018-2019 Bahar

Sosyolojik Düşünce Tarihi

SOS4506 2018-2019 Bahar

Suç Sosyolojisi

SOS 6509 2018-2019 Güz

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

SOS4002 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS1003 2018-2019 Güz

İktisadın Temelleri

SOS2003 2018-2019 Güz

Sosyal Bilimlerde Niceliksel Araştırma Teknikleri

SOS2505 2018-2019 Güz

Küçük Gruplar Sosyolojisi

SOS4001 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS 5530 2018-2019 Güz

Çocuk Çalışmaları

SOS1003 2017-2018 Yaz

İktisadın Temelleri

SOS4506 2017-2018 Bahar

Suç Sosyolojisi

SOS3004 2017-2018 Bahar

Alan Araştırması

SOS2004 2017-2018 Bahar

Sosyolojik Düşünce Tarihi

SOS3516 2017-2018 Bahar

Sosyal Çalışma

SOS2502 2017-2018 Bahar

Sanayi Sosyolojisi

SOS4001 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS 5520 2017-2018 Bahar

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisinde Seçme Konular

SOS 6522 2017-2018 Bahar

Emek Çalışmaları

SOS 4002 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS 5530 2017-2018 Güz

Çocuk Çalışmaları

SOS1003 2017-2018 Güz

İktisadın Temelleri

SOS4001 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS2507 2017-2018 Güz

Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi

SOS2003 2017-2018 Güz

Sosyal Bilimlerde Niceliksel Araştırma Teknikleri

SOS4002 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS 4002 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS3004 2016-2017 Bahar

Alan Araştırması

SOS4506 2016-2017 Bahar

Suç Sosyolojisi

SOS2004 2016-2017 Bahar

Sosyolojik Düşünce Tarihi

SOS4001 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS3516 2016-2017 Bahar

Sosyal Çalışma

SOS2004 2016-2017 Bahar

Sosyolojik Düşünce Tarihi

SOS 5529 2016-2017 Bahar

Sosyolojik Açıdan Yoksulluk ve Azgelişmişlik

SOS 5530 2016-2017 Güz

Çocuk Çalışmaları

SOS1001 2016-2017 Güz

Sosyolojiye Giriş:Sosyolojik Düşünmek

SOS4001 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS1003 2016-2017 Güz

İktisadın Temelleri

SOS4002 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS2003 2016-2017 Güz

Sosyal Bilimlerde Niceliksel Araştırma Teknikleri

SOS2801 2016-2017 Güz

Sosyolojiye Giriş

SOS2801 2016-2017 Güz

Sosyolojiye Giriş

SOS 4002 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS4001 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

ISG 7000 2015-2016 Bahar

Dönem Projesi

SOS 5530 2015-2016 Bahar

Çocuk Çalışmaları

SOS 5515 2015-2016 Bahar

Sos. Bilimlerde Yöntem ve İleri Araştırma Teknikleri II

SOS3004 2015-2016 Bahar

Alan Araştırması

SOS3516 2015-2016 Bahar

Sosyal Çalışma

SOS1004 2015-2016 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

SOS4506 2015-2016 Bahar

Suç Sosyolojisi

SOS2002 2015-2016 Bahar

Sosyal Bilimlerde Niteliksel Araştırma Yöntemleri

SOS2502 2015-2016 Bahar

Sanayi Sosyolojisi

SOS 5530 2015-2016 Güz

Çocuk Çalışmaları

SOS3003 2015-2016 Güz

Sosyal Değişme

SOS4002 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS3003 2015-2016 Güz

Sosyal Değişme

SOS2507 2015-2016 Güz

Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi

SOS2003 2015-2016 Güz

Sosyal Bilimlerde Niceliksel Araştırma Teknikleri

SOS1003 2015-2016 Güz

İktisadın Temelleri

SOS4001 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

ISG 7503 2015-2016 Güz

İş Psikolojisi

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5090 2015-2016 Güz

Seminer

SOS 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS1001 2015-2016 Güz

Sosyolojiye Giriş:Sosyolojik Düşünmek

SOS2004 2014-2015 Bahar

Sosyolojik Düşünce Tarihi

SOS1004 2014-2015 Bahar

Sosyolojiye Giriş: Kurumlar ve Sorunlar

ÖGK2510 2014-2015 Bahar

Güvenlikte Suç Soyolojisi

SOS3004 2014-2015 Bahar

Alan Araştırması

SOS4514 2014-2015 Bahar

Sosyal Politika

SOS4506 2014-2015 Bahar

Suç Sosyolojisi

SOS4001 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS 4002 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS2502 2014-2015 Bahar

Sanayi Sosyolojisi

SOS2004 2014-2015 Bahar

Sosyolojik Düşünce Tarihi

SOS 5520 2014-2015 Bahar

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisinde Seçme Konular

SOS 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

SOS 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

SOS3516 2014-2015 Bahar

Sosyal Çalışma

ÖGK2510 2014-2015 Bahar

Güvenlikte Suç Soyolojisi

SOS1003 2014-2015 Güz

İktisadın Temelleri

SOS4001 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS2507 2014-2015 Güz

Dezavantajlı Gruplar Sosyolojisi

SOS2003 2014-2015 Güz

Sosyal Bilimlerde Niceliksel Araştırma Teknikleri

SOS 5530 2014-2015 Güz

Çocuk Çalışmaları

SOS4002 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

SOS1001 2014-2015 Güz

Sosyolojiye Giriş:Sosyolojik Düşünmek

SOS 5090 2014-2015 Güz

Seminer