Personel

Doç. Vefa Saygın Öğütle
Doç.
Vefa Saygın Öğütle
@ E-posta
vefasogutle@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Bölümü / Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2002

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2005

Doktora

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 2012

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öğütle Vefa Saygın, Sarımuratoğlu Duygu, 2018. Modern Onkolog Hekimin Geleneksel Tıp Uygulamaları Karşısındaki Stratejileri. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
2-) Öğütle, V. S., “Reconsidering Real-Actual-Empirical Stratification: Can Bourdieu’s Habitus be Introduced into a Realist Social Ontology?”, 2013, Journal of Critical Realism 12-4, 479-506 - 2013

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Öğütle Vefa Saygın, Korkmaz Şafak Doğu, 2016. İttihat ve Terakki yle Vücuda Gelen Bir Kolektif Seri Katilin Portresi. Düşünen Siyaset
2-) Öğütle, V. S., “Annales Tarihçilerinin Sosyo-Tarihsel Mekân ve Sosyo-Tarihsel Zaman Kavrayışları: Eleştirel Bir Sosyolojik Analiz”, 2013, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 28, 125-144 - 2013
3-) Öğütle, V. S. ve Çeğin, G., “E. O. Wright’ın Mikro Kavramları ile P. Bourdieu’nün Kavramsal Repertuarı Arasındaki Sentezin Empirik Analizde Yaratacağı İmkânlar”, 2013, Praksis Dergisi 32, 65-89 - 2013
4-) Öğütle, V. S., “Bir Sosyal Mekanizma Olarak Toplumsal Cinsiyet: H. Hartmann’a Eleştirel-Realist Bir Yorum”, 2013, Doğu Batı Dergisi 63, 45-71 - 2013
5-) Balkız, B. ve Öğütle, V. S., “Peter L. Berger ve Thomas Luckmann’ın ‘Gerçekliğin Sosyal İnşâsı’ Teorisi ve Eleştirisi”, 2012, Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 27, 33-49 - 2012
6-) Balkız, B. ve Öğütle, V. S., “Sosyoloji, İdeoloji ve İktidar”, 2011, Özne Dergisi 14, 143-167 - 2011
7-) Öğütle, V. S., “Kapitalizmin Bağrındaki Yarılma: Çilekeş ve Aylak: Bedenin Özgürleşmesi İçin ‘Yeniden Marx’”, 2010, Lapsus Dergisi 4, 9-30 - 2010
8-) Öğütle, V. S., “Pozitivist-Marksist Sınıf Kavrayışı ve Sınıf Deneyimlerindeki Açmazları”, 2010, Praksis Dergisi 24, 77-91 - 2010
9-) Öğütle, V. S. ve Etil, H., “Geçiş Sürecinde Yiten Musiki: Sosyal Dönüşüm ve Osmanlı-Türk Musikisinden Varoluşsal Motifler”, 2009, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 7-14, 417-454 - 2009
10-) Öğütle, V. S. ve Çeğin, G., “Hikmet Kıvılcımlı’da Sosyolojik Temalar ve Durkheim Sosyolojisinin Erken Dönem Eleştirisi”, 2008, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 6-11, 517-528 - 2008
11-) Öğütle, V. S., “Köylüler Savaşı ve Thomas Münzer Tarihyazımında Temel Gelenekler ve Marksist Yol İzleri”, 2007, Praksis Dergisi 17, 69-112 - 2007
12-) Öğütle, V. S., “Pozitivist Marksizm ve Felsefi-Politik İçerimleri”, 2005, Praksis Dergisi 13, 203-222 - 2005

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Öğütle, V. S., “Ateizm, Mesihçilik ve Marksçı Realizm: Kendinde-Gerici ya da Kendinde-Devrimci Herhangi Bir Dinsel İnanç Var mıdır?”, 2009, Başkaldırı/Rebellion, Kocaeli Üniversitesi ve TÜBİTAK, 272-278 - 2009

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) "Sosyal Ontoloji Sosyal Bilimler İçin Neden Gereklidir?", II. Pierre Bourdieu Sempozyumu, 14-15 Mayıs 2015, Pamukkale Üniversitesi. - 2015
2-) Öğütle.,S., 2014. "Sosyal Bilimlerde Ontolojiye Dönüş". Ege Üniversitesi Ulusal Felsefe Kongresi
3-) Öğütle, V. S., “Sosyal Bilimlerde Psikolojizm: Psikolojik Bir Fenomen Olarak ‘Birey’ İdeolojisi”, 2006, Felsefe ve Sosyal Bilimler (ed. Kubilay Hoşgör), Vadi Yayınları - 2006

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) . 2017. Swords and Remains: State Coercion and Political Violence in the History of Modern Turkey. Yayın Evi: Red Quill Books

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Öğütle, V. S., Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi: Sosyal Bilimlerin Nesnesine Dair Realist Bir Girişim, 2013, Ayrıntı Yayınları, İstanbul - 2013
2-) Öğütle, V. S. ve Çeğin, G., Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği: Sosyo-Tarihsel Teorinin ‘Sınıf’la İmtihanı, 2010, Tan Kitabevi Yayınları, Ankara - 2010

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Öğütle, V. S., ve Mutlu, S. İ., “Religion and Sacred Places in Nomadic Societies: An Interdisciplinary Inquiry”, 2013, The Science and Education at the Beginning of the 21st Century in Turkey Vol. 2 (ed. Prof. Dr. Recep Efe, Prof. Dr. Ordenbek Mazbaev, Assoc. Prof. Dr. Zdravka Kostova, Assoc. Prof. Dr. Rıza Sam, Assoc. Prof. Dr. Neslihan Sam, Assoc. Prof. Dr. Vedat Çalışkan, Assoc. Prof. Dr. Emin Atasoy), s. 316-338, Sofia: St. Kliment Ohridski University Press - 2013

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2019. Modern Osmanlı/Türkiye’de Doğa Bilimciliği: Oluşumlar, Pratikler, Kesişimler/İki Kültür mü? Türkiye’de Fizikçilerin ’Sosyal’, ’Bilim’ ve ’Sosyal Bilim’ Algıları. Yayın Evi: Doğu Batı Yayınları
2-) . 2018. Emile Durkheim’ı Yeniden Okumak/Anomie Nasıl Amerikanlaştırıldı?. Yayın Evi: Siyasal Kitabevi Phoenix Yayınları
3-) . 2017. Sosyal Bilimler Tarihini Keşfediyor: DTCF Bilim Çevresi ve Sonrası/Türkiye Sosyal Bilimler Alanında Sınıf Mefhumunu Yeniden Kazanmak. Yayın Evi: Sentez Yayıncılık
4-) . 2016. Türkiye de Orta Sınıfın Fotoğrafı Akışlar ve İlişkiler/Sunuş. Yayın Evi: NotaBene Yayınları
5-) . 2016. Bilim Sosyolojisi İncelemeleri Temel Yaklaşımlar Kavramlar ve Tartışmalar/Bilim Sosyolojisi Üzerine Bazı Tespitler ve Gündem Önerileri. Yayın Evi: Doğu Batı Yayınları
6-) . 2015. Teorinin Sefaleti/Soyutlamanın Şiddetine Karşı Zanaatin Savunusu: Teorinin Sefaleti. Yayın Evi: Nika Yayınevi
7-) . 2014. Gezi ve Sosyoloji/Adına Layık Bir Sosyal Bilimin "Gezi" Gündemleri. Yayın Evi: Ayrıntı Yayınları
8-) . 2014. Saf Hoşgörünün Eleştirisi/Takdim: Evrensel Bir Erdemi Tarihselleştirmek. Yayın Evi: Heretik Yayıncılık
9-) Hüseyin Etil.,Ö., Hüseyin Etil.,Ö., . 2014. Öğütle, V. S. ve Etil, H., "1970-73 Türkiye'sinde Devrimci Şiddet Momentinin Politik ve Sosyalbilimsel Bir Analizi", Türkiye'de Siyasal Şiddetin Boyutları (ed. Güney Çeğin ve İbrahim Şirin), 2014, İletişim Yayınları, İstanbul.. Yayın Evi: İletişim
10-) Öğütle.,S., . 2014. Öğütle, V. S., "Bilimlerin Metafizik Ufku Üzerine Realist Bir Söz", 2014, Kampfplatz, cilt 2, sayı 5, Ankara: Phoenix Yayınevi.. Yayın Evi: Phoenix
11-) Öğütle, V. S., "Karl Korsch'ta Marksizm ve Sosyal Bilimler: Bir Paradoks İması mı?", Karl Korsch Kitabı (ed. V. S. Öğütle), 2011, NotaBene Yayınları, Ankara - 2011
12-) Öğütle, V. S. ve Balkız, B., “Bilim Sosyolojisi Üzerine Bazı Tespitler ve Gündem Önerileri”, Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar (ed. B. Balkız ve V. S. Öğütle), 2010, Doğu Batı Yayınları, Ankara - 2010
13-) Öğütle, V. S., “Ekolojik Marksizm”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt-5, (ed. Ahmet Cevizci), 2007, Ebabil Yayınları, Ankara - 2007
14-) Öğütle, V. S., “Disiplinlerarasılık İdeolojisi”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt-4, (ed. Ahmet Cevizci), 2006, Ebabil Yayınları, Ankara - 2006
15-) Öğütle, V. S., “Çernişevski, Nikolay Gavriloviç”, Felsefe Ansiklopedisi Cilt-3, (ed. Ahmet Cevizci), 2005, Ebabil Yayınları, Ankara - 2005

Alanında kitap çevirisi

1-) . 2018. Gerçekliğin Sosyal İnşası: Bir Bilgi Sosyolojisi Denemesi/. Yayın Evi: Atıf Yayınları
2-) . 2016. Alman Sosyolojisinin Felsefi Tarihi/. Yayın Evi: Ayrıntı Yayınları
3-) Öğütle.,S., . 2013. Bhaskar, R., Natüralizmin Olanaklılığı (çev. V. S. Öğütle), 2013, Pratika Kitap, Ankara. Yayın Evi: Pratika
4-) Weber, M., Sosyal Bilimlerin Metodolojisi (çev. V. S. Öğütle), 2012, Küre Yayınları, İstanbul - 2012
5-) Berger, P. L. ve Luckmann, T., Gerçekliğin Sosyal İnşâsı (çev. V. S. Öğütle), 2008, Paradigma Yayınları, İstanbul - 2008
6-) Mills, C. Wright, Bilgi Sosyoloji ve Bilgi Sosyolojisi Üzerine (çev. V. S. Öğütle), 2005, Paragraf Yayınları, Ankara - 2005

Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Archer, M., "Realizm ve Faillik Problemi" (çev. V. S. Öğütle), Tözcülüğün Tasfiyesi: İlişkisel Sosyolojide Temel Yaklaşımlar (ed. Güney Çeğin ve Emrah Göker), 2012, NotaBene Yayınları, Ankara - 2012
2-) Mulkay, M. J., “Bilimsel Gelişime Dair Üç Model” (çev. V. S. Öğütle), Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar (ed. B. Balkız ve V. S. Öğütle), 2010, Doğu Batı Yayınları., Ankara - 2010
3-) Mulkay, M. J., Gilbert, G. N. ve Woolgar, S., “Bilimde Problem Alanları ve Araştırma Şebekeleri” (çev. V. S. Öğütle), Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar (ed. B. Balkız ve V. S. Öğütle), 2010, Doğu Batı Yayınları, Ankara - 2010
4-) Crane, D., “Sanat, Bilim ve Dindeki Ödül Sistemleri” (çev. V. S. Öğütle), Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar (ed. B. Balkız ve V. S. Öğütle), 2010, Doğu Batı Yayınları, Ankara - 2010
5-) Crane, D., “Sosyal Sınıf Kökeni ve Akademik Başarı: İki Tabakalaşma Sisteminin Akademik Kariyer Üzerindeki Etkisi” (çev. V. S. Öğütle), Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar (ed. B. Balkız ve V. S. Öğütle), 2010, Doğu Batı Yayınları, Ankara - 2010

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Bildiri Kitabı. 2018. II. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2016. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Praksis.
6-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Eleştirel Psikoloji Bülteni.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Modus Operandi Dergi.

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Modern Osmanlı/Türkiye’de Doğa Bilimciliği: Oluşumlar, Pratikler, Kesişimler.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Emile Durkheim’ı Yeniden Okumak.
3-) Editörlük Türü: Kitap (Çeviri). 2017. Max Weber in Karşılaştırmalı-Tarihsel Sosyolojisi (Stephen Kalberg).
4-) Editörlük Türü: Kitap (Çeviri). 2017. Max Weber: Bir Kılavuz (Randall Collins).
5-) Editörlük Türü: Kitap (Çeviri). 2017. Rasyonalitenin Sınırları: Max Weber'in Sosyal ve Ahlaki Düşüncesi Üzerine Bir Deneme (Rogers Brubaker).
6-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. Bilim Sosyolojisi İncelemeleri Temel Yaklaşımlar Kavramlar ve Tartışmalar.
7-) Editörlük Türü: Kitap (Çeviri). 2014. Sınıf Analizine Yaklaşımlar.
8-) Öğütle, V. S. ve Göker, E. (ed.) Gezi ve Sosyoloji: Nesneyle Yüzleşmek, Nesneyi Kurmak, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. - 2014
9-) E. O. Wright (ed.), Sınıf Analizine Yaklaşımlar, çeviri editörü: Vefa Saygın Öğütle, 2014, NotaBene Yayınları. - 2014
10-) Öğütle, V. S. (ed.) Karl Korsch Kitabı, 2011, NotaBene Yayınları, Ankara - 2011
11-) Öğütle, V. S. ve Balkız, B., Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar, 2010, Doğu Batı Yayınları - 2010

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Journal of Economy Culture and Society.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Alternatif Politika.
4-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. International Journal of Political Science and Urban Studies.
5-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Posseible Journal of Thinking.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-)
2-)

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Hekim Tipolojileri Bağlamında Geleneksel ve Modern Tıp Ayrımının Sorunsallaştırılması. Konu: Onkolog Hekimler ve Tıp sosyolojisi. Duygu-Sarımuratoğlu. 2018
2-) Tez Adı: Pierre Bourdieu'nün Sosyolojik Beden Kavrayışının Fransız Kökenleri: Emile Durkheim, Marcel Mauss ve Maurice Halbwachs. Konu: Beden ve Bilgi Sosyolojisi. Gülşah -Kurt. 2018
3-) Tez Adı: Suriyeli Sığınmacılar Toplumsal Uzamında Zorunlu Göç Nedeni ile Sınıf Habitusunun Aşınması: Muğla-Ortaca Örneği. Konu: Suriyeli Göçmenlerin Sınıfsal Analizi. Yasin-Aydeniz. 2018
4-) Tez Adı: Modern Türk Devletinin Oluşumunda Cebri Cisimleştiren Kurumların Modus Operandisi. Konu: Siyasal Şiddetin Tarihsel Sosyolojisi. Şafak Doğu-Korkmaz. 2016

TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. "Futbolda Taraftarlık, Fanatizm ve Şiddet (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Örneği". 2012--1

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Enformel Sektörde Atık Kağıt İşçileri: Mersin Örneği. 2017--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Biyoloji Biliminden Toplumsal Dünyaya Bakmak. 2016-2017

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak

1-) Emile Durkheim Sempozyumu. Türkiye. . 2017

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) "Durkheim Nasıl Amerikanlaştırıldı?" Emile Durkheim Sempozyumu. Türkiye. . 2017
2-) Öğütle, V. S., "Bourdieu'yü Eleştirel Realist Bir Çerçeve İçinde Düşünmek", Pierre Bourdieu Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi. 6-7 Mart 2014. Türkiye. 2014
3-) DTCF Sosyolojinin 75. Yılı Sempozyumu, "Türkiye Sosyal Bilimler Alanında Sınıf Mefhumunu Geri Kazanmak" başlıklı konuşma. Ekim. Türkiye. 2014
4-) Mimar Sinan Üniversitesi’nde düzenlenen Neoliberal Küreselleşme Çağında Bilim ve Sanat Sempozyumu'nda sunulan “Müzikte Metalaşma, Kitleleşme ve Popülerleşme: Bağlantılar, Ayrımlar” başlıklı konuşma. 26-27 Ekim 2013. Türkiye. 2013
5-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde düzenlenen 16. Sosyoloji Günleri’nde sunulan “İlişkisel Sosyoloji” başlıklı konuşma. 9 Mayıs 2013. Türkiye. 2013
6-) Adnan Menderes Üniversitesi’nde düzenlenen Din Sosyolojisi Sempozyumu’nda sunulan “Ateizmin Sosyolojik Eleştirisi” başlıklı konuşma. 27-29 Mart 2013. Türkiye. 2013
7-) Karaburun’da düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi’nde sunulan “Ekolojik Marksizm’in Teorik Dayanakları: Doğa ve Toplum Ne Türden Gerçekliklerdir?” başlıklı konuşma. 5-9 Eylül 2012. Türkiye. 2012
8-) Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen “Materyalizm ve İdealizm: Bitmeyen Muhasebe” Sempozyumunda sunulan “S. M. Tura ile Bir Tartışma: Bilimsel-Metafizik, Ama Nasıl?” başlıklı konuşma. 25 Kasım 2011. Türkiye. 2011
9-) Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Kapitalizm ve Sosyal Sınıflar Çalıştayı’nda sunulan “Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliğini Analiz İçin Kuramsal Patikalar” başlıklı konuşma. 28-29 Ekim 2011. Türkiye. 2011
10-) Karaburun’da düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi’nde sunulan “Sosyolojinin Politik Doğası Üzerine Bazı Tespitler” başlıklı konuşma. 8-10 Eylül 2006. Türkiye. 2006

Verdiği Dersler

SOS3005 2014-2015 Yaz

Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları

SOS 4002 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS3006 2018-2019 Bahar

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS2508 2018-2019 Bahar

Medya Çalışmaları

SOS2504 2018-2019 Bahar

İktisat Sosyolojisi

SOS 6507 2018-2019 Bahar

Bilgi Sosyolojisinde İleri Tartışmalar

SOS4001 2018-2019 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS 5521 2018-2019 Bahar

Sosyal Bilimlerin Felsefesi

SOS3006 2018-2019 Bahar

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS 5001 2018-2019 Güz

Sosyoloji Teorileri

SOS 6502 2018-2019 Güz

Sosyolojide Çağdaş Kuramlar ve Tartışmalar

SOS4001 2018-2019 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS2007 2018-2019 Güz

Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik

SOS3005 2018-2019 Güz

Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları

SOS3005 2017-2018 Yaz

Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları

SOS3006 2017-2018 Yaz

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS 4002 2017-2018 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS3006 2017-2018 Bahar

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS2504 2017-2018 Bahar

İktisat Sosyolojisi

SOS 6507 2017-2018 Bahar

Bilgi Sosyolojisinde İleri Tartışmalar

SOS 5513 2017-2018 Bahar

Historiografi

SOS3006 2017-2018 Bahar

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS4001 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS2007 2017-2018 Güz

Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik

SOS3005 2017-2018 Güz

Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları

SOS4002 2017-2018 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS4513 2017-2018 Güz

Tarihsel Sosyoloji

SOS 6507 2017-2018 Güz

Bilgi Sosyolojisinde İleri Tartışmalar

SOS 5001 2017-2018 Güz

Sosyoloji Teorileri

SOS2504 2016-2017 Bahar

İktisat Sosyolojisi

SOS 4002 2016-2017 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS 5513 2016-2017 Bahar

Historiografi

SOS 6507 2016-2017 Bahar

Bilgi Sosyolojisinde İleri Tartışmalar

SOS3006 2016-2017 Bahar

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS3006 2016-2017 Bahar

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS 5001 2016-2017 Güz

Sosyoloji Teorileri

SOS 6507 2016-2017 Güz

Bilgi Sosyolojisinde İleri Tartışmalar

SOS4001 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS4002 2016-2017 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS3005 2016-2017 Güz

Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları

SOS4513 2016-2017 Güz

Tarihsel Sosyoloji

SOS3006 2015-2016 Bahar

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS 4002 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS4001 2015-2016 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS2504 2015-2016 Bahar

İktisat Sosyolojisi

SOS2004 2015-2016 Bahar

Sosyolojik Düşünce Tarihi

SOS 5513 2015-2016 Bahar

Historiografi

SOS3006 2015-2016 Bahar

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS 5001 2015-2016 Güz

Sosyoloji Teorileri

SOS 6507 2015-2016 Güz

Bilgi Sosyolojisinde İleri Tartışmalar

SOS 5090 2015-2016 Güz

Seminer

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

SOS2007 2015-2016 Güz

Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik

SOS3005 2015-2016 Güz

Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları

SOS4001 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS4002 2015-2016 Güz

Bitirme Çalışması II

SOS 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

SOS3006 2014-2015 Bahar

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS 4002 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması II

SOS 5513 2014-2015 Bahar

Historiografi

SOS4001 2014-2015 Bahar

Bitirme Çalışması I

SOS2504 2014-2015 Bahar

İktisat Sosyolojisi

SOS 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

SOS3006 2014-2015 Bahar

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

SOS3005 2014-2015 Güz

Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları

SOS2007 2014-2015 Güz

Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik

SOS 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS4001 2014-2015 Güz

Bitirme Çalışması I

SOS 5090 2014-2015 Güz

Seminer

SOS 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SOS 5001 2014-2015 Güz

Sosyoloji Teorileri

SOS 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması