Personel

Prof.Dr. Ahmet Yiğit
Prof.Dr.
Ahmet Yiğit
@ E-posta
ayigit@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1541

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Yeni Çağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 02.09.1986

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Yiğit.,A., 2015. XVI. Yüzyıl Edirne’sinde Köle ve Cariyeler . Asıa Minor Studies
2-) Yiğit.,A., 2014. III. Ahmet Dönemi Huzur Güreşleri ve Güreşler İçin Yapılan Ceyb-i Hümayun Harcamaları. Hıstory Studies
3-) Yiğit.,A., 2012. I. Balkan Savaşı`nda Edirne Müdafaasının Önemi . Türk Yurdu
4-) Yiğit.,A., 2010. İzmir Şer`iyye Sicillerine yansıyan İhtida Vakaları . Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, The Journal of International Social Research,

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yiğit.,A., 2015. XVI.Yüzyılın İlk Yarısında Rumeli Coğrafyasında Tekke-Zaviyelerin Dağılımı . Yeni Türkiye
2-) Yiğit.,A., 2014. Edirne'de Asakir-i Mansure için Fes Üretimi . Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Yiğit.,A., 2009. 165 Nolu Bodrum Şer`iyye Sicilinde Bulunan Denizciliğe Dair Kayıtlar,. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE)
4-) Yiğit.,A., 2007. XIV-XVI. Yüzyıllarda Menteşe Livasında Değirmenler . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5-) Yiğit.,A., 2007. XVII. Yüzyıl Antep Şer`iye Sicillerinde Sosyal ve Ekonomik Hayat. Türk Dünyası Araştırmaları
6-) Yiğit.,A., 2003. Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Menteşe Livasında Zaviyeler,. Ekev Akademi Dergisi
7-) Yiğit.,A., 1999. XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Edirne Kadıları ve Mühimme Defterlerine Göre Vazifeleri . Tarih İncelemeleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yiğit.,A., 2015. 19. Yüzyıl Saralos Kazasında Nüfus ve Lakaplar. 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu
2-) Yiğit.,A., 2015. Osmanlı Padişahlarının İhsanına Mazhar Huzur Güreşleri . Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Uluslararası Sempozyumu
3-) Yiğit.,A., 2014. Fetret Devri'nin Osmanlı Başkenti Edirne'ye Yansıması . 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi
4-) Yiğit.,A., 2013. XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Edirne Kazası. Milletlerarası Şehir tarihi Yazarları Kongresi
5-) Yiğit.,A., 2013. 16. Yüzyılda Turgut Reis`in Memleketi Isravalos veya Eserulus`ta Sosyal Ekonomik Hayat. 1. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu
6-) Yiğit.,A., 2012. "Mukarrerat-ı Temyiziyye Mecmualarında (1327/1911-1332/1916). 1. Türk Hukuk Tarihi Kongresi
7-) Yiğit.,A., 2010. Kazan Muhacirlerinin Osmanlı Devletin Tarafından İskanı Meselesi. Uluslararası İdil Boyu Halkları Filolojisi Sorunları Sempozyumu
8-) Yiğit.,A., 2010. XVI.Yüzyıl Mühimme Kayıtlarında Edirne. Balkan Ülkeleri Arşiv Kaynaklarında Edirne Uluslararası Sempozyumu
9-) Yiğit.,A., 2008. Türk Arıcılık Tarihine Bir Katkı; XVI. Yüzyıl Menteşe Livasında Arıcılık (A Contribution to Turkish History of Beekeeping: Beekeping in the Liva OF Menteshe in XVI. Century.. I. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi
10-) Yiğit.,A., 2007. Osmanlı Devleti'nin Payas ve Birecik Limanları üzerinden Bağdat'a Askerî Malzeme Nakline Dair Ayıntab Şer'iyye Sicillerinden Bazı Belgeler. 38. ICANAS
11-) Yiğit.,A., 2006. Tarihi Roman, Film, Tiyatro ve Benzeri Sanat Eserlerinin Gerçek Tarihi Anlama Üzerine Etkisi. Uluslararası İmge Bilim Sempozyumu
12-) Yiğit.,A., 2004. XVI. Yüzyıl Tahrir Defterlerinde Menteşe Bölgesinde Yer Adları . V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) YİĞİT.,A., 2015. "XVI. Asır'da Batı Anadolu Bölgesinde Çeltik Üretimine Dair Bazı Notlar". (OSARK) Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi
2-) Yiğit.,A., 2006. The Birecik Pier and Transportation of Military Equipment to Baghdat via the Euphrates in the Ottoman Period(1727). International Conference Asian and African Studies in The Universities Of Saint Petersburg, Russia,Europe

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) YİĞİT.,A., . 2015. "I. Balkan Savaşı'nda Edirne Müdafasının Önemi", 100. Yılında Balkan Harbi, . Yayın Evi: Türk Ocakları Basın, Yayın ve Eğitim Hizmetleri İşletmesi

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yiğit.,A., . 2009. XVI. Yüzyıl Menteşe Livası Vakıfları (338 Numaralı Mufassal Evkâf Defteri H.970/M.1562). Yayın Evi: Barış Platin Kitabevi

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yiğit.,A., . 2007. "Ayıntab’dan Gazianteb’e: Bir Osmanlı Şehrinin Profili", Gaziantep: Dört Yanı Bağlar,. Yayın Evi: Yapı Kredi Yayınları

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yiğit.,A., . 2008. "Geçmişten Günümüze Edirne", Edirne Müğdafii Mehmed Şükrü Paşa,. Yayın Evi: Zaman Kitap
2-) Yiğit.,A., . 2008. Edirne Muhasarası (1912-1913), Edirne Müdafii Mehmed Şükrü Paşa,. Yayın Evi: Zaman Kitap

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2008. Muğla'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İzmir Şer`iyye Sicillerine yansıyan İhtida Vakaları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı:4

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) 16. Yüzyılda Turgut Reis`in Memleketi Isravalos veya Eserulus`ta Sosyal Ekonomik Hayat - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:2

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Mühimme Deftelerine Göre Osmanlı Devletinde Suhte İsyanları (1558-1576). Konu: aaaaaaaaaaaaaa. Özlem . 2014
2-) Tez Adı: Temettuat Defterine Göre XIX. yüzyıl Ortalarında Eskişehir Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Yapısı. Konu: aaaaaaaaaaa. Metin. 2012
3-) Tez Adı: 1 no'lu Ayıntab Şer'iyye Sişcili Defteri Transkripsionu. Konu: aaaaaaaaaaaa. Senem. 2012
4-) Tez Adı: Temettuat Defterlerine Göre Edirne Kazası Çöke Nahiyesi'nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı. Konu: aaaaaaaaaaaa. Fadimana . 2009
5-) Tez Adı: TD 1070 numaralı Edirne Evkaf Defteri. Konu: aaaaaaaaaaa. Yılmaz. 2009
6-) Tez Adı: 23 nolu Antep Şer'iyye Sicil Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi. Konu: aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Nalan. 2006
7-) Tez Adı: 21 numaralı Ayıntab Şer'iyye Sicil Defteri h.1059-1060 (m.1649-1650) Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi. Konu: aaaaaaaaaa. Hüsniye . 2006
8-) Tez Adı: 16.yüzyılda Batı Anadolu Bölgesi'nde (Muğla, İzmir, Aydın, Denizli)Türkmen Yerleşimi ve Demografi Dağılımı . Konu: aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Muhammed . 2002
9-) Tez Adı: 162 nolu Meğri Şer'iye Siciline Göre (H.1323-1329/M.1904-1911) Megri (Fethiye) Kazası'nda Sosyal ve Ekonomik Durum. Konu: aaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Mehmet. 2000

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) "Waqfs of Edirne in the Sixteenth Century", Institute of Balkan Studies & Center of Thracology. BULGARİSTAN/SOFYA 25 February 2015. Bulgaria. 2015
2-) Osmanlı Tarihi Kaynakları. AZERBAYCAN/BAKÜ 03/07/2015. . 2015

(Sanat Danışmanlığı) Resmi Kurumlarda

1-) KISA FİLM VE BELGESELLER/Yönetmen . 2012. "Menteşe Beyliği'nden Türkiye Cumhuriyetine Belgelerle Fethiye" - Belgesel Danışmanlığı 2012
2-) KISA FİLM VE BELGESELLER/Yönetmen . 2012. Erzurum'un Paşası Edirne'nin Müdafii Mehmet Şükrü Paşa

Verdiği Dersler

SAT1015 2014-2015 Yaz

Osmanlı Türkçesi I

TAR4006 2018-2019 Bahar

Tarih Semineri II

TAR3004 2018-2019 Bahar

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR3004 2018-2019 Bahar

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR 6524 2018-2019 Bahar

Osmanlı Dünyası ve Göçebeler II

SAT1016 2018-2019 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TAR 5502 2018-2019 Bahar

Osmanlı Tarihi Diplomatik Metin İncelemeleri

TAR3003 2018-2019 Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

SAT1015 2018-2019 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TAR 6523 2018-2019 Güz

Osmanlı Dünyası ve Göçebeler I

TAR 5502 2018-2019 Güz

Osmanlı Tarihi Diplomatik Metin İncelemeleri

TAR3003 2018-2019 Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

TAR4005 2018-2019 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5514 2017-2018 Bahar

Osmanlı Devletinde Gündelik Yaşam

TAR 6523 2017-2018 Bahar

Osmanlı Dünyası ve Göçebeler I

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR3004 2017-2018 Bahar

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

SAT1016 2017-2018 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TAR3004 2017-2018 Bahar

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR3004 2017-2018 Bahar

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR 6523 2017-2018 Güz

Osmanlı Dünyası ve Göçebeler I

SAT1015 2017-2018 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TAR4523 2017-2018 Güz

Tarih Atölyesi I Proje Hazırlama

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR 6099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TAR4006 2017-2018 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5099 2017-2018 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

TAR3003 2017-2018 Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

TAR3003 2017-2018 Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

SAT1016 2016-2017 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

SAT2520 2016-2017 Bahar

Epigrafi II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5514 2016-2017 Bahar

Osmanlı Devletinde Gündelik Yaşam

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5001 2016-2017 Bahar

Tarih Araştırma ve Yazım Teknikleri

TAR3004 2016-2017 Bahar

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR3004 2016-2017 Bahar

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5502 2016-2017 Güz

Osmanlı Tarihi Diplomatik Metin İncelemeleri

TAR4523 2016-2017 Güz

Tarih Atölyesi I Proje Hazırlama

SAT1015 2016-2017 Güz

Osmanlı Türkçesi I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR3003 2016-2017 Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

TAR 6523 2016-2017 Güz

Osmanlı Dünyası ve Göçebeler I

TAR 5001 2016-2017 Güz

Tarih Araştırma ve Yazım Teknikleri

TAR3003 2016-2017 Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

TAR4523 2016-2017 Güz

Tarih Atölyesi I Proje Hazırlama

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR3004 2015-2016 Bahar

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR3004 2015-2016 Bahar

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR2502 2015-2016 Bahar

Anadolu Beylikleri

SAT1016 2015-2016 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5001 2015-2016 Bahar

Tarih Araştırma ve Yazım Teknikleri

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 6523 2015-2016 Bahar

Osmanlı Dünyası ve Göçebeler I

TAR2502 2015-2016 Bahar

Anadolu Beylikleri

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5001 2015-2016 Güz

Tarih Araştırma ve Yazım Teknikleri

TAR3004 2015-2016 Güz

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

SAT1015 2015-2016 Güz

Osmanlı Türkçesi I

SAT2521 2015-2016 Güz

Epigrafi I

TAR 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR4503 2015-2016 Güz

Osmanlı Vakıf Belgeleri

TAR3509 2015-2016 Güz

16.18 Yüzyıl Osmanlı Şer'iyye Sicilleri

TAR 6553 2015-2016 Güz

Tarih felsefesi

TAR 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR3004 2014-2015 Bahar

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

SAT1008 2014-2015 Bahar

Osmanlı Türkçesi II

TAR 6532 2014-2015 Bahar

Yeniçağ’da Avrupa

TAR 5001 2014-2015 Bahar

Tarih Araştırma ve Yazım Teknikleri

TAR 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR3004 2014-2015 Bahar

Osmanlı İktisadi ve İçtimai Tarihi

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

SAT2517 2014-2015 Güz

Epigrafi I

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR3509 2014-2015 Güz

16.18 Yüzyıl Osmanlı Şer'iyye Sicilleri

TAR 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR3509 2014-2015 Güz

16.18 Yüzyıl Osmanlı Şer'iyye Sicilleri

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6553 2014-2015 Güz

Tarih Felsefesi

TAR 5001 2014-2015 Güz

Tarih Araştırma ve Yazım Teknikleri

TAR 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

SAT1007 2014-2015 Güz

Osmanlı Türkçesi I