Personel

Prof.Dr. Muzaffer Demir
Prof.Dr.
Muzaffer Demir
@ E-posta
dmuzaffer@mu.edu.tr
Telefon
0 252 211 1546

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1990

Doktora

Exeter Üniversitesi-İNGİLTERE Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi ve Edebiyatı 1999

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir, Muzaffer, “Gyges’in Sadyattes’i Tahttan İndirme Hikayesi: Yeni Bir Gözden Geçirme”, Colloqium Anatolicum 9, 2010, 229-268. - 2010
2-) Demir, Muzaffer, “Pausanias’ Actions in Byzantion after the Victory at Mycale: A Reconsideration (478-470 B.C)”, Athenaeum 97.2 (2009), 59-68. - 2009
3-) Demir, Muzaffer, “Dark Age Aeolian Colonists: evidence for ancestral relations with their colonial territories”, Revue des Etudes Anciennes 109.2 (2007), 541-558. - 2007
4-) Demir, Muzaffer, “Karyalıların Bazı Askeri Donanımı Keşfetmeleri”, Olba 13 (2006), 55-84. - 2006
5-) Demir, Muzaffer, “Arkaik ve Klasik Dönemde Tymnes Adlı Karyalılar Üzerine Yeni Düşünceler”, Olba 14 (2006), 1-22. - 2006
6-) Demir, Muzaffer, “Antik Dönem Atina Toplumunda Karyalı Köleler”, Olba 11 (2005), 25-48 - 2005
7-) Demir, Muzaffer, “Peloponnesos Savaşı Sırasında (İ.Ö.431-404) Karya ve Likya’ya Yönelik Atina Seferlerinin Amaçları: Yeni Bir Gözden Geçirme”, Adalya 7 (2004), 69-99. - 2004
8-) Demir, Muzaffer, “Perikles'in Karadeniz Seferi Üzerine Yeni Bir Yorum”, Belleten 45, No.243 (Ağustos 2001), 529-540. - 2001
9-) Demir, Muzaffer, “İskitli Okçuların Atina’ya Getiriliş Tarihi Üzerine Yeni Bir Yorum (M.Ö. 5.Yüzyıl)”, Belleten 45, No.244 (Aralık 2001), 905-910. - 2001

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Demir Muzaffer, Doğan Alican, 2017. Ancient Cnidus and Its Vicinity (700-400 BC). Cedrus

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Demir Muzaffer, Keçiş Murat, 2017. Nisibis at the border of Romans and Sasanians between the third and fifth centuries AD.. Tarih Araştırmaları Dergisi
2-) Demir, Muzaffer, “Körler Kenti Kalkhedon ile Byzantion, Kuruluş Hikâyesi”, Aktüel Arkeoloji, Ocak-Şubat 2014, Sayı: 37, 56-66. - 2014
3-) Demir, Muzaffer, "MÖ VI.-IV. Yüzyıllar Arasında Pers-Armenia İlişkileri ve Armenia Orontid Hanedanlığı", Yeni Türkiye: Ermeni Özel Sayısı 60.1, 191-200. - 2014
4-) Demir, Muzaffer, “Herodotos ve Yabancı Kültürler”, Tarih İncelemeleri Dergisi 27 (2) (2012), 315-338. - 2012
5-) Demir, Muzaffer, “Herodotos ve Yabancı Kültürler” Tarih İncelemeleri Dergisi 27 (2) 2012, 315-338 - 2012
6-) Demir, Muzaffer, “Büyük İskender ve Karia”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (Güz 2008), 97-121. - 2008
7-) Demir, Muzaffer, “Antik Dönem Atina Toplumunda Kamu Hizmetleri (leitourgiai) Sistemi”, Arkeoloji ve Sanat 126 (2007) 45-62. - 2007
8-) Demir, Muzaffer, “Artemisia ve Rhodos”, Tarih İncelemeleri Dergisi 21 (1) (2006), 49-72. - 2006
9-) Demir, Muzaffer, “Eskiçağ Tarih Yazıcılığında Herodotos’ un Yeri ve Önemi”, Tarih İncelemeleri Dergisi 20 (2) (2005), 59-78. - 2005
10-) Demir, Muzaffer, “M.Ö. 6 Yüzyılda Atina Şehir Devletinin Ticari Politikası ve Yerleşimleri”, Arkeoloji ve Sanat 24, No.107 (Mart-Nisan 2002), 25-30. - 2002
11-) Demir, Muzaffer, “Making Sense of the Myths Behind Aiolian Colanisation”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No.5-6 (Güz 2001), 107-142. - 2001
12-) Demir, Muzaffer, “Genel Hatları ile Atina Demokrasisi ve Liderleri (M.Ö 600-400)”, Arkeoloji ve Sanat 23, No.103-104 (Temmuz-Ekim 2001), 39-45. - 2001
13-) Demir, Muzaffer, “Byzantion'un Klasik Çağ'da (M.Ö. 500-300) İstanbul Boğazı Üzerindeki Ticareti Kontrol Meselesi”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4, No.5 (2001), 46-60. - 2001

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir, Muzaffer- Tiro, Ali Osman, "Hititlerin “Kikkuli Metni” ve Ksenophon’un “Peri hippikes” Adlı Eserine Dair Karşılaştırma", IX. Uluslararası Hititoloji Kongresi, 01-07 Eylül, 2014. - 2014
2-) Demir, Muzaffer- Doğan, Alican, "Knidos and Its Vicinity During the Fifth Century BC", 18 th SOMA, 24-26 April, Wroclaw-Polonya. - 2014
3-) Demir, Muzaffer, “Athenian Slaves from the Black Sea with Specific Reference to Scythians in the Northern Parts”, 17 th Symposium on Mediterreanean Archaeology: Management of Cultural Heritage in the Coastal Zone, 25-27 April 2013, Moscow-Russia. - 2013
4-) Demir, Muzaffer, “The Significance of Athenian Politico-Economic Relations With the Bosporan Kingdom in the Fifth Century In view of Evidence of Three-Court Cases”, 1. Uluslararası Karadeniz Kültür Kongresi, 6-9 Ekim 2011, Karabük 2013, 211-226. - 2013
5-) Demir, Muzaffer, “Asur Kaynakları Işığında Tur Abdin”, Uluslararası Midyat Sempozyumu, 7-9 Ekim 2011, Mardin 2012, 1. Cilt, 43-66. - 2012
6-) Demir, Muzaffer, “Kapadokya Kralı Arkhelaos”, 1.Uluslararası Nevşehir Kültür ve Tarihi Sempozyumu, 16-19 Kasım 2011, Nevşehir, Ankara 2012, 5. Cilt, 331-360. - 2012
7-) Demir, Muzaffer, “Lydian (Anatolian) Origins of Etruscans”, 16 th Symposium on Mediterreanean Archaeology: Identity and Connectivity, 01-03 Mart 2012, Florence-Italy. - 2012
8-) Demir, Muzaffer ve Keçiş, Murat, “Nisibis at the border of Romans and Sassanids between the third and seventh centuries AD”, XII. Internatioanl Limes (Roman Borders) Congress, 6-11 September 2012, Ruse, Bulgaria. - 2012
9-) Demir, Muzaffer, “Athenian Interests in the approaches of Black Sea before Peloponnesian War: Two Cases”, 15 th Symposium on Mediterreanean Archaeology, 03-05 Mart 2011, Catania-Italy. - 2011
10-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynaklar Işığında III. Attalos’un Vasiyeti”, Uluslararası Bergama Sempozyumu, 7-9 Nisan 2011, Bergama, İzmir 2011, 1. Cilt, 179-199. - 2011
11-) Demir, Muzaffer, “Antik Yunan Kaynaklarında Bir Hetaira: Rhodopis”, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme, Cilt 5, Nisan 2010 İzmir, 130-143. - 2010
12-) Demir, Muzaffer, “Dangers and Risks of Private Trading from the Black Sea to Athens During the Fourth Century BC”, 14 th Symposium on Mediterreanean Archaeology, 23-25 Nisan 2010, Kiev (Basımda). - 2010
13-) Demir, Muzaffer, “Lydia Herakleidai Hanedanlığı’nın Kuruluşu: Mitoloji mi Tarih mi?”, II. Uluslararası Akdeniz Dünyaları Sempozyumu, 3-6 Haziran 2010, İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul. - 2010
14-) Demir, Muzaffer, “Eski Yunan Kentlerinde Ekonomi (İ.Ö. 600-300)”, Marmara Üniversitesi 1. İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul 7-8 Eylül 2007, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Hazırlayanlar: R.D. Özbay ve diğerleri, İstanbul 2010, 461-482. - 2010
15-) Demir, Muzaffer, “Public services (leitourgiai) at Athens during the Classical Period: A Reconsideration”, International Conference on Mediterranean Studies, 20-23 Mart 2008, Atina. - 2008
16-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynakları Işığında Tigranokerta şehrinin Lokalizasyonu Meselesi”, I.Uluslararası Batman ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 15-17 Nisan Batman 2008, Cilt 1, 171-182. - 2008
17-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynaklar Işığında Tigranokerta Savaşı (İ.Ö. 69)”, Uluslar arası Silvan Tarihi Sempozyumu, 27-29 Nisan 2008, Silvan (Basımda). - 2008
18-) Demir, Muzaffer, “Antik Dönemde Bir Doğu Karadeniz Kavmi: Khalybler”, Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, 09-11 Ekim, Giresun 2008, 67-85. - 2008
19-) Demir, Muzaffer, “Lucianus’un Anacharsis Adlı Eserinin İçerik Açısından İncelenmesi ve Yorumu”, Birinci Uluslararası Samsatlı Lucianus Sempozyumu, 17-19 Ekim, Adıyaman 2008, 31-56. - 2008
20-) Demir, Muzaffer, “Antik Yunan Kaynakları Işığında Kalkhedon ve Khrysopolis (İ.Ö.500-300)”, VI.Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 06-09 Kasım, İstanbul 2008, 15-36. - 2008
21-) Demir, Muzaffer, “The Trade in salt-pickled hamsi and other fish from the Black Sea to Athens during the Archaic and Classical periods”, The Black Sea Region: Past, Present and Future, eds., G. Erkut ve S. Mitchell, London 2007, 57-64. - 2007
22-) Demir, Muzaffer, “The Images and Origins of Amazons in Ancient Greek Texts”, I.Uluslararası Avrasya Arkeoloji Kongresi, Anadolu ve Avrasya Enstitüsü, 21-24 Mayıs 2007, İzmir-Çeşme (Basımda). - 2007
23-) Demir, Muzaffer, “The Importance of Honour (time) in Homeric Society”, 1. Uluslararası Troas Bölgesi Değerleri Sempozyumu, İntepe-Çanakkale 2006, 101-122. - 2006
24-) Demir, Muzaffer, “The Establishment of Colonies in Thracian Chersonese (Gelibolu Peninsula) by Miltiades I”, Çanakkale Savaşı ve Tarihi I, İstanbul 2006, 673-683. - 2006

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir Muzaffer, 2017. Antik Kaynaklar Işığında Sangarios (Sakarya) Nehri ve Vadisi. Uluslararası Sakarya Sempozyumu
2-) Demir Muzaffer, 2017. Carrhae Savaşı (MÖ 53): Roma’nın Doğuya (Parthlara) Hükmetme Hayallerinin Sonu. Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi
3-) Demir Muzaffer, 2017. Eski Anadolu Tarihyazıcılığında Ksenophon’un Yeri ve Önemi. Uluslararası Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu
4-) Demir Muzaffer, 2017. Demetrios’un Rodos Kuşatması (MÖ 305). Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu
5-) Demir Muzaffer, 2017. Ksenophon’un Anabasis (Onbinlerin Yürüyüşü) Adlı Eserinde Gümüşhane ve Çevresindeki Kavimlerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşamları. I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu
6-) Demir Muzaffer, Doğan Alican, 2017. Ipsos Savaşı (MÖ 305) ve Bolvadin. Uluslararası Bolvadin Sempozyumu
7-) Demir Muzaffer, 2017. Geç Roma Cumhuriyet Dönemi’nde Başarısız Bir Darbe Girişimi: Catilina Komplosu (MÖ 63). Uluslararası Darbe Sempozyumu
8-) Demir Muzaffer, 2017. Herodotos ve Yabancı Kültürler: İskitler Örneği. I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu
9-) Demir Muzaffer, 2017. Herodotos’un Historiai Adlı Eserinde Kullandığı Kibir Kavramı Üzerinden Felsefi Yaklaşımlar: Lidya Kralı Kroisos Örneği. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi
10-) Demir Muzaffer, 2017. Herodotos’ta Pers Kraliyet Yolu: Diğer Yazarlar ile Karşılaştırılarak İncelenmesi ve Açıklanması. II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu
11-) DEMİR.,M., 2016. Klasik Dönem (MÖ 500-300) Halikarnassos Kentinde Hanedanlık ve Kadın Yöneticiler. 4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu
12-) DEMİR.,M., 2015. ANTİK KAYNAKLAR IŞIĞINDA LİDYA TARİHİ COĞRAFYASININ, EKONOMİSİ, TİCARETİ VE SİYASETİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER. LİDYA ALTIN ÜLKE ULUSLARARASI KATILIMLI ALTIN, GEMOLOJİ VE KUYUMCULUK SEMPOZYUMU
13-) DEMİR.,M., 2015. THE BEGINNING AND THE DEVELOPMENT OF GREEK-COLCHIAN RELATIONS DURING THE GREEK COLONISATION PERIOD: A RECONSIDERATON. 19 TH SOMA

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Demir Muzaffer - Doğan, Alican., “Antik Kaynaklar Işığında Lidya’nın Yer Üstü ve Yer altı Zenginlikleri”, 26-27 Nisan 2013 Salihli Sempozyumu, Salihli 2013, 201-246. - 2013
2-) Demir M - Doğan, A., “Atina Vergi Listelerine Göre MÖ V. Yüzyılda Halikarnassos ve Çevresi”, 3. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu, 30 Ekim-1 Kasım 2013. - 2013
3-) Demir, Muzaffer, “IV. Antiokhos Dönemi Öncesi ve Sırasında Roma-Kommagene İlişkileri: Yeni Bir Gözden Geçirme”, II.Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu 10-12 Ekim 2008, İstanbul 2010, 167-185. - 2010
4-) Demir, Muzaffer, “Eski Yunan Dünyasında Paralı Askerler”, Eskiçağ’dan Modernçağ’a Ordu: Oluşum, Teşkilat ve İşlev Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi, 14-16 Mayıs 2007, İstanbul 2008, 71-93. - 2008

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) DEMİR.,M., 2016. Klasik Dönemde (MÖ 500-300) Uluslararası Deniz Ticaret Yolları Kapsamında Rodos'un Yeri ve Önemi. I.Uluslararası Akdeniz Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Lidyalılar: Mythos'tan Logos'a, Türk Tarih Kurumu 2014. - 2014

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Byzantion’dan Constantinopolis’e İstanbul Kuşatmaları/The Siege of Byzantium During the Peloponnesian Wars. Yayın Evi: İSTANBUL ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
2-) . 2017. Dünyada Tarihçilik/Antik Yunan Tarihçiliği: Herodotos ve Thukydides. Yayın Evi: PEGEM AKADEMİ

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Demir, Muzaffer, “Roma-Armenia İlişkileri (MÖ 95 – MS 118)”, Tarihte Türkler ve Ermeniler, Editörler: M. M. Hülagu ve diğerleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2014, 1. Baskı 1. Cilt, 55-97. - 2014
2-) Demir, Muzaffer, “Antik Kaynaklar Işığında Tigranokerta Savaşı”, Tarihte Türkler ve Ermeniler, Editörler: M. M. Hülagu ve diğerleri, Türk Tarih Kurumu (Basımda). - 2014
3-) Demir, Muzaffer, “ The Images and Origins of Amazons in Ancient Greek Texts”, içinde: Ömer Çapar’a Armağan. Editörler: T. Yiğit - M. A. Kaya - A. Sina, Ankara 2012, 75-93. - 2012

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. BELLETEN.

Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Belleten.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Tarih İncelemeleri Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.

Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Doğan, A. “Atina Vergi Listeleri’nde Karia Vergi Bölgesi”, Muğla Üniversitesi 2013. - 2013
2-) Bölük, O., Hellenistik Dönem Karia Tarihi (MÖ 334-167), Muğla Üniversitesi 2012. - 2012
3-) Benek, M. S., III. Antiokhos’un Küçük Asia Politikası (MÖ 223-187), Muğla Üniversitesi 2012. - 2012
4-) Aydoğmuş, U. L., “Atina Kent Devletinde Sosyo-Politik Reformlar (MÖ 600-400)”, Muğla Üniversitesi, 2007. - 2007
5-) Esen, Y., “Karya Coğrafyası ve Tarihi”, Muğla Üniversitesi, 2006. - 2006

Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi - 2014

Verdiği Dersler

TAR1001 2018-2019 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR4521 2018-2019 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR1001 2018-2019 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR 5553 2018-2019 Güz

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I

TAR 5551 2018-2019 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR 6510 2018-2019 Güz

Anadolu’da Roma Tarihi ve Uygarlığı

TAR 6508 2018-2019 Güz

Roma Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR4521 2018-2019 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR2003 2018-2019 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR2003 2018-2019 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR2003 2018-2019 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR1001 2018-2019 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR4521 2018-2019 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR 6503 2017-2018 Bahar

Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5542 2017-2018 Bahar

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II

TAR 5536 2017-2018 Bahar

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2017-2018 Bahar

Tarih Semineri II

TAR1008 2017-2018 Bahar

Roma Tarihi

TAR2006 2017-2018 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR3504 2017-2018 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR1008 2017-2018 Bahar

Roma Tarihi

TAR2006 2017-2018 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR3504 2017-2018 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR1008 2017-2018 Bahar

Roma Tarihi

TAR2006 2017-2018 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR 6505 2017-2018 Bahar

Antikçağ Ege Tarihi ve Uygarlığı

TAR1001 2017-2018 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR2003 2017-2018 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4521 2017-2018 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR1001 2017-2018 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR4521 2017-2018 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR4521 2017-2018 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR1001 2017-2018 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR4006 2017-2018 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR2003 2017-2018 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4005 2017-2018 Güz

Tarih Semineri I

TAR2003 2017-2018 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR 6505 2017-2018 Güz

Antikçağ Ege Tarihi ve Uygarlığı

TAR 6503 2017-2018 Güz

Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR 5551 2017-2018 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR 5553 2017-2018 Güz

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I

TAR 5536 2016-2017 Bahar

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II

TAR 5542 2016-2017 Bahar

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II

TAR1008 2016-2017 Bahar

Roma Tarihi

TAR1008 2016-2017 Bahar

Roma Tarihi

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2006 2016-2017 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2006 2016-2017 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR3504 2016-2017 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR1008 2016-2017 Bahar

Roma Tarihi

TAR1008 2016-2017 Bahar

Roma Tarihi

TAR3504 2016-2017 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR4005 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Bahar

Tarih Semineri II

TAR2006 2016-2017 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR3504 2016-2017 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR 5551 2016-2017 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR 5553 2016-2017 Güz

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I

TAR 6503 2016-2017 Güz

Eski Yunan Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

TAR 6505 2016-2017 Güz

Antikçağ Ege Tarihi ve Uygarlığı

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR4521 2016-2017 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR4521 2016-2017 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR2003 2016-2017 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR4006 2016-2017 Güz

Tarih Semineri II

TAR1001 2016-2017 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR1001 2016-2017 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR2003 2016-2017 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4005 2016-2017 Güz

Tarih Semineri I

TAR1001 2016-2017 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR2003 2016-2017 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4521 2016-2017 Güz

Eski Yunan Mitolojisi

TAR 5542 2015-2016 Bahar

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II

TAR2006 2015-2016 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR3504 2015-2016 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR3504 2015-2016 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR1008 2015-2016 Bahar

Roma Tarihi

TAR2006 2015-2016 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR4005 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri I

TAR3504 2015-2016 Bahar

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR1008 2015-2016 Bahar

Roma Tarihi

TAR1008 2015-2016 Bahar

Roma Tarihi

TAR2006 2015-2016 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR4006 2015-2016 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 5536 2015-2016 Bahar

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II

TAR 5553 2015-2016 Güz

Eski Anadolu Medeniyetli Tarihi I

TAR3504 2015-2016 Güz

Eskiçağ Tarihi Metinleri II

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR 6700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6000 2015-2016 Güz

Tez Çalışması

TAR 6090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 5551 2015-2016 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR 5700 2015-2016 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR3503 2015-2016 Güz

Eskiçağ Tarihi Metinleri I

TAR1001 2015-2016 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR1001 2015-2016 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR2003 2015-2016 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR2003 2015-2016 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR4006 2015-2016 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2015-2016 Güz

Tarih Semineri I

TAR3503 2015-2016 Güz

Eskiçağ Tarihi Metinleri I

TAR2003 2015-2016 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR1001 2015-2016 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR 5090 2015-2016 Güz

Seminer

TAR 6000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR 5700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5536 2014-2015 Bahar

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi II

TAR 5090 2014-2015 Bahar

Seminer

TAR 5542 2014-2015 Bahar

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi II

TAR 5000 2014-2015 Bahar

Tez Çalışması

TAR 6504 2014-2015 Bahar

Hitit Tarihi ve Uygarlığı

TAR 6508 2014-2015 Bahar

Roma Tarihinin Kaynakları ve Problemleri

ATB1802 2014-2015 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

ATB1802 2014-2015 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

ATB1802 2014-2015 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

ATB1802 2014-2015 Bahar

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

TAR1008 2014-2015 Bahar

Roma Tarihi

TAR2006 2014-2015 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri I

TAR2006 2014-2015 Bahar

Eski Anadolu Kültür Tarihi

TAR1008 2014-2015 Bahar

Roma Tarihi

TAR4006 2014-2015 Bahar

Tarih Semineri II

TAR 6700 2014-2015 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

TAR2003 2014-2015 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR 5551 2014-2015 Güz

Eskiçağ Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi I

TAR 6700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 5700 2014-2015 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TAR 6000 2014-2015 Güz

Tez Çalışması

ATB1801 2014-2015 Güz

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I

ATB1801 2014-2015 Güz

Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR4006 2014-2015 Güz

Tarih Semineri II

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR2003 2014-2015 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR3503 2014-2015 Güz

Eskiçağ Tarihi Metinleri I

TAR3503 2014-2015 Güz

Eskiçağ Tarihi Metinleri I

TAR2003 2014-2015 Güz

Eski Anadolu Tarihine Giriş

TAR1001 2014-2015 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR1001 2014-2015 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR1001 2014-2015 Güz

İlkçağ Siyasi ve Medeniyeti Tar.

TAR4005 2014-2015 Güz

Tarih Semineri I

TAR 5553 2014-2015 Güz

Eski Anadolu Medeniyetleri Tarihi I