Personel

Araş.Gör.Dr. Metin Menekşe
Araş.Gör.Dr.
Metin Menekşe
@ E-posta
m.menekse@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Tarih Bölümü / Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü (2009)
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Çift Anadal) (2009)

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı (2012)

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı 2018

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Menekşe Metin, 2019. Köylü Gazetesi’nin Girit Adası’nda Yaşanan Siyasi ve Sosyal Olaylara Bakışı (1909). Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Menekşe Metin, 2018. 1844-1845 YILLARINDA ESKİŞEHİR’İN MAHALLE VE KÖYLERİNİN NÜFUSUNA DAİR BAZI BİLGİLER. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR)
3-) Menekşe Metin, 2018. BATILI SEYYAHLAR GÖZÜNDEN OSMANLI İSTANBUL’UNDA “KÖPEKLER”. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL(SSSJournal)
4-) Menekşe Metin, 2018. GİRİT’TEKİ MUHTACÎN-İ İSLAMİYE’YE YÖNELİK AYDIN VİLAYETİ’NDE YÜRÜTÜLEN YARDIM FAALİYETLERİ (1896-1898). ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
5-) Menekşe Metin, 2017. XIX. YÜZYIL ORTALARINDA BODRUM KASABASINDA KULLANILAN LAKAPLAR (HANESAHİPLERİ LİSTESİ İLE BİRLİKTE). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) MENEKŞE.,M., 2016. "XX. YÜZYIL BAŞLARINDA KUŞADASI’NDA GİRİT MUHACİRLERİ". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
7-) MENEKŞE.,M., 2016. XIX. YÜZYIL ORTALARINDA SOSYO-KÜLTÜREL BİR ÜRÜN OLARAK LAKAPLAR: BİRGİ KASABASI ÖRNEĞİ (AİLE/SÜLALE İSİMLERİ LİSTESİ İLE BİRLİKTE). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
8-) MENEKŞE.,M., 2016. “XIX. Yüzyıl Ortalarında Eskişehir Kasabasında Aile Adları”. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
9-) MENEKŞE.,M., 2015. “XIX. Yüzyıl Ortalarında Seyitgazi Kazası Künbet Köyü’nün Sosyal ve Ekonomik Yapısı (9184 Numaralı Temettuât Defterine Göre)”. History Studies
10-) MENEKŞE.,M., 2015. “Temettuât Defterleri Işığında Eskişehir’de Yetimlerin Sosyal ve Ekonomik Durumlarına Dair Bazı Bilgiler”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
11-) MENEKŞE.,M., 2013. "XIX. Yüzyıl Ortalarında Eskişehir'de Sosyal ve Ekonomik Açıdan Meslekler". Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) MENEKŞE.,M., 2015. "Erdoğan KELEŞ, Kırım Harbi'ne Dâir Notlar”. Tarih Okulu Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) MENEKŞE.,M., 2013. “Berlin Konferansı Sonrasında Osmanlı-İngiliz İlişkilerinde Kıbrıs Meselesi (1878-1923)”. Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi (Kıbrıs Özel Sayısı)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) MENEKŞE.,M., 2015. “Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi (Halide Edip Adıvar'ın Ölümünün 50. Yıl Dönümü Anısına), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 20-22 Ekim 2014”. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Menekşe Metin, 2018. Girit Muhacirlerinin Tire Kazasında İskânı (1898-1908). Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu (7-8 Mayıs 2018)
2-) Menekşe Metin, 2017. "XIX. Yüzyıl Ortalarında Bodrum Kasabasında Aile Adları (1845 Tarihli Temettuât Defterlerine Göre)". II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (18-20 Mayıs 2017)
3-) Menekşe Metin, 2017. "Girit Göçmenlerine Ait 1905 Tarihli Bir Yevmiye Defterinde Tespit Edilen Bazı Bilgiler". IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler Kitabı (26-28 Nisan 2017)
4-) MENEKŞE.,M., 2016. "1896-1898 Yıllarında Girit’te Yaşanan Olaylar Esnasında Muhtaç Duruma Düşen Müslüman Ahaliye Yönelik Yardım Faaliyetleri". 22. Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları Komitesi (CIEPO - Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes) Sempozyumu (4-8 Ekim 2016)
5-) MENEKŞE.,M., 2015. "XX. Yüzyıl Başlarında Kuşadası’nda Girit Muhacirlerinin İskânı". Geçmişten Günümüze Girit Tarih, Toplum, Kültür Uluslararası Sempozyum (16-18 Ekim 2015-Kuşadası)
6-) AKÇA.,B., MENEKŞE.,M., 2014. “Lozan Antlaşması’ndan Sonra Bodrum İlçesi’ne İskân Edilen Balkan Muhacirleri”. III. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu(30 Ekim-1 Kasım 2013)
7-) MENEKŞE.,M., 2011. “Eskişehir Kazası Temettuât Defterleri’nde Geçen Lakaplar”. IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri(22-24 Aralık 2011, Muğla)

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Menekşe Metin, 2018. Giritli Müslümanlara Yönelik İzmir’de Yürütülen Yardım Faaliyetleri (1896-1898). XVIII. Türk Tarih Kongresi

Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) MENEKŞE.,M., ARSLAN.,R., 2013. “Cumhuriyet Döneminde Marmaris’te Tarım ve Hayvancılık (1923-1960)”. Muğla Değerleri Sempozyumu (26-28 Eylül 2013)

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) "XIX. Yüzyıl Ortalarında Eskişehir'de Sosyal ve Ekonomik Açıdan Meslekler" - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) XIX. YÜZYIL ORTALARINDA EVREŞE KAZASI’NDA YAŞAYAN HANE SAHİPLERİ VE MESLEKLERİNE DAİR BAZI BİLGİLER - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
3-) “Berlin Konferansı Sonrasında Osmanlı-İngiliz İlişkilerinde Kıbrıs Meselesi (1878-1923)” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Berlin Konferansı Sonrasında Osmanlı-İngiliz İlişkilerinde Kıbrıs Meselesi (1878-1923)” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Berlin Konferansı Sonrasında Osmanlı-İngiliz İlişkilerinde Kıbrıs Meselesi (1878-1923)” - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1

Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) "XX. YÜZYIL BAŞLARINDA KUŞADASI’NDA GİRİT MUHACİRLERİ" - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı:1
2-) "XX. YÜZYIL BAŞLARINDA KUŞADASI’NDA GİRİT MUHACİRLERİ" - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:2

Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal,gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak

1-) "22. Geleneksel Sosyoloji Günleri (08-10.05.2019)". Muğla/Türkiye. . 2019

Alanı ile ilgili olarak; uluslar arası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) “Girit'ten Lübnan'a Muhacirler ile Göç Eden Belgeler Sergisi". Trablus/Lübnan. . 2017

Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleyişi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak

1-) “Kuşadası'nda Girit Muhacirleri” Konferansı, Düzenleyen: KUAKMER, 30 Eylül 2016, Kuşadası/Aydın.. Kuşadası/Aydın. . 2016
2-) “Büyük Taarruz ve Türk Tarihindeki Önemi” Konferansı, (Adalet Bakanlığı Muğla E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumun’da), 29 Ağustos 2013.. Ağustos. Türkiye. 2013
3-) “Tarihi Yönüyle Mehmet Âkif Ersoy” Konferansı, (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde), 13 Mart 2012.. Mart. Türkiye. 2012

Verdiği Dersler

TAR3502 2018-2019 Bahar

Osmanlı Diplomatik Metinleri

TAR4508 2018-2019 Bahar

Osmanlı Göç Tarihi

TAR4508 2018-2019 Bahar

Osmanlı Göç Tarihi

TAR4501 2018-2019 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi

TAR4501 2018-2019 Güz

Çağdaş Türk Dünyası Tarihi