Personel

Doç.Dr. DOĞAN BIÇKI
Doç.Dr.
Doğan Bıçkı
@ E-posta
doganbicki@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3142

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Kentleşme Ve Çevre Sorunları Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Kentleşme Ve Çevre Sorunları Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

9 Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi 1995

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi/ Kentleşme ve Çevre Sorunları 1998

Doktora

Uludağ Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi/Kentleşme ve Çevre Sorunları 2004

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Bıçkı Doğan, Kırkan Merve, 2022. Bilge Mimar Turgut Cansever’in Perspektifinden Türkiye’de “Yatay Mimari” Meselesi. Journal of Economy Culture and Society

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bıçkı Doğan, 2019. MAHALLENİN İMKÂNSIZLIĞI ÜZERİNE NOTLAR: YİTİRİLEN BİR DEĞER OLARAK KOMŞULUK İLİŞKİLERİ. Journal of Social and Humanities Sciences Research
2-) Ak Duygu, Bıçkı Doğan, 2016. Yavaş Kent Hareketinin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi. Uluslarası Sosyal Araştırmalar Dergisi
3-) Bıçkı Doğan, Yetkin Şale Hayal, Ak Duygu, 2016. Herkes İçin Erişilebilir Kentler: Muğla Örneği. International Journal of Social Science
4-) Özgökçeler, S., Bıçkı, D., 2012. Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında Politik Bir Enstrüman:“Sosyal Belediyecilik”. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
5-) Bıçkı, D., Sobacı, M.Z., 2011. Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak. ÇÖMÜ Yönetim Bilimleri Dergisi
6-) Bıçkı, D., 2011. Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
7-) Kaya, P.A., Bıçkı, D., Çüçen, A., 2008. The Principle of Equal Treatment in the Labour Laws of European Union. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi(Kaygı)
8-) Bıçkı, D., 2007. Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
9-) Bıçkı, D., 2006. Harvey Ve Castells’de Kent Sorunsalı: Politik Ekonomi Vizyonu Ve Sınırlılıkları. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi
10-) Bıçkı, D., 2005. Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz. "...iş,güç..." Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Bıçkı, D., 2011. Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği . Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2-) Bıçkı, D., Özgökçeler, S., 2009. A Conceptional Examinatıon Of Urban Poverty: Under–Class Or Ghetto Poverty?. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bıçkı, D., Ak, D., Özgökçeler, S., 2013. Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
2-) Topses, M.D., Bıçkı, D., 2010. Medeniyetler Çatışması Kuramının Sosyolojik Eleştirisi. PARADOKS Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi
3-) Bıçkı, D., Kahvecioğlu, Y., 2006. Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
4-) Bıçkı, D., 2001. Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bıçkı Doğan, Ak Duygu, 2016. Bir Kentsel Yaşam Kalitesi Göstergesi Olarak Konut Kalitesi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. II.ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) Bıçkı, D., Kaldırım, E., 2015. Türkiye'de Kırsal Kalkınma ve Sosyal Sermaye:Tarımsal Örgütlerin Sosyal Sermaye Göstergeleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Muğla Örneği. 1.ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
3-) Bıçkı, D., İpekçi, C., 2012. Yoksunluğun Yeniden Üretiminde İşlevsel Bir Kavram Olarak Sosyal Dışlanma: Çanakkale, Fevzi Paşa Romanları Örneği. 1st International Interdisciplinary Social İnquery Conference
4-) Yazan, B., Bıçkı, D., Pascall, M., Caner, C., 2010. Çevresel Bilincin Tüketicinin Yeşil Paketli Ürünü Satın Alma Davranışı Üzerine Etkisi. VI. INTERNATONAL PACKAGING CONGRESSS (ULUSLARARASI AMBALAJ KONGRESİ)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Duman Duygu, Bıçkı Doğan, 2022. Transnational Migration: A Challange to Methodological Nationalism. İcomir 2.Uluslararası Göç Araştırmaları Kongresi
2-) Bıçkı Doğan, Kırkan Merve, 2022. Covid-19 Pandemi Sürecinde Mahalle Ölçeğindeki Kamusal Açık Alanların Artan Önemi ve Sosyal Dayanıklılık Bağlamındaki İşlevselliği. VII. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bozkurt Veysel, Bıçkı Doğan, 2014. Sürdürülebilir Kakınma,Çevre Bilinci ve Değerler. II.İktisat Çalıştayı
2-) Özgökçeler, S., Bıçkı, D., 2013. Bir Turizm Hakkı Olarak Sosyal Turizm. VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi
3-) Özgökçeler, S., Bıçkı, D., 2010. Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar. SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU II

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Duman Duygu, Bıçkı Doğan, 2022. Arafta ve Mobil: Göç Olgusuna Disiplinlerarası Bir Yaklaşım/Ulusötesi Göç: Metodolojik Ulusçuluğa Bir Meydan Okuma. Yayın Evi: Bilgin Kültür Sanat Yayınları Editör Adı: Kadriye Şahin, Mustafa Çapar
2-) Bıçkı Doğan, 2021. COVID-19 PANDEMISINE DISIPLINLERARASI BAKIŞ /COVİD-19 PANDEMİSİ VE KENTLERİN GELECEĞİ. Yayın Evi: NOBEL Editör Adı: VATANSEVER DEVİREN Nursen, DAŞKIRAN, Filiz

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bıçkı Doğan, 2020. Sosyolojiye Giriş/Kent Sosyolojisi. Yayın Evi: Kaf Kitap Kafe Yayınları Editör Adı: Songül Sallan Gül
2-) Bıçkı, D., Halis, B., 2013. Romanların Sosyal Dışlanma Algılarının Oluşumunda Zayıf Kentsel Yaşam Kalitesinin Rolü: Fevzi Paşa Mahallesi Örneği. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın
3-) Bıçkı Doğan, 2010. 21.YY Kentleri/Tartışmalı Bir Kentsel Yenilenme Enstrümanı: Soylulaştırma. Yayın Evi: Ekin Kitabevi Editör Adı: Elif Karakurt
4-) Bıçkı, D., 2006. Küreselleşme Sürecinde Kentler: Mekânsal Yarılma, Yoksulluk ve Türkiye. Yayın Evi: Dora Yayınevi Editör Adı: Memet Zencirkıran

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Bıçkı, D., 2000. Küreselleşmenin İnsani Yüzü. Yayın Evi: Alfa Kitabevi Editör Adı: Veysel Bozkurt

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi. 2023. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Ege Academic Review. 2022. Hakemlik Sayısı: 1
3-) SDÜ Vizyoner Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Dokuz eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) International Journal of Political Sciences. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Sobbiad. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) EYAD. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-7) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde yardımcı editörlük, misafir editörlük yada yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2023 Atıf Sayısı: 1
2-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
3-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
4-) Harvey Ve Castells’de Kent Sorunsalı: Politik Ekonomi Vizyonu Ve Sınırlılıkları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
5-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
6-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
7-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
8-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
9-) Yavaş Kent Hareketinin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
10-) Herkes İçin Erişilebilir Kentler: Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 2
11-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
12-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
13-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
14-) Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
15-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
16-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
17-) Küreselleşme Sürecinde Kentler: Mekânsal Yarılma, Yoksulluk ve Türkiye - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
18-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
19-) Herkes İçin Erişilebilir Kentler: Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
20-) Harvey Ve Castells’de Kent Sorunsalı: Politik Ekonomi Vizyonu Ve Sınırlılıkları - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
21-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
22-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
23-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
24-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
25-) Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
26-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
27-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
28-) Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında Politik Bir Enstrüman:“Sosyal Belediyecilik” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
29-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
30-) Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
31-) Harvey Ve Castells’de Kent Sorunsalı: Politik Ekonomi Vizyonu Ve Sınırlılıkları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
32-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
33-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
34-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
35-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
36-) Yavaş Kent Hareketinin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
37-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
38-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
39-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
40-) Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında Politik Bir Enstrüman:“Sosyal Belediyecilik” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
41-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
42-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
43-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
44-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
45-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
46-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
47-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
48-) Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
49-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
50-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
51-) Analysis of Urban Poverty by Cultural Factors: An Overview on Bursa Case - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
52-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
53-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
3-) Herkes İçin Erişilebilir Kentler: Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
4-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2021 Atıf Sayısı: 1
5-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Herkes İçin Erişilebilir Kentler: Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
7-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Türkiye Kırsalında Yoksulluk Sorunu: Çanakkale Kocalar Köyü Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
9-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) Yavaş Kent Hareketinin Kentsel Yaşam Kalitesi Bağlamında Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Küreselleşme Sürecinde Kentler: Mekânsal Yarılma, Yoksulluk ve Türkiye - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
14-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
15-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
17-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
18-) Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
19-) Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
20-) Medeniyetler Çatışması Kuramının Sosyolojik Eleştirisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
21-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
22-) Sürdürülebilirlik Argümanı ve Derin Ekolojik İtiraz - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
23-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
24-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında Politik Bir Enstrüman:“Sosyal Belediyecilik” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Harvey Ve Castells’de Kent Sorunsalı: Politik Ekonomi Vizyonu Ve Sınırlılıkları - Atıf Yılı: 2022 Atıf Sayısı: 1
2-) Harvey Ve Castells’de Kent Sorunsalı: Politik Ekonomi Vizyonu Ve Sınırlılıkları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Kentsel Yoksullukla Savaşım Noktasında Politik Bir Enstrüman:“Sosyal Belediyecilik” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Yerel Yönetimden Yerel Yönetişime: Post-Fordizm Bağlamında Yerel Yönetimleri Anlamak - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) Geleceğin Kentte İnşası: Çanakkale Kırsalında Göç Eğilimleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Avrupa'da ve Türkiye'de Sosyal Turizm - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
10-) Özürlülerin Sosyal Dışlanma Boyutları: Bursa ve Çanakkale Örneklerinden Yansıyanlar - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
11-) Kentsel Yoksulluğun Yapısal Faktörlerle Analizi: Ekonomik ve Politik Yapının Yeniden Örgütlenmesi; Karşılaştırmalı Bir Analiz - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: PROJE MÜKEMMELLİK MODELİ KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR STRATEJİK PROJE YÖNETİMİNİN KAMU KURUMLARINDA UYGULANMASI: MUĞLA ÖRNEĞİ. Konu: Kamu Yönetiminde Proje Yönetimi. AHMET-ESEN. 2021
2-) Tez Adı: Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesinde Yavaş kent Uygulamalarının etkisi Üzerine Bir Analiz: Aydın/Yenipazar Örneği. Konu: Yavaş Kentler. Duygu -AK. 2018

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Yerinde Mültecilik Kavramı Bağlamında Türkiye'de Bulunan Farklı Sığınmacı Grupların Siyasal/Hukuki Statülerinin İncelenmesi. Konu: Yerinde Mültecilik. TAMER-KÜÇÜKYAĞCI. 2023
2-) Tez Adı: SURİYELİ KADINLARIN TOPLUMSAL UYUM SÜREÇLERİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. Konu: Suriyeli kadın göçmenlerin uyum süreci. MERVE-YILDIZ. 2023
3-) Tez Adı: Sosyal dayanıklı mahalle bağlamında kamusal açık alanların işlevselliği: Muğla-Menteşe örneği. Konu: Sosyal Dayanıklılık. MERVE-KIRKAN. 2022

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Çevre Yönetimi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. İZTUZU SAHİLİ İDARİ YAPISININ İNCELENMESİ: ORGANİZASYONEL SORUMLULUĞUN VE HUKUKİ DURUMUN TESPİTİ. 2017-2017
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Sosyo-kültürel-ekonomik ve bilişsel profil. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinin sosyo-kültürel-ekonomik ve bilişsel profili” BAP 2007/30 (Yardımcı Araştırmacı). 2007-2007

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Sürdürülebilir Kentler Webinarı https://www.youtube.com/watch?v=uihauFP01Y0. Türkiye. . 2020

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2020
2-) Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanlığı. Türkiye. . 2019
3-) Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı. Türkiye MSKÜ İİBF . . 2018
4-) Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2013
5-) Kamu Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcılığı. Türkiye. . 2012

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) KAYFOR 16. Türkiye. . 2019
2-) KAYSEM 13. Türkiye. . 2019
3-) Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu. Türkiye/Alanya. . 2018
4-) Uluslararası Antalya Kent Ekonomisi Sempozyumu. Türkiye. . 2018
5-) KAYFOR 15. Türkiye/Isparta. . 2017
6-) Grundwig Workshop " SOS-European Social Tourizm " MC Project S.C.N. İtalya/Sulmona. Sulmona(AQ)-İtalya. 2013

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Uludağ Üniversitesi, I.Ulusal Genç Bilim Adamları Sempozyumu, 14.4.2004 . . . 2004

Verdiği Dersler

KAY 5505 2023-2024 Güz

Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent

KAY1001 2023-2024 Güz

Toplum Bilimi

KAY3511 2023-2024 Güz

Kent ve Toplum

KAY 5526 2022-2023 Bahar

Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları

KAY3004 2022-2023 Bahar

Kentleşme ve Konut Politikası

KAY4508 2022-2023 Bahar

Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

KAY 5505 2022-2023 Güz

Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent

KAY 8505 2022-2023 Güz

Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent

KAY1001 2022-2023 Güz

Toplum Bilimi

KAY3511 2022-2023 Güz

Kent ve Toplum

KAY 8526 2021-2022 Bahar

Kent ve Çevrenin Güncel Sorunları

KAY3004 2021-2022 Bahar

Kentleşme ve Konut Politikası

KAY4508 2021-2022 Bahar

Kentsel Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma

KAY 5505 2021-2022 Güz

Kavramsal ve Yasal Boyutu İle Kent

KAY 6511 2021-2022 Güz

Kent ve Siyaset

KAY1001 2021-2022 Güz

Toplum Bilimi

KAY3511 2021-2022 Güz

Kent ve Toplum