Personel

Prof.Dr. ALİ BAYRAKDAROĞLU
Prof.Dr.
Ali Bayrakdaroğlu
@ E-posta
abayrakdaroglu@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1016 , 0252 211 3148

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Rektörlük

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Muhasebe Ve Finansman Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2001

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2004

Doktora

Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2009

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bayrakdaroğlu, A., Yalçın, N., 2013. A Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of the Operational Risk Factors for the State-Owned and Privately-Owned Commercial Banks in Turkey. Journal of Human and Ecological Risk Assessment (HERA)
2-) Bayrakdaroğlu, A., Ersoy, E., Çıtak, L., 2012. Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market. Asia-Pacific Journal of Financial Studies
3-) Yalcin, N., Bayrakdaroglu, A., Kahraman, C., 2012. Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries. Expert Systems with Applications
4-) Seçme, N.Y., Bayrakdaroğlu, A., Kahraman, C., 2009. Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS. Expert Systems with Applications
5-) Bayrakdaroğlu, A., Nazlıoğlu, Ş., 2009. Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi. İktisat İşletme ve Finans Dergisi

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Bayrakdaroğlu Ali, Kuyu Ezgi, 2018. Farklı Demografik Profillerdeki Kadınların Yatırım Kararlarına İlişkin Finansal Risk Algılarının İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (MAKU IIBFD)
2-) Bayrakdaroğlu Ali, Yalçın Neşe, 2012. Strategic Financial Performance Evaluation of the Turkish Companies Traded on Istanbul Stock Exchange. Ege Akademik Bakış Dergisi
3-) Nazlıoğlu Şaban, Ege İlhan, Bayrakdaroğlu Ali, 2009. Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality for Turkey. Banking and Finance Letters

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2018. BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe ve Finansman Dergisi
2-) Bayrakdaroğlu Funda, Bayrakdaroğlu Ali, 2017. A Comparative Analysis Regarding The Effects of Financial Literacy and Digital Literacy on Internet Entrepreneurship Intention. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi
3-) Kübilay, B., Bayrakdaroğlu, A., 2016. An Empirical Research on Investor Biases in Financial Decision-Making, Financial Risk Tolerance and Financial Personality. International Journal of Financial Research
4-) Bayrakdaroğlu, A., Mirgen, Ç., 2016. The Impact of Brand Value on Stock Returns: A Empirical Research on the BİST. Business and Economics Research Journal
5-) Bayrakdaroğlu Ali, Şahin Cihan, 2016. PORTFOLIO CREATION BASED ON VALUABLE FINANCIAL CRITERIA AN ANALYSIS ON THE BIST INDUSTRIAL INDEX. The International Journal of Business & Management
6-) Bayrakdaroğlu Ali, Mirgen Çağatay, 2016. Marka Değerinin Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi: BİST'de Bir Araştırma. Business and Economics Research Journal
7-) Bayrakdaroğlu Ali, Altuntaş Yıldız, 2015. BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
8-) Bayrakdaroğlu Ali, Şan Fırat Botan, 2015. Bireylerin Hisse Senedi Piyasasına Katılım Eğilimlerine Etki Eden Ekonomik Olmayan Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi
9-) Bayrakdaroğlu Ali, Şan Fırat Botan, 2014. Financial Literacy Training as a Strategic Management Tool among Small Medium Sized Businesses Operating in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences
10-) Ersoy Ersan, Bayrakdaroğlu Ali, 2013. İMKB 30 Endeksi İle VOB İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül Ardıl İlişkisi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
11-) Karacaoğlu Korhan, Bayrakdaroğlu Ali, Şan Fırat Botan, 2013. The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms Financial Performance Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms. International Business Research
12-) Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, Nusret Yazıcı, 2013. A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants Empirical Results from Turkish Capital Market. International Journal of Economics and Finance
13-) Çağatay Uluç, Bayrakdaroğlu Ali, 2013. Konut Finansman Sisteminde Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanılabilirliği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
14-) Bayrakdaroğlu Ali, Heybeli Burhan, Kübilay Bilgehan, 2013. İşletmelerin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması Denizli İli Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD),
15-) Bayrakdaroğlu Ali, 2012. Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD)
16-) Bayrakdaroğlu Ali, Topaloğlu Emre Esat, 2012. Entelektüel Sermayenin Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER)
17-) Bayrakdaroğlu Ali, 2012. Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması. Business and Economics Research Journal
18-) Ersoy Ersan, Bayrakdaroğlu Ali, Şamiloğlu Famil, 2011. Türkiye de Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı Tobin Q ve Anormal Getiri Arasındaki İlişkinin Analizi. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
19-) Bayrakdaroğlu Ali, 2011. Gelişmekte Olan Piyasalarda Sermaye Yapısının Belirleyicileri Türkiye Örneği. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar
20-) Bayrakdaroğlu Ali, 2010. Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans İMKB Örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi
21-) Ege İlhan, Bayrakdaroğlu Ali, 2010. Financial Crisis and Pressure Indexes Evidence From Turkey. International Journal of Economics and Finance Studies
22-) Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2009. Türk Sigorta Sektörüne Yabancı Sermayenin İlgisi Ulusal ve Yabancı Sermayeli Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV,
23-) Bayrakdaroğlu Ali, Ünlü Ulaş, 2009. Performans Değerlemede EVA ve MVA Ölçütleri Bu Ölçütler Açısından İMKB ve NYSE nin Karşılaştırmalı Analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
24-) Ege İlhan, Bayrakdaroğlu Ali, 2009. İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
25-) Ünlü Ulaş, Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2009. Hisse Senedi Endeks Getirileri ve Temettü Verimi İMKB 100 ve S P 500 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
26-) Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2009. Teknolojik Gelişme İMKB ve NASDAQ da İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Finansal Analizi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
27-) Bayrakdaroğlu, A., Ege, İ., 2009. Teknolojik Gelişme, İMKB ve NASDAQ’da İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Finansal Analizi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İİBF Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
28-) Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2008. Sermaye Yapısının Cari Değer ve Verimlilik Üzerine Etkisi Türk Sigortacılık Sektöründe Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
29-) Ege İlhan, Bayrakdaroğlu Ali, 2007. The Use of Some Multivariate Methods in Analysing Stock Performance An Application to ISE 100 Index. Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
30-) Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2006. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Riski Dikkate Alan Yaklaşımların Uygulanabilirliğinin Analizi Kayseri İli İmalat Sanayinde Bir Uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ünlü, U., Bayrakdaroglu, A., Şamiloğlu, F., 2011. Yönetici Sahipliği ve Firma Değeri: İMKB İçin Ampirik Bir Uygulama. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
2-) Bayrakdaroğlu Ali, Şamiloğlu Famil, 2011. PERFORMANS ÖLÇÜMÜNDE ÖZSERMAYENİN EKONOMİK KATMADEĞERİ (Ö-EKD): İMKB’DE İŞLEM GÖREN BANKALAR ÜZERİNEAMPİRİK BİR UYGULAMA. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bayrakdaroğlu Ali, Bilge Serenay, 2018. Finansal Eğitimin Finansal Okur-Yazarlık Üzerindeki Etkisi: Muğla İlindeKadınlara Yönelik Bir Araştırma. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Bayrakdaroğlu Ali, Aydın Gülşah Coşar, 2017. Mevduat Faiz Oranlarındaki Değişkenliğin Kredi Hacmi Üzerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
3-) Bayrakdaroğlu Ali, 2010. Türk Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği Ampirik Bir Uygulama. Mali Ufuklar Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Ege İlhan, Nazlıoğlu Şaban, Bayrakdaroğlu Ali, 2008. Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality Analysis for the Case of Turkey. METU MARCH

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bayrakdaroğlu Ali, Kuyu Ezgi, Mirgen Çağatay, 2019. FİNANSAL PİYASALARDA İSTİHDAMIN GELECEĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. IV. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
2-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2019. Nitelikli İşsizlikle Mücadele Açısından Yükseköğretim Kurumlarında Finans Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
3-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2018. Borsa İstanbul’da Sürü Davranışını Test Etmeye Yönelik Ampirik Bir Analiz. International Conference on Applied Economics and Finance
4-) Bayrakdaroğlu Funda, Bulut Zeki Atıl, Bayrakdaroğlu Ali, 2018. Virtual Currency Uasage in Digital Economy: Attitudes Concerning Bitcoin. International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities 2018’xx
5-) Bayrakdaroğlu Funda, Bayrakdaroğlu Ali, Kuyu Ezgi, 2018. Can The Number of Fans in Social Media Be Clue for Share Investors?. 3rd International Conference on Economics, Business Management and Social Sciences (ICEBSS 2018)
6-) Bayrakdaroğlu Ali, Bilge Serenay, 2018. Kadınlarda Finansal Eğitimin Finansal Okuryazarlık Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma . Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu
7-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2018. BİST ŞEHİR ENDEKSLERİNİN RİSK-GETİRİ ANALİZİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu
8-) Bayrakdaroğlu Ali, Haydari Ahmad Nawid, 2018. BİREYLERİN FİNANSAL OKUR-YAZARLIK, FİNANSAL EĞİTİM veFİNANSAL ERİŞİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL İLİÖRNEĞİ. 17. ULUSLARARASI KATILIMLIGgLETMECGLGK KONGRESG
9-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, Mirgen Çağatay, 2018. YATIRIM ARAÇLARI ÜZERİNDEKİ KUŞAKLAR ARASI FARKLILIĞINAMPİRİK ANALİZİ. Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi (IERFM)
10-) Bayrakdaroğlu Ali, Kuyu Ezgi, 2018. FARKLI DEMOGRAFİK PROFİLLERDEKİ KADINLARIN YATIRIM KARARLARINA İLİŞKİN FİNANSAL RİSK ALGILARININ İNCELENMESİ. IWSC 2018International Conference on Contemporary Women’xxs Studies
11-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2018. RISK-RETURN ANALYSIS OF BIST SECTORAL INDEXES. International Conference on New Approaches in Social Sciences and Humanities 2018’xx
12-) Bayrakdaroğlu Funda, Bayrakdaroğlu Ali, 2017. A COMPARATIVE ANALYSIS REGARDING THE EFFECTS OF FINANCIAL LITERACY AND DIGITAL LITERACY ON INTERNET ENTREPRENEURSHIP INTENTION. II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ECONOMICS BUSINESS MANAGEMENT AND SOCIAL SCIENCES
13-) Bayrakdaroğlu Ali, Mirgen Çağatay, Kuyu Ezgi, 2017. Relationship between profitability ratios and stock prices: an empirical analysis on BIST-100. Istanbul Finance Congress (IFC) – 2017
14-) Bayrakdaroğlu Ali, Mirgen Çağatay, 2017. Y Kuşağının Girişimcilik Eğilimi Üzerinde Finansal Okuryazarlığın Aracılık Etkisi Muğla İlinde Bir Alan Araştırması. 3. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi
15-) Bayrakdaroğlu Ali, Öksüztepe Yaşar Barış, Mirgen Çağatay, 2017. Modern Portföy Teorisi Kapsamında Çeşitlendirme: Bist Üzerine Ampirik Bir İnceleme. International Congress on Economic Researches and Financial Markets
16-) Bayrakdaroğlu Ali, Mirgen Çağatay, 2017. Menkul Kıymet Borsalarının Entegrasyonu: BİST ve Kase Endeksleri Arasında Kısa ve Uzun Dönemli İlişkininin Araştırılması. IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
17-) Bayrakdaroğlu Ali, Şan Fırat Botan, Öztop Ali Osman, 2015. Social Factors to Diminish Herding Behaviour An Experiment on Stock Preference. II. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT ECONOMICS AND SOCIAL SCINENCES, DUBAİ – 2015.
18-) Bayrakdaroğlu Ali, Şan Fırat Botan, 2015. Impact Of Financial Education On Financial Literacy Levels And Diversity Of Investment Choices. the Second European Academic Research Conference on Global and Banking (EAR15Swiss Conference)
19-) Bayrakdaroğlu Ali, Şan Fırat Botan, 2014. Financial Literacy Training As A Strategic Management Tool Among Small Medium Sized Businesses Operating In Turkey. 10th International Strategic Management Conference
20-) Karacaoğlu Korhan, Bayrakdaroğlu Ali, 2012. Kurumsal Girişimciliğin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi Halka Açık Şirketler Üzerinde Bir Araştırma. 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
21-) Bayrakdaroğlu Ali, Yalçın Neşe, 2011. A Fuzzy Multi Criteria Comparison of the State Owned and Privately Owned Turkish Commercial Banks in terms of the Operational Risk Factors. 3rd International Conference on Risk Analysis and Crisis Response (RACR-2011),
22-) Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2007. Teknolojik Gelişme İMKB ve NASDAQ da İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Finansal Analizi. 6th Knowledge, Economy & Management Congress
23-) Ege İlhan, Bayrakdaroğlu Ali, 2007. Signal for Strategic Change in Financial Management Economic Value Added EVA. 3rd International Strategic Management Conference: Advances in Crafting Business Strategies for National and International Markets
24-) Bayrakdaroğlu, A., Ege, İ., 2007. Türk Sigorta Sektörüne Yabancı Sermayenin İlgisi: Türkiye’de Ulusal ve Yabancı Sermayeli Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerle Karşılaştırmalı Analizi. Uluslararası Finans Sempozyumu 2007, Finans Sektöründe Yabancı Sermaye, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Ege İlhan, Bayrakdaroğlu Ali, 2007. Analysis of Stocks Performance in ISE 100 Index with Logistic Regression Method. IFAC Symposium on Computational Economics & Financial and Industrial Systems (CEFIS 2007)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bayrakdaroğlu Ali, Heybeli Burhan, Kübilay Bilgehan, 2012. İşletmelerin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması Denizli İli Örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı (SOSBİLKO)
2-) Ersoy Ersan, Bayrakdaroğlu Ali, 2011. İMKB 30 Endeksi ile VOB İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül Ardıl İlişki. 15. Finans Sempozyumu
3-) Bayrakdaroğlu Ali, 2009. Nakit Katma Değer Cash Value Added Finansal Performans Ölçütü Hissedar Değerinin bir belirleyicisi midir İMKB Üzerine Ekonometrik Bir Değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı-YEBKO 2009: Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisi
4-) Ünlü Ulaş, Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2008. Hisse Senedi Getirilerinin Tahmininde Temettü Verimi İMKB 100 ve S P Üzerine Bir Uygulama. 12. Ulusal Finans Sempozyumu
5-) Bayrakdaroğlu Ali, 2008. Bankaların Değere Dayalı Yönetim Kapsamında Performanslarının Ölçümü Özsermayenin Ekonomik Katma Değeri Üzerine Bir Analiz. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı-YEBKO 2008: Parasal İktisat Bankacılık ve Finans
6-) Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2008. Yatırımın Nakit Akım Karlılığı CFROI Yöntemi ile İMKB de İşlem Gören İşletmelerin Performanslarının Analizi. Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı, İşletmecilikte Yeni Gelişmeler ve Fırsatlar
7-) Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2008. Türkiye de Bankaların Finansal Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi. 17. İstatistik ve Araştırma Sempozyumu: e-devlet ve İstatistik, Türkiye İstatistik Kurumu
8-) Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2008. Finansal Piyasalarda Yenilik İnovasyon ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama. VII. Anadolu İşletmecilik Kongresi: Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Yeni Yaklaşımlar ve Yenilikçilik (İnovasyon),
9-) Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2007. Performans Ölçümünde Alternatif Bir Yöntem Yatırımın Nakit Kârlılığı CFROI ve Halka Açık Turizm Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. VI. Anadolu İşletmecilik Kongresi: Değişen Dünya ve İşletmecilikte Yeni Dinamikler
10-) Ege İlhan, Bayrakdaroğlu Ali, 2007. Küreselleşme Sürecinde İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği ile Analizi. 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi
11-) Ege İlhan, Bayrakdaroğlu Ali, 2007. Geleneksel Ve Davranışsal Stokastik Iskonto Faktör Modelleri ve İMBK de Bir Uygulama. 11. Ulusal Finans Sempozyumu
12-) Bayrakdaroğlu Ali, Ege İlhan, 2007. Küreselleşme ve Türk Bankacılık Sektöründe Yabancı Sermaye Girişleri Türkiye de Ulusal ve Yabancı Sermayeli Bankaların Finansal Performanslarının Analizi. 6. İstatistik ve Araştırma Sempozyumu: Sosyo-Ekonomik Gelişme ve İstatistik
13-) Ege, İ., Bayrakdaroğlu, A., 2005. Bankacılık Sektöründe Birleşme ve Satın Almalar: Türk Bankacılık Sektöründe Stratejik Birleşme ve Ortaklık Fırsatlarının Analizi. 9. Ulusal Finans Sempozyumu, “Stratejik Finans”, Gazi Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
14-) Yalçın Neşe, Ege İlhan, Yılmaz Aylin, Bayrakdaroğlu Ali, Seçme Gökhan, 2005. Yatırım Kararlarını Etkileyen Faktörler Bulanık Bilişsel Haritalama Yöntemi İle Nevşehir Konaklama İşletmeleri Örneği. 9. Ulusal Finans Sempozyumu, “Stratejik Finans

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Kübilay Bilgehan, Bayrakdaroğlu Ali, 2017. FİNANSTA PSİKO-SOSYAL BOYUT : YATIRIM PSİKOLOJİSİ VE SOSYOLOJİK FAKTÖRLER AÇISINDAN BİR İNCELEME/. Yayın Evi: DETAY YAYINCILIK Editör Adı: Bilgehan Kubilay; Ali Bayrakdaroğlu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2020. FİNANSAL OKURYAZARLIK ARAŞTIRMALARI/Finansal Okuryazarlık: Gençler ÜzerindeMuğla İlinde Ampirik Bir Çalışma. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Doç. Dr. Aysel Gündoğdu
2-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2019. Türkiye’de Sürdürülebilir Finans Uygulamaları/Bist Sürdürülebilirlk Endeksi Kapsamında Ekonometrik Bir Uygulama. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Doç. Dr. Aysel Gündoğdu
3-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, 2019. Uygulamalı Finansal Tablo Analizleri/2. Bilanço Analizi (Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar – Yabancı Kaynaklar). Yayın Evi: Gazi Kitapevi Editör Adı: Aysel Gündoğdu
4-) Bayrakdaroğlu Ali, 2018. Finansın Temel Teorileri/Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli. Yayın Evi: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş Editör Adı: Doç. Dr. Aysel Gündoğdu
5-) Bayrakdaroğlu Ali, 2018. Finansın Temel Kavramları Güncel Örnekler ve Yaklaşımlar ile/C-Ç harfleri. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Aysel Gündoğdu
6-) Bayrakdaroğlu Ali, Tepeli Yusuf, Mirgen Çağatay, 2018. KUŞAK KAVRAMINA DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ -2/Kuşaklar ve Yatırım Araçları. Yayın Evi: Nobel yayınevi Editör Adı: Hatice Özkoç ve Funda Bayrakdaroğlu
7-) Bayrakdaroğlu Ali, 2017. KUŞAK KAVRAMINA DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ/TÜRKİYE’DE ÖDEME ARAÇLARI ÜZERİNDEKİ KUŞAKLAR ARASI FARKLILIĞIN ANALİZİ. Yayın Evi: NOBEL Editör Adı: Doç. Dr. Hatice Hicret ÖzkoçYrd. Doç. Dr. Funda Bayrakdaroğlu
8-) Bayrakdaroğlu Ali, 2016. Küresel Kriz Sonrası Gelişmeler Işığında BANKACILIĞIN TEMELLERİ/Kriz Sonrası Basel Kriterlerinde Gelişmeler. Yayın Evi: Nobel Yayıncılık Editör Adı: Yrd. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu
9-) Bayrakdaroğlu Ali, 2016. Küresel Kriz Sonrası Gelişmeler Işığında BANKACILIĞIN TEMELLERİ/Kriz Sonrası Elektronik Bankacılığın Gelişimi. Yayın Evi: Nobel yayınevi Editör Adı: Yrd. Doç. Dr. Aysel Gündoğdu
10-) Bayrakdaroğlu Ali, 2016. Para Banka Kredi ve Finansal Sistem/Para ve Bankacılık Krizleri. Yayın Evi: Gazi Kitapevi Editör Adı: Prof. Dr. Güven Delice, Doç. Dr. İlhan Ege
11-) Bayrakdaroğlu Ali, 2015. ULUSLARARASI FİNANS/Uluslararası Döviz Piyasaları. Yayın Evi: Gazi Kitapevi Editör Adı: Prof. Dr. Güven Delice & Doç. Dr. İlhan Ege

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Bayrakdaroğlu Ali, 2012. FİNANSAL YÖNETİM/Risk ve Getiri. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Famil Şamiloğlu ve Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün
2-) Bayrakdaroğlu Ali, 2012. FİNANSAL YÖNETİM/Paranın Zaman Değeri. Yayın Evi: Lisans Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Famil Şamiloğlu, Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Akgün

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) SAGE OPen. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
2-) Emerging Markets Finance and Trade. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Testing and Evaluation . 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Educational Sciences: Theory & Practice. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2015. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Asia-Pacific Journal of Financial Studies. 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Usak Unıversıty Journal Of Socıal Scıences. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
7-) Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi,. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Business and Economics Research Journal (BERJ). 2017. Hakemlik Sayısı: 2
9-) Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206). 2015. Hakemlik Sayısı: 2
13-) Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
15-) EGE AKADEMİK BAKIŞ. 2014. Hakemlik Sayısı: 3

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2014. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Journal of Business Management and Economics . 2012. Hakemlik Sayısı: 4

(D-3) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi.
2-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ.

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. SME Managers’ financial Literacy and firm Practices in Tanzania.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2015. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Yatırım Projelerinin DeğerlendirilmesindeEkonomik Analizler.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Ekonomik AnalizlerKavram – Yapı – Uygulama.
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2013. 17 ULUSAL FİNANS SEMPOZYUMU.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of the Operational Risk Factors for the State-Owned and Privately-Owned Commercial Banks in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
3-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
5-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 12
6-) A Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of the Operational Risk Factors for the State-Owned and Privately-Owned Commercial Banks in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
8-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 16
9-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
10-) An Empirical Research on Investor Biases in Financial Decision-Making, Financial Risk Tolerance and Financial Personality - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
11-) A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants Empirical Results from Turkish Capital Market - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
12-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 7
13-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 12
14-) Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
15-) A Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of the Operational Risk Factors for the State-Owned and Privately-Owned Commercial Banks in Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
16-) Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 6
17-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 12
18-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 9
19-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 29
20-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 33
21-) Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
22-) A Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of the Operational Risk Factors for the State-Owned and Privately-Owned Commercial Banks in Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
23-) A Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of the Operational Risk Factors for the State-Owned and Privately-Owned Commercial Banks in Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
24-) Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
25-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 36
26-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 19
27-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 7
28-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 27
29-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 29
30-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 10
31-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
2-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 6
3-) An Empirical Research on Investor Biases in Financial Decision-Making, Financial Risk Tolerance and Financial Personality - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) The Impact of Brand Value on Stock Returns: A Empirical Research on the BİST - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Türkiye de Bankaların Finansal Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) Financial Literacy Training As A Strategic Management Tool Among Small Medium Sized Businesses Operating In Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
7-) A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants Empirical Results from Turkish Capital Market - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
8-) A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants Empirical Results from Turkish Capital Market - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
9-) The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms Financial Performance Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
10-) Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
11-) Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans İMKB Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
12-) İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
13-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 13
14-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 14
15-) Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
16-) A Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of the Operational Risk Factors for the State-Owned and Privately-Owned Commercial Banks in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
17-) Yönetici Sahipliği ve Firma Değeri: İMKB İçin Ampirik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
18-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 18
19-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 20
20-) An Empirical Research on Investor Biases in Financial Decision-Making, Financial Risk Tolerance and Financial Personality - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
21-) Türk Sigorta Sektörüne Yabancı Sermayenin İlgisi Ulusal ve Yabancı Sermayeli Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
22-) İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 9
23-) Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans İMKB Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
24-) Türkiye de Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı Tobin Q ve Anormal Getiri Arasındaki İlişkinin Analizi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
25-) Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
26-) Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
27-) Strategic Financial Performance Evaluation of the Turkish Companies Traded on Istanbul Stock Exchange - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
28-) İMKB 30 Endeksi İle VOB İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül Ardıl İlişkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
29-) A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants Empirical Results from Turkish Capital Market - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
30-) The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms Financial Performance Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 14
31-) A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants Empirical Results from Turkish Capital Market - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 12
32-) İşletmelerin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması Denizli İli Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
33-) İMKB 30 Endeksi İle VOB İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül Ardıl İlişkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
34-) The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms Financial Performance Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 9
35-) Strategic Financial Performance Evaluation of the Turkish Companies Traded on Istanbul Stock Exchange - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
36-) Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
37-) Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans İMKB Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 11
38-) Türkiye de Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı Tobin Q ve Anormal Getiri Arasındaki İlişkinin Analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
39-) Hisse Senedi Endeks Getirileri ve Temettü Verimi İMKB 100 ve S P 500 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
40-) İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 8
41-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality for Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
42-) Performans Değerlemede EVA ve MVA Ölçütleri Bu Ölçütler Açısından İMKB ve NYSE nin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
43-) Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Riski Dikkate Alan Yaklaşımların Uygulanabilirliğinin Analizi Kayseri İli İmalat Sanayinde Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
44-) Türkiye de Bankaların Finansal Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
45-) An Empirical Research on Investor Biases in Financial Decision-Making, Financial Risk Tolerance and Financial Personality - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
46-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 22
47-) Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
48-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 35
49-) Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
50-) Yönetici Sahipliği ve Firma Değeri: İMKB İçin Ampirik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
51-) A Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of the Operational Risk Factors for the State-Owned and Privately-Owned Commercial Banks in Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
52-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality Analysis for the Case of Turkey - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
53-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality Analysis for the Case of Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
54-) Yönetici Sahipliği ve Firma Değeri: İMKB İçin Ampirik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
55-) Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
56-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 26
57-) Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
58-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 22
59-) Türkiye de Bankaların Finansal Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
60-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality for Turkey - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
61-) İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 5
62-) Performans Değerlemede EVA ve MVA Ölçütleri Bu Ölçütler Açısından İMKB ve NYSE nin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
63-) Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans İMKB Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 9
64-) Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
65-) Türkiye de Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı Tobin Q ve Anormal Getiri Arasındaki İlişkinin Analizi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 6
66-) Strategic Financial Performance Evaluation of the Turkish Companies Traded on Istanbul Stock Exchange - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
67-) Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
68-) The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms Financial Performance Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 10
69-) A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants Empirical Results from Turkish Capital Market - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
70-) İşletmelerin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması Denizli İli Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
71-) A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants Empirical Results from Turkish Capital Market - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 7
72-) Bireylerin Hisse Senedi Piyasasına Katılım Eğilimlerine Etki Eden Ekonomik Olmayan Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
73-) Strategic Financial Performance Evaluation of the Turkish Companies Traded on Istanbul Stock Exchange - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 4
74-) Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
75-) Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans İMKB Örneği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
76-) İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
77-) Performans Değerlemede EVA ve MVA Ölçütleri Bu Ölçütler Açısından İMKB ve NYSE nin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
78-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality for Turkey - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
79-) Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
80-) Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
81-) Yönetici Sahipliği ve Firma Değeri: İMKB İçin Ampirik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 3
82-) Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
83-) Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
84-) Türkiye de Bankaların Finansal Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
85-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality for Turkey - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
86-) Performans Değerlemede EVA ve MVA Ölçütleri Bu Ölçütler Açısından İMKB ve NYSE nin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
87-) Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
88-) The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms Financial Performance Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
89-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality Analysis for the Case of Turkey - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
90-) İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 5
91-) Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
92-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality for Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
93-) Türkiye de Bankaların Finansal Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
94-) İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
95-) Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans İMKB Örneği - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 2
96-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality Analysis for the Case of Turkey - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
97-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality Analysis for the Case of Turkey - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
98-) Performans Değerlemede EVA ve MVA Ölçütleri Bu Ölçütler Açısından İMKB ve NYSE nin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
99-) Türkiye de Bankaların Finansal Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
100-) Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 2
101-) Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
102-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality Analysis for the Case of Turkey - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) İşletmelerin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması Denizli İli Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
2-) İMKB 30 Endeksi İle VOB İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül Ardıl İlişkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
3-) Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
4-) Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans İMKB Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
7-) Hisse Senedi Endeks Getirileri ve Temettü Verimi İMKB 100 ve S P 500 Endeksleri Üzerine Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality for Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
9-) Türk Sigorta Sektörüne Yabancı Sermayenin İlgisi Ulusal ve Yabancı Sermayeli Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
10-) Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
11-) Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans İMKB Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
13-) İMKB 30 Endeksi İle VOB İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül Ardıl İlişkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
14-) İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) A Fuzzy Multi-Criteria Evaluation of the Operational Risk Factors for the State-Owned and Privately-Owned Commercial Banks in Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Is There a Relationship between Corporate Governance and Value Based Financial Performance Measures? A Study on Turkey as an Emerging Market - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 8
3-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
4-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
5-) An Empirical Research on Investor Biases in Financial Decision-Making, Financial Risk Tolerance and Financial Personality - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
6-) A Comparative Analysis Regarding The Effects of Financial Literacy and Digital Literacy on Internet Entrepreneurship Intention - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Relationship between profitability ratios and stock prices: an empirical analysis on BIST-100 - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Financial Literacy Training As A Strategic Management Tool Among Small Medium Sized Businesses Operating In Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
9-) Performans Değerlemede EVA ve MVA Ölçütleri Bu Ölçütler Açısından İMKB ve NYSE nin Karşılaştırmalı Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
11-) Performans Ölçütlerinin Hisse Senedi Getirilerini Açıklayabilme Gücü Üzerine Ampirik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms Financial Performance Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
13-) A Panel Data Analysis of Capital Structure Determinants Empirical Results from Turkish Capital Market - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
14-) İşletmelerin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması Denizli İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) BANKALARIN KREDİ KARTI KULLANIMINI YAYGINLAŞTIRMADA UYGULADIKLARI SATIŞ GELİŞTİRME FAALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Marka Değerinin Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi: BİST'de Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) An Empirical Research on Investor Biases in Financial Decision-Making, Financial Risk Tolerance and Financial Personality - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Yönetici Sahipliği ve Firma Değeri: İMKB İçin Ampirik Bir Uygulama - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Hisse Senedi Fiyat-Hacim İlişkisi: İMKB’de İşlem Gören Bankalar İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Granger Nedensellik Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
5-) Türkiye de Bankaların Finansal Performansının Analitik Hiyerarşi Süreci ile Değerlendirilmesi Üzerine Bir Model Önerisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
7-) Mülkiyet Yapısı ve Finansal Performans İMKB Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
8-) Türkiye de Kurumsal Yönetim ve Firma Performansı Tobin Q ve Anormal Getiri Arasındaki İlişkinin Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) Entelektüel Sermayenin Türk Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Strategic Financial Performance Evaluation of the Turkish Companies Traded on Istanbul Stock Exchange - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) İşletmelerin Finansal Risk Yönetiminde Türev Ürün Kullanımlarına İlişkin Bir Saha Araştırması Denizli İli Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) Bireylerin Hisse Senedi Piyasasına Katılım Eğilimlerine Etki Eden Ekonomik Olmayan Faktörler Üzerine Ampirik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Marka Değerinin Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi: BİST'de Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
14-) Para Banka Kredi ve Finansal Sistem/Para ve Bankacılık Krizleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Fuzzy performance evaluation in Turkish Banking Sector using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
2-) Application of fuzzy multi-criteria decision making methods for financial performance evaluation of Turkish manufacturing industries - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
3-) BİST Şehir Endekslerinin Risk-Getiri Analizi Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Financial Development and Economic Growth Cointegration and Causality for Turkey - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) İMKB Şirketlerinin Hisse Senedi Getiri Başarılarının Lojistik Regresyon Tekniği İle Analizi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
6-) Bireylerin İnternet Bankacılığı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) İMKB 30 Endeksi İle VOB İMKB 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Öncül Ardıl İlişkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms Financial Performance Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Tesadüfi Duygu Manipülasyonunun Bireysel Yatırımcıların Belirsizlik Altında Finansal Karar Verme Davranışlarına Etkisinin Araştırılması. Konu: Davranışsal Finans. ALİ OSMAN-ÖZTOP. 2020
2-) Tez Adı: “Yatırım Psikolojisi Açısından Yatırımcı Önyargıları, Finansal Risk Toleransı Ve Finansal Kişilik: Bireysel Yatırımcılar Üzerine Bir Alan Araştırması". Konu: Davranışsal Finans. Bilgehan. 2015

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Türkiye'de Kullanılan Ödeme ve Finansal Yatırım Araçları Üzerinde Kuşaklararası Farklılığın Analizi. Konu: Türkiye'de Kullanılan Ödeme ve Finansal Yatırım Araçları Üzerinde Kuşaklararası Farklılığın analizi. DUYGU-MADENOĞLU. 2020
2-) Tez Adı: Bireylerin finansal okuryazarlık, finansal eğitim ve finansal erişim düzeyleri üzerine bir araştırma: İstanbul ili örneği. Konu: İşletme . AHMAD NAWİD -HAYDARİ. 2018
3-) Tez Adı: Mevduat faiz oranlarındaki değişkenliğin kredi hacmi üzerine etkisi: Türk bankacılık sektöründe bir uygulama. Konu: Bankacılık . Gülşah Çoşar-Aydın. 2017
4-) Tez Adı: Finansal ve davranışlara dayalı marka değerinin hisse senedi getirisi üzerine etkisi: BİST'de bir uygulama. Konu: İşletme . Çağatay -Mirgen . 2017
5-) Tez Adı: Değer Tabanlı Performans Ölçütleri ile Pay Senedi Seçimi: BIST Üzerine Bir Uygulama. Konu: Değer Tabanlı Performans Ölçütleri ile Pay Senedi Seçimi: BIST Üzerine Bir Uygulama. Cihan -ŞAHİN. 2016
6-) Tez Adı: “Bankaların Kredi Kartı Kullanımını Yaygınlaştırmada Uyguladıkları Satış Geliştirme Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”. Konu: Bankacılık . Yıldız. 2014
7-) Tez Adı: “Hisse Senedi Piyasasına Katılma Eğilimlerine Etki Eden Davranışsal Faktörler: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. Konu: Davranışsal Finans. Fırat Botan. 2014
8-) Tez Adı: “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Bankacılık Sektörüne Etkisi: Türk Ticaret Bankaları Üzerine Bir Uygulama”. Konu: Entellektüel Sermaye . Emre Esat. 2011
9-) Tez Adı: “Davranışsal Finansın Bireysel Yatırımcıların Karar Mekanizmaları Üzerine Etkileri”. Konu: Davranışsal Finans. Handan. 2011

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: YATIRIM ARAÇLARI ÜZERİNDEKİ KUŞAKLAR ARASI FARKLILIĞIN AMPİRİK ANALİZİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. YATIRIM ARAÇLARI ÜZERİNDEKİ KUŞAKLAR ARASI FARKLILIĞIN AMPİRİK ANALİZİ: MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ, ”Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Kabul Tarihi: 12.04.2018, Tamamlanma Tarihi: 11.01.2019 (Hızlı destek Projesi), Proje no: 18/040, Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU, Yardımcı Araştırmacı Arş.Gör. Yusuf TEPELİ, Yardımcı Araştırmacı Doktora Öğrencisi Çağatay MİRGEN. 2018-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: FİNANSAL VE DAVRANIŞLARA DAYALI MARKA DEĞERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST'DE BİR UYGULAMA, Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU, Yardımcı Araştırmacı Çağatay MİRGEN. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. FİNANSAL VE DAVRANIŞLARA DAYALI MARKA DEĞERİNİN HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ: BİST'DE BİR UYGULAMA, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Kabul Tarihi: 01.06.2016, Tamamlanma Tarihi: 01.07.2017 (Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje no: 16/033, . 2016-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yatırımcıların kişilikleri ile yatırım davranışları arasındaki ilişkiler . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Ali Bayrakdaroğlu ve Bilgehan Kübilay “ YATIRIM PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN YATIRIMCI ÖNYARGILARI, FİNANSAL RİSK TOLERANSI VE FİNANSAL KİŞİLİK: BİREYSEL YATIRIMCILAR ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI, ”Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Kabul Tarihi: 20.10.2014, Tamamlanma Tarihi: 15.03.2015, 14/086 (Bilimsel Araştırma Projesi). Tamamlandı.. 2014-2015
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Kurumsal Girişimciliğin İşletme Performansı Üzerinde Etkisi. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Ali Bayrakdaroğlu ve Korhan Karacaoğlu “Kurumsal Girişimciliğin İşletme Performansı Üzerinde Etkisi: Halka Açık Şirketler Üzerinde Bir Araştırma” Nevşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Kabul Tarihi: 24.02.2010, Bitiş tarihi: 23.12.2012 2010/27 (Bilimsel Araştırma Projesi).. 2010-2012

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısındaki Bozulmaların Ekonomik Konjonktüre Etkileri . Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. İlhan Ege (Yönetici) ve Bayrakdaroğlu, Ali (Yürütücü) Bankacılık Sektöründe Sermaye Yapısındaki Bozulmaların Ekonomik Konjonktüre Etkileri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz", Nevşehir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Kabul Tarihi: 27.05.2010, Tamamlanma Tarihi: 23.03.2012, Proje No: 2010/11 (Bilimsel Araştırma Projesi). . 2010-2012
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Hissedar Değeri İle Geleneksel ve Çağdaş Finansal Performans Ölçütleri Arasındaki İlişki. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. “Hissedar Değeri İle Geleneksel ve Çağdaş Finansal Performans Ölçütleri Arasındaki İlişki: İMKB Şirketleri Üzerine Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Kabul Tarihi: 14.05.2007, Tamamlanma Tarihi: 12.12.2009, Proje No: SOBT 07-12 (Doktora Tez Projesi). . 2007-2009

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Başarı Teşvik Ödülü. 2015
2-) Kurum Adı: . Teşvik Ödülü. 2012
3-) Kurum Adı: . Araştırma Ödülü. 2012
4-) Kurum Adı: . En İyi Tebliğ (1. Tebliğ) Ödülü. 2011
5-) Kurum Adı: . Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü. 2011
6-) Kurum Adı: . 2010-2011 Akademik Yıl Yayın Teşvik Ödülü. 2010
7-) Kurum Adı: . Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü. 2010
8-) Kurum Adı: . Teşvik Ödülü. 2009
9-) Kurum Adı: . Teşvik Ödülü. 2009
10-) Kurum Adı: . Başarı Teşvik Ödülü. 2006
11-) Kurum Adı: . Bilimsel Çalışma Ödülü. 2005
12-) Kurum Adı: . En İyi (3. Tebliğ) Ödülü. 2005
13-) Kurum Adı: . "Üstün Başarı Belgesi". 2001

(I-4) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. Ulusal spor teşkilatları yönetim kurulu, genel kurul, teknik kurul, eğitim kurulu, hakem kurulu üyeliği yapmak.ulusal sportif organizasyonlarda yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) 17. Finans Sempozyumu 17-20 Ekim 2013. Türkiye Bodrum. . 2013

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) IV. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam Ve Kariyer Kongresi, Türkiye-Bodrum, 17-20 Ekim 2019. Türkiye - Bodrum. . 2019
2-) III: Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla-Fethiye, 12-15 Ekim 2017. Türkiye- Fethiye. . 2017

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 14-16 Mayıs 2015. Türkiye - Bodrum. . 2015
2-) 13. Ulusal Pazarlama Kongresi -Türkiye- Nevşehir- 25-29 Ekim 2008. Türkiye- Nevşehir. . 2008
3-) 9. Finans Sempozyumu. Türkiye- Nevşehir . . 2005

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Ensdüstriyel Uygulama Destek Programı Proje Değerlendirme Panelist 2018. Türkiye . . 2018

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) KOSGEB KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı Değerlendirme ve Karar Kurulu, 22.12.2017. . Türkiye. . 2017
2-) Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Kurs: Kurumsal Risk Analizi ve Yönetimi 20.10.2016. Türkiye. . 2016
3-) Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Kurs: Verimlilik Artırma ve Maliyet Düşürme Teknikleri 08.10.2016.. Türkiye. . 2016
4-) Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Kurs: Finansal Yöneticiler için Finansal Okuryazarlık Eğitimi 08.04.2016. Türkiye. . 2016
5-) Bodrum Ticaret ve Sanayi Odası Kurs: Borç Yönetimi 06.02.2014. Türkiye. . 2014

Verdiği Dersler

İŞL 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

İŞL 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL3513 2020-2021 Güz

Bankacılık ve Sigortacılık

MUF 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

MUF 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

MUF5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

MUF5090 2020-2021 Güz

Seminer

İŞL 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6705 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

İŞL 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

İŞL 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

MUF 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

MUF 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

İŞL3513 2019-2020 Güz

Bankacılık ve Sigortacılık

İŞL4529 2019-2020 Güz

Finansta Güncel Konular

MUF 6523 2019-2020 Güz

Uygulamalı Finans Araştırmaları

MUF5521 2019-2020 Güz

Finansta Seçilmiş Konular

İŞL3516 2018-2019 Bahar

Menkul Kıymet Değerlemesi

İŞL4002 2018-2019 Bahar

Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi

MUF 6518 2018-2019 Bahar

Finansal Ekonometri

MUF5522 2018-2019 Bahar

Davranışsal Finans

İŞL 6517 2018-2019 Güz

Finansal Yönetimde Güncel Konular

İŞL3513 2018-2019 Güz

Bankacılık ve Sigortacılık

İŞL4529 2018-2019 Güz

Finansta Güncel Konular

İŞL8501 2018-2019 Güz

İşletme Finansmanı

MUF 6523 2018-2019 Güz

Uygulamalı Finans Araştırmaları

MUF5521 2018-2019 Güz

Finansta Seçilmiş Konular