Personel

Doç.Dr. AYDAN BEKAR
Doç.Dr.
Aydan Bekar
@ E-posta
abekar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3185

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Turizm Fakültesi / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Abd

Kadro Birimi

Turizm Fakültesi / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Bölümü / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği Abd

Öğrenim Bilgileri

Doktora

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beslenme Eğitimi 23.03.2011

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Bekar, A., Gövce, A.M., 2015. Tüketicilerin Gıda Satın Alma Davranışları İle Yaşam Tarzı ilişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
2-) Bekar, A., Yozukmaz, N., Sürücü, Ç., Gövce, A.M., 2015. The concept of Cittaslow as a Marketing Tool for Destination Development: The Case of Muğla, Turkey. American International Journal of Social Science
3-) Bekar, A., Belpınar, A., 2015. Turistlerin Gastronomi Turizmine İlişkin Görüşlerinin Milliyetlere Göre Değerlendirilmesi. E-Journal of Yaşar Üniversitesi
4-) Bekar Aydan, Zağralı Egem, 2015. Türk Yemek Kültürü ve Teknolojik Gelişmelerin Yemek Kültürü Üzerine Etkileri. Journal of Tourism Theory and Research
5-) Bekar Aydan, Gümüş Dönmez Filiz, 2014. Temalı Restoranlar ve Temalı Etnik Restoran Ayrımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2014. Turistlerin Gelir Düzeylerine Göre Destinasyondaki Gastronomi Turizmi Etkinliklerine Katılımları. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi
7-) Bekar Aydan, 2013. Tüketicilerin Gıda Güvenliğine Yönelik Tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi
8-) Arpacı, F., Bekar, A., 2013. Çocukların Büyük Ebeveynleri İle Etkileşimlerine İlişkin Görüşleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Kılınç Şahin Songül, Bekar Aydan, 2018. Küresel Bir Sorun “Gıda Atıkları”: Otel İşletmelerindeki Boyutları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
2-) Bekar, A., Kılınç, S., 2017. ATTEMPTS OF REVIVING THE 4000 YEARS OF HISTORY OFWINEMAKING IN THE ANCIENT CITY OF CNIDUS ANDBRINGING IT INTO GASTRONOMY TOURISM.. International Journal of Economics, Commerce and Management
3-) Bekar Aydan, Sürücü Çağrı, 2017. The Effects of Aesthetic Value in Food an Beverage Businesses on The Aesthetic Experiences and Revisit Intentions of Customers. The Journal of Academic Social Science Studies
4-) Bekar Aydan, Arman Melike Sinem, Sürücü Çağrı, 2017. Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri:Marmaris Bal Evi Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) Bekar Aydan, Sürücü Çağrı, 2017. Mutfak Profesyonellerinin Türk Mutfağı Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
6-) Yüksel Faruk, Bekar Aydan, 2017. Küçük ve Orta Ölçekli Yiyecek-İçecek İşletmesi Sahiplerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Motivasyonları (Entrepreneurial Personality Traits and Entrepreneurship Motivations of Small and Medium-Sized Food and Beverage Business Owners). Journal of Tourism and Gastronomy Studies
7-) Yozukmaz Nisan, Bekar Aydan, 2017. CONSTRUCTING A PROFILE OF DOMESTIC WINE TOURISTS: THE CASE OF SIRINCE. The Journal of International Social Research
8-) Bekar Aydan, Kocatürk Emine, Sürücü Çağrı, 2017. Gastronomi Festivallerinin Algılanan Destinasyon İmajına ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Fethiye Yeşilüzümlü ve Yöresi Kuzugöbeği Mantar Festivali Örneği (The Impact of Gastronomy Festivals Intended to Visit the Perceived Destination and Visit Again: Fethiye Yeşilüzümlü and Region Morel Mushroom Festival Example). Journal of Tourism and Gastronomy Studies
9-) Yozukmaz Nisan, Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2017. A Conceptual Review of ”Foodies” in Tourism. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
10-) Bekar Aydan, Karakulak Çisem, 2016. Yiyecek İçecek Stilistliği ve Fotoğrafçılığı. Akademik Bakış Dergisi
11-) Bekar Aydan, Gümüş Dönmez Filiz, 2016. Tüketicilerin Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine İlişkin Bir Değerlendirme. NWSA
12-) Bekar, A., Ersoy, A.F., 2011. Sanayide Çalışan İşçilerin Enerji Harcamaları ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi. E-Journal of New World Sciences Academy

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Bekar Aydan, Gövce Mete, 2019. Restoran Seçiminde Çeşitlilik Arama Niyeti. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
2-) Kahvecioğlu Jale, Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2019. Z Kuşağının Gastronomi Turizmine İlişkin Tutumlarının Yenilik Arayışı KapsamındaDeğerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
3-) Bekar Aydan, Demirci Zeynep, 2015. Menü Kartlarının Müşterilerin Yiyecek İçecek Tercihi Üzerindeki Etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
4-) Bekar Aydan, Balcı İlker, 2015. Engelli Bireylerin Bakış Açısıyla Yiyecek İçecek İşletmelerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi
5-) Bekar Aydan, Olay Nermin, 2015. İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satınalma Davranışının İncelenmesi Fethiye Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi
6-) Bekar Aydan, Çağrı Sürücü, 2015. Yiyecek İçecek İşletmesi Tasarımının Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi
7-) Bekar Aydan, Çetin Özçetin, 2015. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mobil Uygulamaların Kullanımı Foursquare Örneği. Gaziantep Üniversity Journal of Social Sciences
8-) Bekar Aydan, Ersoy Ali Fuat, 2012. Mesleki Eğitim Merkezinde Kalfalık Ustalık Eğitimi Alan İşçilerin Çalışma Koşullarının Performanslarına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi
9-) Kılıç, B., Bekar, A., 2012. Üniversite Kampüsü İçerisinde Yiyecek İçecek Hizmeti Sunan İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Müşteri memnuniyetine Etkisi. Seyahat ve Otel işletmeciliği Dergisi
10-) Ersoy, A.F., Bekar, A., 2011. 45 ve Üzeri Yaştaki Bireylerin Besin Tüketim Tercihleri. 3. Sektör Kooperatifçilik Dergisi
11-) Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2011. Tüketicilerin Alışverişten Sofraya Gıda Güvenliğine Yönelik Tutum ve Davranışları. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
12-) Ersoy Ali Fuat, Bekar Aydan, 2011. Çankırı Küçük Sanayi Sitesinde Çalışan İşçilerin İşyeri Çalışma Koşullarının Saptanması. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2015. Hizmet Kalitesi Memnuniyet İlişkisi Üniversite Kampüsünde Faaliyet Gösteren Yiyecek İçecek İşletmelerinde Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
2-) Küçükkömürler Saime, Bekar Aydan, 2006. Kolesterol Konusunda Verilen Eğitimin Kadınların Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Kahvecioğlu Jale, Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2019. Z KUŞAĞININ GASTRONOMİ TURİZMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ YENİLİK ARAYIŞI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. IV. ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
2-) Bekar Aydan, Özer İbrahim, Çelik Hakan, Paça Harun, 2018. Tüketici Algısı Üzerinde Restoran Yoğunluğunun Etkisi. International Gastronomy Tourism Studies Congress
3-) Kılınç Şahin Songül, Bekar Aydan, 2018. TÜKETİCİLERİN COFFEE SHOPLARA OLAN DAVRANIŞSAL VE DUYGUSAL BAĞLILIĞA NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZ EDİLMESİ. International Gastronomy Tourism Studies Congress
4-) Kılıç Burhan, Bekar Aydan, Yozukmaz Nisan, Sayman Ezgi, 2018. THE DETERMINATION OF FOODIE ACTIVITIES OF GEN Z. 4th International Gastronomic Tourism Congress
5-) Akçay Salim, Bekar Aydan, 2018. Konaklama İşletmelerinin Yiyecek İçecek Hizmetlerine Yönelik Kriz Uygulamaları ve Uygulamaların Misafir Memnuniyetine Yansıması. 5th International Symposium on Multidisciplinary Studies
6-) Bekar Aydan, İnan Ramazan, Sürücü Çağrı, 2018. Üniversite Öğrencilerinin Online Alışverişe Karşı Tutumları. I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi
7-) Keskin Harun, Bekar Aydan, 2017. Restoranlarda Turistik Ürün Olarak Yöresel Yemeklerin Kullanımı: Datça Örneği. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
8-) Bekar Aydan, Yüksel Faruk, 2017. Küçük Ve Orta Ölçekli Yiyecek-İçecek İşletmesi Sahiplerinin Girişimci Kişilik Özellikleri ve Girişimcilik Motivasyonları. Innovation and Global Issues in Social Sciences Platform
9-) Bekar Aydan, Zağralı Egem, 2015. Türk Yemek Kültürü ve Teknolojik Gelişmelerin Yemek Kültürü Üzerine Etkileri. International Conference on Social Sciences and Education Research
10-) Bekar Aydan, Çağrı Sürücü, 2015. Mutfak Profesyonellerinin Türk Mutfağı Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi
11-) Bekar Aydan, Kılınç Songül, 2015. Müşterilerin Restoranda Yemek Seçim Kararında Etkili Olan Faktörler. 2. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi
12-) Bekar, A., Zağralı, E., 2015. Turistik Destinasyonlardaki Restoranların Menülerinde Yöresel Yemeklerin Kullanımı: Akyaka Örneği . I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi
13-) Bekar, A., Arman, M.S., Sürücü, Ç., 2015. Turizmde Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Müzeleri: Marmaris Bal Evi Örneği. 2. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi
14-) Ersoy Ali Fuat, Bekar Aydan, Yıldızlı Feride, 2012. Tüketicilerin Gıda Ürünü Satın Almada Etiket Duyarlılığı. I. Uluslararası Aile ve Tüketici Bilimleri Kongresi
15-) Kılıç, B., Şahin, Ö., Kurnaz, A., Bekar, A., 2011. Destinasyon İmajı Oluşturmada Güdüleyici Bir Etken Olarak Gastro Turizm ve Kazdağları Yenilebilir Çiçeklerinin Kullanımı. Uluslarası Kazdağları ve Edremit Sempomyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bekar Aydan, Asal Şükran, Yozukmaz Nisan, 2018. Coffee Shop Müşterilerinin İşletmeye Bağlılığında ve Sadakatinde Yeşil Uygulamaların Etkisi. 19. Ulusal Turizm Kongresi
2-) Bekar Aydan, Gövce Ahmet Metehan, 2018. Restoran Seçiminde Çeşitlilik Arama Niyeti. 19. Ulusal Turizm Kongresi
3-) Yozukmaz Nisan, Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2017. Yeni Bir Turist Segmenti: Foodieler. 18. Ulusal Turizm Kongresi
4-) Bekar Aydan, Yozukmaz Nisan, İnan Ramazan, Sürücü Çağrı, 2017. Marmaris i Ziyaret Eden Turistlerin Alışveriş Deneyimlerine İlişkin Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. 18. Ulusal Turizm Kongresi
5-) Bekar Aydan, Kılınç Songül, Kılıç Burhan, 2016. Antik Kent Knidos un 4000 Yıllık Şarap Tarihinin Yeniden Canlandırılma Çabaları ve Gastronomi Turizmine Kazandırılması. I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi
6-) Bekar Aydan, Çakır Hacı Ahmet, Kılıç Burhan, 2016. Cittaslow Kentlerindeki Yerel Halkın Slow Food Akımı Hakkındaki Farkındalığı Akyaka Örneği. I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi
7-) Bekar Aydan, Karakulak Çisem, Sürücü Çağrı, 2016. Müşterilerin Temalı Restoranlara Yönelik Algı ve Tutumları Leman Kültür Restoranları Örneği. 17. Ulusal Turizm Kongresi
8-) Bekar Aydan, Gökgöz Hülya, Sürücü Çağrı, 2016. Yiyecek İçecek İşletmelerinin E Tablet Menü Kullanımları. Gastronomi Turizmi Kongresi
9-) Bekar Aydan, Gümüş Dönmez Filiz, Çağrı Sürücü, 2014. Yiyecek İçecek İşletmesi Tasarımının Tüketici Tercihleri Üzerindeki Etkisi. 15. Ulusal Turizm Kongresi
10-) Ersoy Ali Fuat, Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2012. İşyeri Çalışma Koşullarının İş Kazaları Üzerindeki Etkisinin Lojistik Regresyon Analazi ile Değerlendirilmesi. 18. Ulusal Ergonomi Kongresi
11-) Bekar Aydan, Olay Nermin, 2012. İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satınalma Davranışının İncleenmesi Fethiye Örneği. 13. Ulusal Turizm Kongresi
12-) Ersoy, A.F., Arpacı, F., Bekar, A., 2012. Konut Mutfaklarında Donanım Tasarımının Tüketiciye Antropometrik Uygunluğunun İncelenmesi. 18. Ulusal Ergonomi Kongresi
13-) Bekar, A., Kılıç, B., Şahin, Ö., 2011. Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri. 12. Ulusal Turizm Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Bekar Aydan, Karakulak Çisem, 2016. Coğrafi İşaretleme Yoluyla Gastronomik Kimlik Oluşturma ve Gastronomik Kimliğin Destinasyon Pazarlamasındaki Rolü Trakya Örneği. Gastronomi Turizmi Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2017. Yiyecek İçecek İşletmelerinde MENÜ PLANLAMA Kavramlar ve Uygulamalar/. Yayın Evi: Beta Editör Adı: a

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akçay Salim, Bekar Aydan, 2018. ACADEMIC STUDIES IN SOCIAL SCIENCES/Konaklama İşletmelerinin Yiyecek İçecek Hizmetlerine Yönelik Kriz Uygulamaları ve Uygulamaların Misafir Memnuniyetine Yansıması. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Burak Eryılmaz, Yusuf Bahadır Keskin

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yılmaz Hakan, Bekar Aydan, 2019. Gastronomi Olgusuna Sosyolojik Bakış/Popüler Kültür ve Gastronomi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Cevdet Avcıkurt, Mehmet Sarıoğlan
2-) Bekar Aydan, Özer İbrahim, Çelik Hakan, Paça Harun, 2018. Gatronomi Araştırmaları/TÜKETİCİ ALGISI ÜZERİNDE RESTORAN YOĞUNLUĞUNUN ETKİSİ. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Emrah Özkul
3-) Bekar Aydan, Gökgöz Hülya, Sürücü Çağrı, 2017. Gastronomi Üzerine Araştırmalar/Yiyecek İçecek İşletmelerinin E-Tablet Menü Kullanımları. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Düriye Bozok, Cevdet Avcıkurt, Murat Doğdubay, Mehmet Sarıoğlan, Göksel Kemal Girgin
4-) Bekar Aydan, Karakulak Çisem, 2017. Gastronomi Üzerine Araştırmalar/Coğrafi İşaretleme Yoluyla Gastronomik Kimlik Oluşturma ve Gastronomik Kimliğin Destinasyon Pazarlamasındaki Rolü:Trakya Örneği. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Düriye Bozok, Cevdet Avcıkurt, Murat Doğdubay, Mehmet Sarıoğlan, Göksel Kemal Girgin
5-) Kılıç Burhan, Bekar Aydan, 2016. DÜNYA MUTFAKLARI II/Çin Mutfağı. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayını Editör Adı: Alev Dündar Arıkan
6-) Bekar Aydan, Kılıç Burhan, 2016. MENÜ YÖNETİMİ/Menü Yönetiminde Güncel Konular. Yayın Evi: Anadolu Üniversitei Basımevi Editör Adı: Hakan YILMAZ, Alev DÜNDAR ARIKAN
7-) Bekar Aydan, 2016. YÖRESEL MUTFAKLAR/Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yöresel Mutfağı. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Ebru ZENCİR
8-) Kılıç Burhan, Bekar Aydan, Kurnaz Alper, 2016. Bir İletişim Biçimi Olarak GASTRONOMİ/Markanın Yemeği Oluır mu?. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Hakan Yılmaz
9-) Bekar, A., 2016. Yöresel Mutfaklar. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Ebru Zencir
10-) Kılıç, B., Bekar, A., 2016. Dünya Mutfakları II. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Hakan Yılmaz
11-) Bekar, A., Kılıç, B., 2016. Menü Yönetimi. Yayın Evi: Anadolu Üniversitesi Yayınları Editör Adı: Hakan Yılmaz, Alev Dündar Arıkan

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Kılıç Burhan, Bekar Aydan, 2019. Profesyonel Aşçılık/Vejetaryen Beslenme İçin Pişirme. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Elif Denizci

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi . 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Gastronomi Turizmi Kongresi. 2016. Hakemlik Sayısı: 2

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Üniversite Kampüsü İçerisinde Yiyecek İçecek Hizmeti Sunan İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Müşteri memnuniyetine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Sanayide Çalışan İşçilerin Enerji Harcamaları ve Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Çocukların Büyük Ebeveynleri İle Etkileşimlerine İlişkin Görüşleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Üniversite Kampüsü İçerisinde Yiyecek İçecek Hizmeti Sunan İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Müşteri memnuniyetine Etkisi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
4-) Turistlerin Gastronomi Turizmine İlişkin Görüşlerinin Milliyetlere Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
5-) Turistik Destinasyonlardaki Restoranların Menülerinde Yöresel Yemeklerin Kullanımı: Akyaka Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
6-) Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Turistik Destinasyonlardaki Restoranların Menülerinde Yöresel Yemeklerin Kullanımı: Akyaka Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
8-) Tüketicilerin Gıda Satın Alma Davranışları İle Yaşam Tarzı ilişkisi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
9-) Turistlerin Gastronomi Turizmine İlişkin Görüşlerinin Milliyetlere Göre Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Gastro Turizm ve Turistik Tüketicilerin Gastro Turizme Yönelik Görüşleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: FINE-DINING RESTORAN İŞLETMELERİNDE CANLI MÜZİK: MÜŞTERİLER VE İŞLETMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Konu: Yiyecek İçecek İşletmelerinde müziğin etkisi. ERDİN-BEKAR. 2019
2-) Tez Adı: Yiyecek içecek işletmelerinde estetik değerin müşterilerin estetik deneyimlerine ve tekrar ziyaretlerine etkisi. Konu: Yiyecek içecek işletmelerinde estetik değerin müşterilerin estetik deneyimlerine ve tekrar ziyaretlerine etkisi. ÇAĞRI-SÜRÜCÜ. 2016
3-) Tez Adı: Küresel bir sorun "gıda atıkları": Otel işletmelerinde önlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik model önerisi. Konu: üresel bir sorun "gıda atıkları": Otel işletmelerinde önlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik model önerisi. SONGÜL-KILINÇ ŞAHİN. 2016
4-) Tez Adı: Coğrafi işaretleme yoluyla gastronomik kimlik oluşturma ve gastronomik kimliğin destinasyon pazarlamasındaki rolü: Trakya örneği. Konu: oğrafi işaretleme yoluyla gastronomik kimlik oluşturma ve gastronomik kimliğin destinasyon pazarlamasındaki rolü: Trakya örneği. ÇİSEM-KARAKULAK. 2016
5-) Tez Adı: Restoranlarda Turistik Ürün Olarak Yöresel Yemeklerin Kullanımı: Datça Örneği. Konu: Restoranlarda Turistik Ürün Olarak Yöresel Yemeklerin Kullanımı. Harun -Keskin. 2016
6-) Tez Adı: ENGELLİ BİREYLERİN BAKIŞ AÇISIYLA YİYECEK-İÇECEK İŞLETMELERİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Konu: Yiyecek İçecek İşletmeleri. İlker. 2015
7-) Tez Adı: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ANİMASYON HİZMETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ. Konu: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ANİMASYON HİZMETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ. Simge. 2015
8-) Tez Adı: Gastronomi turizmine yönelik turist görüşlerinin kültürlerarası karşılaştırılması (Kapadokya örneği). Konu: Gastronomi turizmine yönelik turist görüşlerinin kültürlerarası karşılaştırılması (Kapadokya örneği). AYŞE-BELPINAR. 2014
9-) Tez Adı: İngiliz Turistlerin Taklit Ürün Satın Alma Davranışının İncelenmesi: Fethiye Örneği.. Konu: Taklit Ürün Satın Alma. Nermin . 2012

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. TÜRKİYE’NİN ŞARAP TURİZMİ POTANSİYELİ VE ŞARAP TURİSTLERİ SEGMENTASYONU. 2017-2019
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Estetik Değerin Müşterilerin Estetik Deneyimlerine ve Tekrar Ziyaretlerine Etkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yiyecek İçecek İşletmelerinde Estetik Değerin Müşterilerin Estetik Deneyimlerine ve Tekrar Ziyaretlerine Etkisi. 2015-2016

Verdiği Dersler

KON3906 2019-2020 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

TUİ 5524 2019-2020 Bahar

Yiyecek İçecek Yönetimi

TUİ 6511 2019-2020 Bahar

Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Ahlakı

YEG 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

YEG 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YEG 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

YİŞ1002 2019-2020 Bahar

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği

YİŞ1504 2019-2020 Bahar

Gıda Teknolojisi

YEG 5513 2019-2020 Güz

Turizm İşletmelerinde Sürdürülebilirlik Yönetimi

YİŞ 1003 2019-2020 Güz

Beslenme İlkeleri

YİŞ2001 2019-2020 Güz

Menü Planlama

YİŞ3507 2019-2020 Güz

Türk Mutfak Kültürü

KON3906 2018-2019 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

YİŞ1002 2018-2019 Bahar

Yiyecek-İçecek İşletmeciliği

YİŞ1504 2018-2019 Bahar

Gıda Teknolojisi

AKD 1000 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

AKD 4001 2018-2019 Güz

Akademik Danışmanlık

TUİ 7524 2018-2019 Güz

Yiyecek İçecek Yönetim

YİŞ 1003 2018-2019 Güz

Beslenme İlkeleri

YİŞ2001 2018-2019 Güz

Menü Planlama

YİŞ3507 2018-2019 Güz

Türk Mutfak Kültürü

YİŞ3901 2018-2019 Güz

Yemek Hazırlama Teknikleri