Personel

Doç.Dr. ALİ ENDER ALTUNOĞLU
Doç.Dr.
Ali Ender Altunoğlu
@ E-posta
aealtunoglu@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Fethiye İşletme Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 1992

Yüksek Lisans

Leicester University İşletme Bölümü İşletme 1995

Doktora

Leicester Üniversitesi İşletme Bölümü İşletme 2000

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Altunoğlu Ali Ender, Şahin Faruk, Babacan Sümeyra, 2019. Transformational leadership, trust, and follower outcomes: a moderated mediation model. Management Research Review
2-) Altunoğlu, A.E., 2004. Environmental and Organisational Determinants of Strategic Decision Making. International Journal of Business Performance Management

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Öksüz Ayhan, Altunoğlu Ali Ender, 2020. TÜRKİYE’DEKİ YABANCI YÖNETİCİLERİN KARŞILAŞTIĞI KÜLTÜREL ENGELLER “UKRAYNALI YÖNETİCİLER ÖRNEĞİ”. International Review of Economics and Management
2-) Kocakula Özge, Altunoğlu Ali Ender, 2018. Obsesif Kişilik Bozukluğunun Karar Süreçlerine Etkisi. ULUSLARARASI YÖNETİM AKADEMİSİ DERGİSİ
3-) Kocakula Özge, Altunoğlu Ali Ender, 2017. Narsistik Kişilik Özelliklerinin Karar Süreçlerine Etkisi. İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Bulgurcu Gürel, E., Altunoğlu, A.E., 2016. İŞKOLİKLİK, İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
5-) Atlay Işık, D., Altunoğlu, A.E., 2016. The Effects of Internal Marketing on Some Job Attitudes: A Study in Private Hospitals in Turkey. İşletme Araştırmaları Dergisi
6-) Altunoğlu, A.E., Atay, H., Terlemez, B., 2015. İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği. Marmara Üniversitesi, İ.İ.B. Dergisi
7-) Doğan, B., Altunoğlu, A.E., 2014. Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
8-) Altunoğlu, A.E., Saraçoğlu, T., 2013. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Müşteri Güveni, Müşteri Bağlılığı Ve Firma İmajı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme. Sakarya İktisat Dergisi
9-) Altunoğlu, A.E., Sarpkaya, P., 2012. Effects of Burnout and Job Satisfaction on Intention to Leave. African Journal of Business Management
10-) Keleş, H.N., Kıral Özkan, T., Doğaner, M., Altunoğlu, A.E., 2012. Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Uluslar arası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
11-) Doğaner, M., Altunoğlu, A.E., 2010. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi
12-) Altunoğlu, A.E., Özpınar, Ö., Ersöz, H.Ö., 2009. Küreselleşmenin İnsan Kaynakları Politikaları ile Sendikalara Etkisi ve Türkiye. Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi
13-) Karaman, F., Altunoğlu, A.E., 2007. Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler. Celal Bayar Üniversitesi, Yönetim ve Ekonomi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Altunoğlu Ali Ender, Atlay Işık Derya, Erbilgin Ramazan, 2017. SOSYAL SERMAYE VE İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: YAT İŞLETMECİLİĞİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
2-) Atlay Işık, D., Altunoğlu, A.E., 2016. İçsel Pazarlamanın Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Altunoğlu, A.E., Demir, N., 2012. Konaklama İşletmelerinde Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
4-) Altunoğlu, A.E., 2012. Effects of Environmental and Organizational Factors on Corporate Governance Practices. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Altunoğlu, A.E., Petek, A., 2008. Kuşadası ve Didim’e Gelen Britanyalı Turistlerin Tatmin Düzeyini Etkileyen Faktörler. Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Altunoğlu, A.E., Karaman, F., 2005. İş Tatmini ve Organizasyon Yapısı: Kamu Üniversiteleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
7-) Güloğlu, B., Altunoğlu, A.E., 2002. Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri. İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
8-) Altunoğlu, A.E., 2002. In the Long-Run, Forecasting or Scenario? . Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
9-) Altunoğlu, A.E., 2001. Stratejik Planlamada İki Farklı Okul: Klasik ve Yönetsel Karar Yaklaşımları. Journal of Faculty of Business, Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Altunoğlu, A.E., Doğan, B., 2014. Bilgi Yönetimi, Çevre, Teknoloji ve Örgütsel Performans İlişkileri. İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi
2-) Altunoğlu, A.E., Çataloğlu, B., Okursoy, A., 2008. Çalışan Morali ve İşten Ayrılma İsteği: Muhasebecilik Mesleği Üzerine Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Altunoğlu Ali Ender, Erbilgin Ramazan, 2018. Marina İşletmeciliğinde İlişkisel Pazarlama Uygulamalarının Sadakat ve Tavsiye Etme Üzerindeki Etkisi. 3rd Eurasian Conference on Language and Social Sciences
2-) Altunoğlu, A.E., Şahin, F., Babacan, S., 2016. The Effect of Transformational Leadership on Followers’ Task Performance and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Trust in Leader. INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL SCIENCES 2016
3-) Altunoğlu, A.E., Bulgurcu Gürel, E.B., 2015. Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark. The 11th International Strategic Management Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Altunoğlu, A.E., Atlay Işık, D., 2016. The Effects of Organizational Innovation on Developing Competitive Strategies: Empirical Evidence from Technopark Companies in Turkey. 2nd INTERNATIONAL ANNUAL MEETING Sosyoekonomi Society Editors Ahmet Burcin YERELI Altug Murat KOKTAS October 28-29, 2016 Amsterdam /
2-) Altunoğlu, A.E., Atlay Işık, D., Erbilgin, R., 2016. Investigation of Interaction Effect of Social Capital and Relationship Marketing: A Qualitative Study for Yacht Tourism. 2nd INTERNATIONAL ANNUAL MEETING Sosyoekonomi Society

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bulgurcu Gürel, E., Altunoğlu, A.E., 2015. İşkoliklik, İş Stresi ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Muğla İlinde Bir Araştırma. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
2-) Keleş, H.N., Kıral Özkan, T., Doğaner, M., Altunoğlu, A.E., 2011. Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma . 2. Uluslar arası 6. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu
3-) Altunoğlu, A.E., 2001. Altunoğlu, A.E., Stratejik Planlama Süreci ve Firma Performansı: Çevre Belirsizliğinin Rolü. 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Atlay Işık, D., Altunoğlu, A.E., 2014. İçsel Pazarlamanın Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma. 19. Ulusal Pazarlama Kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Altunoğlu Ali Ender, 2020. Küçük İşletmelerde Sosyal Medya Yönetimi/. Yayın Evi: Ekin Yayınevi Editör Adı: Ali Ender Altunoğlu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Altunoğlu Ali Ender, Kocakula Özge, 2018. Uluslararası İşletmecilik/Uluslararası İşletmelerde Örgüt Yapıları ve Yönetim. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Şahin Faruk, Çiçek Serkan, Altunoğlu Ali Ender
2-) Kocakula Özge, Altunoğlu Ali Ender, 2018. Research and Development on Social Sciences-Monographs and Studies of the Jagiellionian University/Law of the Father in Management Practices. Yayın Evi: Jagiellionian University Institute of Public Affairs Editör Adı: Dorczak Roman, Lenart-Gansiniec Regina, Ruggiero Christioan, Icbay Mehmet Ali
3-) Hatipoğlu Veysel Fuat, Atlay Işık Derya, Altunoğlu Ali Ender, 2017. RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY/LOCATION ANALYSIS FOR PACKAGING WASTES RECYCLING CENTER OF MUGLA PROVINCE BY APPLYING AHP METHOD. Yayın Evi: Gece Publishing Editör Adı: H. ARAPGİRLİOĞLU, A. ATIK, L. ELLIOTT, E. TURGEON

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Altunoğlu, A.E., Ersöz, H.Ö., Dendeş, E., 2009. Küreselleşme. Yayın Evi: Ezgi Kitabevi Editör Adı: Özdemir A. ve Eser M.

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Revista Brasileira de Gestao de Negocios. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Economic Research. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Leadership Studies. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Management Research Review. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Management Research Review. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Business and Economics Research Journal. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
4-) Business and Economics Research Journal. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) İş ve İnsan Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) İş ve İnsan Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Uluslararası Yönetim ve Akademi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
4-) İş Ve İnsan Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 4
6-) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1

(D-8) Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2018. Uuslararası İşletmecilik: Kuram ve Uygulama.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Effects of Burnout and Job Satisfaction on Intention to Leave - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
4-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
6-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Effects of Burnout and Job Satisfaction on Intention to Leave - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) The Effects of Internal Marketing on Some Job Attitudes: A Study in Private Hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) The Effect of Transformational Leadership on Followers’ Task Performance and Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Trust in Leader - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Transformational leadership, trust, and follower outcomes: a moderated mediation model - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
7-) Obsesif Kişilik Bozukluğunun Karar Süreçlerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
8-) Transformational leadership, trust, and follower outcomes: a moderated mediation model - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) İŞKOLİKLİK, İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
10-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Müşteri Güveni, Müşteri Bağlılığı Ve Firma İmajı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
12-) The Effects of Internal Marketing on Some Job Attitudes: A Study in Private Hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
13-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
14-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
15-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
16-) İŞKOLİKLİK, İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
17-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
18-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
19-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
20-) Effects of Burnout and Job Satisfaction on Intention to Leave - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
21-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
22-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
4-) Bilgi Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgüt Yapısı ve Performans İlişkileri: Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
6-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
7-) Obsesif Kişilik Bozukluğunun Karar Süreçlerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Marina İşletmeciliğinde İlişkisel Pazarlama Uygulamalarının Sadakat ve Tavsiye Etme Üzerindeki Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
9-) İŞKOLİKLİK, İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
10-) İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
11-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
12-) Bilgi Yönetimi, Çevre, Teknoloji ve Örgütsel Performans İlişkileri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
14-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
15-) Çalışan Morali ve İşten Ayrılma İsteği: Muhasebecilik Mesleği Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 4
17-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 7
18-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
19-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
20-) Effects of Burnout and Job Satisfaction on Intention to Leave - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
21-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 4
22-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
23-) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Müşteri Güveni, Müşteri Bağlılığı Ve Firma İmajı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
24-) Konaklama İşletmelerinde Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
25-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
26-) İçsel Pazarlamanın Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
27-) The Effects of Internal Marketing on Some Job Attitudes: A Study in Private Hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
28-) The Effects of Internal Marketing on Some Job Attitudes: A Study in Private Hospitals in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
29-) İçsel Pazarlamanın Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
30-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
31-) İŞKOLİKLİK, İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
32-) Bilgi Yönetimi, Çevre, Teknoloji ve Örgütsel Performans İlişkileri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
33-) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Müşteri Güveni, Müşteri Bağlılığı Ve Firma İmajı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
34-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
35-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
36-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
37-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 6
38-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 5
39-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
40-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
41-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
42-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
43-) İŞKOLİKLİK, İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
44-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
45-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
46-) Effects of Burnout and Job Satisfaction on Intention to Leave - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
47-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
48-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
49-) Stratejik Planlamada İki Farklı Okul: Klasik ve Yönetsel Karar Yaklaşımları - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
50-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
51-) Effects of Burnout and Job Satisfaction on Intention to Leave - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
52-) Effects of Environmental and Organizational Factors on Corporate Governance Practices - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
53-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
54-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
55-) Çalışan Morali ve İşten Ayrılma İsteği: Muhasebecilik Mesleği Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
56-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 3
57-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
58-) İş Tatmini ve Organizasyon Yapısı: Kamu Üniversiteleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
59-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Müşteri Güveni, Müşteri Bağlılığı Ve Firma İmajı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
7-) İŞKOLİKLİK, İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
8-) İçsel Pazarlamanın Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
9-) SOSYAL SERMAYE VE İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: YAT İŞLETMECİLİĞİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
10-) Transformational leadership, trust, and follower outcomes: a moderated mediation model - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) SOSYAL SERMAYE VE İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: YAT İŞLETMECİLİĞİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
12-) İŞKOLİKLİK, İŞ STRESİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: MUĞLA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
14-) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Müşteri Güveni, Müşteri Bağlılığı Ve Firma İmajı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
15-) Konaklama İşletmelerinde Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
16-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
17-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 5
18-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
19-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
20-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
21-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 7
22-) İş Tatmini ve Organizasyon Yapısı: Kamu Üniversiteleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
23-) İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi: Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
24-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
25-) İçsel Pazarlamanın Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
26-) Effects of Leader–member Exchange and Perceived Organizational Support on Organizational Innovation: The Case of Denizli Technopark - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
27-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
28-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 5
29-) Kamu Üniversiteleri Öğretim Elemanlarının İş Tatmini Düzeyini Etkileyen Faktörler - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
30-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
31-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 4
32-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
33-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
34-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 4
35-) Effects of Burnout and Job Satisfaction on Intention to Leave - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
36-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 5
37-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
38-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
39-) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Müşteri Güveni, Müşteri Bağlılığı Ve Firma İmajı Üzerine Etkileri: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
40-) Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
41-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
42-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
43-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
44-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1
45-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2006 Atıf Sayısı: 1
46-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
4-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
3-) Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: Latin Amerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Örgütlerde bilgi yönetimi ve örgüt performansı ilişkisi: Sivil toplum kuruluşları örneği. Konu: Örgütlerde bilgi yönetimi ve örgüt performansı ilişkisi: Sivil toplum kuruluşları örneği. BAŞAK-DOĞAN. 2013

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Olumsuz eWOM Mesajlarının Kriz İletişimi Stratejileri Kapsamında Değerlendirilmesi: 4 ve 5 Yıldızlı Otel işletmelerine Yönelik Nitel Bir Araştırma. Konu: Olumsuz eWOM Mesajlarının Kriz İletişimi Stratejileri Kapsamında Değerlendirilmesi: 4 ve 5 Yıldızlı Otel işletmelerine Yönelik Nitel Bir Araştırma. AYŞE-ÖZER. 2020
2-) Tez Adı: Türkiye'deki yabancı yöneticilerin karşılaştığı kültürel engeller "Ukraynalı yöneticiler örneği". Konu: Türkiye'deki yabancı yöneticilerin karşılaştığı kültürel engeller "Ukraynalı yöneticiler örneği". AYHAN-ÖKSÜZ. 2019
3-) Tez Adı: Marina işletmeciliğinde ilişkisel pazarlama uygulamalarının sadakat ve tavsiye etme üzerindeki etkisi. Konu: Marina işletmeciliğinde ilişkisel pazarlama uygulamalarının sadakat ve tavsiye etme üzerindeki etkisi. RAMAZAN-ERBİLGİN. 2018
4-) Tez Adı: İşletmelerde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının müşteri güveni, müşteri bağlılığı ve firma imajı üzerindeki etkileri: Otel işletmelerinde bir uygulama. Konu: İşletmelerde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının müşteri güveni, müşteri bağlılığı ve firma imajı üzerindeki etkileri: Otel işletmelerinde bir uygulama. NİLÜFER TUĞÇE-SARAÇOĞLU. 2013
5-) Tez Adı: Narsistik ve obsesif kompulsif kişilik bozukluklarının karar süreçlerine etkisi. Konu: Narsistik ve obsesif kompulsif kişilik bozukluklarının karar süreçlerine etkisi. ÖZGE-KOCAKULA. 2012
6-) Tez Adı: Örgütlerde Kariyer Planlama ve Çalışanların Mesleki Tükenme Düzeyi. Konu: İşletmelerde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının müşteri güveni, müşteri bağlılığı ve firma imajı üzerindeki etkileri: Otel işletmelerinde bir uygulama. ÖZLEM-UZDİL CERİT. 2007
7-) Tez Adı: Değişen teknoloji ve küreselleşmenin insan kaynakları politikaları ve sendika ilişkilerine etkisi. Konu: Değişen teknoloji ve küreselleşmenin insan kaynakları politikaları ve sendika ilişkilerine etkisi. HÜSEYİN ÖNLEM-ERSÖZ. 2006
8-) Tez Adı: Toplam kalite yönetimi uygulamalarına örgüt kültürünün etkisi: ampirik bir çalışma. Konu: Toplam kalite yönetimi uygulamalarına örgüt kültürünün etkisi: ampirik bir çalışma. BAŞAK-ÇATALOĞLU. 2006
9-) Tez Adı: Tüketici davranışı, insana özgü ihtiyaçlar ve hedonik tüketim. Konu: Tüketici davranışı, insana özgü ihtiyaçlar ve hedonik tüketim. KEREM-YÜCEDAĞ. 2005
10-) Tez Adı: İnsan kaynakları yönetiminde eleman seçimini etkileyen faktörler ile performans yönetimindeki değişkenler arasındaki ilişkiler. Konu: İnsan kaynakları yönetiminde eleman seçimini etkileyen faktörler ile performans yönetimindeki değişkenler arasındaki ilişkiler. MEHMET-AYNUR. 2003

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. SOSYAL SERMAYE VE İLİŞKİSEL PAZARLAMANIN SATIŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: Yat İşletmeciliğine Yönelik Nitel Bir Araştırma. 2016-2017

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Muğla İli Ambalaj Atıkları Geri Dönüşüm Merkezi İçin AHP Yöntemi İle Kuruluş Yeri Seçimi. 2016-2017

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) . . . 2020
2-) . . . 2019
3-) . . . 2018
4-) . . . 2017
5-) . . . 2016

(I-13) Bölüm başkan yardımcılığı ve anabilim dalı başkanlığı (her yıl için)

1-) . . . 2020
2-) . . . 2019
3-) . . . 2018

Verdiği Dersler

İŞL1003 2020-2021 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL2005 2020-2021 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL4523 2020-2021 Güz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

İŞL4911 2020-2021 Güz

Yönetim ve Organizasyon

UET1001 2020-2021 Güz

Uzaktan Eğitim Sürecinin Tanıtımı

UİT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UİT 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UİT 5507 2020-2021 Güz

Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim

UİT 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL1004 2019-2020 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1820 2019-2020 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL2010 2019-2020 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL4004 2019-2020 Bahar

Stratejik Yönetim

UİT 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UTL2506 2019-2020 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1003 2019-2020 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL2005 2019-2020 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL4001 2019-2020 Güz

Girişimcilik

İŞL4911 2019-2020 Güz

Yönetim ve Organizasyon

UİT5507 2019-2020 Güz

Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim

İŞL1004 2018-2019 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL1820 2018-2019 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL2010 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL4004 2018-2019 Bahar

Stratejik Yönetim

TUİ3008 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

UİT5508 2018-2019 Bahar

Uluslararası Stratejik Yönetim

UTL2506 2018-2019 Bahar

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1003 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL2005 2018-2019 Güz

Yönetim ve Organizasyon

İŞL4523 2018-2019 Güz

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

UİT5507 2018-2019 Güz

Uluslararası İşletmelerde Örgüt ve Yönetim