Personel

Doç.Dr. ARZU GÜRDOĞAN
Doç.Dr.
Arzu Gürdoğan
@ E-posta
agurdogan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5628

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Ortaca Meslek Yüksekokulu / Seyahat Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı

Kadro Birimi

Ortaca Meslek Yüksekokulu / Seyahat Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1998

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 2005

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 2010

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gülduran Çağla Aslı, Gürdoğan Arzu, 2021. Çalışanların Somut Olmayan Kültürel Miras Tutumlarının Belirlenmesi: Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Örneği. Journal of Recreation and Tourism Research
2-) Gülduran Çağla Aslı, Çaprak Doğan, Gürdoğan Arzu, 2020. Turizm İşletmeciliği Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyinin Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research
3-) Gürdoğan Arzu, 2019. Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliğinin Turizm Eğitimi Veren Kurumlardaki Durumu. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Umat Ülkü Gül, Gürdoğan Arzu, 2019. Fethiye’de Bulunan Otel İşletmelerinin Kültürel Mirasa Etkilerinin Swot Analizi İle İncelenmesi. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
5-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2018. Mutfak Çalışanların Yöresel Mutfak Algılamalarının, Uyguladıkları Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi: Marmaris Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi
6-) Gürdoğan Arzu, Atabey Selma, 2017. The Measurement of Attitudes and Perceptions of Vocational School Students Having Tourism Education in Terms of Career Judgements. International Journal of Business and Social Science
7-) Gürdoğan Arzu, Çavuş Şenol, 2017. The Effects of Leadership Behaviours of Academicians who are at Manager Position in Tourism Departments of Universities Offering the Undergraduate on Organizational Commitment of Employees. International Journal of Business and Social Science
8-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2017. Job Satisfaction Levels Of The Employees: South Aegean Marmaris Chefs Association Sample. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
9-) Gürdoğan Arzu, 2017. The Perspective of Educators towards “The Training of Educators”. International Journal of Humanities and Social Science
10-) Gürdoğan Arzu, Çavuş Şenol, 2017. The Effects of Leadership Behaviours of Academicians who are at Manager Position in Tourism Departments of Universities Offering the Undergraduate on Organizational Commitment of Employees. International Journal of Business and Social Science
11-) Gürdoğan, A., 2016. Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ortaca Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
12-) Gürdoğan, A., Atak, O., 2016. Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
13-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2016. A Research for the Determınatıon of Educatıonal Satısfactıon and Future Perspectıves of the Students Havıng Tourısm Educatıon . Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
14-) Gürdoğan, A., Tetik, S., 2016. Salihli'nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi
15-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, Yokaş İbrahim, 2016. Organik Tarım Tabanlı Eko-Turizm Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Çandır Köyü Örneği. Social Sciences
16-) Atabey, S., Gürdoğan, A., 2015. Doğu Karadeniz Eko-Turizm ve HES Potansiyelinin, Çevreye ve Yerel Halka Etkilerinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi
17-) Gürdoğan, A., Yavuz, E., 2013. Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir Araştırma. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yavuz, E., Gürdoğan, A., 2013. Örgütlerde Psikolojik Şiddet: Hizmet İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
2-) Çavuş, Ş., Gürdoğan, A., 2008. Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2015. Öğrencilerin Meslek Stajından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2014. Banka Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma . Journal of Recreation and Tourism Research
3-) Gürdoğan, A., 2013. Triangulation Tekniğinin Turizm Alanında Kullanılması. Selçuk Üniversitesi, Akşehir Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Gürdoğan, A., 2012. Mobbing Kavramının Birey ve Örgüt Açısından Önemi", Yeni Fikir Dergisi. Uluslararası akademik Fikir Araştırma Dergisi
5-) Gürdoğan, A., 2012. Öğrencilerin Eğitimde Motivasyon Düzeyleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Ege, Z., Gürdoğan, A., 2007. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Akademik Fener Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gülduran Çağla Aslı, Gürdoğan Arzu, 2021. Presenteeism Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (2010-2020). Managing Tourism Across Continents – Tourism for a better World
2-) Uyanık Selin, Gürdoğan Arzu, 2021. Kadın Denizcilerin Mesleki Zorlukları. Managing Tourism Across Continents – Tourism for a better World
3-) Gençer Güllü, Gürdoğan Arzu, 2021. Turizmde Örgütsel Özdeşleşme Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi. 2021 International CEO Communication, Economics, Organization & Social Sciences Congress
4-) Gürdoğan Arzu, Umat Ülkü Gül, 2019. Üniversite Gençliğinin Turizme Bakış Açısı. IV. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
5-) Gürdoğan Arzu, Tetik Semra, 2018. Turizm Sektörü Çalışanlarının Etik Davranışlarının Stajyer Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. IV.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
6-) Gürdoğan Arzu, 2018. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Algıları. IV.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) Tetik Semra, Gürdoğan Arzu, 2017. Girişimcilerin Kendi İşini Kurma NedenleriÜzerine Bir Araştırma. 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
8-) Karabacak, G., Gürdoğan, A., 2016. Örgütsel Sessizlik Tutumları: Kuşadası'ndaki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Vaka Çalışması. III. International Congress of Tourism and Management Researches
9-) Gürdoğan, A., 2016. Akademisyenlerin ve Eğitimcilerin Meslek Stajına İlişkin Bakış Açıları. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
10-) Yavuz, E., Gürdoğan, A., Vapur, M., 2016. Ankara’da Faaliyet Gösteren Seyahat İşletmeleri Çalışanlarının Farklılıkların Yönetimi Algısı. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
11-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2015. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
12-) Gürdoğan Arzu, Atabey Selma, 2013. Öğrencilerin Stajdan Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gülduran Çağla Aslı, Çaprak Doğan, Gürdoğan Arzu, 2020. Turizm İşletmeciliği Alanında Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Düzeyinin Değerlendirilmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma. IV. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi
2-) Gülduran Çağla Aslı, Gürdoğan Arzu, 2020. Investigation of Intercultural Sensitivity Levels of Department Managers Working in Hotel Enterprises According to Some Demographic Features. IV. International Applied Social Science Congress
3-) Gürdoğan Arzu, Atabey Selma, 2017. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersine Olan Yaklaşımı: Ortaca Örneği. 2.Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
4-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2017. Mutfak Çalışanlarının Yöresel Mutfak Algılamalarının, Uyguladıkları Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi: Marmaris Örneği. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
5-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2017. Yabancı Dil Eğitimine Karşı Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
6-) Gürdoğan Arzu, Atabey Selma, 2017. Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Bakış Açılarının İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
7-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2017. Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine BirÇalışma. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences
8-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2017. Çalışanların İş Doyum Düzeyleri: Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği Örneği. 2nd International Scientific Researches Congress onHumanities and Social Sciences (IBAD-2017)
9-) Gürdoğan Arzu, 2016. Eğitimcilerin Eğitimine Eğitimcilerin Bakış Açısı. XIV. International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education
10-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2016. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Algıları. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çolakoğlu Ülker, Gürdoğan Arzu, 2019. Sessizlik Rolünün Lider Etkinliği Açısından Önemine Kavramsal Bakış Açısı. 20.Ulusal Turizm Kongresi
2-) Gürdoğan, A., 2016. Havayolu Çalışanlarında Örgütsel Bağlılık Düzeyi. 17.Ulusal Turizm Kongresi
3-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, Yokaş İbrahim, 2016. Organik Tarım ve Eko-Turizm Uygulamalarına Geçiş Sürecinde Çandır Köyü Örneği. VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
4-) Gürdoğan, A., 2013. Demografik Değişkenlerin Çalışanların İş Doyumuna Etkisinin İncelenmesi. 12.Ulusal İşletmecilik Kongresi
5-) Gürdoğan, A., 2013. Çalışanların Demografik Özelliklerinin Etik İklim Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. II. Kamu Etiği Kongresi
6-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2012. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortaca Örneği. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Turizm Eğitimi Konferansı
7-) Gürdoğan, A., Çavuş, Ş., 2010. Turizm Lisans Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılığına Etkisi. XI. Ulusal Turizm Kongresi
8-) Gürdoğan, A., 2010. Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Umat Ülkü Gül, Gürdoğan Arzu, 2019. Turistik Ürün Değerlerinden Ekolojik Çiftliklerin İncelenmesi: Fethiye Örneği. 8.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, Yokaş İbrahim, 2015. Turizme Yönelik Tarım Uygulamalarının Çevreye ve Ekoturizme Etkileri Çandır Ekolojik Köyü Örneği. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) Akdeniz, A., 2001. Kuşadası’ndaki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Üst ve Orta Kademedeki Yöneticilerin Eğitim Profili. I. Ulusal Turizm İşletmeciliği Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, Yokaş İbrahim, 2016. Organic Agriculture and Eco Tourism Applications in Çandır Village/. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing Editör Adı: Selma ATABEY

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Gürdoğan Arzu, 2018. Liderlik ve Örgütsel Bağlılık/. Yayın Evi: Kriter Yayınevi Editör Adı: YOK

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Tetik Semra, Gürdoğan Arzu, 2021. SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ARAŞTIRMA ve DERLEMELER /Nepotizm: Kavramsal Bir Analiz. Yayın Evi: Duvar Yayınları Editör Adı: Sönmez, Sinan; Yıldırım, Mücahit
2-) Gülduran Çağla Aslı, Gürdoğan Arzu, 2021. Emerald Studies in Finance, Insurance and Risk Managemet/Investigation of Intercultural Sensitivity Levels of Department Managers Working in Hotel Enterprises According to Some Demographic Features. Yayın Evi: Emerald Publishing Limited Editör Adı: Özen, Ercan; Grıma, Sımon; Gonzi, Dalli Rebecca
3-) Akat Rüveyda, Gürdoğan Arzu, 2020. İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar/Spa İşletmelerinde Duygusal Emek ve İş Doyumu. Yayın Evi: Ivpe Editör Adı: Zafer Gölen, Sevilay Özer
4-) Gülduran Çağla Aslı, Gürdoğan Arzu, 2020. Geçmişten Günümüze İletişim Araştırmaları-2/Kültürlerarası İletişim. Yayın Evi: İksad Yayınevi Editör Adı: Çiftçi, Hasan
5-) Çolakoğlu Ülker, Gürdoğan Arzu, Atay Hakan, Tekeler Mert Can, 2020. SOSYAL VE İNSANİ BİLİMLER Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler/Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık. Yayın Evi: Ivpe Yayınevi Editör Adı: Seda Topgül
6-) Gürdoğan Arzu, 2018. Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-6/Kırsal Turizmin Kavramsal Açıdan İncelenmesi. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Türkan Erdoğan, Yıldırım Atayeter, Sevcan Yıldız
7-) Gürdoğan Arzu, 2018. Bilimsel Araştırmalar Kitabı (Sosyal Bilimler- Yönetim ve Çevre)/İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerinin Değerlendirilmesi: Zincir Otel İşletmesindeÖrnek Olay Çalışması. Yayın Evi: Akademisyen Yayınevi Editör Adı: Mustafa Fedai Çavuş ve İbrahim Demirkale
8-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, Yokaş İbrahim, 2017. Researches on Science and Art in 21st Century Turkey/The Evaluatıon of the Impacts of Organıc Agrıculture and Eco-Tourısm on Domestıc and Foreıgn Vısıtors: Dalyan Sample. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Yayınevi Editör Adı: Arapgirlioğlu, Hasan Elliott, Robert L. Turgeon, Edward Atik, Atilla

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gürdoğan Arzu, 2020. 21. Yüzyıl Değerleri/İletişim. Yayın Evi: Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları Editör Adı: Kaya, Ozan
2-) Gürdoğan Arzu, Kaya Ozan, Gençer Güllü, 2020. 21. Yüzyıl Değerleri/Öz -Yönlendirme ve Kişisel Yönetim. Yayın Evi: Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları Editör Adı: Kaya, Ozan
3-) Gürdoğan Arzu, 2019. Güncel Turizm Sorunları/Turizmde Eğitim Sorunu. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Türker, A., Türker Özaltın, G.
4-) Gürdoğan Arzu, 2019. Turizm Ansiklopedisi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Osman E.ÇOLAKOĞLU
5-) Gürdoğan Arzu, 2019. Turizm Ansiklopedisi/. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Çavuş, Şenol
6-) Gürdoğan Arzu, 2019. Türkiye Turizm Ansiklopedisi/Aile İşletmeciliği, Küresel Turizm Etiği, Maslow’xxun İhtiyaçlar Hiyerarşisi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Nazmi Kozak, Metin Kozak
7-) Arzu Gürdoğan, 2017. Çağdaş Yönetim Teknikleri. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Osman E.ÇOLAKOĞLU, Arzu GÜRDOĞAN

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Journal of Global Tourism and Technology Research . 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Journal of Recreation and Tourism Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Journal of Recreation and Tourism Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Journal of Travel and Tourism Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Business & Management Studies: An International Journal. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Journal of Recreation and Tourism Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Journal of Recreatıon and Tourısm Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Journal of Travel and Tourism Research. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
13-) Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi . 2019. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
17-) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
18-) Journal of Recreation and Tourism Research. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
19-) Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
20-) Journal of Recreation Tourism Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
21-) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
22-) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
23-) Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
24-) Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı:

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Uluslararası Turizm ve Kültürel MirasKongresi. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
3-) Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
5-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Çağdaş Yönetim Teknikleri.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Öğrencilerin Eğitimde Motivasyon Düzeyleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
5-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Öğrencilerin Meslek Stajından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Organik Tarım Tabanlı Eko-Turizm Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Çandır Köyü Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) The Effects of Leadership Behaviours of Academicians who are at Manager Position in Tourism Departments of Universities Offering the Undergraduate on Organizational Commitment of Employees - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Turizm Lisans Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılığına Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Öğrencilerin Eğitimde Motivasyon Düzeyleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
10-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
11-) Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
14-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
15-) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
16-) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
2-) Öğrencilerin Eğitimde Motivasyon Düzeyleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Salihli'nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
5-) Öğrencilerin Meslek Stajından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
6-) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
7-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
8-) Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Öğrencilerin Meslek Stajından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
12-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
13-) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
14-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
15-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Öğrencilerin Eğitimde Motivasyon Düzeyleri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Örgütlerde Psikolojik Şiddet: Hizmet İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Banka Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Öğrencilerin Meslek Stajından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 5
9-) Doğu Karadeniz Eko-Turizm ve HES Potansiyelinin, Çevreye ve Yerel Halka Etkilerinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
10-) Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
11-) Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine BirÇalışma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
12-) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
13-) Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
2-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Banka Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Turizm Sektörü Çalışanlarının Etik Davranışlarının Stajyer Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Organik Tarım Tabanlı Eko-Turizm Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Çandır Köyü Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Güncel Turizm Sorunları/Turizmde Eğitim Sorunu - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Reddedilme Duyarlılığının İşgörenin İşe Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi: Kuşadası Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Konu: Reddedilme Duyarlılığı, İşgörenin İşe Yönelik Tutumları . Nüket -DURAN. 2021
2-) Tez Adı: Otel Çalışanlarının İş Yaşam Kaliteleri ve Kariyer Beklentilerinin Belirlenmesi: Kuşadası Örneği. Konu: İş Yaşam Kalitesi, Kariyer Beklentisi. Ozan-ESEN. 2021
3-) Tez Adı: Örgüt Kültürü Örgütsel Sessizlik ve İş Performansı Arasındaki İlişki: 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Uygulaması. Konu: Turizm işletmeleri çalışanları. Güllü -GENÇER. 2019

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Gemi Adamlarında İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi. Konu: İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık. Selin-UYANIK. 2021
2-) Tez Adı: Çalışanların Örgüt Kültürü ve Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişki: Zincir Otel İşletmesi Örneği. Konu: Örgüt Kültürü ve Yenilikçilik . Ülkü Gül-UMAT. 2020
3-) Tez Adı: Duygusal Emeğin İş Doyumuna Etkisi: SPA İşletmeleri Örneği. Konu: Turizm işletmeleri çalışanları. Rüveyda-AKAT. 2019
4-) Tez Adı: Organik Tarım ve Eko-turizm Uygulamalarına Geçiş Sürecinde Çandır Köyü Örneği. Konu: Organik Tarım ve Eko-turizm . Selma-ATABEY. 2015

(F-3) Lisansüstü/Tıpta Uzmanlık/ Sanatta Yeterlilik tez çalışmaları savunma sınavlarında jüri üyesi olarak görev almak

1-) Tez Adı: KUŞADASI SAĞLIK TURİZM POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI. Konu: KUŞADASI SAĞLIK TURİZM POTANSİYELİ. Mehmet -Adıgüzel. 2020
2-) Tez Adı: TURİZM REHBERLİĞİNDE KİŞİSEL MARKALAŞMA. Konu: KİŞİSEL MARKALAŞMA. Ragıp-UÇAK. 2020

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Organik Tarım ve Eko Turizm. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Organik Tarım ve Eko Turizmin Etkilerinin Turistler Üzerinden Değerlendirilmesi Dalyan Örneği. 2016-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Yabancıların Gayrimenkul Edinmeleri. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kuşadası ve Didim de Yaşayan Halkın Yabancıların Gayrimenkul Edinmelerine Yönelik Tutumu ve Yabancı Gayrimenkul Sahipliğinin Turizme Etkilerini Algılaması ve Değerlendirmesi. 2007-2008

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eğitimcilerin Tükenmişliği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Milli Eğitimde Görev Yapan Öğretmenlerin Tükenmişlikleri: Ortaca Örneği. 2017-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Öğrencilerinin Kariyer Düşünceleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Turizm Eğitimi Alan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Düşüncelerine Yönelik Tutum ve Algılamalarının Ölçülmesi. 2012-2015

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Hakemliği. Konu: örgüt algısı ve bireysel yaratıcılık. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretmenlerin Öğrenen Örgüt Algısının Bireysel Yaratıcılıklarına Etkisi: Salihli İlçesinde Liselere Yönelik Bir Alan Araştırması. 2020--1

Verdiği Dersler

AKD1000 2021-2022 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

KON4801 2021-2022 Güz

Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim

RTV1801 2021-2022 Güz

İLETİŞİM

RTV1901 2021-2022 Güz

İLETİŞİM

TOİ1909 2021-2022 Güz

MESLEK ETİĞİ

TOİ1917 2021-2022 Güz

TURİZM MESLEK ETİĞİ

TSH2015 2021-2022 Güz

BİLETLEME (TİCKETİNG)

TUİ 5505 2021-2022 Güz

Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

TUİ 6517 2021-2022 Güz

Turizmde Örgüt Geliştirme

AKD1000 2020-2021 Bahar

AKADEMİK DANIŞMANLIK

TSH1506 2020-2021 Bahar

YATÇILIK VE MARİNA İŞLETMECİLİĞİ

TSH1508 2020-2021 Bahar

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

TSH2010 2020-2021 Bahar

BİLETLEME OTOMASYON

TSH2514 2020-2021 Bahar

SEMİNER

TUİ 5515 2020-2021 Bahar

Turizmde Stratejik  Yönetim

TUİ 6521 2020-2021 Bahar

Turizmde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

RTV1801 2020-2021 Güz

İLETİŞİM

TOİ1909 2020-2021 Güz

MESLEK ETİĞİ

TSH2015 2020-2021 Güz

BİLETLEME (TİCKETİNG)

TUİ 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TUİ 5090 2020-2021 Güz

Seminer

TUİ 5505 2020-2021 Güz

Turizmde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

TUİ 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6517 2020-2021 Güz

Turizmde Örgüt Geliştirme

TUİ 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UİT 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TRP1504 2019-2020 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TSH1002 2019-2020 Bahar

BİLETLEME(TİCKETİNG)

TSH2502 2019-2020 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TSH2810 2019-2020 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TUİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 5515 2019-2020 Bahar

Turizmde Stratejik  Yönetim

TUİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 6521 2019-2020 Bahar

Turizmde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

TUİ 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

RTV1801 2019-2020 Güz

İLETİŞİM

RTV1901 2019-2020 Güz

İLETİŞİM

RTV2801 2019-2020 Güz

İLETİŞİM

TSH2007 2019-2020 Güz

BİLETLEME OTOMASYON