Personel

Doç.Dr. ARZU GÜRDOĞAN
Doç.Dr.
Arzu Gürdoğan
@ E-posta
agurdogan@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 5628

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Ortaca Meslek Yüksekokulu / Seyahat Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı

Kadro Birimi

Ortaca Meslek Yüksekokulu / Seyahat Turizm Ve Eğlence Hizmetleri Bölümü / Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Programı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1998

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 2005

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği 2010

Yayin Bilgileri

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Gürdoğan Arzu, 2019. Kültürel Mirasın Sürdürülebilirliğinin Turizm Eğitimi Veren Kurumlardaki Durumu. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Umat Ülkü Gül, Gürdoğan Arzu, 2019. Fethiye’de Bulunan Otel İşletmelerinin Kültürel Mirasa Etkilerinin Swot Analizi İle İncelenmesi. Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi
3-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2018. Mutfak Çalışanların Yöresel Mutfak Algılamalarının, Uyguladıkları Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi: Marmaris Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi
4-) Gürdoğan Arzu, Atabey Selma, 2017. The Measurement of Attitudes and Perceptions of Vocational School Students Having Tourism Education in Terms of Career Judgements. International Journal of Business and Social Science
5-) Gürdoğan Arzu, Çavuş Şenol, 2017. The Effects of Leadership Behaviours of Academicians who are at Manager Position in Tourism Departments of Universities Offering the Undergraduate on Organizational Commitment of Employees. International Journal of Business and Social Science
6-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2017. Job Satisfaction Levels Of The Employees: South Aegean Marmaris Chefs Association Sample. IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
7-) Gürdoğan Arzu, 2017. The Perspective of Educators towards “The Training of Educators”. International Journal of Humanities and Social Science
8-) Gürdoğan, A., 2016. Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ortaca Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
9-) Gürdoğan, A., Atak, O., 2016. Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
10-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2016. A Research for the Determınatıon of Educatıonal Satısfactıon and Future Perspectıves of the Students Havıng Tourısm Educatıon . Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
11-) Gürdoğan, A., Tetik, S., 2016. Salihli'nin Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi
12-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, Yokaş İbrahim, 2016. Organik Tarım Tabanlı Eko-Turizm Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Çandır Köyü Örneği. Social Sciences
13-) Atabey, S., Gürdoğan, A., 2015. Doğu Karadeniz Eko-Turizm ve HES Potansiyelinin, Çevreye ve Yerel Halka Etkilerinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi
14-) Gürdoğan, A., Yavuz, E., 2013. Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir Araştırma. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yavuz, E., Gürdoğan, A., 2013. Örgütlerde Psikolojik Şiddet: Hizmet İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies
2-) Çavuş, Ş., Gürdoğan, A., 2008. Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2015. Öğrencilerin Meslek Stajından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2014. Banka Çalışanlarının Tükenmişlik ve İş Doyum Düzeylerine Yönelik Bir Çalışma . Journal of Recreation and Tourism Research
3-) Gürdoğan, A., 2013. Triangulation Tekniğinin Turizm Alanında Kullanılması. Selçuk Üniversitesi, Akşehir Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Dergisi
4-) Gürdoğan, A., 2012. Mobbing Kavramının Birey ve Örgüt Açısından Önemi", Yeni Fikir Dergisi. Uluslararası akademik Fikir Araştırma Dergisi
5-) Gürdoğan, A., 2012. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimde Motivasyon Düzeylerinin Ölçülmesi: Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Ege, Z., Gürdoğan, A., 2007. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Akademik Fener Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Gürdoğan Arzu, Umat Ülkü Gül, 2019. Üniversite Gençliğinin Turizme Bakış Açısı. IV. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) Gürdoğan Arzu, Tetik Semra, 2018. Turizm Sektörü Çalışanlarının Etik Davranışlarının Stajyer Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. IV.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
3-) Gürdoğan Arzu, 2018. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektörü Algıları. IV.Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) Tetik Semra, Gürdoğan Arzu, 2017. Girişimcilerin Kendi İşini Kurma NedenleriÜzerine Bir Araştırma. 8. Uluslararası Girişimcilik Kongresi
5-) Karabacak, G., Gürdoğan, A., 2016. Örgütsel Sessizlik Tutumları: Kuşadası'ndaki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Vaka Çalışması. III. International Congress of Tourism and Management Researches
6-) Gürdoğan, A., 2016. Akademisyenlerin ve Eğitimcilerin Meslek Stajına İlişkin Bakış Açıları. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
7-) Yavuz, E., Gürdoğan, A., Vapur, M., 2016. Ankara’da Faaliyet Gösteren Seyahat İşletmeleri Çalışanlarının Farklılıkların Yönetimi Algısı. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
8-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2015. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin ve Geleceğe Bakış Açılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. IV. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu
9-) Gürdoğan Arzu, Atabey Selma, 2013. Öğrencilerin Stajdan Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Gürdoğan Arzu, Atabey Selma, 2017. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersine Olan Yaklaşımı: Ortaca Örneği. 2.Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi
2-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2017. Mutfak Çalışanlarının Yöresel Mutfak Algılamalarının, Uyguladıkları Pazarlama Faaliyetlerine Etkisi: Marmaris Örneği. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
3-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2017. Yabancı Dil Eğitimine Karşı Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
4-) Gürdoğan Arzu, Atabey Selma, 2017. Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Bakış Açılarının İncelenmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
5-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2017. Üniversite Seçimini Etkileyen Faktörler: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine BirÇalışma. 2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences
6-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, 2017. Çalışanların İş Doyum Düzeyleri: Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği Örneği. 2nd International Scientific Researches Congress onHumanities and Social Sciences (IBAD-2017)
7-) Gürdoğan Arzu, 2016. Eğitimcilerin Eğitimine Eğitimcilerin Bakış Açısı. XIV. International Teacher Education for Sustainable Development, Culture and Education
8-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2016. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Algıları. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çolakoğlu Ülker, Gürdoğan Arzu, 2019. Sessizlik Rolünün Lider Etkinliği Açısından Önemine Kavramsal Bakış Açısı. 20.Ulusal Turizm Kongresi
2-) Gürdoğan, A., 2016. Havayolu Çalışanlarında Örgütsel Bağlılık Düzeyi. 17.Ulusal Turizm Kongresi
3-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, Yokaş İbrahim, 2016. Organik Tarım ve Eko-Turizm Uygulamalarına Geçiş Sürecinde Çandır Köyü Örneği. VIII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi
4-) Gürdoğan, A., 2013. Demografik Değişkenlerin Çalışanların İş Doyumuna Etkisinin İncelenmesi. 12.Ulusal İşletmecilik Kongresi
5-) Gürdoğan, A., 2013. Çalışanların Demografik Özelliklerinin Etik İklim Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. II. Kamu Etiği Kongresi
6-) Gürdoğan, A., Atabey, S., 2012. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortaca Örneği. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Turizm Eğitimi Konferansı
7-) Gürdoğan, A., Çavuş, Ş., 2010. Turizm Lisans Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılığına Etkisi. XI. Ulusal Turizm Kongresi
8-) Gürdoğan, A., 2010. Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler. V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Umat Ülkü Gül, Gürdoğan Arzu, 2019. Turistik Ürün Değerlerinden Ekolojik Çiftliklerin İncelenmesi: Fethiye Örneği. 8.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi

(B-6) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda poster şeklinde sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, Yokaş İbrahim, 2015. Turizme Yönelik Tarım Uygulamalarının Çevreye ve Ekoturizme Etkileri Çandır Ekolojik Köyü Örneği. Fen Bilimleri Araştırma Sempozyumu
2-) Akdeniz, A., 2001. Kuşadası’ndaki Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Üst ve Orta Kademedeki Yöneticilerin Eğitim Profili. I. Ulusal Turizm İşletmeciliği Kongresi

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, Yokaş İbrahim, 2016. Organic Agriculture and Eco Tourism Applications in Çandır Village/. Yayın Evi: Lambert Academic Publishing Editör Adı: Selma ATABEY

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Gürdoğan Arzu, 2018. Liderlik ve Örgütsel Bağlılık/. Yayın Evi: Kriter Yayınevi Editör Adı: YOK

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akat Rüveyda, Gürdoğan Arzu, 2020. İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar/Spa İşletmelerinde Duygusal Emek ve İş Doyumu. Yayın Evi: Ivpe Editör Adı: Zafer Gölen, Sevilay Özer
2-) Gürdoğan Arzu, 2018. Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Araştırmalar-6/Kırsal Turizmin Kavramsal Açıdan İncelenmesi. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: Türkan Erdoğan, Yıldırım Atayeter, Sevcan Yıldız
3-) Gürdoğan Arzu, 2018. Bilimsel Araştırmalar Kitabı (Sosyal Bilimler- Yönetim ve Çevre)/İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevlerinin Değerlendirilmesi: Zincir Otel İşletmesindeÖrnek Olay Çalışması. Yayın Evi: Akademisyen Yayınevi Editör Adı: Mustafa Fedai Çavuş ve İbrahim Demirkale
4-) Atabey Selma, Gürdoğan Arzu, Yokaş İbrahim, 2017. Researches on Science and Art in 21st Century Turkey/The Evaluatıon of the Impacts of Organıc Agrıculture and Eco-Tourısm on Domestıc and Foreıgn Vısıtors: Dalyan Sample. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Yayınevi Editör Adı: Arapgirlioğlu, Hasan Elliott, Robert L. Turgeon, Edward Atik, Atilla

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Gürdoğan Arzu, 2020. 21. Yüzyıl Değerleri/İletişim. Yayın Evi: Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları Editör Adı: Kaya, Ozan
2-) Gürdoğan Arzu, Kaya Ozan, Gençer Güllü, 2020. 21. Yüzyıl Değerleri/Öz -Yönlendirme ve Kişisel Yönetim. Yayın Evi: Adıgüzel Eğitim Vakfı Yayınları Editör Adı: Kaya, Ozan
3-) Gürdoğan Arzu, 2019. Güncel Turizm Sorunları/Turizmde Eğitim Sorunu. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Türker, A., Türker Özaltın, G.
4-) Gürdoğan Arzu, 2019. Turizm Ansiklopedisi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Osman E.ÇOLAKOĞLU
5-) Gürdoğan Arzu, 2019. Turizm Ansiklopedisi/. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Çavuş, Şenol
6-) Gürdoğan Arzu, 2019. Türkiye Turizm Ansiklopedisi/Aile İşletmeciliği, Küresel Turizm Etiği, Maslow’xxun İhtiyaçlar Hiyerarşisi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Nazmi Kozak, Metin Kozak
7-) Arzu Gürdoğan, 2017. Çağdaş Yönetim Teknikleri. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Osman E.ÇOLAKOĞLU, Arzu GÜRDOĞAN

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) İnsani ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 2
5-) Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi . 2019. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Journal of Recreation and Tourism Research. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 4
12-) Journal of Recreation Tourism Research. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
13-) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
14-) Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
15-) Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
16-) Uluslararası Akademik Fikir Araştırma Dergisi. 2012. Hakemlik Sayısı:

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Uluslararası Turizm ve Kültürel MirasKongresi. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
3-) Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi. 2017. Hakemlik Sayısı: 3
5-) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Çağdaş Yönetim Teknikleri.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimde Motivasyon Düzeylerinin Ölçülmesi: Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
5-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Öğrencilerin Üniversite Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Öğrencilerin Meslek Stajından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 3
3-) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Organik Tarım Tabanlı Eko-Turizm Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Çandır Köyü Örneği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) The Effects of Leadership Behaviours of Academicians who are at Manager Position in Tourism Departments of Universities Offering the Undergraduate on Organizational Commitment of Employees - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Turizm Lisans Eğitimi Veren Yüksek Öğretim Kurumu Yöneticilerinin Liderlik Davranışlarının Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılığına Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 3
11-) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitimde Motivasyon Düzeylerinin Ölçülmesi: Ortaca Meslek Yüksekokulu Örneği - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
12-) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
13-) Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
14-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
15-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
16-) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
17-) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2008 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Öğrencilerin Meslek Stajından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) Çalışanların Demografik Özellikleri ile Örgütsel Sessizlikleri Arasındaki İlişki: Beş Yıldızlı Otel Örneği - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Öğrencilerin Meslek Stajından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
7-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) Turizm İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Liderlik Davranışı Etkileşimi: Muğla İli’nde Bir Araştırma - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
10-) Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Staj Sorunları ve Stajdan Beklentileri: Ortaca Örneği - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
11-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
12-) Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel İşletmesinde Araştırma - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Türk Turizm Sektörü Açısından Değerlendirilmesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Öğrencilerin Meslek Stajından Memnuniyet Düzeylerinin Kariyer Hedeflerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Turizm İşletmelerinde Kullanılan Stratejiler - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Örgüt Kültürü Örgütsel Sessizlik ve İş Performansı Arasındaki İlişki: 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Uygulaması. Konu: Turizm işletmeleri çalışanları. Güllü -GENÇER. 2019

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: Duygusal Emeğin İş Doyumuna Etkisi: SPA İşletmeleri Örneği. Konu: Turizm işletmeleri çalışanları. Rüveyda-AKAT. 2019
2-) Tez Adı: Organik Tarım ve Eko-turizm Uygulamalarına Geçiş Sürecinde Çandır Köyü Örneği. Konu: Organik Tarım ve Eko-turizm . Selma-ATABEY. 2015

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Organik Tarım ve Eko Turizm. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Organik Tarım ve Eko Turizmin Etkilerinin Turistler Üzerinden Değerlendirilmesi Dalyan Örneği. 2016-2016
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Yabancıların Gayrimenkul Edinmeleri. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Kuşadası ve Didim de Yaşayan Halkın Yabancıların Gayrimenkul Edinmelerine Yönelik Tutumu ve Yabancı Gayrimenkul Sahipliğinin Turizme Etkilerini Algılaması ve Değerlendirmesi. 2007-2008

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Eğitimcilerin Tükenmişliği. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Milli Eğitimde Görev Yapan Öğretmenlerin Tükenmişlikleri: Ortaca Örneği. 2017-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Öğrencilerinin Kariyer Düşünceleri. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Turizm Eğitimi Alan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Düşüncelerine Yönelik Tutum ve Algılamalarının Ölçülmesi. 2012-2015

Verdiği Dersler

AKD1000 2020-2021 Güz

AKADEMİK DANIŞMANLIK

RTV1801 2020-2021 Güz

İLETİŞİM

RTV1901 2020-2021 Güz

İLETİŞİM

TOİ1909 2020-2021 Güz

MESLEK ETİĞİ

TOİ1917 2020-2021 Güz

TURİZM MESLEK ETİĞİ

TSH2015 2020-2021 Güz

BİLETLEME (TİCKETİNG)

TUİ 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TUİ 5090 2020-2021 Güz

Seminer

TUİ 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

TUİ 6090 2020-2021 Güz

Seminer

TUİ 6517 2020-2021 Güz

Turizmde Örgüt Geliştirme

TUİ 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

TUİ 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

TUİ 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

TUİ 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

TUİ 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

TRP1504 2019-2020 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TSH1002 2019-2020 Bahar

BİLETLEME(TİCKETİNG)

TSH2502 2019-2020 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TSH2810 2019-2020 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TUİ 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 5515 2019-2020 Bahar

Turizmde Stratejik  Yönetim

TUİ 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TUİ 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

TUİ 6521 2019-2020 Bahar

Turizmde Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

TUİ 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UİT 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

RTV1801 2019-2020 Güz

İLETİŞİM

RTV1901 2019-2020 Güz

İLETİŞİM

RTV2801 2019-2020 Güz

İLETİŞİM

TSH2007 2019-2020 Güz

BİLETLEME OTOMASYON

TRP2002 2018-2019 Bahar

REHBERLİK UYGULAMASI

TSH1002 2018-2019 Bahar

BİLETLEME(TİCKETİNG)

TSH1498 2018-2019 Bahar

MESLEK STAJI (30 İŞGÜNÜ)

TSH2502 2018-2019 Bahar

MESLEK ETİĞİ

TSH2810 2018-2019 Bahar

MESLEK ETİĞİ

MUH2805 2018-2019 Güz

GENEL MUHASEBE I

RTV1801 2018-2019 Güz

İLETİŞİM

RTV1901 2018-2019 Güz

İLETİŞİM

RTV2801 2018-2019 Güz

İLETİŞİM

TOİ2811 2018-2019 Güz

ÖNBÜRO HİZMETLERİ

TRP2503 2018-2019 Güz

GÜNCEL TURİZM SORUNLARI

TSH2007 2018-2019 Güz

BİLETLEME OTOMASYON

TUİ1001 2018-2019 Güz

Genel Turizm