Personel

Prof.Dr. ALİ AKAR
Prof.Dr.
Ali Akar
@ E-posta
akar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1429 , 0252 211 1555

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Kadro Birimi

Edebiyat Fakültesi / Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü / Eski Türk Dili Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 1988

Yüksek Lisans

Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili 1992

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Dili 1997

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akar Ali, 2016. Sosyal Bilimlerin Veri Kaynağı Olarak Ağızlar. Gazi Akademik Bakış

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Akar Ali, 2021. Eski Oğuz Lehçesinde Alfabe Kaynaklı Fonolojik Bir Sorun: Ünsüzlerin Yazımı. Türkiyat Mecmuası

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Akar Ali, Utebekov Senbek, 2020. Divan-ı Hikmet’in Ses Uyumu Üzerine (Kökşetav Nüshası). Karadeniz Araştırmaları
2-) Akar Ali, 2020. Dilde Bir Gelenek Karşıtı Olarak Nurullah Ataç. Özne, Felsefe, Bilim ve Sanat Yazıları Dergisi
3-) Akar Ali, Utebekov Senbek, 2020. Divan-ı Hikmet’in Kökşetav Nüshasında Tasviri Fiillerin Kullanılışı. Türkiyat Mecmuası
4-) Akar Ali, Utebekov Senbek, 2020. Divan-ı Hikmetiñ Morfonologiyalık Sıpatı (Kökteştav Nuskasınıñ Negizinde). Habarşı
5-) Akar Ali, 2019. Türkçe Üzerinden Bir Medeniyet Tasavvuru: Bilig Bilge Bitig. ÖZNE Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları
6-) Akar Ali, 2018. Diyalektoloji Çalışmalarının Türk Dil Birliğine Katkıları Üzerine. Yeni Türkiye Dergisi
7-) Akar Ali, Günay Ayşe, 2015. Derleme Sözlüğünde Karaçay Balkar Türkçesi Söz Varlığı. Türük Uluslararası Dil Edebiyat Halkbilimi Dergisi
8-) Akar Ali, 2014. Dil İçi İlişkiler Bağlamında Mahtumkulı Divanı. Gazi Türkiyat
9-) Akar Ali, 2014. Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan Sövgü Sözleri. Dil Araştırmaları
10-) Akar Ali, 2013. Tarihin Aynasında Türk Dili. Yeni Türkiye
11-) Akar Ali, 2011. Ağızlardaki dIklIğIn Zarf fiil Ekinin Yapısı. Turkish Studies
12-) Akar Ali, 2011. Türkçe Arapça Arasındaki Sözcük İlişkileri. Karadeniz- Black Sea
13-) Akar Ali, 2010. Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi. Türklük Bilgisi Araştırmaları
14-) Akar Ali, 2009. Ağız Sözlükleri Yöntem ve Sorunlar II. Turkish Studies
15-) Akar Ali, 2008. Ağız Sözlükleri Yöntem ve Sorunlar I. Turkish Studies
16-) Akar Ali, 2008. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Eski Bir Sıfat Fiil Kalıntısı cı. Turkish Studies
17-) Akar Ali, 2008. Dede Korkut Kitabı nda tur Fiili. Turkish Studies
18-) Akar Ali, 2006. Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları. Turkish Studies
19-) Akar Ali, 2006. Muğla Ağzı. Türklük Bilgisi Araştırmaları
20-) Akar Ali, 2003. Muğla da Ağız Tabakalaşması. Milli Folklor
21-) Akar Ali, 2003. GAn Sıfat Fiil Eki. Türklük Bilimi Araştırmaları
22-) Akar, A., 2001. Muğla ve Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Biçimleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akar, A., 1988. Cengiz Aytmatov'un “Gün Uzar Yüzyıl Olur Romanında Teknik ve İdeolojik Yapı. Türk Yurdu

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Akar Ali, Kayılan Fatma, 2019. Şahıs Eklerinin Şekil ve Zaman Ekleriyle Kullanımı: Çal ve Yöresi Ağızları Örneği. SÖYLEM FİLOLOJİ DERGİSİ
2-) Ekizoğlu Fatma Gülşah, Akar Ali, 2019. Beyşehir AğızlarındaŞimdiki Zamanın {-(X)vIr(I)} Biçimi. SÖYLEM FİLOLOJİ DERGİSİ
3-) Akar Ali, 2006. Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Akar Ali, 2018. Türkülerin Türkçesi. Türk Dili
2-) Akar Ali, 2017. Uygarlık Dili Türkçe. KÜMBET
3-) Akar Ali, 2017. Üç Trajedi Bir Dil: Türkçenin Anadolu’da Yazı Dili Olma Macerası. Türk Yurdu
4-) Akar Ali, 2012. Türkiye Türkçesinin Kuruluşu ve Yunus Emre. Türk Yurdu
5-) Akar Ali, 2012. Modern Devlet ve Dil. Kümbet
6-) Akar Ali, 2011. Bir Ulus Kimliği Oluşturma Aracı Olarak Türk Dili. Türk Yurdu
7-) Akar, A., 2001. Ölümünün 500. yılında Ali Şir Nevaî. Türk Edebiyatı
8-) Akar, A., 2001. Kazak Edebiyatında Nevruz. Türk Kültürü
9-) Akar, A., 1999. Bir Dânişmendnâme Nüshası: Mirkâtü'l-Cihâd. Türk Dünyası Araştırmaları
10-) Akar Ali, 1999. Bir Danişmendname Nüshası Mirkatü l Cihad. Türk Dünyası Araştırmaları
11-) Akar, A., 1996. Ortak Türk Edebiyatının Öncü Kalemleri-II Mahtumkulu. Türk Edebiyatı
12-) Akar, A., 1996. Ortak Türk Edebiyatının Öncü Kalemleri-I Abay Kunanbayulı. Türk Edebiyatı
13-) Akar, A., 1994. Satırarası Bir Kur’an Tercümesinde Bazı Türkçe Terimler. Türk Dünyası Tarih Dergisi
14-) Akar, A., 1992. Türkiye Türkçesinin Kaynaklarından Kur’an Tercümeleri Üzerine. Akademik Yorum
15-) Akar, A., 1992. Tanzimat Dönemi Türk Fikir Hayatında Dil ve Bir Dilci Olarak Şemseddin Sami. Akademik Yorum
16-) Akar, A., 1992. Yeni Türk Dünyasında Alfabe Meselesi Üzerine. Kızılırmak

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Akar Ali, 2021. Yunus Emre’nin Türk Dili Tarihindeki Yeri Üzerine. Türkiyat Mecmuası

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akar Ali, 2019. Türkçe Lehçebilgisi Bakımından Sivas Bölgesi Ağızları. Sivas Kongresinin 100. Yılında Her Yönüyle Uluslarası Sivas Kongresi
2-) Akar Ali, Sarı Ceyhun, 2019. Batı Anadolu Yörük Ağızlarının Orta Asya Türk lehçeleriyle İlişkileri. Orta Asya’dan Anadolu’ya Yörükler Sempozyumu
3-) Akar Ali, 2018. Hayat Zihin Dil İlişkileri Açısından Türkçe Kelimeler. X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
4-) Akar Ali, 2018. Bir Söz Ölümü Türü: Kavram Alanı Boşalması. USBS 2018-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
5-) Akar Ali, 2018. Türk Halklarının İlk Ortak Sözlüğü Olarak Divânü Lügâti’t-Türk. Türk Halklarının Türkçe İlk Yazılı Eserleri Uluslararası Sempozyumu
6-) Akar Ali, 2018. Eski Türkçeden Oğuzcaya Saklantılar. Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhundan Anadolu’ya Türkoloji Sempozyumu
7-) Akar Ali, 2018. Diyalektoloji Çalışmalarının Türk Dil Birliğine Katkıları Üzerine. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı
8-) Akar Ali, 2017. Çağatay Yazı Dilinin Oluşumu ve Ortaasya’xxdaki Kültürel Kurumlar. Ortaçağdaki Medrese-i Aliyelerinin İslam Uygarlığı ve Eğitim Sistemlerinin Geliştirilmesindeki Rolü
9-) Akar Ali, 2017. Ağız Araştırmalarında Artzamanlılık Sorunu. VIII. Uluslararası Diyalektoloji ve Jeolengüistik Kongresi
10-) Akar Ali, 2017. Güney-Batı Anadolu Ağızlarında –I/-Ip-batı Tasvir Fiilinin Kullanımı ve İşlevleri. 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
11-) Akar Ali, 2016. Eski Batı Oğuzcası ve Dede Korkut Oğuznâmeleri. III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu
12-) Akar Ali, 2015. Dede Korkut Hikayelerinde Dil Düşünce İlişkileri. III. Türk Dünyası Kültür Kongresi Sempozyumu (19-23 Ekim 2015, İzmir)
13-) Akar Ali, 2015. Dede Korkut Hikâyelerinde Geçen Bir Deyim Butun Binmek. 7. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu
14-) Akar, A., 2015. Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Geçiş Devri Metni Olarak Saltuknâme. Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, Köstence (Romanya), 6-10 Kasım 2013.
15-) Akar, A., 2013. Bir Kuruluş Devri Metni Olarak Garibnâme. Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu Bildirileri
16-) Akar, A., “Köktürk Yazıtlarında Sözlü Dil İzleri”, Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Kültür ve Tarih Sempozyumu, 25-28 Eylül 2013, Türk Dil Kurumu-Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman. - 2013
17-) Akar, A., “Beylikler Devri Türkçesinin Oluşumunda Dil-Tarih İlişkileri”, Osmanlı Bursasında Dil, Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 29-30 Mayıs 2013, Bursa. - 2013
18-) Akar, A., 2013. Türk Lehçeleri Arasındaki Fonetik İlişkiler. V. Uluslararası Türkoloji Kongresi Bildirileri Kitabı
19-) Akar Ali, 2013. Tarihin Dili İzdüşümü Ankara Savaşı Sonrasında Anadolu da Dil ve Tarih İlişkileri. 1402 Ankara Savaşı Uluslararası Kongresi (Yıldırım-Timur)
20-) Akar Ali, Banu Sıtkı, 2013. Oğuzcanın Kuzey Sınırları Kırım Yarlıklarında Oğuzca Öğeler. Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri, Kültürleri, 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu
21-) Akar, A., “Dil ve Devlet”, 5. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Denizli. - 2012
22-) Akar, A., “Bir Tefekkür Dili Olarak Türkçe”, Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, Pamukkale Üniversitesi-Türk Ocakları, Denizli, 6-7 Aralık 2012 - 2012
23-) Akar, A., “Modern Dönem Türk Düşüncesinde Dil”, Bir Düşünce Kuruluşunun Yüzüncü Yılında Türk Düşüncesi, Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir Türk Ocağı, Eskişehir, 13 Nisan 2012. - 2012
24-) Akar, A., “Balkan Ağızlarının Türkiye Türkçesine Sosyo-Lingüistik Etkileri Üzerine”, 5. Uluslararası Güney-doğu Avrupa Türkolojisi Sempozyumu, BAL-TAM (Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi-Türk Dili Kurumu, Prizren-Kosova, 13-16 Nisan 2011 - 2011
25-) Akar, A., "Bölge Dili Olarak Türkçe", IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Muğla 22-24 Aralık 2011. 151-160 - 2011
26-) Akar, A.,“-DAn ağrı Edatının Yapısı”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri s. 151-160 (TDK tarafından e-kitap olarak yayımlandı) - 2011
27-) Akar Ali, 2011. Yer Adları Bilimi Bakımından Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu
28-) Akar, A., “Türk Lehçeleri Arasında Ortaklık Morfemleri I: Tasvir Fiilleri”, Moskova Devlet Pedagoji Üniversitesi, İdil Boyu Halkları Filolojisi Sorunları , Moskova 31 Mart - 4 Nisan 2010 - 2010
29-) Akar, A., “Türkiye Türkçesinde Tasvir Fiilleri”, II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Kafkas Üniversitesi – Türk Dil Kurumu, Kars 21-23 Mayıs 2009. - 2009
30-) Akar, A., 2009. F Klavye. I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni Bildirileri
31-) Akar Ali, 2008. Kırım Tatarcasında Oğuzca Unsurlar. Uluslararası II. Türkoloji Kongresi (Kırım Tatarlarının Dünü-Bugünü-Yarını)
32-) Akar Ali, 2008. Karışık Dillilik Bakımından Gülistan Tercümesi. Problemı Filologii Narodov Povolçiya
33-) Akar Ali, 2008. Bodrum Ağızlarında Şimdiki Zamanda Süreklilik Bildiren Bir Tasvir Fiili gat. Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı
34-) Akar Ali, 2007. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Oğuzca Dışı Dil Öğeleri. ICANAS 38, UluslararasıAsya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi
35-) Akar Ali, 2007. Menteşe Bölgesi Ağızları. Uluslararası Denizli ve Yöresi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi,
36-) Akar, A., 2007. Bodrum Yörük Ağızlarının Yapısı. Uluslararası Bodrum Sempozyumu
37-) Akar Ali, 2006. Lehçeler Arası İlişkiler Bağlamında Muğla Ağızları Örneği. 1. Uluslar Arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı
38-) Akar Ali, 2004. GAn Eki. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı
39-) Akar, A., 2000. Kazak Türkçesinden Dört Yaşname Örneği. I. Türk Dünyası Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları Sempozyumu

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Akar Ali, 2011. Bir Dil İçi Çeviri Metni Olarak Mirkâtü l Cihâd. Uluslararası Gelibolulu Ali Sempozyumu
2-) Akar Ali, Yapıcı Ali İhsan, 2010. Bozdoğan Ağızlarının Fonetik ve Morfolojik Yapısı. Bozdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu Bildirileri
3-) Akar Ali, 2008. Bodrum Yörük Ağızlarının Yapısı. 1522-2007 Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum
4-) Akar Ali, 2007. Tarihin Destana İzdüşümü Mirkâtü l Cihâd da Amasya ve Amasya nın Fethi. I. Amasya Araştırmaları
5-) Akar Ali, 2002. Trabzon Ağzında Eski Türkçe Leksik Unsurlar. Trabzon ve Çevresi Uluslar Arası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu
6-) Akar Ali, 2001. Derleme Sözlüğü Verilerine Göre Uşak Ağızlarındaki Eski Türkçe Unsurlar. 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu
7-) Akar Ali, 1999. Divanû Lügati t Türk ile Anadolu Ağızlarındaki Ortak Unsurlar Üzerine Bir Deneme. Divanû Lügat't-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri, TÜRKSOY Yayınları No: 11, 106-130, Ankara, 1999
8-) Akar, A., 1996. Mirkâtü'l-cihâd'da Tarihî ve Destanî Unsurların Değerlendirilmesi. Niksar’ın Fethi ve Danişmendliler Döneminde Niksar Bilgi Şöleni Tebliğleri
9-) Akar Ali, 1995. Melik Dânişmend Ahmed Gazi Cenklerini Anlatan Eserlerden Mirkâtü l cihâd. Melik Danişmend Ahmed Gazi ve Danişmendname Sempozyumu Tebliğleri

(C-1) Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Akar Ali, 2019. Ortak Türk Tarihi/14. Yüzyıla Kadar Türklerin Dili. Yayın Evi: Yeni Türkiye Yayınları Editör Adı: Bilgehan Atsız Gökdağ, S. Gömeç, Osman Karatay
2-) Akar Ali, 2019. Theory And Pratice in EducatinScience, Experience, Knowledge/Sosyal Bilimler Açısından Türkiye Türkolojisine Kuramsal Bir Yaklaşım. Yayın Evi: Lamberg Academic Puplishing Editör Adı: Nevide Akpınar Dellal-Sussane Koch-Witold Stankowski
3-) Akar Ali, 2017. Prof. Dr. Talat Tekin Armağanı/Köktürk Yazıtlarında Sözlü Dil İzleri. Yayın Evi: Uluslararası Türk Akademisi Yayınları Editör Adı: Osman Fikri Sertkaya-Süer Eker-Hatice Şirin-Erdem Uçar,
4-) Akar Ali, 2017. Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı/Sözlü Kültür Teorileri Işığında Saltukname. Yayın Evi: Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü Editör Adı: Leyla Karahan
5-) Akar Ali, 2016. Gelibolulu Mustafa Ali Mirkâtü l Cihâd Metin Dil Özellikleri Dizin/. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Editör Adı: İsmail Hakkı Aksoyak, Recep Toparlı

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Akar Ali, 2020. Bilge Tonyukuk Yazıtı/. Yayın Evi: Ötüken Editör Adı: Göktürk Ömer Çakır
2-) Akar Ali, 2020. Tonyukuk Kitabı/Tonyukuk Yazıtı’nın Dili Üzerine. Yayın Evi: İstanbul Türk Ocağı Şubesi Yayınları Editör Adı: Kürşat Yıldırım
3-) Akar Ali, 2019. Düşünen Türkçe. Yayın Evi: Ötüken Editör Adı: Göktürk Ömer Çakır
4-) Akar Ali, 2018. Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş. Yayın Evi: Ötüken Editör Adı: Göktürk Ömer Çakır
5-) Akar Ali, 2017. Prof. Dr. Nuri Yüce Armağanı. Yayın Evi: Günce Yayınları Editör Adı: Ali AKAR
6-) Akar Ali, 2013. Muğla ve Yöresi Ağızları. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Editör Adı: Gürer Gülsevin, Nurettin Demir
7-) Akar Ali, 2005. Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya. Yayın Evi: Ötüken Editör Adı: Erol Kılınç
8-) Akar, A., 2004. Muğla Ağızları. Yayın Evi: Muğla Üniversitesi Yayınları Editör Adı: H. Ömer Karpuz

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akar Ali, 2021. Yunus Emre/Yunus Emre Türkçesinin Kaynakları. Yayın Evi: Ihlamur Kitap Editör Adı: Hakan Sarı-Yusuf Koşar
2-) Akar Ali, 2018. 2017 Türk Dili Yılı Armağan Kitabı. Yayın Evi: Türk Dil Kurumu Yayınları Editör Adı: Hamza Züfikar-Bilal Çakıcı
3-) Akar Ali, Gülbanı Kosımova, Hülya Kasapoğlu Çengel, Esenova Kalbike, Koç Kenan , Atabeyava Mereke, Kalıbeyava Kalamkas, Rayeva Gulzat, 2015. Türkitanuv Gılımınıñ Özekti Meseleleri/Sosyolingüistik Bakımdan Türk Dili Tarihine Bir Bakış. Yayın Evi: ELTANIM BASPASI Editör Adı: Ali-Akar,Gulbanı -Kosımova
4-) Akar Ali, 2014. Türkler Uzun Bir Serüvenden Kısa Notlar/Kuzey Bozkırlarından Ön Asyaya Beş Bin Yıllık Serüven: Türk Dilinin Tarih İçindeki Yolculuğu. Yayın Evi: Arvana Editör Adı: Reha Bilge
5-) Akar Ali, 2013. Yalımkaya Bitiği Osman Fikri Sertkaya Armağanı/Türkolojiye Adanmış Bir Ömür. Yayın Evi: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Editör Adı: Hatice Şirin User-Bülent Gül
6-) Akar, A., 2008. Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler. Yayın Evi: Picus Editör Adı: Emine Gürsoy Naskali-Erdal Şahin

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Akar Ali, 2013. Leyla Karahan Armağanı/Türkiye Türkçesi Ağızlarında Oğuzca Dışı Fonetik Öğeler. Yayın Evi: Akçağ Editör Adı: Ülkü Gürsoy-Figen Güner Dilek-Yavuz Kartallıoğlu-Fevzi Ersoy-Habibe Yazıcı Ersoy

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Türük, Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi . 2012. Hakemlik Sayısı:
2-) Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi . 2011. Hakemlik Sayısı:
3-) Karadeniz (Black Sea- Çernoye More) Sosyal Bilimler Dergisi . 2011. Hakemlik Sayısı:
4-) Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü . 2011. Hakemlik Sayısı:
5-) Karam-Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi. 2011. Hakemlik Sayısı:
6-) Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi . 2011. Hakemlik Sayısı:

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları Dergisi - 2011
2-) Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi - 2011
3-) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - 2011
4-) Diyalektolog, Ağız Araştırmaları Dergisi - 2011

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2010. Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Eski Oğuz Türkçesi-Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Adına, Volume: 5/I- Winter 2010. .

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. PROF. DR. NURİ YÜCE ARMAĞANI.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. Lehçe İçi Aktarma Yöntemleri (Eski Türkiye Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği).
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2011. Saymalı Taş-Gökyüzü Atları, AC Yapı Yayınları.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 9
2-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Ağızlardaki dIklIğIn Zarf fiil Ekinin Yapısı - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 4
3-) Ağız Sözlükleri Yöntem ve Sorunlar I - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
5-) GAn Sıfat Fiil Eki - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
6-) Muğla ve Yöresi Ağızları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan Sövgü Sözleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Türkçe Arapça Arasındaki Sözcük İlişkileri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
9-) Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
10-) Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Türk Sözlükbiliminde Tanımsız Bir Alan Sövgü Sözleri - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 10

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Muğla ve Yöresi Ağızları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
5-) Ağız Sözlükleri Yöntem ve Sorunlar II - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve Şifreler - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
7-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Muğla Ağızları - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Tarihin Aynasında Türk Dili - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkülerin Türkçesi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Oğuzların Dili-Eski Anadolu Türkçesine Giriş - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
4-) Gelibolulu Mustafa Ali Mirkâtü l Cihâd Metin Dil Özellikleri Dizin/ - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
5-) Ağız Araştırmalarında Yöntem Sorunları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
6-) Düşünen Türkçe - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 3
7-) Muğla ve Yöresi Ağızları - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
8-) Türk Dili Tarihi Dönem-Eser-Bibliyografya - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 7

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Tuhfetü's-Şuleh? (Metin-gramer-dizin). Konu: Tuhfetü's-Sülehâ (Metin-Gramer-Dizin). Denizhan-YILDIZAN. 2009
2-) Tez Adı: Dalaman ağzı (derleme-metin-inceleme). Konu: Dalaman Ağzı (Gramer-Metin-Sözlük). Sibel-KARADAĞ. 2001
3-) Tez Adı: Fethiye ağzı (metin, derleme ve inceleme). Konu: Fethiye Ağzı (Gramer-Metin-Sözlük). Necan Asım-ERSOY. 2001

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Bilge Tonyukuk Türk Kültürüne Hizmet Ödülü. 2020
2-) Kurum Adı: . Türk Dünyasına Hizmet Ödülü. 2018

(I-3) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde başkanlık yapmak. uluslararası sportif organizasyonlarında yöneticilik, düzenleme kurulu üyeliği yapmak.

1-) Akar, A., Uppsala University, Institonen för lingvistik och filologi, Turkish Language and Literature, 28 Mayıs - 1 Haziran 2012, Uppsala-SWEDEN. 28 Mayıs - 1 Haziran. İsveç. 2012

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Akar, A., "XXI. Yüzyılda Türk Milliyetçiliğinin Millî, Siyasal ve Kültürel Ufku". Mayıs. Türkiye. 2014

Verdiği Dersler

TDE 5517 2021-2022 Güz

Türkçe Metinlerde Yazı Çevirme Sorunları

TDE1013 2021-2022 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE2003 2021-2022 Güz

Köktürkçe

TDE4001 2021-2022 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE4002 2021-2022 Güz

Bitirme Çalışması II

TDE 6510 2020-2021 Bahar

Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri II

TDE3004 2020-2021 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE4002 2020-2021 Bahar

Bitirme Çalışması II

AKD1000 2020-2021 Güz

Akademik Danışmanlık

TDE 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

TDE 5501 2020-2021 Güz

Orhun Türkçesi

TDE 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6509 2020-2021 Güz

Tarihî Türkiye Türkçesi Metin İncelemeleri I

TDE 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6800 2020-2021 Güz

Yeterlik Sınavına Hazırlık

TDE 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

TDE 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

TDE1013 2020-2021 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE2003 2020-2021 Güz

Köktürkçe

TDE4001 2020-2021 Güz

Bitirme Çalışması I

TDE 5090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

TDE 5502 2019-2020 Bahar

Eski Uygur Türkçesi

TDE 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6000 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (Tez Savunması)

TDE 6090 2019-2020 Bahar

SEMİNER

TDE 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6707 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

TDE 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

TDE 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

TDE3004 2019-2020 Bahar

Eski Anadolu Türkçesi

TDE4502 2019-2020 Bahar

Bitirme Çalışması II

TDE 5501 2019-2020 Güz

Orhun Türkçesi

TDE 6501 2019-2020 Güz

Eski Bulgar Türkçesi

TDE1013 2019-2020 Güz

Türk Dili Tarihi

TDE2003 2019-2020 Güz

Köktürkçe

TDE4501 2019-2020 Güz

Bitirme Çalışması I