Personel

Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim) ALİ YAKAR
Öğr.Gör.Dr. (Uygulamalı Birim)
Ali Yakar
@ E-posta
aliyakar@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1639

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Programları Ve Öğretim Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü - Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Haziran, 2009

Yüksek Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı - Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Aralık, 2012

Doktora

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı - Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı 26.10.2017

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Duman, B., Yakar, A., Türkoğlu, İ.E., Yakar, P., 2013. Investigation of teacher candidates’ problem solving skills according to their personality types within the scope of teacher training programs in Turkey. Hacettepe University Journal of Education (ISSN: 1300-5340)

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Kahya Orhan, Sarıcaoğlu Halim, Yakar Ali, 2019. A Mixed Research on Cheating and Absenteeism Behaviors of Teacher Certificate Program Students. European Journal of Educational Research
2-) Güven Gökhan, Yakar Ali, Sülün Yusuf, 2019. Adaptation of the Energy Literacy Scale into Turkish: A Validity and Reliability Study. Cukurova University Faculty of Education Journal
3-) Duman Bilal, Yakar Ali, 2019. The Effects of Multi-Modal Representations Used Within the Context of Process-Based Instruction on Problem Solving, Academic Achievement, and Retention. International Journal of Contemporary Educational Research

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Ata Seda, Yakar Ali, Karadağ Orçin, 2018. Yabancı dil öğretmenlerinin öğretim sürecinde kullandıkları dönüt türleri: Erken çocukluk dönemi yabancı dil eğitiminde bir mikro-analiz. Turkish Studies - Educational Sciences
2-) Duman Bilal, Yakar Ali, 2017. Öğretime yönelik duyuşsal farkındalık ölçeği. Cumhuriyet International Journal of Education - CIJE
3-) Yakar Ali, Saracaloğlu Asuman Seda, 2017. Öğrenmeye yönelik sorumluluk ölçeği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) Duman, B., Göçen, G., Yakar, A., 2014. The examination of relationships between emotional intelligence levels and creativity levels of pre-service teachers in the teaching-learning process and environments. Pegem Journal of Education & Instruction
5-) Aslan, M., Yakar, A., 2012. Cognitive fictions of teacher candidates about instructors’ qualifications: A comparative analysis. Elementary Education Online

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yakar Ali, Duman Bilal, 2017. Duyuşsal Farkındalığa Dayalı Öğretimin Akademik Başarı ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
2-) Yakar, A., Saracaloğlu, A.S., 2016. The evaluation of secondary school 5th grade science applications curriculum implemented in 2013 according to Metfessel-Michael curriculum evaluation model (Muğla sample). Eğitimde Kuram ve Uygulama
3-) Saracaloğlu, A.S., Duman, B., Yakar, A., 2016. The usage of cross-curriculum disciplines, achievement, motivation and suggestions towards instruction of cross-curriculum disciplines in the process of training of science teachers. The Journal of International Education Science (INES Journal)
4-) Yakar, A., 2016. Geleceğin eğitimi üzerine program ve tasarım modeli önerileri: “Yaşamsal eğitim programları” ve “Yaşamsal öğretim tasarımları”. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
5-) Uşun, S., Yakar, A., Kahya, O., 2016. The examination of behaviors of primary and secondary school teachers’ learner autonomy support. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yakar Ali, 2019. Sokrat semineri tekniği kullanımının fen bilimleri öğretmeni adaylarının program geliştirme ve öğretim dersine yönelik tutumları ve program tasarım tercihleri üzerine etkisi. II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Yakar Ali, 2019. Öğretim teknolojileri temelli ölçme-değerlendirme yaklaşımının üniversite öğrencilerinin dijital yetkinlikleri üzerine etkisi. II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
3-) Yakar Ali, 2019. Bir eylem araştırması: Matematik öğretmeni adaylarının Sokrat semineri tekniği aracılığıyla program geliştirme ve öğretim dersine yönelik tutumlarının geliştirilmesi.. II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
4-) Yakar, A., Güven, G., 2016. Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik farkındalık düzeylerinin kişilik tiplerine göre incelenmesi. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016)
5-) Yakar, A., Duman, B., 2016. Duyuşsal farkındalık ve öğretim süreçlerinde kullanımı. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016)
6-) Yakar, A., Saracaloğlu, A.S., 2016. Duyuşsal alan öğrenmeleri, duygusal zekâ ve öğretime yansımaları. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016)
7-) Yakar, A., Duman, B., 2016. Duyuşsal farkındalığa dayalı öğretimin akademik başarı ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar üzerine etkisi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER-2016)
8-) Yakar, A., Saracaloğlu, A.S., Turgut Kahyaoğlu, S., 2016. Gagné’nin öğretim durumları modeli. IV. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPÖK-2016)
9-) Yakar, A., Sarıcaoğlu, H., Kahya, O., 2016. Pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı öğrencilerinin devamsızlık tutumlarının ve eğilimlerinin incelenmesi. IV. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPÖK-2016)
10-) Yakar, P., Sülün, Y., Yakar, A., 2015. Problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerisi: Sosyo-bilimsel konuların öğretiminde görüş geliştirme tekniği kullanımı. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 16-18 Nisan 2015, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği, Bartın.
11-) Yakar, P., Yakar, A., 2015. İstasyon tekniğine dayalı değerler eğitimi uygulaması: Hoşgörü istasyonları. Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlâk ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, 16-18 Nisan 2015, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi işbirliği, Bartın.
12-) Saracaloğlu, A.S., Yakar, A., Altay, B., 2014. Türkiye’de ortaokula geçiş sürecinde yaşanan sorunlar ve özel dershaneler: Öğrenci–öğretmen–veli görüşleri (Muğla ve Aydın örnekleri). Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi, 16-18 Ocak 2014, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi işbirliği, Antalya.
13-) Aysel, İ., Yakar, A., 2014. Türkçe ders kitaplarının örtük program göstergeleri bağlamında çözümlenmesi: 2013-2014 8. sınıf Türkçe ders kitabı örneği. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, 19-21 Haziran 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yakar Ali, 2021. Matematik öğretmeni adaylarının Sokrat semineri tekniği aracılığıyla eğitim programı okuryazarlığının ve modelleme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması. 4. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu (Çevrimiçi), 14-18 Nisan 2021
2-) Köksal Necla, Yakar Ali, 2018. Öğrenmeyi Destekleyen Yaşam Becerileri Ölçeği. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
3-) Yakar Ali, Saracaloğlu Asuman Seda, Duman Bilal, 2018. Bütünsel bir model önerisi: Türkiye’de fen bilimleri öğretmenlerinin seçimleri, yetiştirilmeleri, atanmaları ve gereklilikler. III. INES Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, Yakar Ali, Duman Bilal, 2018. Akademisyenlerin araştırma yapma gereksinimlerinin incelenmesi. III. INES Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi
5-) Kahya Orhan, Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, 2018. Öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek ile politik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
6-) Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2018. Öğretmenlerin güçlü hissettikleri niteliklerine, “öğretmen strateji belgesi”ne ve “öğretmen performans değerlendirme sistemi”ne yönelik görüşleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
7-) Yakar Ali, 2018. 2018 fen bilimleri öğretim programlarında yer alan duyuşsal alan kazanımlarının duyuşsal farkındalık bağlamlı analizi. 4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
8-) Gün Süleyman, Yakar Ali, 2017. Üniversite öğrencilerinin yabancı dil eğitimi sürecindeki öğrenilmiş çaresizlikleri. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu
9-) Sülün Yusuf, Güven Gökhan, Yakar Ali, 2017. Ortaokul öğrencilerinin enerji okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi: Muğla örneği. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu
10-) Yakar Ali, Duman Bilal, 2017. Duyuşsal farkındalığa dayalı öğretimin öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemleri dersine yönelik tutumlarına ve duyuşsal beceri düzeylerine etkisi. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu
11-) Yakar Ali, Köksal Necla, 2017. Öğretim tasarım modellerinin aşama, süreç ve vurgulanan özelliklerine göre karşılaştırılması. 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Bilim Tarihi ve Sanat Sempozyumu
12-) Yakar Ali, Sarıcaoğlu Halim, Kahya Orhan, 2017. Pedagojik formasyon eğitiminde görev yapan öğretim elemanlarının eğitimin niteliği ile öğrencilerin kopya çekme ve devamsızlık davranışlarına ilişkin görüşleri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK-2017)
13-) Ata Seda, Karadağ Orçin, Yakar Ali, 2017. Reinforcing feedback: Does it matter?. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
14-) Uşun Salih, Yakar Ali, 2017. 2013 ve 2017 ilkokul fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan kazanımların taksonomik analizi. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
15-) Yakar Ali, Saracaloğlu Asuman Seda, 2017. Potansiyel gelişim alanı bağlamında öğrenme sorumluluğunun geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
16-) Yakar Ali, Duman Bilal, Sarıcaoğlu Halim, 2017. Öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin mış gibi yapma eğilimi ve öğrenme düzeyleri. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi
17-) Turgut Kahyaoğlu, S., Yakar, A., 2016. Curriculum fidelity and learner autonomy support levels of the secondary school teachers’ in Turkey: A mixed-method research. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences
18-) Yakar, A., Uşun, S., 2016. Sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul branş öğretmenlerinin öğrenen özerkliğini destekleme davranışları: Karşılaştırmalı bir inceleme. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2016)
19-) Güven, G., Yakar, A., Sülün, Y., 2016. Enerji okuryazarlığı: Bir ölçek uyarlama çalışması. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER-2016)
20-) Ata, S., Karadağ, O., Yakar, A., 2016. Yabancı dil öğretmenlerinin öğretim sürecinde kullandıkları dönüt türleri: Erken yaş yabancı dil eğitiminde bir mikro-analiz. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
21-) Sarıcaoğlu, H., Kahya, O., Yakar, A., 2016. Pedagojik formasyon eğitimi öğrencilerinin kopya çekmeye yönelik tutumlarının incelenmesi. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2016)
22-) Kahya, O., Yakar, A., Sarıcaoğlu, H., 2016. Pedagojik formasyon eğitimi öğrencilerinin kopya çekmeye ve devamsızlığa ilişkin görüşleri. I. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (INES-2016)
23-) Yakar, A., Saracaloğlu, A.S., Duman, B., 2016. Keller’ın ARCS motivasyonel öğretim tasarımı kullanımının fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretime yönelik duyuşsal farkındalık düzeylerine ve bilimin doğasına yönelik görüşlerine etkisi. IV. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (EPÖK-2016)
24-) Güven, G., Aysel, İ., Yakar, A., 2015. Ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programı kapsamında gerçekleştirilen enerji eğitiminin Metfessel-Michael program değerlendirme modeline göre değerlendirilmesi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
25-) Saracaloğlu, A.S., Duman, B., Yakar, A., 2015. Milli eğitim şuralarında beceri, ahlak ve değerler eğitimine ilişkin alınan kararların analizi. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
26-) Gün, S., Yakar, A., Akkuş, C., 2015. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci olmak: Türkçe hazırlık sınıfı eğitimleri, öğrenme ortamları ve sosyal olanaklar. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
27-) Gündoğdu, K., Yakar, A., Turgut Kahyaoğlu, S., Göçer, G., 2015. Türkiye’deki kamu kurumlarında bir insan hakkı olarak eğitime ilişkin bilinçlendirme çabaları: Örtük öğrenmenin yansımaları. VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28-31 Mayıs 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
28-) Saracaloğlu, A.S., Yakar, A., 2015. Fen öğretiminde ara disiplin kullanımı, başarı, motivasyon ve fen bilimleri öğretmeni yetiştirme sürecinde ara disiplin öğretimine ilişkin öneriler. III. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 22-24 Ekim 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana.
29-) Kubat, U., Yakar, A., Duman, B., 2015. Fen bilimleri öğretmen adaylarının fen bilimleri öğretmenlerinin niteliklerine ilişkin bilişsel kurguları: karşılaştırmalı bir inceleme. III. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 22-24 Ekim 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana.
30-) Köksal, N., Yakar, A., 2015. Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının eğitim inançlarının incelenmesi. III. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 22-24 Ekim 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana.
31-) Duman, B., Yakar, A., Türkoğlu, İ.E., Yakar, P., 2013. Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri, karakteristik özellikleri ve öğretmen yetiştirme programları. Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Beytepe Kampusu, Ankara/Türkiye.
32-) Duman, B., Yakar, A., Baba (yakar), P., 2011. İlköğretim II. kademe öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerinin incelenmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim 2011, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
33-) Duman, B., Yakar, A., 2011. Öğrenme kulüplerinin akademik başarıya ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlar üzerine etkisi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim 2011, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
34-) Duman, B., Yakar, A., 2011. “Duyuşsal Farkındalık Ölçeği”nin geliştirilmesi: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim 2011, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Duman, B., Göral, G.N., Yakar, A., 2015. Üniversite öğrencilerinin benimsedikleri eğitim felsefesi ile karar verme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 12-14 Kasım 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
2-) Yakar, A., 2015. Geleceğin eğitimi üzerine program ve tasarım önerileri: Yaşamsal eğitim programları ve yaşamsal öğretim tasarımları. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 12-14 Kasım 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
3-) Yakar, P., Yakar, A., 2014. 8. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlanma sürecindeki motivasyon kaynakları ve fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri ile merkezi sınavlardaki fen başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 7-9 Mayıs 2014, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gaziantep.
4-) Gündoğdu, K., Altay, B., Göçer, G., Karcı, C., Turgut Kahyaoğlu, S., Yakar, A., Saracaloğlu, A.S., 2014. Bazı adım üniversitelerinde görev yapan idari personelin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 7-9 Mayıs 2014, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gaziantep.
5-) Duman, B., Yakar, A., Gün, S., 2014. Üniversitede öğrenim gören ulusal ve uluslararası öğrencilerin bilişsel alandaki farklı ölçme-değerlendirme yaklaşımlarına yönelik tercihleri: Karşılaştırmalı bir inceleme. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 7-9 Mayıs 2014, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gaziantep.
6-) Saracaloğlu, A.S., Yakar, A., Karcı, C., Turgut Kahyaoğlu, S., 2014. Ortaokul öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi öğretim programlarında yer alan kazanımlara ulaşma düzeylerinin incelenmesi (İzmir-Aydın-Muğla örnekleri). 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 7-9 Mayıs 2014, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Gaziantep.
7-) Saracaloğlu, A.S., Duman, B., Yakar, A., Yakar, P., 2014. 8. sınıf öğrencilerinin fen öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri ile merkezi sınavlardaki fen başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Muğla/Ula örneği. 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 4-6 Eylül 2014, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kocaeli.
8-) Duman, B., Aysel, İ., Yakar, A., 2013. Hangi “sınıf”ın “öğretmen”i?. XII. Uluslararası Katılımlı Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kuşadası / Aydın.
9-) Yakar, A., Ertürk, G., Acar, Y., 2013. Okul öncesi dönemde oyun ve resimlerle fen öğretimi: Bütünsel ve karşılaştırmalı bir analiz. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 5-7 Eylül 2013.
10-) Duman, B., Yakar, A., Göçen, G., 2012. Hayat bilgisi öğretim programlarının tarihsel süreçte öğelerine göre değerlendirilmesi ve denetlenmesi. IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 31 Mayıs – 2 Haziran 2012, Muğla Üniversitesi.
11-) Kömür, Ş., Duman, B., Gün, S., Yakar, A., 2012. Yükseköğretimde inovasyon ile ilişkili olarak Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) geçiş sürecine yönelik öğretim elemanı görüşleri: “Öğretmen yetiştirme programlarının denetlenmesi” örneği. IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 31 Mayıs – 2 Haziran 2012, Muğla Üniversitesi.
12-) Duman, B., Yakar, A., Göçen, G., 2012. Öğretmen adaylarının duygusal zekâ ve yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012, Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
13-) Duman, B., Aysel, İ., Yakar, A., 2012. Öğretmen adaylarının mevcut öğretmen yetiştirme sistemine ilişkin görüşleri. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012, Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
14-) Duman, B., Yakar, A., Göçen, G., 2012. Öğrenme kulüplerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012, Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
15-) Aslan, M., Yakar, A., 2011. Öğretmen adaylarının ideal öğretim elemanı niteliklerine yönelik bilişsel kurguları: Karşılaştırmalı bir inceleme. XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
16-) Duman, B., Yakar, A., 2011. Süreç temelli öğretime dayalı öğrenme amaçlı metin ve grafik betimleme modlarının kullanılmasının problem çözme, akademik başarı ve kalıcılığa etkisi. XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 8-10 Eylül 2011, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yakar Ali, Saracaloğlu Asuman Seda, 2019. Potansiyel gelişim alanı bağlamında bir eylem araştırması el kitabı: Öğrenme sorumluluğu, motivasyon ve başarı/. Yayın Evi: Vize Yayıncılık Editör Adı: YAKAR ALİ,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA
2-) Yakar Ali, Saracaloğlu Asuman Seda, 2019. Potansiyel gelişim alanı bağlamında bir eylem araştırması el kitabı: Öğrenme sorumluluğu, motivasyon ve başarı. 2. Baskı./. Yayın Evi: Vize Tek Yayıncılık Editör Adı: YAKAR ALİ, SARACALOĞLU ASUMAN SEDA

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yakar Ali, 2020. Karşılaştırmalı Eğitim Dünya Ülkelerinden Örneklerle/İngiltere Eğitim Sistemi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Adil TÜRKOĞLU
2-) Yakar Ali, 2020. Karşılaştırmalı Eğitim Dünya Ülkelerinden Örneklerle/Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Adil TÜRKOĞLU
3-) Yakar Ali, Saracaloğlu Asuman Seda, 2020. Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları/Yapılandırmacılık. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yakar Ali, 2019. Eğitimde Eylem Araştırmaları/Ortaokul öğrencilerinin öğrenmeye yönelik sorumluluk düzeylerinin potansiyel gelişim alanı bağlamında geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. Yayın Evi: Nobel Akademik Yayıncılık Editör Adı: ASUMAN SEDA SARACALOĞLU, ANIL KADİR ERANIL
2-) Yakar, A., 2015. Karşılaştırmalı Eğitim (Dünya Ülkelerinden Örneklerle) - Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Adil Türkoğlu
3-) Yakar, A., 2015. Karşılaştırmalı Eğitim (Dünya Ülkelerinden Örneklerle) - İngiltere Eğitim Sistemi. Yayın Evi: Anı Yayıncılık Editör Adı: Adil Türkoğlu
4-) Aysel, İ., Yakar, A., 2015. Türkçenin Eğitimi-Öğretimine Yönelik Çalışmalar. Yayın Evi: Pegem Akademi Editör Adı: Prof. Dr. Mustafa Volkan Coşkun vd.
5-) Yakar, A., 2014. Farkındalık (Pedagojik Değerler). Yayın Evi: Vize Yayıncılık Editör Adı: Mustafa Girgin

(Ç-2) Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili vb.çevirileri

1-) Duman, B., Yakar, A., 2016. Dönüştürücü sınıf yönetimi (Öğrencilerde başarma psikolojisinin desteklenmesi - Bölüm 7). Yayın Evi: Eğitim Yayınevi Editör Adı: Asım ARI

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Psycho-Educational Sciences (IJPES). 2021. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Cypriot Journal of Educational Sciences (CJES). 2021. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Psycho-Educational Research Reviews. 2021. Hakemlik Sayısı: 1
5-) IJCER (International Journal of Contemporary Educational Research). 2020. Hakemlik Sayısı: 1
6-) e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
8-) International Journal of Contemporary Educational Research (IJCER). 2019. Hakemlik Sayısı: 1
9-) Turkish Studies. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
11-) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
12-) Turkish Studies - Educational Sciences. 2017. Hakemlik Sayısı: 2

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020. Hakemlik Sayısı: 1
2-) IV. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu. 2020. Hakemlik Sayısı: 8
3-) Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi UFBMEK 2018. 2018. Hakemlik Sayısı: 10

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Duyuşsal Farkındalığa Dayalı Öğretimin Akademik Başarı ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The examination of relationships between emotional intelligence levels and creativity levels of pre-service teachers in the teaching-learning process and environments - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Öğrenmeye yönelik sorumluluk ölçeği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) A Mixed Research on Cheating and Absenteeism Behaviors of Teacher Certificate Program Students - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Öğretime yönelik duyuşsal farkındalık ölçeği - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) The examination of relationships between emotional intelligence levels and creativity levels of pre-service teachers in the teaching-learning process and environments - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
6-) Duyuşsal Farkındalığa Dayalı Öğretimin Akademik Başarı ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Öğretime yönelik duyuşsal farkındalık ölçeği - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) Duyuşsal Farkındalığa Dayalı Öğretimin Akademik Başarı ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) The examination of behaviors of primary and secondary school teachers’ learner autonomy support - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
10-) The examination of relationships between emotional intelligence levels and creativity levels of pre-service teachers in the teaching-learning process and environments - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
11-) Cognitive fictions of teacher candidates about instructors’ qualifications: A comparative analysis - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 2
12-) Cognitive fictions of teacher candidates about instructors’ qualifications: A comparative analysis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
13-) Cognitive fictions of teacher candidates about instructors’ qualifications: A comparative analysis - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Öğrenmeye yönelik sorumluluk ölçeği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Investigation of teacher candidates’ problem solving skills according to their personality types within the scope of teacher training programs in Turkey - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Cognitive fictions of teacher candidates about instructors’ qualifications: A comparative analysis - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) The examination of relationships between emotional intelligence levels and creativity levels of pre-service teachers in the teaching-learning process and environments - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
3-) Öğrenmeye yönelik sorumluluk ölçeği - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
4-) The examination of relationships between emotional intelligence levels and creativity levels of pre-service teachers in the teaching-learning process and environments - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) The examination of relationships between emotional intelligence levels and creativity levels of pre-service teachers in the teaching-learning process and environments - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
6-) The examination of behaviors of primary and secondary school teachers’ learner autonomy support - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) Enerji okuryazarlığı: Bir ölçek uyarlama çalışması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) The examination of behaviors of primary and secondary school teachers’ learner autonomy support - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Cognitive fictions of teacher candidates about instructors’ qualifications: A comparative analysis - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Karşılaştırmalı Eğitim (Dünya Ülkelerinden Örneklerle) - İngiltere Eğitim Sistemi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) Duyuşsal Farkındalığa Dayalı Öğretimin Akademik Başarı ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar Üzerine Etkisi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 2
3-) Geleceğin eğitimi üzerine program ve tasarım modeli önerileri: “Yaşamsal eğitim programları” ve “Yaşamsal öğretim tasarımları” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
4-) Karşılaştırmalı Eğitim (Dünya Ülkelerinden Örneklerle) - Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
5-) The evaluation of secondary school 5th grade science applications curriculum implemented in 2013 according to Metfessel-Michael curriculum evaluation model (Muğla sample) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Cognitive fictions of teacher candidates about instructors’ qualifications: A comparative analysis - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) Karşılaştırmalı Eğitim (Dünya Ülkelerinden Örneklerle) - İngiltere Eğitim Sistemi - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Dijital Yetkinlik, 65 Yaş Üstü Kadınlar, Sosyal İzolasyon. Proje Türü: -Tübitak 1001. 65 Yaş Üstü Kadınlara Sosyal İzolasyon Altında Gerekli Dijital Yetkinliklerin Kazandırılması. 2020-2020
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Cebir öğretimi, Teknoloji, Öğretim teknolojileri. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 4005 - Proje No: 213B766 Teknolojinin Cebir Öğretimine Entegrasyonu. 2014-2014

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde görev yapan öğretim elemanlarının ders materyallerini ücretsiz olarak erişime açmalarına ilişkin algılarını ve Açık Ders Malzemeleri ile ilgili kurumsal bir uygulamanın içerisinde aktif olarak yer almaya ilişkin motivasyonlarını belirleyecek verinin yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanması, (ii) görüşmeler esnasında belirlenen gönüllü öğretim elemanlarının 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu veya 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’ndaki bir derslerinin Açık Ders Malzemesi olarak yapılandırılarak MSKÜ Açık Ders Platformu’nda erişime açılması, ve (iii) derslerini Açık Ders Malzemesi olarak yapılandıran öğretim elemanlarının tasarım ve geliştirme deneyimlerinin gözlem ve yüz yüze görüşmeler yoluyla derinlemesine elde edilmesi planlanmaktadır.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Eğitim Hizmetlerinin Niteliğinin Artırılmasında Bir Model Olarak Açık Eğitim Kaynakları: Öğretim Üyelerinin Açık Ders Malzemelerinin Üretim ve Kullanımına İlişkin Görüşleri, Katkı Motivasyonları ve MSKÜ Açık Ders Platformu Örneği. 2020--1
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Pedagojik formasyon eğitimi, kopya çekme, devamsızlık, karma araştırma . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Proje No: 16 / 102 Proje Yürütücüsü: Halim SARICAOĞLU Proje Araştırmacıları: Ali YAKAR, Orhan KAHYA Pedagojik formasyon eğitimi öğrencilerinin kopya çekmeye yönelik tutumları ve devamsızlık eğilimleri: Karma bir araştırma . 2016-2017
3-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Dönüt türleri, erken dönem yabancı dil eğitimi,mikro-analiz. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Proje No: 16 / 103 Proje Yürütücüsü: Seda ATA Proje Araştırmacıları: Ali YAKAR, Orçin KARADAĞ Yabancı dil öğretmenlerinin öğretim sürecinde kullandıkları dönüt türleri: Erken yaş yabancı dil eğitiminde bir mikro-analiz . 2016-2017
4-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Potansiyel gelişim alanı, öğrenme sorumluluğu, motivasyon, başarı. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinatörlüğü Proje No: EĞF-17012 Proje Yürütücüsü: A. Seda SARACALOĞLU Proje Araştırmacısı: Ali YAKAR Potansiyel Gelişim Alanı Bağlamında Öğrencilerin Öğrenme Sorumluluklarının, Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının ve Fen Başarılarının Geliştirilmesi (Doktora Tez Projesi). 2016-2017
5-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Duyuşsal farkındalık, öğretim, ölçek. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Proje No: 12 / 03 Proje Yürütücüsü: Bilal DUMAN Proje Araştırmacısı: Ali YAKAR “Duyuşsal farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenilirlik ve geçerlilik çalışmaları” (2012-2016) - Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. 2012-2016
6-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Duyuşsal Farkındalık Stratejilerine Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Proje No: 10 / 44 Proje Yürütücüsü: Bilal DUMAN Proje Araştırmacısı: Ali YAKAR “Duyuşsal Farkındalık Stratejilerine Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi” (2010-2012). 2010-2012

(I-10) Toplumsal Hizmet Etkinlikleri (bilimsel etkinlikler dışında topluma hizmet kapsamında yapılacak söyleşi, panel, konferans, seminer, eğitim, gezi vb. )

1-) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ile Çevrimiçi Araçlar Semineri. (2020). Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü Online Öğretmen Eğitimleri, 11 Eylül 2020, (Zoom Üzerinden). Türkiye. . 2020
2-) Uzaktan Eğitimde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı [Öğretmenler İçin Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Programı]. (2020). Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademisi. 25 Eylül 2020, (Zoom Üzerinden).. Türkiye. . 2020
3-) Uzaktan Öğretim Sertifika Programı. (2020). Modüler Dersler (Uzaktan Öğrenmede Kullanılan Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Eğitimde Sosyal Medya Kullanımı ve Çevrimiçi Araçlar). Ağustos-Eylül 2020. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (UZEM).. Türkiye. . 2020
4-) MSKÜ Eğitim Fakültesi Basketbol Takımları Sorumluluğu (Antrenörlüğü) 2020. Muğla, Türkiye. . 2020
5-) Ölçme ve Değerlendirme Modülü. (2019). Soru Hazırlama Teknikleri ve Açık Uçlu Soru Hazırlama. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 4-8 Şubat 2019, Muğla.. Muğla Türkiye. . 2019
6-) Ulusal ve Uluslararası Sınavlara Yönelik Soru Hazırlama Teknikleri. (2019). Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İşbirliği. 22 Haziran 2019. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi.. Türkiye. . 2019
7-) MSKÜ Eğitim Fakültesi Basketbol Takımları Sorumluluğu (Antrenörlüğü) 2019. Muğla, Türkiye. . 2019
8-) MSKÜ Eğitim Fakültesi Basketbol Takımları Sorumluluğu (Antrenörlüğü) 2018. Muğla, Türkiye. . 2018
9-) Etkili ve Dönüştürücü Sınıf Yönetimi – Öğrencilerde Başarma Psikolojisinin Desteklenmesi. (2017). Yatağan Gazi Anadolu Lisesi, 10 Mayıs 2017, Yatağan, Muğla.. Türkiye. . 2017
10-) MSKÜ Eğitim Fakültesi Basketbol Takımları Sorumluluğu (Antrenörlüğü) 2017. Muğla, Türkiye. . 2017
11-) Bireyin Kendine ve Topluma Yönelik Sorumlulukları. (2016). T.C. Adalet Bakanlığı Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, 17 Haziran 2016, Menteşe, Muğla.. Türkiye. . 2016
12-) Kariyer Planlaması, Akademik İlerleme ve Başarı. (2015). Ula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kariyer Günleri, 21 Mayıs 2015, Gölcük Ortaokulu, Ula, Muğla.. Mayıs. Türkiye. 2015
13-) Düşünme Becerileri ve Değişim (Modüler Dersler). (2013). Genel Geliştirme Hizmetiçi Eğitimi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi İşbirliği, 2013 – Muğla.. Aralık. Türkiye. 2013
14-) Düşünme Becerileri ve Değişim (Modüler Dersler). (2012). Genel Geliştirme Hizmetiçi Eğitimi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi İşbirliği, 2012 – Muğla.. Ekim-Kasım. Türkiye. 2012
15-) Motivasyon, Zaman Yönetimi, Başarı ve Mutluluk. (2012). Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yüksek Öğretim Kurumları Tanıtım ve Kariyer Günleri, 14 Kasım 2012, TED Ege Koleji, Aydın.. Kasım-2012. Türkiye. 2012
16-) İş ve Meslek Danışmanlığı, Temel Girişimcilik, Temel Çevre Mevzuatı, Kalite Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş (Modüler Dersler). (2011). İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yaşam Boyu Öğrenme, Araştırma ve Uygulama Merkezi İşbirliği, 2011 – Muğla.. Kasım-Aralık. Türkiye. 2011

(I-12) Bölüm başkanlığı, Dekan/Yüksekokul/Enstitü yardımcılığı (her yıl için

1-) MSKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı 2020. Muğla, Türkiye. . 2020
2-) MSKÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı 2019. Muğla, Türkiye. . 2019

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Duyuşsal Farkındalık. (2011). Araştırma Görevlileri Tartışıyor: Konferanslar Dizisi – I. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ahmet Altıntaş Konferans Salonu, 23 Şubat 2011, Muğla.. Şubat-2011. Türkiye. 2011

(I-9) Alanı ile ilgili kurum içi yada kurumdışı komisyon veya kurullarda görev yapmak (her yıl için )

1-) Akademik Başarıyı İzleme ve Arttırma Kurulu. (2019). Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü.. Muğla, Türkiye. . 2019

Verdiği Dersler

EBB00050 2020-2021 Bahar

EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

EBB4922 2020-2021 Bahar

MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME

EBB00080 2020-2021 Güz

ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

EBB2808 2020-2021 Güz

FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI VE PLANLAMA

PFD4006 2019-2020 Güz

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI