Personel

Araş.Gör.Dr. ALPER YORULMAZ
Araş.Gör.Dr.
Alper Yorulmaz
@ E-posta
alperyorulmaz@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Temel Eğitim Bölümü / Sınıf Eğitimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 21.08.2009

Yüksek Lisans

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü 14.07.2014

Doktora

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği 08.08.2018

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yorulmaz Alper, Uysal Hümeyra, 2020. What do the parents of primary school children expect from mathematics. International Journal of Education Technology and Scientific Researches
2-) Akaydın Birsen Berfu, Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2020. Investigation of primary school students’ metacognitive awareness and decision-making skill. International Journal of Progressive Education
3-) Yorulmaz Alper, Kılıç Zeynep, Ünsal Fatma Özge, Çokçalışkan Halil, 2020. Activities conducted in primary school through the eyes of fourth graders. Educational Policy Analysis and Strategic Research
4-) Çelik Özkan, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, 2018. Investigation of The Effect of Pre-Service Classroom Teachers’ Critical Thinking Disposition on Their Media Literacy. International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)
5-) Sidekli Sabri, Cura Zeliha, Yorulmaz Alper, 2018. Determination of the Elementary School Third Grade Students’xx Expectations of their Teachers in the Course of Language Education. International Journal of Evaluation and Research in Education
6-) Yorulmaz Alper, Can Süleyman, Çokçalışkan Halil, 2017. The Relationship between the Pre-service Classroom Teachers’ Techno Pedagogical Instructional Competencies and Epistemological Beliefs. Journal of Education and Training Studies
7-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Önal Halil, 2017. Determination of Classroom Pre-Service Teachers’ State of Personal Innovativeness. Journal of Education and Training Studies
8-) Yorulmaz Alper, Önal Halil, 2017. Examination of the Views of Class Teachers Regarding the Errors Primary School Students Make in Four Operations. Universal Journal of Educational Research
9-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2017. Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties. European Journal of Educational Research
10-) Yorulmaz Alper, Can Süleyman, 2016. The Technology Leadership Competencies of Elementary and Secondary School Directors. EDUCATIONAL POLICY ANALYSIS AND STRATEGIC RESEARCH

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Uysal Hümeyra, Yorulmaz Alper, 2020. İlkokul Birinci Sınıf Öğrenci Velilerinin “İlkokul” ve “Sınıf Öğretmeni” Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi
2-) Yorulmaz Alper, Doğan M. Cihangir, 2019. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gerçekçi Matematik Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi
3-) Zembat Rengin, Tunçeli Hilal İlknur, Akşin Yavuz Ezgi, Yorulmaz Alper, 2018. The Curriculum of Preschool and Primary School: Examination of Teacher Candidates’ Views. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) Duran Ceren, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. International Primary Education Research Journal
5-) Önal Halil, Yorulmaz Alper, Gökbulut Yasin, Çilingir Emel, 2017. The Relationship Between Pre-Service Class Teachers Self-Efficacy in Mathematical Literacy and Their Attitudestowards Mathematics. Journal of Education and Practice
6-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İlişkilendirmeye Yönelik Görüşleri. International Primary Education Research Journal

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Çelik Özkan, Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2019. Öğretmen Genel Yeterlikleri Açısından Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Değerlendirmeleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Çelik Özkan, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Düşünmeleri İle Bireysel Yenilikçilikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
3-) Esmer Elif, Yorulmaz Alper, 2017. Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği Öğretmen Formunun Geçerlilik Ve Güvenirlik Analizi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
4-) Yorulmaz Alper, Çelik Sabri, 2016. İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Önal Halil, Yorulmaz Alper, 2017. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Yaptıkları Hatalar. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Ataş Yağmur, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Problem Çözme İnanışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
2-) Yorulmaz, Alper, Sidekli, Sabri, Mermi Ferah, 2018. Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının pozitif öğretmen algılarının incelenmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
3-) Yorulmaz Alper, Sidekli Sabri, Burçin Karaçay, 2018. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde öğretmenlerinden beklentileri ile etkinliklere karşı tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
4-) Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, Dora Elvan, 2018. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler ve sosyal bilimler kavramlarına ilişkin oluşturdukları metaforların incelenmesi. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
5-) Sidekli Sabri, Akgün Hayal, Yorulmaz Alper, 2018. Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının politika bilimine yönelik görüşleri. 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi
6-) Apaçık Gamze, Maral Melike, Yorulmaz Alper, 2016. Kesir Öğretimine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. 15th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
7-) Can Süleyman, Yorulmaz Alper, 2011. Eğitim-Öğretim Teknolojilerinin Okul Öncesi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzenlerine Olan Etkisi. 11th international Educational Technology Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yorulmaz Alper, Tunçeli Hilal İlknur, Akşin Yavuz Ezgi, 2019. Çocukların Gözünden İlkokul 1. Sınıf: Başlamadan Önce ve Bittiğinde. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
2-) Akaydın Birsen Berfu, Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2019. İlkokul Öğrencilerinin Üst Bilişsel Farkındalıkları İle Karar Verme Becerileri Algısı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. 3. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)
3-) Çelik Özkan, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, 2019. Öğretmen Kimliğinin Oluşmasında Öğretmen EğitimiProgramının Etkinliğine İlişkin İnancın Etkisi. 3. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMASEMPOZYUMU (USEAS 2019)
4-) Uysal Hümeyra, Yorulmaz Alper, 2019. Öğrenci Velilerinin İlkokul ve Sınıf Öğretmeni Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
5-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2019. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik ve Matematik Öğretimi Kavramlarına Yönelik Oluşturdukları Metaforlar. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
6-) Yorulmaz Alper, Uysal Hümeyra, 2019. Öğrenci Velisi Matematik Dersinden Ne Bekliyor?. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
7-) Önal Halil, Yorulmaz Alper, 2019. İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Dört İşlem Sembollerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi
8-) Can Süleyman, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, Durukan Erdil, Dalaman Osman, 2018. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Formasyon Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi
9-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Çilingir Emel, 2018. Determination Of Pre-Service Classroom Teachers? Opinions About The Concept Of Early Algebra. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’xxnde (ICES/UEBK-2018)
10-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2018. Öğretmen Adaylarının Matematiğin Doğası Hakkında İnançları ile Matematik Okuryazarlığı Öz-yeterlik Algılarının İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
11-) Yorulmaz Alper, Kılıç Zeynep, Ünsal Fatma Özge, Çokçalışkan Halil, 2018. Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gözünden İlkokulda Uygulanan Etkinlikler. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
12-) Kılıç Zeynep, Ünsal Fatma Özge, Yorulmaz Alper, 2018. 5 YAŞ ÇOCUKLARININ GÖZÜNDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULANAN ETKİNLİKLER. UEYAK 2018 - 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi
13-) Yorulmaz Alper, Uysal Hümeyra, 2018. İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Örüntüleri Genellemede Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
14-) Duran Ceren, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Matematik Etkinliklerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
15-) Ataş Umut Can, Sidekli Sabri, Yorulmaz Alper, 2018. Okuluma Ne Kadar Yabancıyım?. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
16-) Esmer Elif, Yorulmaz Alper, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilişüstü Farkındalıklarıyla Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS)
17-) Çelik Özkan, Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, 2018. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Medya Okuryazarlığına Etkisinin İncelenmesi. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
18-) Çelik Özkan, Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2018. Öğretmen Genel Yeterlikleri Açısından Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Değerlendirmeleri. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
19-) Altıntaş Sedat, Yorulmaz Alper, 2018. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine Yönelik Görüşleri. II. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
20-) Sidekli Sabri, Cura Zeliha, Yorulmaz Alper, 2017. İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi İçin Öğretmenlerinden Beklentileri. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
21-) Yorulmaz Alper, Çilingir Emel, 2017. Geometri Özyeterliği ve Uzamsal Kaygı Geometriye Yönelik Tutumu Etkiler Mi?. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
22-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Sidekli Sabri, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematikte Kanıt Yapmaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. IX. International Congress of Educational Research
23-) Yorulmaz Alper, Uysal Hümeyra, Çokçalışkan Halil, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üst Bilişsel Farkındalıkları İle Matematiksel Problem Çözmeye İlişkin İnançları Arasındaki İlişki. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
24-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öz-yeterlikleri ve Özdüzenleme Becerileri Arasındaki İlişki. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi
25-) Sidekli Sabri, Cura Zeliha, Yorulmaz Alper, 2017. İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi İçin Öğretmenlerinden Beklentileri. I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
26-) Yorulmaz Alper, Çilingir Emel, 2017. Geometri Özyeterliği Ve Uzamsal Kaygı Geometriye Yönelik Tutumu Etkiler Mi?. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
27-) Yorulmaz Alper, Altıntaş Sedat, Sidekli Sabri, 2017. Holistik Ve Analitik Düşünen Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Muhakeme Becerileri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi
28-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Can Süleyman, 2017. Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenlerinin Sergiledikleri Örgütsel Muhalefet ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişki. IX. International Congress of Educational Research
29-) Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, Can Süleyman, 2017. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Öğretme Öz-yeterliklerinin İncelenmesi. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi
30-) Çokçalışkan Halil, Yorulmaz Alper, Can Süleyman, 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çeşitli Değişkenler Açısından Sınıf Değerlendirme Atmosferi Algılarının İncelenmesi. III nd International Eurasian EducationalResearch Congress
31-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Düşünme İle Bireysel Yenilikçilikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. III nd International Eurasian EducationalResearch Congress
32-) Zembat Rengin, Akşin Yavuz Ezgi, Tunçeli Hilal İlknur, Yorulmaz Alper, 2016. Okul Öncesinden İlkokula Geçiş Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. III nd International Eurasian EducationalResearch Congress
33-) Yorulmaz Alper, Uysal Hümeyra, 2016. İlkokul Öğrencilerinin Dört İşleme İlişkin Zihin Haritaları. 15th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
34-) Altıntaş Sedat, Yorulmaz Alper, 2016. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Gelişim Düzeyleri İle Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. 15th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
35-) Yorulmaz Alper, Önal Halil, Karasu Hakan, 2016. Öğretmenlerin Görüşlerine Göre İlkokul Öğrencilerinin Dört İşlemde Yaptıkları Hatalar ve Çözüm Önerileri. 15th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016)
36-) Yorulmaz Alper, Can Süleyman, 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknopedagojik Eğitim Yeterlikleri Üzerinde Epistemolojik İnançlarının Etkisi. II. International Eurasian Educational Research Congress
37-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, Önal Halil, 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Durumlarının Belirlenmesi. II. International Eurasian Educational Research Congress
38-) Çilingir Emel, Yorulmaz Alper, 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının STEM Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
39-) Yorulmaz Alper, Çokçalışkan Halil, 2015. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel İlişkilendirmeye Yönelik Görüş ve Becerileri. XIV. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Altıntaş Sedat, Yorulmaz Alper, 2018. Hayat Bilgisi Öğretimi/Hayat Bilgisi Dersinde Kavram Öğretimi. Yayın Evi: Eğiten Kitap Editör Adı: Sabri Sidekli

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yorulmaz Alper, 2019. İlkokulda Temel Matematik/Sayı Sistemleri. Yayın Evi: VizeTek Yayıncılık Editör Adı: Toptaş Veli

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Malaysian Online Journal of Educational Sciences (MOJES). 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 4

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) The Relationship between the Pre-service Classroom Teachers’ Techno Pedagogical Instructional Competencies and Epistemological Beliefs - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) The Technology Leadership Competencies of Elementary and Secondary School Directors - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) The Relationship between the Pre-service Classroom Teachers’ Techno Pedagogical Instructional Competencies and Epistemological Beliefs - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Determination of Classroom Pre-Service Teachers’ State of Personal Innovativeness - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Yaptıkları Hatalar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
4-) The Technology Leadership Competencies of Elementary and Secondary School Directors - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
5-) Investigation of The Effect of Pre-Service Classroom Teachers’ Critical Thinking Disposition on Their Media Literacy - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Düşünmeleri İle Bireysel Yenilikçilikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği Öğretmen Formunun Geçerlilik Ve Güvenirlik Analizi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Öğretmen Genel Yeterlikleri Açısından Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Değerlendirmeleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) The Relationship between the Pre-service Classroom Teachers’ Techno Pedagogical Instructional Competencies and Epistemological Beliefs - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Examination of the Views of Class Teachers Regarding the Errors Primary School Students Make in Four Operations - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 5
4-) İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 4
5-) The Relationship Between Pre-Service Class Teachers Self-Efficacy in Mathematical Literacy and Their Attitudestowards Mathematics - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
6-) Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Öğretmen Genel Yeterlikleri Açısından Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Değerlendirmeleri - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Gerçekçi Matematik Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
3-) Determination of Classroom Pre-Service Teachers’ State of Personal Innovativeness - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kesirler Konusunda Yaptıkları Hatalar - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) Examination of the Views of Class Teachers Regarding the Errors Primary School Students Make in Four Operations - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
6-) Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Düşünmeleri İle Bireysel Yenilikçilikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
8-) The Relationship Between Pre-Service Class Teachers Self-Efficacy in Mathematical Literacy and Their Attitudestowards Mathematics - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1
9-) Investigation of the Effects of Mathematical Thinking States of Form Teachers on Their Mathematics Teaching Anxieties - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 1

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Hayat Bilgisi Öğretimi/Hayat Bilgisi Dersinde Kavram Öğretimi - Atıf Yılı: 2020 Atıf Sayısı: 1
2-) The Curriculum of Preschool and Primary School: Examination of Teacher Candidates’ Views - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) The Technology Leadership Competencies of Elementary and Secondary School Directors - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: . Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği. 2018-2018

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . Dede Korkut Teşvik Ödülü. 2018

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) II. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi. Türkiye. . 2019
2-) 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Türkiye. . 2016

Verdiği Dersler

EBB4807 2020-2021 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

TSE10001 2020-2021 Güz

İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK

TSE30003 2020-2021 Güz

MATEMATİK ÖĞRETİMİ 1

EBB3806 2019-2020 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2019-2020 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İMÖ1804 2019-2020 Bahar

Temel Matematik II

İMÖ3804 2019-2020 Bahar

Matematik Öğretimi II

İSÖ4002 2019-2020 Bahar

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

SBÖ3804 2019-2020 Bahar

Topluma Hizmet Uygulamaları

TSE30004 2019-2020 Bahar

MATEMATİK ÖĞRETİMİ 2

EBB4807 2019-2020 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İMÖ1803 2019-2020 Güz

Temel Matematik I

İMÖ3803 2019-2020 Güz

Matematik Öğretimi I

TSE10001 2019-2020 Güz

İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK

TSE30003 2019-2020 Güz

MATEMATİK ÖĞRETİMİ 1

EBB3806 2018-2019 Bahar

Okul Deneyimi

EBB4816 2018-2019 Bahar

Öğretmenlik Uygulaması II

İMÖ1804 2018-2019 Bahar

Temel Matematik II

İSÖ4002 2018-2019 Bahar

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

İSÖ4520 2018-2019 Bahar

SINIF İÇİ SORU YAZMA TEKNİKLERİ

EBB4807 2018-2019 Güz

Öğretmenlik Uygulaması I

İMÖ1803 2018-2019 Güz

Temel Matematik I

İMÖ3803 2018-2019 Güz

Matematik Öğretimi I

TSE10001 2018-2019 Güz

İLKOKULDA TEMEL MATEMATİK