Personel

Prof.Dr. UMUT AVCI
Prof.Dr.
Umut Avcı
@ E-posta
aumut@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1868 , 0252 211 1995

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Ortaca Meslek Yüksekokulu

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Yönetim Ve Organizasyon Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği 1997

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2001

Doktora

SDU Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 2005

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Okumuş Fevzi, Köseoğlu Mehmet Ali, Chan Erıc, Hon Alıce, Avcı Umut, 2019. How do hotel employees’ environmental attitudes and intentions to implement green practices relate to their ecological behavior?. Journal of Hospitality and Tourism Management
2-) Madanoglu, M., Okumus, F., Avci, U., 2014. Building a Case against Strategic Equifinality: Hybrid Ideal Type Service Organizations in a Developing Country. Management Decision
3-) Gursoy, D., Boylu, Y., Avci, U., 2011. Identfying the Complex Relationships Among Emotional Labor and Its Correlates. International Journal of Hospitality Management
4-) Avci, U., Madanoğlu, M., Okumuş, F., 2011. Strategic Orientation and Performance of Tourism Firms: Evidence from a Developing Country. Tourism Management

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Saltık, I.A., Avcı, U., Kaya, U., 2016. Mesleki Bağlılık ve Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etken Faktörler Olarak Birey-Meslek Uyumu ve Mesleğin Sosyal Statüsü: Turizm Sektöründe Görgül Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi
2-) Sayılır, A., Avci, U., 2007. Comparison of tourists’ and employees’ evaluations regarding services. Doğuş Üniversitesi Dergisi
3-) Okumus, F., Avci, U., Kılınç, İ., 2007. Öğrenen Örgütlerde Üst Yönetimin Rolü. Selçuk Üniversitesi, İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
4-) Avci, U., Sayılır, A., 2006. Hizmet Kalitesi Çerçevesinde Çalışanların Rolüne ve Yeterliliklerine İlişkin Bir İnceleme. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
5-) Avci, U., 2005. Konaklama İşletmelerinde Finansal ve Finansal Olmayan Performans Ölçümüne İlişkin Bir Alan Araştırması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
6-) İbicioğlu, H., Avci, U., Boylu, Y., 2003. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynaklarının Eğitiminde Sektörel Eğitim Organizasyonlarının Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Değerlendirme. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Avci, U., Okumus, F., Kılınç, İ., 2009. Öğrenme Düzeyleri Arası İlişki: Otel İşletmeleri Ekseninde Bir Değerlendirme. Seyahat ve Turizm Araştırmaları Dergisi
2-) Topaloğlu, C., Avci, U., 2008. Çatışma, Nedenleri ve Yönetimi: Otel İşletmelerinde Yönetici Bakış Açısıyla Bir İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi
3-) Avci, U., Asunakutlu, T., 2008. Kurumsal Girişimcilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Denizli Tekstil Sektöründe Bir İnceleme. CBU Sosyal Bilimler Dergisi

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Okumus, F., Avci, U., Kılınç, İ., Walls, A., 2012. Cultural Tourısm In Turkey: A Missed Opportunity. Journal of Hospitality Marketing and Management
2-) Avci, U., Kılınç, İ., Okumuş, F., 2010. Öğrenme Düzeyleri Arası İlişki: Otel İşletmelerinde Bir Alan Araştırması. Ege Üniversitesi Akademik Bakış Dergisi
3-) Asunakutlu, T., Avci, U., 2010. Aile İşletmelerinde Nepotizm Algısı ve İş Tatmini İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Avci, U., Topaloğlu, C., 2009. Hiyerarşik Kademelere Göre Liderlik Davranışlarını Algılama Farklılıkları: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. KMU İİBF Dergisi
2-) Avci, U., 2009. Öğrenme Yönelimi-Yenilik Performansı İlişkisi: Muğla Mermer Sektöründe Bir İnceleme. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İİBF Sosyal Bilimler Dergisi
3-) İbicioğlu, H., Avci, U., 2005. Örgütsel Öğrenmede Vizyon Paylaşımı ve Paradigmatik Uyumun Önemi. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
4-) Avci, U., Avci, M., 2004. Örgütlerde Bilginin Önemi ve Bilgi Yönetim Süreci. Mevzuat Dergisi
5-) Avci, U., 2004. Ürün Çeşitlendirme ve Çevreye Duyarlılıkta Örnek Bir İşletme: Loryma Resort Otel. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
6-) Asunakutlu, T., Avci, U., 2003. Seyahat Acentalarında Yönetici Eğitimi ve A Grubu Seyahat Acentalarında Orta ve Üst Kademe Yönetici Eğitimine Yönelik Araştırma. Mevzuat Dergisi
7-) İbicioğlu, H., Avci, U., 2003. Turizm İşletmelerde Kurumsal İmajı Oluşturan Faktörler ve Kurumsal İletişimin Rolüne Yönelik İnceleme. Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi
8-) İbicioğlu, H., Avci, U., Boylu, Y., 2002. Seyahat Acentalarının Reklam Etkinlikleri Üzerine Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
9-) Gavcar, E., Avci, U., 2002. Muğla İlinde Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentası Yöneticilerinin Profilinin Tespitine Yönelik Araştırma. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10-) Örücü, E., Avci, U., 2001. Turizm İşletmelerinde Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin İstatistiki Yöntemlerle Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Aslan Saim, Aslan Alper, Avcı Umut, 2019. An Investigation on the Relational Work of Tour Representatives within Customer Orientation and Sales Work. İş ve İnsan Dergisi
2-) Özer Özgür, Yılmaz Burcu Selin, Avcı Umut, 2017. Kurumsal Girişimciliğin Otel Performansı Üzerine Etkileri: Türkiye’deki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve İnonasyon Yönetimi Dergisi
3-) Türken Serhat, Dirlik Serkan, Avcı Umut, 2017. Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti : Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. İşletme Araştırmaları Dergisi
4-) Yılmaz Emine, Avcı Umut, 2017. Çevresel Bir Değişken Olarak Krizin Yat Kiralama Acentalarının Rekabet Stratejilerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dergisi
5-) Turunç, Ö., Avci, U., 2015. Algılanan Örgütsel Destek ve Lider-Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: İş Stresinin Aracılık Rolü. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
6-) Avci, U., Kaya, U., 2013. Yıldırma Algısı ve Etkileri: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
7-) Avci, U., Turunç, Ö., 2012. Dönüşümcü Liderlik ve Örgüte Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi
8-) Avci, U., Boylu, Y., 2010. Türk Turizm Çalışanları İçin Duygusal Emek ölçeği Geçerlemesi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi
9-) Avci, U., Kaya, U., 2010. Yıldırma (Mobbing) ve Kişilik İlişkisi: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. AKU İİBF Dergisi
10-) Avci, U., 2009. Konaklama Sektöründe Örgütsel Öğrenme ve Finansal Olmayan Performans İlişkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Eroğlu Şeyma Gün, Avcı Umut, 2019. Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Boylamsal Bir Araştırma. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
2-) Uslu Abdullah, Avcı Umut, Karanfiloğlu Halil, 2019. Türkiye’nin 16. Sakin Şehiri (Cittaslow) Olan Köyceğiz Üzerine Bir Değerlendirme. VIII. National IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium
3-) Aslan, A., Aslan, S., Avci, U., 2015. How do Sales Work and Relational Work Overlap, and How Are Sales Work and Relational Work Enacted By Workers? A Study of Tour Representatives. TOURAVEL’15
4-) Avci, U., Uçar, H., 2015. İç girişimcilik eğilimi yönetim kademelerine göre farklılık gösterir mi? Hizmet sektörü yöneticileri üzerine görgül bir araştırma. 2. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyum
5-) Özer, Ö., Avcı, U., Sop, S.A., 2013. A Comparison of Museum Visitors’ Expectations within the Context of Faith Tourism. International Conference on Religious Tourism and Tolerance
6-) Avcı, U., Topaloğlu, C., Tozlu, E., 2011. Avcı, U., Topaloğlu, C. ve Tozlu, E. (2011). The Relationship between Empowerment Perception and Job Satisfaction of Hotel Employees: An Investigation in Psychological Approach, , 23-25 June 2011, International Sarajevo University, Sarajevo, pp.2911-2921.. 9 International Congress on Knowledge, Economy and Management
7-) Kaya, U., Avcı, U., 2010. Hizmet Sektöründe Yıldırma Algısının Sonuçlarına İlişkin Bir Araştırma. 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
8-) Madanoğlu, M., Avcı, U., Okumuş, F., 2009. Ready for Encore? Testing Hybrid Ideal Type Strategic Orientation and Equifinality. 2009 Academy of Management Annual Meeting
9-) Boylu, Y., Avcı, U., 2008. The Use of Performance Measurement in Strategy Implementation: A Study into the Service Sector. 4th International Strategic Management Conference
10-) Avci, U., Madanoğlu, M., Okumuş, F., 2008. Strategic Orientation and Firm Performance in Hospitality and Tourism in the Context of Developing Countries. Southern Management Association 2008 Meeting
11-) Avcı, U., Avcı, M., 2007. Öğrenme Yönelimlilik-Yenilik İlişkisine Ampirik Bir Bakış. 6. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi
12-) Okumus, F., Kılınç, İ., Avci, U., 2006. An Investigation Into Facilitating Factors To Transform Hotels Into Learning Organizations. Turk-Kazakh International Tourism Conference
13-) Avcı, U., Boylu, Y., 2006. A Comparative Study into the Satisfaction of Tourism Students with their Internship. Turk-Kazakh International Tourism Conference
14-) Avcı, U., Avcı, M., Dirlik, S., 2006. Konaklama İşletmelerinin Bilişim Teknolojileri Adaptasyonlarına İlişkin Muğla İlinde Bir Araştırma. 5. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Arıkan Saltık Işıl, Avcı Umut, 2017. Çok Kültürlü Takım Performansı Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması: Konaklama Sektörü Örneği. 1. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi
2-) Arıkan Saltık Işıl, Gümüş Dönmez Filiz, Avcı Umut, 2017. The Impact of Multi-cultural Team Performance on Job Satisfaction in Hotels. VI. International Congress on Current Debates in Social Science (CUDES 2017)
3-) Avcı Umut, 2017. Y Kuşağında Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer. III. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi
4-) Turgut, U., Avcı, U., Arıkan Saltık, I., 2016. Evaluation of environmental management practices in resort hotels: An importance-performance analysis. II. International Tourism and Hospitality Management Conference
5-) Özer, Ö., Avci, U., Yılmaz, B.S., 2014. The effect of corporate entrepreneurship on firm performance: An investigation in Turkish hotel industry. 18th IAMB Conference
6-) Okumus, F., Collins, A.B., Avci, U., 2011. Okumus, F., Collins, A.B. ve Avcı, U. (2011). Impact of 2008 Financial Crisis on the Hotel Industry in Turkey, , 19-24 June 2011, Bogazici University-İstanbul, Turkey, pp.135-136.. Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management (Bogazici University)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Zamantılı Nayır Dilek, Turunç Ömer, Avcı Umut, 2018. Katılımcı Strateji Süreci Örgütsel Performans İlişkisinde Beklenen Rekabetin Rolü. 26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
2-) Zamantılı Nayır Dilek, Turunç Ömer, Avcı Umut, 2018. Katılımcı strateji süreci örgütsel performans ilişkisinde beklenen rekabetin rolü. 26. Yönetim ve Organizasyon Kongresi
3-) Dirlik Serkan, Avcı Umut, Türken Serhat, 2017. Tarihsel Süreçte İşletme ve Yönetim Bilgisinin Kapsamı Ne Ölçüde Değişti?: Ansiklopediler Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. 25. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
4-) Avcı, U., Gümüş Dönmez, F., Artun, C., 2016. Mesleki Doyum ve Mesleği Bırakma İlişkisi: Turizm Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi
5-) Uçar, H., Kaya, U., Avci, U., 2014. Örgüt Yapısı ve İç Girişimcilik İlişkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. 22 Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
6-) Avcı, U., Kaya, U., 2013. Mesleği Bırakma Niyeti Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Turizm Sektöründe Bir Araştırma. 12 Ulusal İşletmecilik Kongresi
7-) Turunç, Ö., Avcı, U., 2012. Algılanan Örgütsel Destek ve Lider-Üye Etkileşiminin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Stresinin Rolü: Konaklama Sektörü Çalışanları Üzerinde Uygulama, , 10-12 Mayıs 2012, Konya, ss.539-547.. 11 Ulusal İşletmecilik Kongresi
8-) Avcı, U., Turunç, Ö., 2011. Konaklama İşletmelerinde Dönüşümcü Liderlik ve Güvenin Kariyer Memnuniyetine Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü. 10 Ulusal İşletmecilik Kongresi
9-) Avci, U., Kılıç, B., 2010. Konaklama Sektöründe Duygusal Emek Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma. 11. Ulusal Turizm Kongresi
10-) Asunakutlu, T., Avcı, U., 2009. Nepotizm-İş Tatmini İlişkisi: Aile İşletmelerinde Bir İnceleme Eskişehir. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
11-) Topaloğlu, C., Avcı, U., 2009. Transformasyonel Liderlik Algısı: Alt ve Orta Kademe Otel Yöneticileri Üzerine Bir Uygulama. 10. Ulusal Turizm Kongres
12-) Avci, U., Asunakutlu, T., 2008. Kurumsal Girişimcilik Eğilimi Firma Performansını Geliştirmede Etkili Midir?. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi
13-) Dalgın, T., Topaloğlu, C., Avci, U., 2008. Liderlik Davranışlarının İşgörenler Tarafından Algılanması: Marmaris Yöresindeki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. III. Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Artun, C., Gürcoşkun, F., Avcı, U., 2016. Kırsal Turizm Konseptinde Başarılı Bir İşletme Olarak Kamarca Otel ve Hizmet Farklılaştırması. 5. Ulusal Kırsal Turizm kongresi

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Okumuş, F. ve Avcı, U. (2008). Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri, Detay Yayınevi, (Editör olarak), Ankara, (ISBN: 978-9944-223-42-3). - 2008

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Arıkan Saltık Işıl, Çalişkan Uğur, Avcı Umut, 2017. Service Failures and Recovery in Tourism and Hospitality/Staff Training for Service Failures and Recovery. Yayın Evi: CABI Editör Adı: Koç, Erdoğan

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Avcı Umut, 2019. Turizm Ansiklopedisi-Türkiye: Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları/Nepotizm. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Orhan İçöz, Muzaffer Uysal
2-) Arıkan Saltık Işıl, Avcı Umut, 2018. Yenilikçilik ve Girişimcilik: Örnek Olay İncelemeli/Girişimcilik, Etik ve Sosyal Sorumluluk. Yayın Evi: Gazi Kitabevi Editör Adı: Hulusi Doğan, Doğan Kutukız, Işıl Arıkan Saltık
3-) Okumuş Fevzi, Avcı Umut, Kılınç İzzet, 2017. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri/Otel İşletmelerinin Öğrenen Örgütlere Dönüşümü. Yayın Evi: Detay Yayınevi Editör Adı: FEVZİ OKUMUŞUMUT AVCI
4-) Avcı, U., Gümüş Dönmez, F., 2016. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Planlaması. Yayın Evi: Beta Yayınevi Editör Adı: N. Şahin Perçin, B. Güzel, Ş. Aydın Tükeltürk
5-) Kaya, U., Avcı, U., 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular. Yayın Evi: Beta Yayınevi Editör Adı: Soner Taslak, Birgül Çiftçi
6-) Kaya Ufuk, Avcı Umut, 2016. Postmodern Örgütlerde Güncel Davranışsal Konular/Yıldırma (Mobbing). Yayın Evi: Beta Yayınevi Editör Adı: Taslak, Soner ve Çiftçi, Birgül
7-) Avcı Umut, Gümüş Dönmez Filiz, 2016. Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları/İnsan Kaynakları Planlaması. Yayın Evi: Beta Yayınevi Editör Adı: Şahin-Perçin, Nilüfer; Güzel, Berrin; Tükeltürk-Aydın, Şule
8-) Avcı Umut, 2014. Turizm ve Tanıtım/Turizm Sisteminin Etkileri. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Yayınları Editör Adı: Altun, Abdülrezak
9-) Avcı Umut, 2014. Turizm ve Tanıtım/Turizm Sistemi. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Editör Adı: Altun, Abdülrezak
10-) Avcı, U. (2014). Turizm Sistemi, (Ed. Abdülrezak Altun), Turizm ve Tanıtım, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, (E-Kitap, ISBN: 978-875-422-655-7). - 2014
11-) Avcı, U. (2014). Turizm Sisteminin Etkileri, (Ed. Abdülrezak Altun), Turizm ve Tanıtım, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, (E-Kitap, ISBN: 978-875-422-655-7). - 2014
12-) Özer, Ö., Avcı, U. ve Sop, S. A. (2013). İnanç Turizmi Ziyaretçilerinin Müze Memnuniyetlerine İlişkin Değerlendirme, (Ed. Yasin Bilim ve Özgür Özer), İnanç Turizmi seçme Konular, Çizgi Kitabevi, Konya. - 2013
13-) Ö Özer, U Avcı, S A Sop, 2013. İnanç Turizmi seçme Konular/İnanç Turizmi Ziyaretçilerinin Müze Memnuniyetlerine İlişkin Değerlendirme. Yayın Evi: Çizgi Kitabevi Editör Adı: Bilim, Yasin ve Özer Özgür
14-) Avcı, U. (2012). Tutumlar, (Ed. Hasan Tutar), Davranış Bilimleri, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, (E-Kitap, ISBN: 978-975-442-223-8). - 2012
15-) Avcı, U. (2012). Firma Düzeyinde Stratejiler, (Ed. Fevzi Okumuş, Mustafa Koyuncu, Ebru Günlü), Stratejik Yönetim, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.139-166. (ISBN: 978-975-021-801-9). - 2012
16-) Avcı Umut, 2012. Stratejik Yönetim/Firma Düzeyinde Stratejiler. Yayın Evi: Seçkin Yayıncılık Editör Adı: Okumuş, Fevzi; Koyuncu, Mustafa; Günlü, Ebru
17-) Avcı Umut, 2012. Davranış Bilimleri/Tutumlar. Yayın Evi: Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları Editör Adı: Tutar, Hasan
18-) Avcı, U. (2010). Bireysel Gelişimde Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme, (Ed. Ömür N. Özmen ve Cafer Topaloğlu), Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim: Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar, Beta Yayıncılık, İstanbul, ss.329-348 (ISBN: 978-605-377-212-5). - 2010
19-) Avcı Umut, 2010. Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim Turizm İşletmelerinden Örnekler ve Uygulamalar/Bireysel Gelişimde Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme. Yayın Evi: Beta Yayıncılık Editör Adı: Topaloğlu, Cafer ve Özmen, Ömür
20-) C Topaloğlu, U Avcı, 2009. Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış/Turizm İşletmelerinde Örgütiçi Çatışmalar ve Yönetimi. Yayın Evi: MKM Yayıncılık Editör Adı: Sabuncuoğlu, Zeyyat
21-) Topaloğlu, C. ve Avcı, U. (2009). Turizm İşletmelerinde Örgütiçi Çatışmalar ve Yönetimi, (Ed. Zeyyat Sabuncuoğlu), Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış, MKM Yayıncılık, Bursa, ss.135-162 (ISBN: 978-605-5911-10-2). - 2009
22-) U Avcı, C Topaloğlu, 2008. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri/Turizm İşletmelerinde Performans Ölçümü. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Okumuş, Fevzi ve Avcı, Umut
23-) F Okumuş, U Avcı, İ Kılınç, 2008. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri/Turizm İşletmelerinin Öğrenen Örgütlere Dönüştürülmesi. Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Okumuş, Fevzi ve Avcı, Umut
24-) Okumuş, F., Avcı, U., Kılınç, İ. (2008). Turizm İşletmelerinin Öğrenen Örgütlere Dönüştürülmesi, (Ed. Fevzi Okumuş ve Umut Avcı) Detay Yayıncılık, Ankara, ss.537-560, (ISBN: 978-9944-223-42-3). - 2008
25-) Avcı, U. ve Topaloğlu, C. (2008). Turizm İşletmelerinde Performans Ölçümü, (Ed. Fevzi Okumuş ve Umut Avcı) Detay Yayıncılık, Ankara, ss.339-369, (ISBN: 978-9944-223-42-3). - 2008

(D-4) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2017. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ.

(D-5) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafında taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği.

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2019. International Journal of Contemporary Hospitality Management.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Diğer Yayınlar. 2019. TURİZM ANSİKLOPEDİSİ - TÜRKİYE: TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri (2. Baskı).
3-) Editörlük Türü: Kitap. 2016. 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı.
4-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 1.
5-) Editörlük Türü: Kitap. 2015. 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt 2.
6-) Editörlük Türü: Kitap. 2008. Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri (1. Baskı).

Verdiği Dersler

İŞL 6506 2019-2020 Bahar

Yönetim Psikolojisi

İŞL 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6901 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (1.TİK)

İŞL 6902 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (2.TİK)

İŞL1004 2019-2020 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL2008 2019-2020 Bahar

Örgütsel Davranış

KON4504 2019-2020 Bahar

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

YOG 5502 2019-2020 Bahar

Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Nicel Araştırma

YOG 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6507 2019-2020 Güz

Örgütsel Davranış Araştırmaları

İŞL1003 2019-2020 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL4533 2019-2020 Güz

Güncel Yönetim Yaklaşımları

YEG 5523 2019-2020 Güz

Aile İşletmeleri Yönetimi

YOG 5099 2019-2020 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

İŞL 6506 2018-2019 Bahar

Yönetim Psikolojisi

İŞL 7524 2018-2019 Bahar

Stratejik Yönetim

İŞL1004 2018-2019 Bahar

İşletme Bilimine Giriş II

İŞL2008 2018-2019 Bahar

Örgütsel Davranış

KON3004 2018-2019 Bahar

Turizmde Araştırma Yöntemleri

KON4504 2018-2019 Bahar

Turizm İşletmelerinde Örgütsel Davranış

YOG 5099 2018-2019 Bahar

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

YOG 5502 2018-2019 Bahar

Yönetim ve Örgüt Çalışmalarında Nicel Araştırma

İŞL 6507 2018-2019 Güz

Örgütsel Davranış Araştırmaları

İŞL 7523 2018-2019 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

İŞL1003 2018-2019 Güz

İşletme Bilimine Giriş I

İŞL4533 2018-2019 Güz

Güncel Yönetim Yaklaşımları

İŞL8523 2018-2019 Güz

İnsan Kaynakları Yönetimi

KON4001 2018-2019 Güz

Turizm İşl. Stratejik Yönetim

YEG 5523 2018-2019 Güz

Aile İşletmeleri Yönetimi

YOG 5099 2018-2019 Güz

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği