Personel

Doktor Öğretim Üyesi AYŞE YILDIZ ÖZSALMANLI
Doktor Öğretim Üyesi
Ayşe Yıldız Özsalmanlı
@ E-posta
ayseyildiz@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 3143

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümü / Yönetim Bilimleri Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Dokuz Eylül Ünv. İktisadi ve İdari Bil. Fak. Kamu Yönetimi Bölümü

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Kamu Yönetimi ABD. (Kentleşme ve Çevre Sorunları) 1996

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Kamu Yönetimi ABD. (Yönetim Bilimleri ) 2002

Yayin Bilgileri

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Yıldız Özsalmanlı Ayşe, Aliyarova Aygül, 2019. AZERBAYCAN’DA KAMU PERSONELİ ÜCRET YÖNETİMİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER. ÇAĞDAŞ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, http://www.cybd-jcas.com
2-) Yıldız Özsalmanlı Ayşe, Cengiz Emrah, 2019. TÜRKIYE’DE KAMU DENETÇILIĞI KURUMUNUN ETKINLIĞI ve ÖNEMI AÇISINDAN DIĞER ÜLKE DENEYIMLERI IŞIĞINDA ÇIKARIMLAR,TURAN-CSR: TURAN Center for Strategic Researches. TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi Ulusararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi
3-) Yıldız Özsalmanlı Ayşe, Tataroğlu Nihal, Uzun Gamze, Keçeli Erciyas Sevgi, Çınar Ece, 2016. YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞINDA E-DEVLET PROJESİ VE KAMU KURUMLARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ. LEGES HAKEMLİ HUKUK DERGİSİ
4-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2014. "Muğla Kenti ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Yönetimi". Adnan Menderes Ünv. SBE. "Türkiye'de Büyükşehir Belediyeleri -Özel Sayı", edergi.adu.edu.tr›index.php/adusosyalbilimler/…
5-) Yıldız Özsalmanlı, A., Pank, Ç., 2013. "Kamu Yönetiminde Etik Açısından Algılama Yönetimi ve Önemi" . Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, ( www.sosyalbilko.net/dergi_HIA/arsiv/2013_2/Ayse_yildiz.pdf)
6-) Yıldız Özsalmanlı Ayşe, Pank Çiğdem, 2012. ”MUĞLADA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPILANMASI SÜRECİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME”. MSKÜ. SBE DERGİSİ
7-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2011. “Türkiye’de Diğer Kamu Görevlilerinden Bir Grup: Hakim ve Savcılar Personel Düzenlemeleri ve Sorunları” , http://www.akademikbakis.org/ . Türk Dünyası , İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akademik Bakış Dergisi, Makale No 13, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
8-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2009. “Türkiye’de Yönetim Bilim İlkeleri Üzerinde Bilgi Teknolojileri Etkisi (Örgütleme, Yönetim, Denetim)”. Türk Dünyası İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akademik Bakış Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2005. “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik” . Kırgızistan- Türkiye, Manas Ünv., Sosyal Bilimler Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2015. "Muğla Kenti ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Yönetimi". "Mobolla'dan Muğla'ya, Muğla ve Tarihi Üzerine Yazılar....", http://mobolla-mugla.blogspot.com.tr/2015/04/mugla-kenti-ve-mugla-buyuksehir.html
2-) Yıldız Özsalmanlı, A., Pank, Ç., 2012. Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanma Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme". Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
3-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2010. E-Devlet Yapılanma Politikaları Yönüyle Türkiye’de Yerel Yönetimler. Kent ve Toplum Dergisi, Alter Yayıncılık
4-) Yıldız Özsalmanlı Ayşe, 2010. ”KAMU PERSONEL REFORMU SÜRECİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DÜZENLEMELERİ VE POLİTİKALARI” . YEREL SİYASET DERGİSİ, yıl 4
5-) Yıldız Özsalmanlı, A., Arap, İ., Acar, A., 2005. "14.10.2005 Tarihli Kamu Personel Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine İnceleme ve Değerlendirmeler" . ANKARA ÜNV. SBF. YÖNETİM İNCELEMELERİ DERGİSİ (E-DERGİ); http://yonetimbilimi.politics.ankara.edu.tr/?page_id=554
6-) Yıldız Özsalmanlı, A., Arap, İ., Acar, A., 2005. “14.10.2005 Tarihli Kamu Personel Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine İnceleme ve Değerlendirmeler”, http://www.mevzuatdergisi.com/2005/12.htm . Mevzuat Dergisi
7-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2004. “Kariyer Yönetiminde Özel Bir Grup: Yönetici Kadınlar ve Eşleri”. Mercek, MESS Yayını
8-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2003. “Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik”. Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi; http://iibf.erciyes.edu.tr/kutuphane/petas/petas.php?keyword=18930&skip=25&type=2
9-) Yıldız, A., 2000. “Yöneticinin Kariyerde Karşılaştığı Korkular ve Sorunlar" . İzmir Ticaret Odası Yayını, Ekonomik Vizyon Dergisi
10-) Yıldız, A., 2000. "Kariyerde Duraklamalar (Platolar)” . Yerel Gündem, Belediyeler İçin Aylık Mesleki Dergi, Esen Matbaacılık
11-) Yıldız, A., 2000. “Örgütlerde Kariyer Geliştirme ve Planlama Süreci, Politikaları ve Kariyer Danışmanlığı”. MERCEK Dergisi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası(MESS)Yayını
12-) Yıldız, A., 2000. “Devletlerin Başlıca Dış Politika Çıktıları”. Ekonomik Vizyon Dergisi, İzmir Ticaret Odası Yayını, Tükel Matbaacılık
13-) Yıldız, A., 2000. "TBMM Meclis Grupları ve Komisyonlarının İşleyişinde Siyasi Partilerin Rolü". Yerel Gündem Dergisi, Esen Matbaacılık
14-) Yıldız, A., 2000. “Halkla İlişkilerde İzleyiciler (Örgütleri Etkileyen ve Örgütlerden Etkilenenler Olarak) . Ekonomik Vizyon Dergisi, İzmir Ticaret Odası Yayını, Tükel Matbaacılık
15-) Yıldız, A., 2000. “Halkla İlişkiler Bölümünün İletişim Etkinlikleri ve Multi-Medyadan Yararlanma”. İzmir Ticaret OdasıYayını, Ekonomik Vizyon Dergisi (Özel Rapor)
16-) Yıldız, A., 1999. “Temsili Demokrasiden Doğrudan Demokrasiye Geçiş Sürecinde; Kamu Yönetiminde Açıklık ve Katılım Boyutuyla Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü”. Yerel Gündem Dergileri, Esen Matb. Ltd. Şti. (Haziran, Temmuz, Ağustos 1999 sayılarında)
17-) Yıldız, A., 1998. “Kamu Yönetiminde Gizlilik Yönüyle Personel Başarım Değerlemesi”. İçişleri Bakanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 418 Sayılı Türk İdare Dergisi

(A-9) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar

1-) Toprak, Z., Yıldız, A., 2000. “Altın Madeni Ruhsatı Açısından Efemçukuru Köyünün Sosyo-Ekonomik Değerlendirmesi”, (ÇED Araştırması). İzmir Çevre İl Müdürlüğü web sayfasında yayımlandı.

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Özsalmanlı Ayşe; Ugan Ahmet Ali, 2019. KAMU DİPLOMASİSİNDE YENİ EĞİLİMLER: İNANÇ DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ. 3.ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ICOES 2019
2-) Yıldız Özsalmanlı Ayşe, Ugan Ahmet Ali, 2019. LİYAKAT İLKESİNİN UYGUKANMASINDA BİR İSTİSNA: İSTİSNAİ MEMURLUK. 3.Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi, ICESS 2019
3-) Yıldız Özsalmanlı, A., Pank, Ç., 2013. “Kamu Yönetiminde Etik Açısından Algılama Yönetimi Ve Önemi”, YEBKO 2013, "6. Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı", Kuşadası Pine Bay Resort Otel, Aydın. Konferansta sunulan tam metin bildiri
4-) Yıldız Özsalmanlı, A., Pank, Ç., 2013. "Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme", 64 nolu Sempozyum Bildirisi . Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, 8.Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM 8), (Editör: Y. Bulut, V.Eren, S.Karakaya, A.Aydın), Hatay. (Pegem Akademi, I. baskı), Kasım 2013
5-) Yıldız Özsalmanlı, A., Çınar, E., Uzun, G., Tataroğlu, N., Keçeli, S., 2011. “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışında Elektronik Devlet Projesi ve Kamu Kurumlarında Uygulanabilirliği”. Adıyaman Ünv. KAYSEM VI, Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildirisi (25-27.5.2011)

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldız Özsalmanlı Ayşe, Ugan Ahmet Ali, 2019. LİYAKAT İLKESİNİN UYGULANMASINDA BİR İSTİSNA: İSTİSNAİ MEMURLUK. 3.ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLMLER KONGRESİ -18-21 Nisan 2019 tarihlerinde Bodrum/MUĞLA’da Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile ULAKBİM ve birçok uluslararası alan indeksinde taranan International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS) www.ijoess.com, International Journal Of Education Technology and Scientific Researches (IJETSAR) www.ijetsar.com ve International Journal of Eurasian Education and Culture (IJOEEC)’xxin www.ijoeec.com ev sahipliğinde
2-) Yıldız Özsalmanlı Ayşe, Ugan Ahmet Ali, 2019. KAMU DİPLOMASİSİNDE YENİ EĞİLİMLER (İNANÇ DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ). 3.ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ -BODRUM -18-21 Nisan 2019 tarihlerinde Bodrum/MUĞLA’da Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ve Mersin Üniversitesi işbirliği ile ULAKBİM ve birçok uluslararası alan indeksinde taranan International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS) www.ijoess.com, International Journal Of Education Technology and Scientific Researches (IJETSAR) www.ijetsar.com ve International Journal of Eurasian Education and Culture (IJOEEC)’xxin www.ijoeec.com ev sahipliğinde

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2015. "İİBF. Öğrencileri Kaymakamlarıyla Buluşuyor" (Dalaman Kaymakamı Yılmaz ŞİMŞEK &Köyceğiz Kaymakamı Gürkan DEMİRBİLEK ile birlikte) Moderatör ve Konuşmacı.. MSKÜ. İİBF. Kamu Yönetimi Bilisel Düşünce Topluluğu Etkinliği
2-) Yıldız Özsalmanlı, A., Pank, Ç., 2013. “Türkiye’de Kamu Etiğinde Kamu Denetçiliği Kurumunun Etkinliği”, TODAİE . TODAİE II.Kamu Etiği Kongresi (XI.Oturum), (Tam metin bildiri)
3-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2013. "Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanması Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme". Yerel Yönetimlerin Temel Sorunları ve Büyükşehir Yönetimine Geçiş Nedenleri", I. Kamu Yönetimi Sempozyumu, Bodrum Kefaluka Otel
4-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2013. "Büyükşehir Belediyelerinde Liderlik ve Lider Yöneticiliğin Önemi". "Yerel Yönetimlerin Temel Sorunları ve Büyükşehir Yönetimine Geçiş Nedenleri", I.Kamu Yönetimi Sempozyumu, Bodrum Kefaluka Otel
5-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2013. "Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yönetimine Geçişin Denizcilik Sektörüne Etkileri". Marmaris Deniz Ticaret Odası Toplantıları
6-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2013. "Muğla'da Büyükşehir Yönetimine Geçişin Değerlendirilmesi". Marmaris Ticaret Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı, Marmaris -İçmeler Martı Resort Otel
7-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2010. “Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı Açısından Yerel Yönetimlerde Modernleşme Çabalarının Değerlendirilmesi”, IV.KAYSEM Sempozyumu, "Yerel Yönetimler, Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar" Bildirileri Kitabı, (Editör: Bekir PARLAK), Dora Yayınları, Bursa 2010, 622 sayfa. IV.KAYSEM Sempozyumu, "Yerel Yönetimler, Yerel Siyaset ve Kentsel Politikalar" Bildirileri
8-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2009. “Yerel Hizmetlerde İngiltere ve Fransa Uygulamaları”, TODAİE, IV. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 2.cilt, sf. 1051-1070. . TODAİE, IV. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu
9-) Toprak, Z., Yıldız, A., Atak, Ş., Pektaş, E.K., 2000. “21.Yüzyıla Girerken Belediye Zabıtası Profili”, TODAİE Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildiriler Kitabı , (Ed.) Birgül Ayman Güler - Ayşegül Sabuktay, TODAİE Yayın no: 304, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Yayın No: 12 . TODAİE Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri
10-) Yıldız, A., 1999. “Ülkemizde Planlamanın Tarihsel Gelişimi ve Planlama Üzerine Değerlendirmeler”. Türk Kamu Yönetiminde Planlamanın Kurumsallaştırılması Ulusal Sempozyumu, Mersin

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2010. "Türkiye’de E-devlet Yapılanmasında Etik Değerler Sorunsalı”. “KAYSEM V, Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları” Sempozyumu, Selçuk Ünv. İİBF.Kamu Yönetimi Bölümü, 13-14.Mayıs.2010, Konya.

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Yıldız Özsalmanlı, A., Pank, Ç., 2014. "Türkiye'de Kamu Etiğinde Kamu Denetçiliği Kurumunun Etkinliği", KAMU ETİĞİ Seçilmiş Kongre Bildirileri Kitabı (27-28 Mart 2013) -TODAİE. Yayın Evi: Hangar Marka İletişim Yayıncılık Editör Adı: Feyzi Uluğ, Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, Hande Özgen
2-) Yıldız Özsalmanlı, A., Özer, Y.E., Yontar, İ.G., 2005. Kariyerinizi Planlarken (Meslek Seçimi, Sınavlar, KPSS; Staj). Yayın Evi: Birleşik Matbaacılık Editör Adı: Yazarları: Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI, Yunus Emre ÖZER, İbrahim Güray YONTAR
3-) Ataol Şerif Alpay, Akı Erol, Yıldız Özsalmanlı Ayşe, 2001. Mezuniyet Sonrası Sınavlara Hazırlık ve İşe Giriş Rehberi. Yayın Evi: DEÜ.İİBF. Yayını, İzmir Editör Adı: ATAOL ŞERİF ALPAY,AKI EROL,YILDIZ ÖZSALMANLI AYŞE
4-) Yıldız Özsalmanlı Ayşe, 2000. İzmir Büyükkent Bütününde Zabıta Hizmetiçi Eğitimi/1. ”SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU”. Yayın Evi: Anadolu Matb. EGE-ZAV YAYINI Editör Adı: TOPRAK, ZERRİN YILDIZ AYŞE
5-) (Zerrin Toprak KARAMAN, Ayşe YILDIZ, Şermin Atak, E.Kadri Pektaş, Hikmet Yavaş, Mustafa Görün, Şerif Öner. vd.), BM. Destekli “İzmir Büyükkent Bütününde Zabıta Hizmetleri ve 21. Yüzyıl Kentinde Zabıtanın Yeri” isimli proje kapsamında yürütülen “21. Yüzyıla Girerken İzmir Büyükkent Bütününde Zabıta Hizmetleri” projesinde kitap yazarı (Eylül 1998- Nisan 2000) - 2000
6-) Ataol, A., Akı, E., Yıldız, A., 1999. İİBF. Mezunları İçin Mezuniyet Sonrası Sınavlara Hazırlık ve İşe Giriş Rehberi . Yayın Evi: Dokuz Eylül Ünv. Matbaası Editör Adı: Kitabın Yazarları: Alpay ATOL, Erol AKI, Ayşe YILDIZ

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2013. “Kamu Personeli Üzerinde Stres Faktörü ve Etkileri Konusunda Değerlendirmeler” Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, TODAİE- 60.Yıl Özel Yayını :372, (Kitapta bölüm yazarlığı), Aralık 2013, sf. 375-404. Yayın Evi: TODAİE Editör Adı: Eyüp Günay İSBİR
2-) Yatkın, A., Göküş, M., Yıldız Özsalmanlı, A., Demirel, D., Akyıldız, F., Yalçın, L., Sarıtürk, M., İnankul, H., Doğan, C., 2013. "Kamu Yönetiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı"isimli başlık ile - KAMU YÖNETİMİ , Eylül 2013, s.143-170 arası, (kitap içi bölüm). Yayın Evi: LİSANS YAYINCILIK -AVCILAR- İSTANBUL Editör Adı: DOÇ.DR.AHMET YATKIN & DOÇ.DR. NALAN PEHLİVAN DEMİRAL
3-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2012. “I-Etik ve Kamu Yönetiminde Etik-Kavramsal Yaklaşım” , “II-Kamu Görevlileri Etik Kurulu: Yasal, Kurumsal ve Politik Gelişim Süreci ve Değerlendirme”, ETİK, Kitapta 2 bölüm yazarlığı.. Yayın Evi: İDE Yayıncılık Editör Adı: (Danışman: Zerrin Toprak), ( Edt.Gülümden Ürcan)
4-) Yıldız Özsalmanlı, A., 2010. "Kamu Yönetiminde Çatışma Yönetimi ve Liderliğin Önemi", Prof.Dr. Sacid Adalı'ya Armağan, kitapta bölüm yazarlığı s. 66-83 . Yayın Evi: İDE Yayıncılık Editör Adı: Osman Nuri Özalp
5-) Yıldız, A., 2000. "Belediye ve Zabıta Hizmetleri", "Zabıta Personelinin Eğitimi", "657 sayılı DMK'da Disiplin Cezaları", Kitapta 3 bölüm yazarlığı, 21. Yüzyıla Girerken İzmir Büyükkent Bütününde Belediye Zabıtası", s...... Yayın Evi: Birleşik Matbaacılık, Dokuz Eylül Ünv. Yayını Editör Adı: Zerrin TOPRAK, Ayşe YILDIZ
6-) Yıldız, A., 2000. "Son Değişiklikler Işığında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu", İzmir Büyükkent Bütününde Zabıta Hizmetiçi Eğitimi kitabı içinde bölüm. . Yayın Evi: EGE-ZAV Yayını, Birleşik Matbaacılık Editör Adı: Zerrin TOPRAK, Ayşe YILDIZ
7-) Yıldız, A., 1999. "İzmir Büyükşehir Belediyesi Örneği İle Belediye Yönetiminde Yerel Özerklik ve Etkinlik Yönüyle İç Denetimin Önemi", Siyasette Kadınlar ve Gençler isimli kitapta bölüm. İzmir Yerel Gündem 21 & DEÜ. Proje Çalışması Kapsamında, s.99-124 . Yayın Evi: EGE-ZAV Yayını, Birleşik Matbaacılık Editör Adı: Zerrin TOPRAK, vd.
8-) Yıldız, A., 1999. "Temsili Demokrasiden Doğrudan Demokrasiye Geçiş Sürecinde Kamu Yönetiminde Açıklık ve Katılım Boyutuyla Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü", Siyasette Kadınlar ve Gençler, (kitap içi bölüm), İzmir Yerel Gündem 21 & DEÜ. Proje Kitabı, s.181-201. Yayın Evi: Anadolu Matbaacılık, Dokuz Eylül Ünv. Yayını Editör Adı: Zerrin TOPRAK, vd.
9-) Yıldız, A., 1998. "Türkiye'de Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Yönetimi Politikaları", Zerrin TOPRAK, Çevre Yönetimi ve Politikası, (kitap içi bölüm) sf. 242-270. Yayın Evi: Anadolu Matbaacılık, Dokuz Eylül Ünv. Yayını Editör Adı: Yazarı: Zerrin TOPRAK
10-) Yıldız, A., 1998. "Siyasal Partilerin Çevre Politikaları", Zerrin Toprak, Çevre Yönetimi ve Politikası, kitap içi bölüm, sf. 185-195.. Yayın Evi: Anadolu Matbaacılık, Dokuz Eylül Ünv. Yayını Editör Adı: Yazarı: Zerrin TOPRAK

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) Sakarya Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, ISSN: 1306-7885. 2013. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Cil 3, Sayı 2, Yıl 2014, ISSN 2146-9237. 2017. Hakemlik Sayısı: 2
2-) MSKÜ. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, GÜZ 2017 SAYISINDA HAKEMLİK.. 2017. Hakemlik Sayısı: 1
3-) BÜLENT ECEVİT ÜNV. ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ Cilt 12 Volume 12 Sayı 27 Number 27 Yıl 2016 Year 2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS : 2147-9208 E-ISSN: 2147-9194. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Dumlupınar Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Bülent Ecevit Ünv. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2015. 2015. Hakemlik Sayısı: 2
6-) Bolu Abant Baysal Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; http://sbedergi.ibu.edu.tr/index.php/sbedergi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1
7-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2014. 2014. Hakemlik Sayısı: 2
8-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNV. SBE. DERGİSİ. 2014. Hakemlik Sayısı: 2
9-) MSKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi, Kasım 2013 . 2013. Hakemlik Sayısı: 1
10-) Muğla Sıtkı Koçman Ünv. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2012. 2012. Hakemlik Sayısı: 2
11-) Yıldız Özsalmanlı, Ayşe, Zonguldak Karaelmas Ünv., Uluslararası Yönetim ve İşletme Dergisi, Ağustos 2012. 2012. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) MSKÜ. İİBF. EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, CİLT 5, SAYI 1, YIL 2016, ISSN: 2146-9237. 2016. Hakemlik Sayısı: 1
2-) MKÜ. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. 2013. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Yıldız Özsalmanlı, Ayşe, Çanakkale 18 Mart Ünv. Yönetim Bilimleri Dergisi, 5.1.2010. 2010. Hakemlik Sayısı: 1

(D-13) Uluslararası projeler ile kamu veya özel teşekküllerce desteklenen ulusal projelerde hakemlik, izleyicilik ve panalistlik

1-) AKADEMİDE ETİK DERNEĞİ- AKETDER- http://www.akademideetik.org/?pnum=20pt=DergiHakemKurulu, HAKEM KURULU ÜYESİ. 2019. Hakemlik Sayısı: 0

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2000. İzmir Büyükkent Bütününde Zabıta Hizmetiçi Eğitimi, EGE-ZAV Yayını, ISBN:975-938661-5.

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) "Muğla Kenti ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Yönetimi" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
2-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanma Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
3-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanma Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2
4-) "Muğla Kenti ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Yönetimi" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 3
5-) "Kamu Yönetiminde Etik Açısından Algılama Yönetimi ve Önemi" - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
6-) “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 7
7-) "Kamu Yönetiminde Çatışma Yönetimi ve Liderliğin Önemi", Prof.Dr. Sacid Adalı'ya Armağan, kitapta bölüm yazarlığı s. 66-83 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
8-) “Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik” - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3
9-) “Türkiye’de Diğer Kamu Görevlilerinden Bir Grup: Hakim ve Savcılar Personel Düzenlemeleri ve Sorunları” , http://www.akademikbakis.org/ - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 2
10-) "Kamu Yönetiminde Çatışma Yönetimi ve Liderliğin Önemi", Prof.Dr. Sacid Adalı'ya Armağan, kitapta bölüm yazarlığı s. 66-83 - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 1
11-) “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik” - Atıf Yılı: 2010 Atıf Sayısı: 9
12-) “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik” - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 5
13-) “Türkiye’de Kamu Yönetiminde Liderlik ve Lider Yöneticilik” - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 2
14-) Kariyerinizi Planlarken (Meslek Seçimi, Sınavlar, KPSS; Staj) - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 4

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanma Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) "Kamu Yönetiminde Çatışma Yönetimi ve Liderliğin Önemi", Prof.Dr. Sacid Adalı'ya Armağan, kitapta bölüm yazarlığı s. 66-83 - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
3-) “Türkiye’de Yönetim Bilim İlkeleri Üzerinde Bilgi Teknolojileri Etkisi (Örgütleme, Yönetim, Denetim)” - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
4-) “14.10.2005 Tarihli Kamu Personel Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine İnceleme ve Değerlendirmeler”, http://www.mevzuatdergisi.com/2005/12.htm - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 1
5-) Kariyerinizi Planlarken (Meslek Seçimi, Sınavlar, KPSS; Staj) - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 13
6-) "Son Değişiklikler Işığında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu", İzmir Büyükkent Bütününde Zabıta Hizmetiçi Eğitimi kitabı içinde bölüm. - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 4

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanma Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
2-) "Kamu Yönetiminde Etik Açısından Algılama Yönetimi ve Önemi" - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
3-) “Türkiye’de Diğer Kamu Görevlilerinden Bir Grup: Hakim ve Savcılar Personel Düzenlemeleri ve Sorunları” , http://www.akademikbakis.org/ - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 2
4-) “Türkiye’de Yönetim Bilim İlkeleri Üzerinde Bilgi Teknolojileri Etkisi (Örgütleme, Yönetim, Denetim)” - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
5-) “14.10.2005 Tarihli Kamu Personel Kanunu Tasarısı Taslağı Üzerine İnceleme ve Değerlendirmeler”, http://www.mevzuatdergisi.com/2005/12.htm - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
6-) Kariyerinizi Planlarken (Meslek Seçimi, Sınavlar, KPSS; Staj) - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 5
7-) "Son Değişiklikler Işığında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu", İzmir Büyükkent Bütününde Zabıta Hizmetiçi Eğitimi kitabı içinde bölüm. - Atıf Yılı: 2004 Atıf Sayısı: 3

(E-6) Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanma Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) "Kamu Yönetiminde Etik Açısından Algılama Yönetimi ve Önemi" - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
3-) “Türkiye’de Diğer Kamu Görevlilerinden Bir Grup: Hakim ve Savcılar Personel Düzenlemeleri ve Sorunları” , http://www.akademikbakis.org/ - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1

(E-7) Yurtiçinde yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda veya bildiri kitaplarında, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muğla'da Büyükşehir Belediyesi Yapılanma Sürecine İlişkin Bir Değerlendirme" - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
2-) "Kamu Yönetiminde Etik Açısından Algılama Yönetimi ve Önemi" - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: MISIR’DAKİ ASKERİ DARBELER VE ‘ARAP BAHARI’NIN MÜSLÜMAN KARDEŞLER VE DEMOKRASİ ÜZERİNE ETKİLERİ. Konu: MISIR’DAKİ ASKERİ DARBELER VE ‘ARAP BAHARI’NIN MÜSLÜMAN KARDEŞLER VE DEMOKRASİ ÜZERİNE ETKİLERİ ÜZERİNE TEORİK BİR ÇALIŞMADIR.. AHMET ALİ-UGAN. 2020
2-) Tez Adı: Devlet Memurları Hakkında Disiplin Hukuku ve Uygulamaları (Türkiye Örneği). Konu: Devlet Memurları Kanununda "disiplin ve disiplin cezaları" ve "disiplin soruşturması" ve "kovuşturma" konusunda geçen maddeleri kamu personel hukuku ve kamu personel politikaları açısından incelemek ve değerlendirmektir.. Hayrettin ÇİÇEK. 2011

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI. Konu: İHA ve SİHA'ların tanımı, özellikleri. Uluslararası hukuk açısından İHA'ların kullanımı ve görevi üzerine teorik bir çalışma olarak planlanmıştır. Devam eden bir tez çalışmasıdır. . EMRE-ŞAHİN. 2021
2-) Tez Adı: 2000 SONRASI TÜRKİYE’YE YÖNELİK DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLERİ VE DÜZENSİZ GÖÇ İLE MÜCADELEDE UYGULAMALAR. Konu: Türkiye'ye yönelen ve sınır dışından gelen düzensiz göçler, bu göçlerin etkileri ve bu göçler konusunda kamusal politikaların analizi üzerine bir tez çalışmasıdır. . ŞABAN SONER-KURTULAN. 2021
3-) Tez Adı: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ÖRGÜTLENMESİNİN HİZMETLER ÜZERİNE ETKİLERİ VE YÖNETSEL SONUÇLARI (MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ). Konu: Büyükşehir belediye yönetimi konusundaki mevzuat ışığında ve Muğla BŞB örnekleminde alan araştırmasına dayalı olarak yapılan bir çalışmadır.. YUNUS ALPEREN KÜRŞAD-NACAR. 2020
4-) Tez Adı: AZERBAYCAN'IN AVRUPA BİRLİĞİ İLE ORTAKLIK VE İŞBİRLİĞİNİN TEMELLERİ. Konu: Azerbaycan ve Avrupa Birliğinin tanıtımı. Azerbaycan'ın 1991 sonrası Avrupa Birliği ile ekonomik, siyasi ve ticari ilişkilerinin incelenmesi. Azerbaycan'ın AB ile ortaklık ve işbirliği süreçlerindeki çalışmalarının araştırılması konu edinilmektedir. . JEYHUN-SHİKAHALİZADA. 2020
5-) Tez Adı: 21.YÜZYILDA TÜRKİYE'DE KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİNDE REFORM (KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ÖRNEĞİ). Konu: DENETİM İLE İLGİLİ KAVRAMSAL BAKIŞ, DENETİM TÜRLERİ, BU KONUDA DİĞER ÜLKE ÖRNEKLERİ, TÜRKİYE'DE KAMU YÖNETİMİNDE DENETİM VE REFORM ÇALIŞMALARI VE KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ÖRNEĞİ İLE AYRINTILI İNCELEMELER YAPILMIŞTIR. . EMRAH -CENGİZ. 2019
6-) Tez Adı: SON DEĞİŞİKLİKLER İLE TÜRKİYE'DE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI (MENTEŞE ÖRNEĞİ). Konu: Dünya Kalkınma Raporunda belirtilen fakirlik nedenleri. İnsan ihtiyaçlarını karşılama amaçlı çeşitli yapı ve örgütlerin önemi. Gelir dağılımı adaletsizliği ve yoksulluğu azaltma amçlı yasal düenlemeler ve kurumsal yapıların tanıtımı. yoksullukla mücadele konusunda adı geçen vakfın çalışmalarının anlatımı ve değerlendirilmesi yapılmıştır.. NEŞE-AKMEŞE. 2019
7-) Tez Adı: TÜRKİYE’DE KAMU PERSONEL YÖNETİMİNDEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE GEÇİŞ SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Konu: Türkiye’de kamu yönetimi ve kamu personel yönetimi alanlarında 1990’lı yıllar ve sonrasında yapılan reform/yeniden yapılanma/modernizasyon çalışmalarının anlatımı ve KPY’den İKY anlayışı ve uygulamalarına geçiş sürecinin anlatılması ve değerlendirilmesi üzerine bir çalışmadır.. AHMET ŞAHİN-AYDIN. 2018
8-) Tez Adı: KAMU YÖNETİMİNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ VE ÖNEMİ (MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ). Konu: İÇ DENETİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE TARİHSEL GELİŞİM, KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROLÜ KANUNU VE SAYIŞTAY KANUNU VE YEREL YÖNETİMLER KONUSNDAKİ YENİ YASAL DÜZENLEMELER DİKKATE ALINARAK MUĞLA B.ŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİNDE İÇ DENETİMİN ROLÜ VE ÖNEMİNİ BELİRTMEK AMAÇ EDİNİLMİŞTİR.. ALİ ULAŞ-AKGÜL. 2017
9-) Tez Adı: "Türkiye'de Uzaktan Öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumlarının Örgütsel ve Yönetsel Açıdan Karşılaştırılması". Konu: YÖNETİM BİLİMLERİ (Ülkemizde e-eğitim ve öğretim yapan yüksek öğretim kurumları tespit edlmiş ve bu kurumların(alan araştırması yapılmış) örgüt ve yönetim yapıları ve süreçleri karşılaştırılmıştır.. TARIK ANIL-EKİNCİ. 2015
10-) Tez Adı: “Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı” . Konu: Ülkemizde çalışması yeni ve önemi büyük olan Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı konusunda bir lisansüstü tez çalışması olup, evrensel anlamda insan haklarının korunması ve geliştirilmesi açısından bu yeni yargısal kuruluşun rolü vurgulanmıştır.. EBRU SARIDOĞAN. 2015
11-) Tez Adı: "MERNİS Projesi Örneği İle Türkiye'de Elektronik Devlet Uygulamaları". Konu: Elektronik devlet kavramı ve yapılanması üzerine bilgiler sunulduktan sonra, e-devlet uygulamalarında bir pilot çalışma olan MERNİS PROJESİNİ ve e-Devlet Türkiye Dönüşüm Projesi içindeki önemini ve günümüz kamu yönetimine katkılarını ortaya koymak ve geleceğe ilişkin bir analiz yapmak bu çalışmanın amacıdır. . Şenol ÇALIŞKAN. 2015
12-) Tez Adı: "Kamu Yönetiminde Etik ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu". Konu: Türkiye'de kamu yönetiminde etik kavramı üzerine felsefi duruş ve kamu yönetiminde etik değerlerin uygulanması konusunda görev ve yetkileri bulunan KGEK'nun etkinliği konusunda lisans üstü bir çalışmadır.. Önder Alkan ÖMÜR. 2014
13-) Tez Adı: "Küreselleşmenin Türkiye’de Genel Sağlık Sigortası Kanunu Kapsamında Sağlıkta Dönüşüm Projesiyle Uygulanması". Konu: Küreselleşme konusunda bilgiler verdikten sonra, Türkiye'de Genel Sağlık Sigortası Kanununun incelenmesi ve ülkemiz sağlık sistemi üzerinde getirdiği değişiklikler hakkında bir çalışma ve değerlendirme yapmak amaçtır.. Volkan FİLİK. 2010
14-) Tez Adı: “Kamu Personelinin Hizmetiçi Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin Rolü”. Konu: Bilgi teknolojileri üzerine Dünya'da ve Türkiye'deki gelişmeleri belirttikten sonra, kamu personelinin zorunlu katılımının gerektiği hizmetiçi eğitim programlarında önemi artan bilgi teknolojileri yapılanması ve uygulanması üzerine bir tez çalışmasıdır.. Erol CAN. 2010
15-) Tez Adı: “Türkiye’de Devlet Memurlarının Ücretlendirme Rejimi ve Politikaları”. Konu: Devlet Memurları Kanununda ücretlendirme konusunda geçen maddeler ve bu konudaki personel yönetmeliklerini dikkate alarak, ülkemizdeki memuriyette ücret yönetimi ve karşılaşılan sorunlar üzerine değerlendirmeler yapmak amaçlanmıştır.. Servet Meral YILDIZ. 2008
16-) Tez Adı: “İzmir Büyükşehir Bütününde Büyük Ölçekli Yatırımların Kent Yönetimi, Şehir ve Bölge Planlaması ve İdari Yargı Açısından Değerlendirilmesi”. Konu: İzmir ili bütünündeki büyük ölçekli yatırımlardan özellikle yargıya intikal etmiş projeler ve eki çalışmalarının hem mevzuat ve kamu politikaları, hem de idari yargılama süreci dikkate alınarak incelenmesi amaç edinilmiştir.. Mustafa Kemal TURAN. 2007

(G-1) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanmış proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Zabıta personeli konusunda literatür ve alan araştırması destekli bilimsel bir çalışmadır. Proje Yürütme Kurulu Üyesi, mali sorumlu, bölüm yazarı (Zerrin Toprak KARAMAN, Ayşe YILDIZ, Şermin Atak, E.Kadri PEKTAŞ) (Eylül 1998- Nisan 2000) . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Birleşmiş Milletler IULA-EMME tarafından desteklenmiş Yerel Gündem 21 Projesi: “İzmir Büyükkent Bütününde Zabıta Hizmetleri ve 21. Yüzyıl Kentinde Zabıtanın Yeri” İsimli Araştırma Projesi. (Proje Yürütücüleri: Zerrin TOPRAK, Ayşe YILDIZ, Şermin ATAK, E.Kadri PEKTAŞ) (Eylül 1998- Nisan 2000) . 2000-2000
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Siyasette kadınlar ve gençlerin rolü ve artırılması konulu bir çalışmadır.. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Proje Yürütücüleri: Zerrin TOPRAK vd., Birleşmiş Milletler IULA-EMME tarafından desteklenmiş Yerel Gündem 21 : "Siyasette Kadınlar ve Gençler" Konulu Proje. Kitap olarak basılmıştır.. 1999-1999

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: "21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Belediye Meclislerinde Siyaset", Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı destekli bu araştırma projesinde İzmir İli Alan Sorumlusu ve koordinatör idim. Bu proje çalışması, Yerel Gündem 21 Yayını, Nisan 2000, İzmir ismi ile yayımlanmış bir kitaptır.. Proje Türü: Diğer (Ulusal). Proje Yürütücüleri: Ruşen KELEŞ & Zerrin TOPRAK, "21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Belediye Meclislerinde Siyaset" (Birleşmiş Milletler destekli -Yerel Gündem 21 Projesi.). 1999-2000

(G-3) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan proje yürütücülüğü

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Zerrin TOPRAK KARAMAN-Ayşe YILDIZ ÖZSALMANLI; TC. İçişleri Bakanlığı&Türk Belediyeler Birliği Eğitim Projesidir. “Zabıta Personeli Yönetmeliği Tasarısı” taslağı hazırlığı üzerinedir. Ankara, Eylül-Ekim 2002. Bu tasarı taslağının hazırlanmasına yazarlar, akademik katkı vermiştir. Kitap olarak basılmıştır.) . Proje Türü: Diğer (Ulusal). Zabıta Personeli Yönetmeliği Tasarısı Hazırlığı Hk.. 2002-2002
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: İzmir Efemçukuru Köyünde işletilmesi için başvurusu yapılmış bir altın madeni işletmeciliği konusunda Dokuz Eylül Ünv.&Ege Ünv. olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlamak amacıyla yapılan bir ÇED Projesidir.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. Projede Bir Konunun Yürütücüleri: Zerrin TOPRAK&Ayşe YILDIZ, “Efemçukuru Köyünün Sosyo-Ekonomik Değerlendirilmesi”, Dokuz Eylül Ünv. ÇED Araştırması(1999) 14.12.2000’de, İzmir Çevre İl Müd. web adresinde yer almıştır.. 1999-1999

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Uzman. Konu: Stratejik yönetim planı hazırlama konusunda görevlendirilen İzmir ilinde bazı kamu kuruluşlarından bir grup kamu personeline, ekibimizin bu konuda vermiş olduğu bir hizmet içi eğitim programıdır.. Proje Türü: Diğer (Ulusal). İZİSYOM Projesi- Stratejik Yönetim Planları Hazırlığı Hakkında Eğitim Programı, 30-31 Mart 2006, DEÜ. Rektörlük Binası Alsancak-İzmir. 2006-2006

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Yönetim Bilimleri ABD. disiplini içinde bir projedir. 30-07-2015 tarihli toplantıya istinaden projeye dair kesin rapor 22.1.2016 da kabul edilmiştir.. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Türkiye'de Uzaktan Öğretim Yapan Yükseköğretim Kurumlarının Örgütsel ve Yönetsel Açıdan Karşılaştırılması, Proje no 14/044. Bu çalışma yürütücülüğüm ve danışmanlığımda, Tarık Anıl EKİNCİ tarafından yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış ve bu sırada BAP tarafından maddi olarak desteklenmiştir. . 2014-2015
2-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: Elektronik devlet yapılanması ve uygulanması konusunda İzmir ilinde gerçekleştirilen bir alan araştırması ve teorik bilgiler ve değerlendirmeler ile bütünleştirilen bir bilimsel çalışmadır. Bu çalışmanın hazırlığı 2010 yılında başlatılmış, 15 Mart-15 Mayıs 2011 döneminde İzmir Buca Devlet Hastanesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Milli Eğitim İl Müdürlüğü, İzmir Valiliği ve İzmir İl Özel İdaresi’nde ise bu konudaki alan araştırması gerçekleştirilmiştir.. Proje Türü: ARAŞTIRMA PROJESİ. "Yeni Kamu Yönetimi Anlayışında E-Devlet Projesi ve Kamu Kurumlarında Uygulanabilirliği -İzmir İli Örneği". 2010-2011

(Ğ-1) Alanında uluslar arası bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . ICOESS - KATILIM BELGESİ. 2019
2-) Kurum Adı: . ICOESS- KATILIM BELGESİ. 2019
3-) Kurum Adı: . KATILIM BELGESİ. 2019
4-) Kurum Adı: . Şilt ve teşekkür belgesi. 2013

(Ğ-2) Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak

1-) Kurum Adı: . TEŞEKKÜR BELGESİ. 2018
2-) Kurum Adı: . MSKÜ. REKTÖRLÜĞÜ TEŞEKKÜR BELGESİ. 2018
3-) Kurum Adı: . Şilt. 2013
4-) Kurum Adı: . Katılım Belgesi. 2013
5-) Kurum Adı: . Katılım Belgesi. 2013

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) YAZ OKULU- KAMU YÖNETİMİNİN DENETİMİ DERSİ. TÜRKİYE. . 2018
2-) İİBF. yatay geçiş, dikey geçiş, af komisyonu bölüm temsilcisi.. TÜRKİYE. . 2017
3-) İİBF. Öğrencileri Meslek Stajı Komisyonu Üyeliği (Şubat 2016-....). Muğla Türkiye . . 2016
4-) Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun, http://www.etik.gov.tr/BilgiBankasi.aspx?id=5 adresinde görülen "eğitimler/sunumlar"kısmında "Etik ve Etik Mevzuatı" konulu ppt çalışması. . Türkiye. . 2015
5-) YAZ OKULU-KAMU PERSONEL YÖNETİMİ DERSİ. TÜRKİYE. . 2015
6-) "Muğla-Menteşe Kent Konseyinin Kuruluşu ve Organlarının Teşkili Konulu Toplantı". Türkiye. . 2015
7-) Marmaris Belediyesi Zabıta Memurlarının Görevde Yükselme Eğitimi & Sınavı Komisyon Üyesi. Türkiye-Muğla. . 2014
8-) "Habitat Türkiye Forumu I, İstanbul + 5 Özel Oturumuna Hazırlık Forumu, Yönetişim Grubu Delegesi", Toplu Konut İdaresi Başkanlığı; ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara. 7/8.9.2000 . Türkiye. 2000

(I-7) Alanı ile ilgili olarak; uluslararası panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) Marmaris Belediyesi Zabıta Görevde Yükselme Eğitimi Dersi, "Belediye Gelirleri Kanunu Üzerine Bilgiler", Marmaris, MUĞLA, 3.2.2014. Türkiye. TR.. 2014

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) MSKÜ. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PORGRAMI. TÜM İDARİ PERSONELE, 3.GRUP, 200 KİŞİ. KONU: ÇATIŞMA, ÖFKE VE STRES YÖNETİMİ. MSKÜ. AKM C SALONU. TÜRKİYE. . 2018
2-) MSKÜ. PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PORGRAMI. TÜM İDARİ PERSONELE, 5.GRUP 200 KİŞİ. KONU: ÇATIŞMA, ÖFKE VE STRES YÖNETİMİ. AKM C SALONU. TÜRKİYE. . 2018
3-) MSKÜ. PERSONELİ İÇİN HİZMET İÇİ EĞİTİMİ. 15-26.08.2016 arasında temel eğitim prg.nda ders vermek üzere. Dersin adı: Genel Olarak Devlet Teşkilatı. . TÜRKİYE . . 2016
4-) Muğla İİBF.Öğrencileri Kaymakamlarıyla Buluşuyor." (Panelist ve Moderatör). Türkiye. . 2015
5-) MEMUR ADAYLARINA HİZMETİÇİ EĞİTİM DERSİ (TÜRKİYE KAMU YÖNETİMİ TEŞKİLAT YAPISI VE İŞLEYİŞİ ), 5.11.2014. TÜRKİYE -MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNV. REKTÖRLÜĞÜ. . 2014
6-) Muğla Ünv. 2012 Yılı Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı (3-20.9.2012); "Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat", "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" Üzerine, AKM D Salonu. Eylül. Türkiye. 2012
7-) Yıldız Özsalmanlı, Ayşe, “Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Yapılanma”, 12.11.2012, AKM C Salonu, Düzenleyen: İİBF. Kamu Yönetimi Böl. , M.Sıtkı Koçman Ünv., Sıtkı Koçman Anma Etkinlikleri, 12-16 Kasım 2012, Konferans. Kasım . Türkiye. 2012
8-) -KPSS 2011/1.Yerleştirme Sonuçlarına Göre ÖSYM Tarafından Muğla Ünv. Yerleşen Personele “Devlet Teşkilatı” Dersi, AKM D Salonu, Hizmet Öncesi Temel Eğitim Prg. (4-17.8.2011). Ağustos. Türkiye. 2011
9-) Muğla Ünv. 2011 Yılı Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı (19.9.2011-4.10.2011), "Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat" AKM D Salonu. Eylül-Ekim 2011. Türkiye. 2011
10-) Muğla Ünv. 2011 Yılı Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı (19.9.2011-4.10.2011), "Devlet Teşkilatı İle İlgili Mevzuat Dersi" Muğla Ünv. AKM D Salonu. Eylül-Ekim 2011. Türkiye. 2011
11-) Yıldız Özsalmanlı, Ayşe, “Etik ve Kamu Yönetiminde Etik, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ve Etik Üzerine Mevzuat”, Etik Günü ve Haftası Etkinlikleri, İzmir İl Özel İdaresi Toplantı Salonu, Konak, İzmir, 24 Mayıs 2010. Mayıs. Türkiye, İzmir. 2010
12-) Yıldız Özsalmanlı, Ayşe, Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı, "Dünya ve Türkiye'de Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi", Konferans, DEÜ. & İzmir Kadınlar Birliği. 5.6.2004. Türkiye, İzmir. 2004
13-) Kamu Yönetimi Reformu ve Yerel Yönetimler Paneli, (Prof.Dr. Tülay Özüerman, Prof.Dr. Agah Adak, Öğr. Gör. Dr. Ayşe Yıldız Özsalmanlı) . 24.12.2003. Türkiye, İzmir, Karşıyaka Nikah Sarayı. 2003
14-) Alpay Ataol, Erol Akı, Ayşe Yıldız Özsalmanlı, “DEÜ. İİBF. Öğrencilerine Mezuniyet Sonrası Sınavlara Hazırlık ve İşe Giriş”, seminer, İİBF. Mavi Salon. 2000, 2001, 2002 ve 2003 yıllarında toplam 5 defa.. Türkiye, İzmir. 2003
15-) Yıldız Özsalmanlı, Ayşe, "BT'nin KPY ve Devlet Teşkilatı Üzerine Etkileri", İzmir Kordon Rotorac Club, Hilton Oteli , seminer. 3.1.2001. Türkiye, İzmir. 2001
16-) Yıldız Özsalmanlı, Ayşe, "Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim", Birleşik Sağlık İş Sendikası, seminer. 3.5.2000. Türkiye, İzmir. 2000
17-) Ayşe Yıldız Özsalmanlı, Yunus Emre Özer, İbrahim Güray Yontar; Kariyerinizi Planlarken, DEÜ. İİBF. Mavi Salon. Bu seminer, 2005-2009 arasında 4 defa sunulmuştur.. Türkiye, İzmir. 2000
18-) Toprak, Zerrin; Yıldız, Ayşe; Atak, Şermin; Pektaş, Ethem Kadri, "İzmir Büyükkent Bütününde Zabıta Profili ve 21.Yüzyıla Girerken Belediye Zabıtası Proje Sonuçları Bildirisi", İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu, İzmir Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Toplantısı, 6.9. 2000. . Eylül. Türkiye, İzmir. 2000

Verdiği Dersler

KAY 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

KAY 5090 2020-2021 Güz

Seminer

KAY 5511 2020-2021 Güz

Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları

KAY 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

KAY4003 2020-2021 Güz

Çevre Yönetimi ve Politikası

KAY4511 2020-2021 Güz

Kamu Yönetiminin Denetimi

KAY 5528 2019-2020 Bahar

Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi

KAY 5701 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY 6516 2019-2020 Bahar

Karşılaştırmalı Yönetim

KAY 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

KAY3502 2019-2020 Bahar

Türk Yönetim Tarihi

KAY4514 2019-2020 Bahar

Kamusal İlişkiler

KAY 5511 2019-2020 Güz

Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları

KAY4003 2019-2020 Güz

Çevre Yönetimi ve Politikası

KAY4511 2019-2020 Güz

Kamu Yönetiminin Denetimi

KAY 5528 2018-2019 Bahar

Karşılaştırmalı Kamu Personel Yönetimi

KAY 6516 2018-2019 Bahar

Karşılaştırmalı Yönetim

KAY4514 2018-2019 Bahar

Kamusal İlişkiler

KAY 5511 2018-2019 Güz

Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları

KAY 7511 2018-2019 Güz

Kamu Yönetiminde Etik Uygulamaları

KAY3512 2018-2019 Güz

Kamu Yönetiminde Kalite

KAY4003 2018-2019 Güz

Çevre Yönetimi ve Politikası

KAY4511 2018-2019 Güz

Kamu Yönetiminin Denetimi