Personel

Doktor Öğretim Üyesi AYSUN DANIŞMAN
Doktor Öğretim Üyesi
Aysun Danışman
@ E-posta
aysund@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1402

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü / Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Öğrenim Bilgileri

Lisans

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 2001

Yüksek Lisans

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 2005

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı 2012

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Danışman Işık Aysun, 2018. Subjektif Yoksulluk: Leyden Yaklaşımı İle Bir Değerlendirme, Mardin-Muğla Örneği. Amme Idaresi Dergisi
2-) Gökovalı, U., Danışman, A., 2010. Feminization of Poverty: Does It Really Exist in Turkey?. New Perspectives on Turkey

(A-3-Eski) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Danışman Işık, A., 2015. Yoksulluğa Subjektif Bakış: Muğla İli Örneği. Ekonomik Yaklaşım

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Şentürk Bilge, Danışman Işık Aysun, Ekiz Gökmen Çisel, 2019. Determinants of out of Pocket health care expenditures: The case of Mugla province in Turkey. Global Journal of Business, Economics and Management: Current Issues

(A-5-Eski) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Bekmez, S., Danışman, A., Özgen, Ü., 2004. Dış Ticaretimizde Türk Cumhuriyetlerinin Yeri ve Önemi. Celal Bayar Üniveristesi Yönetim ve Ekonomi
2-) Avcı, M., Danışman, A., 2003. Türkiye’de Birliklerin Karar Alma Sürecine Etkileri Üzerine Bir İnceleme. Mevzuat Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Danışman Işık Aysun, 2016. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Subjektif Yoksulluk: Mardin - Muğla Örneği. International Conference on Economics of the Turkish Economic Association
2-) Gökovalı, U., Danışman, A., 2011. Subjective Poverty in Turkey through the Lenses of Gender and Ethnicity: The Case of Mardin. 20nd IAFFE Annual Conference

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Şentürk Bilge, Danışman Işık Aysun, Ekiz Gökmen Çisel, 2019. Out-Of-Pocket Healthcare Expenditures: The Case of Muğla Province in Turkey. 7th World Conference on Business, Economics and Management (WCBEM-2019)
2-) Danışman Işık Aysun, 2018. An Assessment of Life Satisfactionin the Household: The Case of Muğla Province in Turkey. XVIII. European Conference on Social and Behavioral Sciences
3-) Danışman Işık Aysun, 2017. Subjektif Yoksulluğun Leyden Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. International Conference in Economics (EconAnadolu)

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Danışman Işık, A., 2013. Sübjektif Yoksulluk: Farklı Yaklaşımlar Açısından Bir Değerlendirme, Muğla Örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı
2-) Gökovalı, U., Danışman Işık, A., 2013. Yoksulluğa Subjektif Yaklaşım: Mardin - Muğla Örneği. Türkiye Ekonomisinin Dünü, Bugünü, Yarını - Yakup Kepenek ve Oktar Türel'e Armağan Çalıştayı
3-) Bekmez, S., Danışman Işık, A., Özgen, Ü., 2003. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Dış Ticaret İlişkilerinin Gelişimi. Pamukkale Üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Kurumu Ekonomi Yaz Seminerleri-II

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Danışman Işık, A., Gökovalı, U., 2015. Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını: Yakup Kepenek’e ve Oktar Türel’e Armağan. Yayın Evi: İmge Kitapevi Editör Adı: Erol Taymaz, Emre Özçelik
2-) Gökovalı, U., Danışman Işık, A., Ekiz Gökmen, Ç., 2014. Yoksulluk ve Kadın . Yayın Evi: Ayrıntı Yayınları Editör Adı: A. Topçuoğlu, G. Aksan

(D-10-Eski) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) eğitim bilim toplum. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi . 2018. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Eğitim Bilim Toplum. 2013. Hakemlik Sayısı: 2

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Feminization of Poverty: Does It Really Exist in Turkey? - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 3

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Feminization of Poverty: Does It Really Exist in Turkey? - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
2-) Türkiye Ekonomisinin Dünü Bugünü Yarını: Yakup Kepenek’e ve Oktar Türel’e Armağan - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
3-) Yoksulluk ve Kadın - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 2
4-) Dış Ticaretimizde Türk Cumhuriyetlerinin Yeri ve Önemi - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yoksulluk ve Kadın - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Feminization of Poverty: Does It Really Exist in Turkey? - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 2

(G-4-Eski) TÜBİTAK, TÜBA, DPT, KOSGEB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman vb, olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Bursiyer. Konu: Kadın Yoksulluğu. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. Farklı Gelir Gruplarında Kaynakların Hanehalkı İçerisindeki Dağılımı Açısından Yoksulluğun Kadınsılaşması: Muğla-Mardin Örneği. 2010-2012

(I-6) Ulusal sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; ulusal spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) Yürütme Kurulu Üyesi, "Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu II, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Muğla Üniversitesi İktisat Bölümü, 2005.. . Türkiye. 2005
2-) Yürütme Kurulu Üyesi, "Para Teorisi ve Politikasında Son Gelişmeler Sempozyumu I, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Muğla Üniversitesi İktisat Bölümü, 2004. . Türkiye. 2004

Verdiği Dersler

İKT1813 2020-2021 Güz

İktisada Giriş I

İKT4911 2020-2021 Güz

Büyüme ve Kalkınma Teorileri

UTF 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UTF 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İKT1814 2019-2020 Bahar

İktisada Giriş II

UTF 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UTF 5506 2019-2020 Bahar

Küreselleşme ve Yükselen Piyasa Ekonomileri

UTF 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5703 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UTF4004 2019-2020 Bahar

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi

İKT1813 2019-2020 Güz

İktisada Giriş I

UTF 5507 2019-2020 Güz

Küreselleşme ve Yoksulluk

UTF3509 2019-2020 Güz

Finansal Krizler

İKT1814 2018-2019 Bahar

İktisada Giriş II

UTF 5506 2018-2019 Bahar

Küreselleşme ve Yükselen Piyasa Ekonomileri

UTF4004 2018-2019 Bahar

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi

İKT1813 2018-2019 Güz

İktisada Giriş I

UTF 5507 2018-2019 Güz

Küreselleşme ve Yoksulluk

UTF3001 2018-2019 Güz

Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası