Personel

Doç.Dr. AYTEKİN FIRAT
Doç.Dr.
Aytekin Fırat
@ E-posta
aytekinfirat@mu.edu.tr
Telefon
0252 211 1363 , 0252 211 1371

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Abd

Kadro Birimi

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi / İşletme Bölümü / Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Abd

Öğrenim Bilgileri

Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME 06.06.1994

Yüksek Lisans

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME 01.09.1998

Doktora

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME 07.06.2004

Yayin Bilgileri

(A-1) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Fırat Aytekin, Özaltın Türker Gülay, Metin İsmail, 2014. Specification of Target Market in Small and Medium Scale Accomadation Businesses: A Study on Boutique Hotels Operating in City of Mugla. International Journal of Academic Research

(A-3) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararsı alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makale

1-) Şahin Ayşe, Fırat Aytekin, 2018. Bireylerin Hedonik Tüketim Davranışlarına Sosyal Medyanın Etkisi. Turkish Journal of Marketing

(A-5) SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Demir Fatih Mehmet, Fırat Aytekin, 2017. Hizmet Algılanan Değeri Açısından Müşteri Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Sağlık Sektörü Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies)
2-) Yıldız Ali, Fırat Aytekin, 2017. Havayolu Yolcu Pazarı Bölümlerinin Incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
3-) Fırat Aytekin, Aydın Ali Emre, 2016. Hedonik ve Faydacı Alışveriş Davranışı Üzerine Bir Araştırma A Research on Hodonic and Atilitarian Shopping Behavior. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Aydın Ali Emre, Marangoz Mehmet, Fırat Aytekin, 2015. Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması. Tüketici ve Tüketim Araştırmalrı Dergisi
5-) Fırat Aytekin, Kömürcüoğlu Fatma, 2015. Muğla Şehir Markası ve İmaj Algısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması. Yönetim Bilimleri Dergisi
6-) Fırat Aytekin, Bulut Zeki Atıl, Karabulut Ali Naci, 2014. Hane Halkının Süpermarket Alışverişlerindeki İçecek Ürünleri Tercihlerine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
7-) Fırat Aytekin, Kutucuoğlu Kemal Yüce, Arıkan Saltık Işıl, Tunçel Özgür, 2013. Consumption Consumer Culture and Consumer Society. Journal of Community Positive Practixe
8-) Fırat, A., Kutucuoğlu, K., Saltık, I., Tunçel, Ö., 2013. "Consumption, consumer culture and consumer society". Journal of Community Positive Practices
9-) Fırat Aytekin, Açıkgöz İlgi, 2011. Konaklama İşletmelerinin Kriz Döneminde Uyguladıkları Pazarlama Stratejileri. M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
10-) Fırat Aytekin, Ansen Eda Nazan, 2009. Turizm İşletmelerinde Elektronik Pazarlama: Antalya İli “A Grubu Seyahat Acentaları” Örneği. ÇOMU Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

(A-7) ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

1-) Fırat Aytekin, Tunçel Özgür, Arıkan Saltık Işıl, Kutucuoğlu Kemal Yüce, 2012. Toplumsal Paradigmadaki Değişimler Bağlamında Tüketim Diyalektiğine Bakış. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
2-) Fırat Aytekin, Bayrakdaroğlu Funda, 2009. Siyasal Pazarın Coğrafi Bölümlendirilmesine İlişkin Genç Seçmenlere Yönelik Bir Analiz. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
3-) Fırat Aytekin, Azmak Eda, 2007. Satınalma Karar Sürecinde Beyaz Eşya Kullanıcılarının Marka Bağlılığı. Karaman İİBF Dergisi
4-) Fırat, A., Azmak, E., 2007. “Satınalma Karar Sürecinde Beyaz Eşya Kullanıcılarının Marka Bağlılığı”. KMÜ İ.İ.B.F. Dergisi
5-) Ersoy Hüseyin, Fırat Aytekin, 2006. Türk Otomotiv Sanayinde Markaların Tüketici Tercihleri Üzerine Etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
6-) Tanyeri, M., Fırat, A., 2005. “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)”. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7-) Tanyeri Mustafa, Fırat Aytekin, 2005. Dış Kaynak Kullanımı Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(A-8) Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Fırat Aytekin, Öney Tugay, 2017. Kamu Acil Yardım Ekiplerinde Kurumsal İmaj: Muğla İtfaiye Örneği. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
2-) Fırat Aytekin, Kömürcüoğlu Fatma, 2016. Etkili Bir Reklam İçin Nöropazarlama. Soyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi
3-) Fırat Aytekin, Mortaş Mustafa, 2006. Bilgi Üretim Sürecinde Örgütsel Öğrenme. Pazarlama Dünyası
4-) Fırat, A., Emgin, O., 2005. “Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Anonim Ortaklıkların Düzenledikleri Mali Tablolar İle Mali Yapı Analizlerinin Önemi”. Yaklaşım Dergisi
5-) Fırat Aytekin, Mortaş Mustafa, 2005. Çokuluslu İşletmelerin Yabancı Ülkeye Giriş Yollarından Biri: Ortak Yatırım (Joint Venture). Mevzuat Dergisi
6-) Fırat Aytekin, Firuzan Ali Rıza, 2004. Dağıtım Kanalının Etkinliğinin Artırılmasında Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Üzerine Bir Araştırma. Akademik Fener
7-) Fırat Aytekin, Elagöz İsmail, Aydemir Muzaffer, 2001. Satışta Etik Sorunlar ve Satışçı Sorumluluğunun Önemi. TSE Standard Ekonomik ve Teknik Dergi
8-) Fırat Aytekin, 1999. Kriz Dönemlerinde İşletmelerde İzlenecek Pazarlama Stratejileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

(B-1) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Yıldız Ali, Demir Fatih Mehmet, Fırat Aytekin, 2019. Girişimcilik Niyetine Sosyal Medyanın Etkisinin Sosyo-Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi. 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
2-) Demir Fatih Mehmet, Yıldız Ali, Fırat Aytekin, 2019. Kamuda İstihdam İstek ve Baskısının Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Kalitatif Bir Analiz. 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ
3-) Fırat Aytekin, Akdemir Ruşen, Günaydın Özge Elmas, 2019. Y KUŞAĞI BİREYLERİNİN İÇ GİRİŞİMCİLİK ALGILAMALARININ BELİRLENMESİ: TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, FETHİYE ÖRNEĞİ. 4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
4-) Yıldız Ali, Fırat Aytekin, 2017. Havayolu Yolcu Pazarının Fiyat ve Zaman Duyarlılığı Temelinde Bölümlendirilmesi. I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimler Kongresi
5-) Fırat Aytekin, Demir Fatih Mehmet, Yıldız Ali, 2017. Üniversite Mezunlarının Girşimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma:Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Optisyenlik Programı Mezunları Örneği. III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi
6-) Demir Fatih Mehmet, Fırat Aytekin, 2017. Ürün Algılanan Değeri Açısından Optisyenlik Müesseselerindeki Müşteri Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi
7-) Fırat Aytekin, Yıldız Ali, Demir Fatih Mehmet, 2017. Sosyal Medyadaki Girişimcilik Paylaşımlarının Girişimcilik Niyetine Etkileri. III. Uluslararası Girişimcilik İstihdam ve Kariyer
8-) Özen Ertan, Fırat Aytekin, Karaca Özkan, 2016. İşletmelerde Rekabeti Etkileyen Markalaşmanın Yetersizliği Ve Çözüm Önerileri. 3. ULUSLARARASI İŞLETME ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ /3RD INTERNATIONAL CONFERENCE OF BUSINESS STUDENTS
9-) Metin İsmail, İncili Veysel, Çetin Numan Sabit, Fırat Aytekin, 2013. Küçük Ölçekli Elektrik Enerjisinin Üretiminin Çevreye Duyarlı Girişimcilik Açısından Önemi. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu
10-) "Küçük Ölçekli Elektrik Enerjisinin Üretiminin Çevreye Duyarlı Girişimcilik Açısından Önemi", Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Kasım 2013 - 2013
11-) "Kadın Çalışanların İş Ahlakına Yönelik Tutum ve Davarnışları: Muğla İli Örneği"Ahilikte Kadının Yeri, II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, 19-20 Eylül 2012 - 2012
12-) Marangoz Mehmet, Fırat Aytekin, 2012. Kadın Çalışanların İş Ahlakına Yönelik Tutum ve Davarnışları: Muğla İli Örneği. II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu
13-) Baldemir, E., Fırat, A., Karabulut, A.N., Kaya, F., 2010. “The Effect of The Children Under Year Old on Families Food Purchasing Decision”. 2. International Symposium on Sustainable Development
14-) Fırat Aytekin, Dirlik Serkan, Bayrakdaroğlu Funda, 2007. Paradigm Changes in Marketing Value Creation and Strategies of The Edge of Chaos. International Conference on Business, Management and Ecanomics
15-) “Paradigm Changes in Marketing: Value Creation and Strategies of The Edge of Chaos” - 2007

(B-2) Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) Kömürcü Fatma, Fırat Aytekin, 2018. Ege Bölgesindeki Büyük Şehir Belediyelerinin Sürdürebilirlik Anlatısının Sürdürülebilir Pazarlama Planı Açısından Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi

(B-4) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Bayrakdaroğlu Funda, Marangoz Mehmet, Fırat Aytekin, 2016. Tüketim Tarzı Olarak Vejetaryenlik Vegan ve Vejetaryen Tüketicilerin Davranışlarına İlişkin Netnografik Bir İnceleme. 21st Marketing Congress 21. Pazarlama Kongresi
2-) Süleyman, B., Aytekin, F., Selin, Ç., 2015. "Honaz İlçe İmajı Algısının Ölçümlenmesi: Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma". Honaz Sempozyumu 26 Kasım 2015 - 27 Kasım 2015
3-) “Şehir Markalaşmasında İhracata Dayalı Ürünlerin Rekabet Aracı Olarak Rolü: Muğla İline Yönelik Bir İnceleme”, Muğla Değerleri Sempozyumu, Muğla. - 2013 - 2013
4-) Marangoz Mehmet, Fırat Aytekin, Bayrakdaroğlu Funda, Aydın Ali Emre, 2013. Şehir Markalaşmasında İhracata Dayalı Ürünlerin Rekabet Aracı Olarak Rolü: Muğla İline Yönelik Bir İnceleme. Muğla Değerleri Sempozyumu
5-) "İlçelerin Turizm Potansiyellerinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Sıralanması: Muğla Örneği", Türk Turizminde Sürdürülebilir Rekabet Avantajının Elde Edilmesi, 12. Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım-04 Aralık 2011 Akçakoca - 2011
6-) Baldemir Ercan, Fırat Aytekin, Metin İsmail, Akyurt Kurnaz Hande, 2011. İlçelerin Turizm Potansiyellerinin Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Sıralanması: Muğla Örneği. 12. Ulusal Turizm Kongresi
7-) Fırat Aytekin, Bayrakdaroğlu Funda, Karadağ Levent, 2009. Şehirlerin Pazarlamasında Turizm Bölgeleri İmajının Algılama Haritalarıyla İncelenmesi. 14. Ulusal Pazarlama Kongresi
8-) “Şehirlerin Pazarlamasında Turizm Bölgeleri İmajının Algılama Haritalarıyla İncelenmesi”14.Ulusal Pazarlama Kongresi Ekim 2009 - 2009
9-) “Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma” 13. Ulusal Pazarlama Kongresi 2008, Adana - 2008
10-) Fırat Aytekin, Bulut Zeki Atıl, Güler Mehmet Emre, 2008. Genç Tüketicilerin Yaşam Kalitesi ve Sürdürülebilir Tüketim Davranışları Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi

(B-5) Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü sunulan ve özet metin olarak yayımlanan bildiri.

1-) "Stratejik İşbirliklerinin Geliştirilmesinin, Optisyenlik Müesseseleri Açısından Önemi", I. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu, 30-31 Mayıs 2014 - 2014
2-) Demir Fatih Mehmet, Fırat Aytekin, 2014. Stratejik İşbirliklerinin Geliştirilmesinin, Optisyenlik Müesseseleri Açısından Önemi. I. Ulusal Optisyenlik Sempozyumu

(C-2) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) Marangoz Mehmet, Fırat Aytekin, Daşkıran Filiz, 2017. III. Girişimcilik İstihdam ve Kariyer Kongresi Bildiri Kitabı/. Yayın Evi: Birlik Fotokopi Baskı Ozalit Gıda San. Tic. Ltd. Şti Editör Adı: MARANGOZ MEHMET,FIRAT AYTEKİN,DAŞKIRAN FİLİZ

(C-3) Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Fırat Aytekin, Kömürcüoğlu Fatma, 2018. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-IV/Kuşakların Satınalma KararıVermelerinde Etkili Olan Nedenler ve Duygular. Yayın Evi: Gece Kitaplığı Editör Adı: BABACAN, Hasan, SOLDATOVIC, Tanja, DELOBEGOVIC DZANIC, Nihada
2-) Kömürcüoğlu Fatma, Fırat Aytekin, 2018. Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018 İktisadi ve İdar Bilimler Cilt III/Ege Bölgesindeki Büyükşehir Belediyelerinin Sürdürülebilirlik Anlatısının Sürdürülebilir Pazarlama Planı Açısından Değerlendirilmesi. Yayın Evi: Akademisyen Kitabevi A.Ş. Editör Adı: Azmi YALÇIN

(C-4) Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) Fırat Aytekin, Kızgın Yıldıray, 2017. Pazarlama Yönetimi/Kriz ve Durgunluk Dönemlerinde Pazarlama Yönetimi. Yayın Evi: Beta Editör Adı: Mehmet Marangoz
2-) Aytekin, F., Ali Emre, A., 2011. Pazarlama İlkeleri-Dağıtım Kanalları. Yayın Evi: BETA Editör Adı: CANAN AY
3-) Fırat Aytekin, Dirlik Serkan, 2008. Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri/Türk Gıda ve İçecek Sektörünün Avrupa Birliği Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Rekabet Gücü. Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım Editör Adı: Bekmez, Selahattin
4-) Fırat Aytekin, Mortaş Mustafa, Dirlik Serkan, 2008. Güncel İşletmecilik Konuları/Yeşil Pazarlama (Green Marketing). Yayın Evi: Tablet Yayınları Editör Adı: Doğan, Zeki, İnal, M. Emin
5-) Aytekin, F., Serkan, D., 2008. Türkiye Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri. Yayın Evi: Nobel Editör Adı: Selahattin Bekmez
6-) Güncel İşletmecilik Konuları - 2008
7-) Aytekin, F., Serkan, D., 2007. Hizmet Kalitesi Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar . Yayın Evi: Detay Yayıncılık Editör Adı: Prof. Dr. Şevkinaz Gümüşoğlu / Prof. Dr. İge Pırnar / Prof. Dr. Perran Akan / Yrd. Doç. Dr. Atilla Akbaba
8-) Fırat Aytekin, Dirlik Serkan, 2007. Hizmet Kalitesi Kavramlar Yaklaşımlar ve Uygulamalar/Müşteri ve Kalite. Yayın Evi: Detay Yayınları Editör Adı: Gümüşoğlu, Şevkinaz, Pırnar, İge, Akan Perran, Akbaba, Atilla
9-) Alkan Gönül, Fırat Aytekin, 2005. Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye/Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Güçlerinin Belirlenmesi. Yayın Evi: Beyaz Yayınları Editör Adı: Gökalp, M. Faysal, Kesbiç, C. Yenal
10-) Uluslararası Rekabet Sürecinde Türkiye - 2005

(D-10) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde hakemlik

1-) International Journal of Hospitality Management. 2018. Hakemlik Sayısı: 1

(D-11) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde hakemlik

1-) Business and Economics Research Journal. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Mevzu – Sosyal Bilimler Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Turkish Journal of Marketing (TUJOM). 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Business and Economics Research Journal (BERJ). 2018. Hakemlik Sayısı: 1
6-) Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
7-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi . 2017. Hakemlik Sayısı: 1
8-) Bülent Ecevit Üniversitesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 2015. Hakemlik Sayısı: 1

(D-12) Diğer bilimsel, sanatsal ya da mesleki hakemli hakemlik

1-) Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
2-) Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 2019. Hakemlik Sayısı: 1
3-) Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
4-) Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi. 2018. Hakemlik Sayısı: 1
5-) Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (UUSBD). 2017. Hakemlik Sayısı: 1
6-) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EKONOMİ VE YÖNETİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ. 2015. Hakemlik Sayısı: 3

(D-4) Ulusal indekslerde taranan yurtiçi hakemli dergilerde baş editörlük

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2014. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ.

(D-6) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde yardımcı editörlük/ alan editörlüğü ya da yayın kurulu üyeliği

1-) Editörlük Türü: Dergi. 2018. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi.

(D-9) Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2019. IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENTAND CAREER CONGRESS PROCEEDINGS BOOK.
2-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. III. Uluslararası Girişimcilik İstahdam ve Kariyer Kongresi Bildiriler Kitabı.
3-) Editörlük Türü: Dergi. 2011. SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ.

(E-1) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Consumption Consumer Culture and Consumer Society - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) "Consumption, consumer culture and consumer society" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1

(E-2) ÜAK Tarafından Kabul edilmiş olan uluslararası alan indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanan tam makalelerde yapılan atıf

1-) Muğla Şehir Markası ve İmaj Algısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1

(E-3) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde olmak üzere adayın yazar olarak yer almadığı SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında taranan yayınlarda adayın eserlerine yapılan atıf

1-) “Satınalma Karar Sürecinde Beyaz Eşya Kullanıcılarının Marka Bağlılığı” - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
2-) Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Muğla Şehir Markası ve İmaj Algısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
4-) Muğla Şehir Markası ve İmaj Algısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 3
5-) Etkili Bir Reklam İçin Nöropazarlama - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
6-) Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
7-) “Satınalma Karar Sürecinde Beyaz Eşya Kullanıcılarının Marka Bağlılığı” - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
8-) “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
9-) "Consumption, consumer culture and consumer society" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2
10-) “Satınalma Karar Sürecinde Beyaz Eşya Kullanıcılarının Marka Bağlılığı” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
11-) “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)” - Atıf Yılı: 2015 Atıf Sayısı: 1
12-) “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)” - Atıf Yılı: 2014 Atıf Sayısı: 1
13-) “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)” - Atıf Yılı: 2013 Atıf Sayısı: 1
14-) “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)” - Atıf Yılı: 2012 Atıf Sayısı: 1
15-) “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)” - Atıf Yılı: 2009 Atıf Sayısı: 2
16-) “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)” - Atıf Yılı: 2007 Atıf Sayısı: 1

(E-4) SCI veya SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indekslerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Muğla Şehir Markası ve İmaj Algısı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 2
2-) Consumption Consumer Culture and Consumer Society - Atıf Yılı: 2019 Atıf Sayısı: 1
3-) Hedonik ve Faydacı Alışveriş Davranışı Üzerine Bir Araştırma A Research on Hodonic and Atilitarian Shopping Behavior - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
4-) "Consumption, consumer culture and consumer society" - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 2
5-) Tüketim Kültürü Çalışmaları Üzerine Bir Literatür Taraması - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı: 3
6-) “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)” - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 1
7-) "Consumption, consumer culture and consumer society" - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı: 2

(E-5) Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf.

1-) Dış Kaynak Kullanımı Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) - Atıf Yılı: 2018 Atıf Sayısı: 1
2-) Hizmet Kalitesi Kavramlar, Yaklaşımlar ve Uygulamalar - Atıf Yılı: 2011 Atıf Sayısı: 1
3-) “Rekabet Değişkeni Olarak Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing)” - Atıf Yılı: 2005 Atıf Sayısı: 1

(F-1) Yönetiminde tamamlanmış doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik tezleri.

1-) Tez Adı: Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler Faaliyetleri Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Örneği. Konu: Halkla İlişkiler. BEKİR ÇAĞATAY-ÖZDEN. 2019
2-) Tez Adı: Algılanan Değerin Müşteri Memnuniyeti İle İlişkisinin Araştırılması: Sağlık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Konu: İşletme. Fatih Mehmet-DEMİR. 2018
3-) Tez Adı: Havayolu İşletmelerinde Pazar Bölümlendirme ve Müşteri Tercihleri Açısından Değerlendirilmesi. Konu: İşletme. Ali-YILDIZ. 2018

(F-2) Yönetiminde tamamlanmış yükseklisans tezleri.

1-) Tez Adı: “Alternatif Tüketim Tarzı Olarak Gönüllü.Sadelik: Muğla Örneği”. Konu: Pazarlama. Şengül-IŞIK. 2019
2-) Tez Adı: “Mobil Pazarlama Uygulamalarının Destinasyon Seçimine Etkileri (Marmaris İlçesi Örneği)”. Konu: Pazarlama. İsmail-KILIÇ. 2019
3-) Tez Adı: "Pazarlama İletişim Sürecinin Etkinliğini Arttırmada Nöropazarlama: Bir Alan Araştırması". Konu: Nöropazarlama. Fatma . 2016
4-) Tez Adı: "Pazarlama Bilgi Sistemleri: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma". Konu: Pazarlama Bilgi Sistemleri. Demet -SERVET. 2013
5-) Tez Adı: "Şirket Birleşmeleri ve Gözlükçülük İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama". Konu: İŞLETME. Mehmet Fatih -DEMİR. 2013
6-) Tez Adı: "Algılanan Liderlil Davranışları-İş Doyumu İlişkisi". Konu: İŞLETME. Sabire -Şen. 2012
7-) Tez Adı: “Kriz Dönemlerinde Turistlerin Satı Alma Davranışlarının İncelenmesi: Bodrum Örneği”. Konu: İŞLETME. Pınar Eldem -Çulhaoğlu. 2010
8-) Tez Adı: “Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama : Marmaris Örneği”. Konu: İŞLETME. Serap -Turhan. 2010
9-) Tez Adı: “Turizm İşletmelerinde Kriz Dönemlerinde Pazarlama Stratejileri ve Muğla Örneği”. Konu: İŞLETME. İlgi -Kalkan. 2010
10-) Tez Adı: “Siyasal Pazarlamada Konumlandırma: Siyasi Parti Liderlerinin Genç Seçmenlerce Algılanması”. Konu: İŞLETME. Funda -Kaya. 2009
11-) Tez Adı: “Küçük ve Orta Ölçekli Konaklama İşletmelerinde Hedef Pazar Belirleme: Muğla İli’nde Faaliyet Gösteren Butik Oteller Üzerine Bir Araştırma”. Konu: İŞLETME. Gülay -Özaltın. 2008
12-) Tez Adı: “Seyahat İşletmelerinde Elektronik Pazarlama Uygulamaları ve Antalya İlinde Faaliyet Gösteren A Grubu Seyahat Acentelerine Yönelik Bir Araştırma”. Konu: İŞLETME. Eda Nazan -Ansen. 2008

(G-2) Uluslar arası kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev(araştırmacı, eğitmen, danışman, vb. olarak)

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Eğitmen. Konu: ”Cadianda” Projesi. Proje Türü: Avrupa Birliği. Üzümlü Gleneksel El Dokumacılığının Ekonomiye Kazandırılması. 2006-2006

(G-4) TÜBİTAK, TÜBA, KOSGEB, (1002 ve 3001 hariç tüm projeler)SBB, Bakanlıklar vb. kamu kurumları veya özel kuruluşlarca desteklenen ve tamamlanan projede görev (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Koordinatörü. Konu: 4. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK, İSTİHDAM VE KARİYER KONGRESİ. Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. TÜBİTAK 2223-B Yurtiçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği. 2019--1
2-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Proje Koordinatör Yrd.. Konu: Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programı Oluşturulması ve Yürütülmesi kapsamında, “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Girişimcilik Sertifika Programı” adlı proje (proje no:4150006). Proje Türü: TÜBİTAK PROJESİ. 1601 TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı . 2015--1

(G-7) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Pazarlama Bilgi Sistemleri: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 2013-2013

(G-8) Tamamlanmış Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) görev alma (araştırmacı, eğitmen, danışman vb. olarak)

1-) Proje Durum: Devam Ediyor. Projedeki Görev: Araştırmacı. Konu: Kurumsal Kaynak Planlaması Laboratuvarı 18/021. Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. MSKÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kurumsal Kaynak Planlaması Laboratuvarı. 2018--1

(I-5) Uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, bilimsel yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde görev almak; uluslararası spor organizasyonlarında hakemlik, antrenörlük, idarecilik yapmak.

1-) IV. INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, EMPLOYMENTAND CAREER CONGRESS. Türkiye. . 2019
2-) III. Uluslararası Girişimcilik , İstihdam ve Kariyer Sempozyumu. Türkiye. . 2017
3-) Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi. Türkiye. . 2016
4-) II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU. 9-11 Ekim 2015. Türkiye. 2015

(I-8) Alanı ile ilgili olarak; ulusal panel, konferans, seminer, kurs, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde davetli konuşmacı ya da panelist olarak görev almak.

1-) "Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar". Türkiye. . 2019
2-) "Sektörel Gelişmeler Bağlamında Hizmet Kalitesi". Türkiye. . 2018
3-) "Pazarlama Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar". . . 2016
4-) "Pazarlamanın Değişen Yüzü". 27.11.2015. Türkiye. 2015
5-) Otantik Çocuk Oyunları ve Oyuncakları "Oyun ve Reklam". Türkiye. . 2010

Verdiği Dersler

İŞL 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

İŞL 5090 2020-2021 Güz

Seminer

İŞL 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (Tez Savunması)

İŞL 6090 2020-2021 Güz

Seminer

İŞL 6539 2020-2021 Güz

Pazarlama İletişimi

İŞL 6701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6705 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6706 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6707 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6708 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6900 2020-2021 Güz

Tez Önerisi

İŞL 6901 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (1.TİK)

İŞL 6902 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (2.TİK)

İŞL 6903 2020-2021 Güz

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL2007 2020-2021 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL4525 2020-2021 Güz

Reklam Yönetimi

PZR2801 2020-2021 Güz

PAZARLAMA VE SATIŞ

UYP 5000 2020-2021 Güz

Tez Çalışması

UYP 5090 2020-2021 Güz

Seminer

UYP 5513 2020-2021 Güz

Pazarlamada Güncel Konular

UYP 5701 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5702 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5703 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5704 2020-2021 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6090 2019-2020 Bahar

Seminer

İŞL 6540 2019-2020 Bahar

Tüketici Davranış Modelleri ve Analizleri

İŞL 6702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6705 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6706 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6708 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6900 2019-2020 Bahar

Tez Önerisi

İŞL 6901 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (1.TİK)

İŞL 6903 2019-2020 Bahar

Tez Çalışması (3.TİK)

İŞL3522 2019-2020 Bahar

Halkla İlişkiler

İŞL4512 2019-2020 Bahar

Hizmet Pazarlaması

UYP 5090 2019-2020 Bahar

Seminer

UYP 5516 2019-2020 Bahar

Halkla İlişkiler Yönetimi

UYP 5702 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

UYP 5704 2019-2020 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

İŞL 6539 2019-2020 Güz

Pazarlama İletişimi

İŞL2007 2019-2020 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL4525 2019-2020 Güz

Reklam Yönetimi

UYP 5513 2019-2020 Güz

Pazarlamada Güncel Konular

İŞL 6540 2018-2019 Bahar

Tüketici Davranış Modelleri ve Analizleri

İŞL 7522 2018-2019 Bahar

Halkla İlişkiler

İŞL3522 2018-2019 Bahar

Halkla İlişkiler

İŞL4512 2018-2019 Bahar

Hizmet Pazarlaması

İŞL8522 2018-2019 Bahar

Halkla İlişkiler

UYP 5516 2018-2019 Bahar

Halkla İlişkiler Yönetimi

İŞL 6539 2018-2019 Güz

Pazarlama İletişimi

İŞL 7513 2018-2019 Güz

Pazarlama Yönetimi

İŞL2007 2018-2019 Güz

Pazarlama İlkeleri

İŞL4525 2018-2019 Güz

Reklam Yönetimi

UYP 5513 2018-2019 Güz

Pazarlamada Güncel Konular